1926 – 29 – 1k

Side 334

10. Lindknud Sogneraads Protokol 10 Juli 29 –

Aar 1929 d. 10. Juli holdtes ordinært Møde i Lindknud Kro.

 

Pastor Okkels har fremsendt Fødsler.

En Pige f. 6/6 29 Datter af Husm. Hans Jensen Kristensen og Hustru Anne Kirstine Rasmussen

 –    –     – 23/6 29    –       – Skom. Jens P. J. Bonde og Hustru Louise J. K. Møller.

 –  Dreng 11/6  –  Søn af Tømrer  N.V. Sørensen og Hustru Pouline N. Pedersen

 –      –     12/6  –     –    – Husm. Johs. M. K. Johansen og Hustru Marie K. Mortensen,  Gilbjerg

 –      –     13/6  –     –    – Murer J. Lambert Kristensen og Hustru Kirstine K. Poulsen, Lindknud

 –      –     23/6  –     –    – Husm. Søren Pedersen og Hustru Anne Marie C. Schmidt, Klelund

Døbte. Erling Lambert Kristensen Søn af Murer J. Lambert Kristensen

 

2. Forsørgelsesvæsenet i Aarhus har fremsendt Fødselsanmeldelse for en datter af Gertrud Irene Alice Friborg. Barnet er f 20/5 29 paa Fødselsanstalten i Aarhus. Er noteret i Kirkebogen her og tilbagesendt.

3. Cirkulære af 8/6 29 i Tilknytning til Cirkulære af 16/2 29. Cirkulære af 10/6 29. Til Efterretn.

4.      –           – 31/5 29 angaaende Ændringer med Hensyn til Lærere og Lærerinder.      –

Side 335

5. Cirkulære angaaende Udlændinges offentlige Forsørgelse.                                 Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt meddeler at der er anvist af Socialministeriet til Børn af Enker for Regnskabsaaret ¼ 28 til 31/3 29 her til Kommunen 400 Kr.                                                            Til Efterretning.

7. Ribe Stiftamt fremsender nogle Spørgsmaal i Henhold til Forslag fra Landstingsudvalg om Eftergivelse af Fattighjælp ydet før Grundlovsdagen 1929.                                    Til Efterretning.

8. Areal og Kreaturtælling skal foretages 15/7 29 og idet saadan Tælling kuns er tiltænkt at foregaa hvert 10. Aar henstilles af Statistisk Departement at det gøres saa samvittighedsfuldt som muligt.

        Som Tællere                                    og Suppleanter

Ø.Hovborg        Andr. Nikolajsen          Marius Jensen

V.      –              Hans Chr. Pedersen       Peder Mikkelsen

N. Klelund        Niels Garder                  Jens P. Jensen

S.      –               Niels P. Hansen              Hans Hansen

Sønderlund       Nikolaj Houborg            Johs Johansen

Hyldelund         Hans Chr. Hansen jun.   Poul Poulsen

Assersbøl          Ejner Ravn                     Magnus Baagø

Lindknud           Niels Kruse                    Chr. Lund

Debel                 Julius Jepsen                  Johs. Petersen

Gilbjerg           Mathies Friis                  Anders Andersen

S. Vittrup          Morten M. Christensen  Marius Madsen

N.    –                Søren Storm                    Otto Juhl

Ø. Okslund       Jakob Andersen              Frederik Jepsen

V.      –              Oluf Jepsen                     Niels P. Vase       

Side 336

9. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt har fremsendt Aarsberetning                     Til Efterretning.

10. Ribe Stiftamt udbeder sig Forslag til ansættelse af Brændevinsafgift til Aaret 1929/30.

                                                                                      Det vedtoges at blive ved det bestaaende.   

11. Valg af Tilsynsførende ved Grundforbedringsarbejdet (Mergling) hos Johs Damgaard, Lindknud saafremt det af Sogneraadet anbefalede Statslaan bevilges.                       Hans Kr. Hansen valgtes. 

13. A.R. Begæring forelaa fra ane Marie Olander. Oplysninger indhentes angaaende Udbetaling i ??

14. Boe Schmidt, Lindknud ansøger om Tilskud som Hjælp til Dækning af ekstraordinære Udgifter idet han f. T. har Ophold paa Sanatoriet.                                    Henlagdes indtil videre.

15. Henriette Hansen, Bøgeskov anmoder om I.R.forhøjelse til Lovens højeste Sats.

                                                                                  Meddeles hende at de i Forvejen er paa den Sats.

Side 337

16. Invalideforsikringsraadet beder Sogneraadet udtale sig angaaende Klodsmager Jeppe Rasmussen. Formanden svarer at Uddannnelsen er mangelfuld og som Følge deraf vil Forretningen efter vor Formening ikke kunde drives vidt. Henviser til Helbredet

17. Politikontoret i Holsted afkræver alimentationsbidrag for Knud Sørensen 72 Kr. Til Efterretning

                                                                       Formanden skriver til vedkommende at han skal betale. 

18. Politikontoret i Vejle Alimentationsbidrag for H. Nissen Hansen 103 Kr.            Til Efterretning.

19. Rasmus hansen anmoder om Penge til Skraa m. m., – tages tilbage idet han kommer hjem Tirsd. 16/7.

20. Søren Poulsen, Hovborg beder om Godtgørelse af udlagte 4 Kr. for Kørsel med Rutebilen til Læge i Kolding .                                                                                     Man vedtog at betale de 4 Kr.  

21. Gjesten Apotek har fremsendt Regning for Hans P. Pedersen 27,80 Kr., Claus Jensen 10,50 Kr., Carl Mortensen 4,10 kr.                                                                                        Til Efterretning.

22. Silkeborg Sanatorium for Kaj O. Thøgersen f. T. 6/7 til 30/6 27,15 Kr.                 –

23. Fredslund, Brørup for Materialer til Okslund og Vittrup Skoler 50,73 Kr.             –

24. Snedker Askov, Brørup for Andr. Hansen og H.P. Nielsen stor 97,50 Kr.               –

Side 338  

25. Læge Kirkebjerg, Holsted for Kørsel 83,50 Kr.                                                         –

26     –     Henriksen, Vorbasse   –     –       73,50  –  

27. Stinus Eskildsen Sygebil for Murer Kristensen, Hovborg samt Burchal, Klelund 40 Kr.                                                           

28. Aandssvageanstalten Bregninge for Hans Jørgensen f. T. 1/7 til 30/9 125 Kr. Til Efterretning

29. Fredehjemmet Rødsten, Holstebro for Helga Andersen 217,20 Kr.                           –

30. Østifternes Aandssvageanstalt for Johs. Hansen Juli Kv. 29 125 Kr.                         –

31. Anders Nielsen, Gerndrup for Kørsel med de Gamle 40 Kr.                                      –

32. Fra Doktor Møller, Brørup. Oplysninger angaaende en Regning paa 24 Kr.

                                                                                        Man vedtog at betale Regningen.

33. Veerst Bække Sogneraad har fremsendt følgende Skatteansættelser Erhvrvsskat.

Morten Mortensen  12,50 Kr.,  Hans R. Jensen 12,50 Kr., Hans P. Ravn 21,67 Kr., Jens Chr. Christensen 8,67 Kr., P. J. Jørgensen 12,67 Kr., Holger Hansen 6,50 Kr., Ejnar Mortensen 8,67 Kr

Side 339

Skatteklager.

34. Else Marie Damgaard klager over Ansættelsen hun er sat til en Indtægt af 800 Kr. Nedsættes til 600 Kr.

35. Bodil Olander, Lindknud har fremsendt Lægeattest, hun er ansat til 600 Kr skattepligtig 400 Kr

                                                                                                      Vedtaget at slette for i Aar.

36. Kristian Thorup opgiver at er ikke her i Kommunen.                 Skal ej heller betale Skat.

37. Mette Heick, Hovborg klager over Ansættelsen hun er ansat til 600 efter Fradrag 400 Kr..

                                                                                                         Frigivet for at betale Skat.

38. Hans Clausen Ravn, Lindknud ansøgte om Tillæg til A.R. idet hans Hustru er syg og skal stadig have Hjælp som Pasning.                          Bevilgedes midlertidig pr. Md. 15 Kr. fra 1/7 at regne.

39. Rasmus Hansen beder om Rejsepenge idet han skal hjem paa Tirsdag.

Bevilgedes 10 Kr. Det vedtoges at forskaffe Seng med tilbehør. Julie Hansen anmoder om Brændsel. C.M. Pedersen gør Foranstaltning dertil. Rasmus Hansen beder endvidere om Forhøjelse af deres Tilskud i Anledning at han kommer hjem. Et Tillæg af 5 Kr. i Ugen saa Understøttelsn herefter i alt andrager 40 Kr. om Ugen.

40. Jakob andersen, Okslund anmoder om Hjælp til Rejse til Aarhus med sin Søn til Klinikbehandling.                                                                              Udsættes til Undersøgelse.

41. Andreas Hansen beder Kommunen betale hans leveret Mælk for i alt 7,53 Kr. Til Efterretning.

Side 340

42. Johs. Nielsen beder om Godtgørelse af udlagt til Avertissement. Tvangsauktion og Ældre Skatter 5,75 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

43. Doktor Møller har fremsendt Kørselsregning 165,25 Kr.

44. Maler Bonde anmoder om Køb af Byggeplads Nord for Forsamlingshuset.

                                                                 Sogneraadet kunde ikke gaa med til at sælge nævnte Plads.

45. Maler Bonde har fremsendt Tilbud paa forskellige Reparationer i Vittrup Skole i alt for en Pris af 67 Kr.                                                                                                                     Antoges.

46. Maler Carl Mortensen beder om fast Understøttelse.                          Bevilgedes 6 Kr. om Ugen.

47. De jyske Skærvefabrikker har fremsendt Tilbud om Skærver med Pristilbud.     Henlagdes.

48. Forsømmelseslister forelaa fra Skolerne.                                 Formanden paafører evt Mulkter.

49. Broen ved Østyerbygaard trænger til Reparation. Det overlodes til Jes Schmidt og P. Hermansen samt Ths. Thomsen at sørge for Nedlæggelse af Planker.

50. Ejler Johansen beder om Understøttelse til sin Søn som er Aandssvag.              Henlagdes.

Side 341.

59. Vinterlærer- og Lærerindepladserne ved Lindknud og Klelund Skoler opslaaes ledige.

52. Der er købt 3 Favn harpet Grus til Baldersbækvejen til en Pris af 30 Kr Pr. Favn.

53. Der gøres Forsøg med at faa H. P. Pedersens Hustru optaget i Sygekassen.

54. Niels Nielsen, Vittrup har paakørt Vejen i Vittrup efter Baunen ca. ¾ Favn Leer. Tilstodes 7 Kr.

Johannes Nielsen

P.J. Hermansen, Peter Cgristensen, Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen  

 

Aar 1929 d. 14. august afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro.

Pastor Okkels, Brørup fremsendte Indberetning om Fødsler og Døbte i Juli Maaned

Døbt en Søn af Tømrer Sørensen Børge Vesterberg Sørensen

Født en dreng af 3/7 29 af Boelsm. Johs. Nikolajsen, Lindknud og Hustru Margrethe Kirstine Møllerskov.

Pige født 6/6 29 af Husm. Hans Jensen Kristensen, Lindknud og Hustru Anne Kirstine Rasmussen. Barnets Navn Grethe Kristensen.

Døbte datter af Skom. Bonde, Lindknud. Barnets Navn Gerda Irene Riemann Bonde.

Pige f. 21/7 29 af Skovarbejder Jens Nikolajsen Jensen, Baldersbæk og Hustru Ane Marie Sørensen.

  –    –  26/7  –    – Husm. Ernst P. Søgaard Assersbøl og Hustru Marie Kirstine Schmidt. Barnets Navn Erna Søgaard.

Side 342

2. Landbrugsministeriet meddeler Tilladelse til Udstykning hos Poul Nikolajsen, Hovborg 1bx og 1bz sidstnævnte Niels Chr. Nielsen ligesaa i Okslund hos Th. Thomsen 3e og 4h. Til Efterretning.

3. Skoledirektionen afæskes en Erklæring af Undervisningsministeriet. Blanketter vedlagt.

                                                                                                                  Formanden indberetter.

4. Værgeraadet meddeler at Frode Andersen Søn af Anders Chr. Andersen er anbragt paa Iagtagelseshjemmet Reballegaard , han er afrejst d. 3/8 dette Aar.           Til Efterretning.

5. InvadenævnetSønderborg har fremsendt Spørgeskema angaaende Nis Nielsen Hansen, Brunbjerg som søger Invaliderente. Det overlodes Jes Schmidt at svare paa det tilsendte Spørgeskema.

6. Anne Johanne Nilesen, Hobnorg søger Kommunens Bevilling for Betaling af Kiste og Ligklædning som er medgaaet ved hendes Mand Død.

                                                                  Formanden indhenter forsørgelsesanerkendelse i Føvling.

7. Politimesteren i Lemvig meddeler at herboende Simon Hansen Simonsen f. i Staby 8/8 1878 derfra har modtaget Fattighjælp Alimentationsbidrag.                                  Til Efterretning.

8. Nationalforeningen har fremsendt Aarsberetning og søger om Tilskud.         Bevilgedes 25 Kr.

Side 343

9. Vejle Amtsstue søger Oplysning om økonomoske Forhold for Laust Chr. Hansen, Okslund det samme gælder for Jakob Nielsen Andersen, Okslund.                     Formanden svarer med et ja. 

10. Kolding Oppebørselsstue ogsaa Oplysning om økonomiske Forhold for Murer M.N. Brink, Vittrup.                                                                                                 Besvares med et ja.

11. Ivar Nielsen, Vittrup søger Hjælp af Kommunen til Betaling af Sygekassekontingent idet Familien har været stærkt hjemsøgt af Sygdom i lang Tid. Det vedtoges at betale for Juli og Okt. Kv

12. Johanne Katrine Jensen Assersbøl søger om kommunal Tillæg til I.R., som Motiv Sygehusophold i Varde.                                                                                      Kunde ikke bevilges.

Regninger

13. Ernst Søgaard Kørsel for Jordemoderen d. 10/5, 26/7, og 28/7 i alt 9 Kr.      Til Efterretning.

14. P. Nielsen. Kørsel for Jordemoder og Præst.      Det vedtoges at betale for Jordemoderkørsel.  

15. Brørup Apotek i alt 150,90 Kr.                                                                    Til Efterretning.

16.  A.T. Graversen. Kørsel for Læge Larsen, Holsted 38,50 Kr.                                 –

17. Teglhus Jensen Kørselsregning April Kv. 307,50 Kr.                                              –

18. Stinus Eskildsen iflg. Regning i alt 60 Kr. minus 40 = 20 Kr.                                  –

Side 344.

19. Læge Lange, Grindsted, Kørsel 9,50 kr.                                                                     –

20. Holsted Sogneraad meddeler at have tilstaaet Anne Marie J. Pedersen fuldt kommunalt Tillæg til I.R.                                                                                                                          Til Efterretning.

21. Anna Katrine Petersen, Gilbjerg ansat til lovmæssig A.R. for 65aarige 17 Kr./Md.      –

22. Daniel Friis. Gilbjerg omregnet idet hans Hustru Ingeborg Katrine er Død 26 Kr./Md.  –

23. Ane Marie Olander, Gilbjerg søger A.R. Skema forelaa. Ansættes til 23 Kr./Md

24. Jørgen Holm, Lindknud ansøger ligesaa. Skema forelaa        –         –  27 Kr./Md.           –

25. Socialministeriet meddeler Tilladelse som af Kommunen er ansøgt for Johanne Nielsen.  

                                                                                                                     Ansat til 31,50 Kr.

26. Mathilde Juhl søger at faa Understøttelse forhøjet idet hun henviser til at hun ikke kan tjene mere nu.                                                                                                        Forhøjedes til 40 Kr. /Md

27. Fattigsager. Henriette Hansen beder om Tøj i Anledning af en Kur paa Hald.

Da Hald ikke anerkendes af Sygekassen er Sogneraadet enige om at henvise til én af Sygekassen anerkendt Sted saafremt Hald fastholdes.

Side 345

28. Alimentationsbidrag fra Politikontoret i Varde for Charles Christensen 76 Kr.

Formanden meddeler ham at han skal betale ellers maa han afsone.

29. Alimentationsbidrag fra Politikontoret i Haderslev for Johan Chr. Damkjær 103 Kr. Til Efterretn

                                                           Formanden skriver til ham og afkræver ham udlagte Penge.    

30.                –                   –  Politikontoret i Kolding for Ove Skovdahl Nielsen 90 Kr.

                           Formanden skriver til Vedkommende at han maa afsone saafremt han ikke betaler.

31 Skatteraadet meddeler følgende Ændringer i Ansættelserne for Skatteaaret 1929/30

No.27 Ejner Ravn                 Indtægt 3500 Kr. Formue 0

 –   95 Poul Jensen                    –         3000  –          –

 –  100 Peder P. Jensen             –         2600  –          –    1600 Kr.

 –  165 P. Hermansen                –         3000  –          –   30,000 –                        Til Efterretning.

32.Fra Sognefoged P. Hermansen afskrift af Udpantningsforretning hos Søren Sørensen, Klelund og hos Th. Schaffer. Det vedtoges at gøre Forsøg paa at faa Beløbet indkasseret paa én el. anden Maade.

33. Maren Clausen søger om Hjælp til Brændsel.                            Kunde ikke bevilges-

34. Carsten Runge mødte for Boe Schmidt som har søgt Kommunen om Tilskud idet han ligger paa Sanatoriet.                                    Sagen var henlagt fra sidste Møde.  Bevilgedes 100 Kr.

35. Rasmus Hansen anmoder om Tildeling af Kapital til Uldtøj til Forhandling. Kunde ikke bevilges.

Side 346

36. ?? Nielsen Enke anmoder om Godtgørelse af Jordemoderkørsel i alt 4 Kr.     Til Efterretning.

37. H. N. Hansen, Vejle beder Kommunen betale sin resterende Fagforeningskontingent 45 Kr.

                                                                                                      Det vedtoges at betale Kontingentet.

38. Marie Christensen, Hovborg anmoder om udlagte Kørsels Erstatning 9,50 Kr.   Er afsendt.

39. Valg af Forligsmænd i Tyendesager. Følgende valgtes: Hans Ingvard Johansen, Gilbjerg, Jakob Jakobsen, Klelund, Søren Poulsen, Hovborg. Suppleanter henholdsvis Anton Jepsen, Gilbjerg, Johs. Johansen, Klelund, Søren Jepsen, Hovborg.

40. Det vedtoges at lade udhugge en Sti igennem H. C. Hansens Plantage til Nord for Gaarden langs Vejen ned mod Johs. Johansen. H. C. Hansen har indgaaet paa at lægge Jorden ud uden Vederlag.

41. Th Schaffer ansøger Kommunen om at maatte faa noget Stenslag.                   Tiltraadtes.

42. Malerarbejde ved Klelund Skole. Tilbud forelaa fra Maler A. Andersen. Skole og Baghus 61 Kr.

43. J. C. pedersen, Hovborg fremsender Regning for udleverede forskellige Brugsgenstande i alt 58,41 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.

Side 347.

44. Kommunens Tørv leveret i Hus ved forskellige at aftage paa Mosen 3 Kr. pr. Tusind.

45. Takst til nærmeste Sygehus ansattes til 10 Kr.

46. Det vedtoges at gøre Foranstaltning til Indhentning af Tilladelse til Tillæg af Hjørnet ved Mejeriet at faa Telefonmasten flyttet. 

47. Jakob Andersen, Okslund har været ved Specialist i Aarhus. Bevilgedes pr. Tur 20 Kr.

48. Niels M. Nielsen tilbyder fraharpet Sten for en Pris af 20 Kr. pr. Fvn.

                                                                            Det vedtoges at købe ca.2 Fvn. af nævnte Sort.

49. Skatteansættelser

Michael Sørensen, Vittrup Indtægt 1400 Kr

Johs. Sørensen           –            –          900 –     efter Fradrag 700 Kr.

Ane Jensen, Hovborg              –          600          –        –        400  –

Peder Agerskov Christensen               200          –        –        200  –

Karen Mikkelsen, Lindknud               600          –         –        400  –

Ane K. Andersen Raabjerg                 800  –       –         –        500  –

Bagersvend P. Nielsen, Lindknud      800  –       –         –        500  –

Sv. Aage Thomsen, Hovborg            1400  –       –         –       1400 –

Hansine Hansen, Klelund                    800  –       –         –        500  –

50. Det vedtoges at foretage Lærer og Lærerinde Indstilling d. 2/9 Kl. 5 Efterm.

Johannes Nielsen

P.J. hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsn, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, H.M.Petersen

Side 348

 

Aar 1929 d. 2/9 holdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstilling af en Vinterlærer og Vinterlærerinde til Lindknud og Klelund Skoler. Skolekommissionen samt de 2 Førstelærere var indbudt.

Der forlaa af Ansøgninger til Lærerembedet 73 og til Lærerindepladsen 29.

Man begyndte med Lærerindepladsen og enedes om at som hidtil at forblive ved Forskolelærerinde.

Der opstilledes følgende: 1. Catrine Hansen Aabenraa f. 10/2 1894

                                         2. Elna Katrine Larsen, Skærbæk pr. Taulov f. 8/6 1907

                                         3. Agatha Olsen, Allingaabro f. 10/9 1907

Til Lærerpladsen:             1. Jørgen Otto Kaaberbøl f. 30/7 1907

                                         2.  Johs. Nielsen. Saaby pr Østbirk f. 13/1 1900  

                                         3. Andreas Jeppesen Andkær pr. Børkop f. 29/4 1900

Johs. Nielsen

P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1929 d. 11/8 holdtes ordinært Møde i Lindknud Kro.

1. Landbrugsministeriet meddeler at have approberet Udstykningen af Matr.1a Poul Nikolajsen, Hovborg.                                                                                             Meddelelse af 4/2 29  

Side 349

2. Ribe Stiftamt udbeder sig Sogneraadets Erklæring i Henhold til Ændring i Snekastningsreglerne saaledes at Hovedvejene faar en Kastningsbredde paa 5 M.  Andre offentlige veje 3 M. og Bivejene 2½ M.. Sogneraadet vedtog at svare at man anser som en Kastningsbredde af 3 M. med Vigepladser for fuldkomne.

3. Ribe Amtsstue udbeder sig Sogneraadets Erklæring angaaende Betalingsevne for halvaarlig Ydelser paa Driftslaan nemlig Mads Poulsen, Debel Laan stor 84 Kr. Afdrag 15,68 Kr. Andr. Nikolajsen og Th. Conrad Thomsen som ovenstaaaende.                        Man anser at alle kan betale.

4. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunens Bidrag til Amtsfonden udgør 3325 Kr heraf betales pr. 1/5 29 1664 Kr. og Resten 1661,78 Kr. vil vær at betale paa Amtsstuen 1/11 29.   Til Efterretning. 

5. Aksel Pedersen ansøger om Tilladelse til at lægge til sin Ejendom et Areal ca. 11 Tdr. L. som skulde ud fra ( Niels Andresens Ejendom) nu Johs. Damgaard. Sogneraadet er til Sinds at anbefale.

6. Nationalforeningen fremsendte sidste Regning for Kaj Oluf Thøgersen stor 111,52 Kr. Til Efterr.

7. Nis Staal, Holsted fremsender Regning for Gravsted paa Sct. Peders Kirkegaard til Jytte Nielsen, Hovborg 6,32 Kr.                                                                                                  Til Efterretning.

Side 350

8. Th. Hansen fremsender Regning for Gravkastning m. m. 13,50 Kr.              Til Efterretning.

9. Læge Kofoed Jensen, Bække for Kørsel 608 Kr.

    Samme Sygebesøg hos Claus Jensen 15,75 Kr.

         –            –             –   Enkefru Marie Christensen, Okslund 26,25 Kr.

         –            –             –    Carl Mortensen, Lindknud 21,50 Kr.                                    –

Aldersrentesager

10. Hejnsvig Sogneraad meddeler at have tilstaaet Enke Johanne Nielsen pr, Maaned 31,50 Kr. og forespørger samtidig om Vedkommende anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.             

                                                                                                                                    Anerkendes.

11. V. Nykirke meddeler at anerkende som forsørgelsesberettiget i derværende Kommune Ane Marie Olander, Gilbjerg.                                                                                         Til Efterretning.

12. Husmoder Maren Pedersen, Klelund søger om tildeling af A.R.    Formanden beregner hende. 

Fattigsager .

13. Ove Skovdahl Nielsen, Kolding meddeler at han maa sælge sit Værktøj saafremt han skal betale Alimentationsbidraget, han meddeler senere paa Formandens Forespørgsel at han er Familieforsørger.                                                                           Det vedtoges at lade Sagen hvile.

Side 351.

14. Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding meddeler at have ydet Huslejehjælp til Skrædder Gerhart Marienhof Nielsen.                                                                                            Til Efterretning.

15. Alimentationsafkrævning for Emil Torvald Møller Hansen, Kolding fremsendt af Politimesteren i Nykøbing Mors 90 Kr.                                              Det meddeles ham at han skal betale Beløbet.

16. Enkebørnsunderstøttelse til Barnets fyldte 15. Aar søges af Oline Nielsen, Lindknud for Datteren Elly.                                                                                   Bevilgedes et Aar til hun er 15.  

17. Anders Christensen, Lindknud søger om Forhøjelse af den gennem Aandssvageanstalten Underholdsbidrag for sin datter Anna Hansen fra 360 Kr. til 600 Kr. aarlig.

                                                                                     Det henstilles til Vedkommende at søge I.R.

18. Kvindehjælpen fremsender Aarsberetning og beder samtidig om Bidrag.   Bevilgedes 10 Kr.

19. Sønderskovhjemmet Flintinge beder ligesaa om Bidrag.                                  Nægtedes.

20. Møltrup Optagelseshjem ligesaa (Beklædningsgenstande)                                      –

21. Cirkulære til Fordeling mellem Sogneraadsmedlemmer af Kommunal Aarbog, Københ.

22. Fra Indsamlingkommite ”Gammel Estrup” forelaa Opfordring om Støtte for Oprettelse af Estrup som Museum.                                                                                       Kunde ikke imødekommes. 

23. Hjemmet for Vanføre fremsender Beretning og beder om Tilskud.                Nægtedes.

24. Kirkens Korshær ligesaa Beretning og beder om Tilskud                                     –

Side 352

Skattesager

25. Hansine Hansen, Klelund klager over Skatteansættelsen med den Motivering at hun intet tjener i dette Sommerhalvaar og har ikke noget godt Helbred.                    Ansattes efter Fradrag til 300 Kr.

26. Stamhuset Broholm, Gudme fremsender Redegørelse for Kommuneskattens Udregning af Klelund Plantage. Kommunen Skal derefter tilbagebetale for T. 1/10 1925 til 31/3 1927 1049,58 Kr.

H.M.Petersen og Formanden søger i Samraad med Niels Thøgersen at faa Sagen ordnet.

27. Karl Mortensen søger om at højere Understøttelse idet han opgiver at ikke kan se til Glasskæring og som saadan intet kan tjene.                                          Bevilgedes 10 Kr. pr.Uge. 

28. H. Nissen Hansen, Vejle mødte personlig og bad om Hjælp til Husleje, Kontrabog og Fagforeningskontingent i alt 37 Kr.                                        Det vedtoges at tilstaa ham Beløbet.

29. Skomager Bonde beder om Anbefaling om fri Proces til Indkassering af udestaaende Regninger.

                                                                                                                    Kunde ikke imødekommes.

      Samme bede Sogneraadet betale en Regning for Rasmus Hansen stor 207,65 Kr       –

30. Hansine Olsens Søn Gunnar har faaet Enkebørnsunderstøttelse til sit fyldte 15 Aar.

                                                                                                                          Bevilgedes til ¼ 1930.

Side 353

31. ?? Jepsens Søn Damgaard Jepsen fylder 16 Aar i Nov. 29. Enkebørnsunderstøttelsen slettes for hans vedkommende til 1/10 29.

32. Samtlige Lodsejere ved Bækken Klelund Gilbjerg ansøger om Indskrænkning af Syn over Bækken til én Gang aarlig.                                                                       Sogneraadet anbefaler. 

33. Følgende ansattes i Skat

Karen Kirstine Hansen, Klelund   Indtægt 800 Kr.    Skat 500 Kr.

Andreas Poulsen, Okslund                –       1000 –          –   800   –

Kirsten Viola Jensen, Hovborg         –         600             –   400   –

Sv. Aage Sørensen, Lindknud           –         800  –         –   500   –

Chr. Nielsen, Vittrup                         –         600   –        –    400  –

Høgh Rohde fremsender Regning for Kørsel for Niels Pedersen, Kidholm til Varde Sygehus 35 Kr.

Forsømmelseslisterne forelaa for Skolerne.                                 Formanden paafører evt. Mulkter.

Det vedtoges til Skolerne at indkøbe 12 Tons Kul til Levering i Efteraar og Vinter efter Lejlighed.

Hanna Hansen søger om A.R., Niels Hansens Hustru, Klelund.

                                                                                             Undersøger om hun allerede er tilstaaet.

Assersbøl Skole mangler Vandpumpe, overlodes til H.M.Petersen at købe en Jernpumpe.

Side 354.

Ebbe Nielsens Legatrente, Kjeldbjerg fordeltes til værdig Trængende saaledes: Beløbet som udgjorde ca. 4 Kr. tildeltes Rosa Jepsen.

Johannes Nielsen

Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt, H.M.Petersen                                      

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *