1926 – 29 – 1d

4. Lindknud sognerådsprotokol 13. juli 1927

Aldersrente. Dorthea Fogtmand ansøger om at faa A.R. forhøjet. Hun har en Formue paa 2000 Kr. samt 10,000 Tørv. Bevilgedes A.R. pr. Maaned 25 Kr + Dyrtidstillæg 3,50 i alt 28,50 Kr. fra 1/6 27

 

Regning fra P. Mikkelsen for Kørsel Snedker Nielsen, Hovborg 5,50 Kr. Lægekørsel, Chr. Jepsen, Hovborg Lægekørsel 5,50 Kr., Niels P. Hansen, Hovborg 10 Kr. Jordemoderkørsel. Betalt af Kasse.

 

Klelund Agerbækvejen. Niels Schultz og Niels Christensen, Klelund har tilbudt at levere 4 Fv. Leer og 2 Fv. Stenslag paa Vejen fra Landevejen til Niels Christensens Markskel mod at Kommunen leverer lignende Kvantum.

Det forespørges hvad de forlanger for at regulere ?? Vejstykke.

 

Helga Andersens Barn. Brørup S. forespørger om Barnets Fødsel vil blive foranstaltet Noteret i Lindknud Kirkebog.                                                                      Foranstaltes noteret.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Ths.Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1927 d. 13. Juli holdt Lindknud Sogneraad Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes.

Side 103

Pastor Barfod har sendt Fødselsanmeldelser.

1. 2/6 født en Datter af Smed Peter Runge og Hustru Bodil Hansen Mahler, Lindknud

3/6     –     –      –        –  Chauffør Peter Højer Hansen og Hustru Meta Sørensen. Døbt Frida Hansen

17/6   –     –      –        –  Fraskilte Dagmar Margrete Krestensen f. T. Graves Nielsen, Lindknud.

                          Skal der foretages Afhøring? Evt henvendelse til Politiet?

2. Cirkulære af 15/6 27 om Grundforbedringslaan. Paa Finansloven er stillet 500.000 Kr. Til Udlaan. Ansøgninger tilstilles Sogneraadet inden 15/8 og senest 15/9, Renten er 5% Afdragsaaar 10

3. Udstykninger. H.P.Hansen. Landbrugsministeriet har bevilget Udstykning af Matr. No. 4a Hyldelund Hk. 1 Tdr 1½ Alb. saaledes 4a 1 Tdr. 1½ Alb. og Ejler Johansen 4i o Hk. 1 Alb.

4. Samme. S.L. Svenning maa afhænde Matr. No.9e, Lindknud

5. Hans Kr. Hansen sen., Hyldelund ansøgher om Tilladelse til at sælge Matr. No. 2x, Hyldelund til Hans P. Hansen smst. Og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                  Til Efterretning

6. Udstykning. Jens L. Christensen. Landbrugsministeriet har bevilget Udstykning af Matr. No. 1ao Lindknud, saaledes Jens L. Christensen beholder 1ao medens 1ar maa sælges til Peter Høje Hansen.

Side 104.

7. Vej No. 26 Klelund – Agerbæk. Vejassistent Christensen, Grindsted har pr. Tlf. forespurgt om vejen er sat i Stand efter givne Løfter.                                                            Er i Orden.

8. Vej No. 27 Vorbasse – Hovborg – Baldersbæk. Vejassistent Christensen har henstillet at Vejen opfyldes og belægges med Stenslag paa begge Sider af Landevejsbanen heelt ud i Svingene antagelig 1 a´1½ Favn. Kan hentes paa Poul Jessens Ejendom.                          Til Efterretning.

9. Hovborg – Baldersbæk. Ejeren eller Bestyrelsen for Baldersbæk Villa og Plantage opfordrede til Behandling om Istandsættelse af Vejen fra Hovborg Kro til Baldersbæk. Th. Thomsen og Niels Thøgersen mødte. De mødte Bestyrelsesmedlemmer gav Tilsagn om at yde en Deel Tilskud men ønskede først et Overslag over hvad Istandsættelsen vilde tænkes at koste, naar en saadan blev indsendt vilde de sende Sogneraadet et Tilbud. Overslaget antaget at blive ca. 3200 Kr.

NB. Mads Andersen tilbyder at levere 10a´15 Kbf. Steenslag for 100 Kr. pr. Favn til 1/10 27.

                                Tilbuddet kan ikke antages.                                  Til Efterretning.

10. Chresten vad Sørensen har forespurgt om han ikke kunde faa en Plads som Vejmand. Henlagdes

11. Anders Kr. Andersen har forespurgt om han maa slaa lidt Steen, da han ingen Arbejde har f. T.

                                                                                                                         Bevilgedes.

12. Vej No. 23 Kjeldbjerg er helt gennemkørt fra Broen forbi Damgaards. Det vil blive nødvendigt at paaføre den en Deel Materiale. Der paaføres ca. 2 Favn + evt. lidt Leer.

Side 105.

13. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Aarsberetning for 1926.

14. Hans Knudsen Jensen, Vittrup har ansøgt det nedsatte Udvalg om yderlig at faa 200 Kr. af Hedelaanet idet han yderligere har merglet ca. 3½ Tdr. L.. Beløbet er udbetalt, han har nu modtaget i alt 750 Kr. af de 1000.

15. Andreas Hansen, Lindknud Repræsentant  Hans P. Hansen, Gørding var her personlig og præsenterede en Regning over Omkostningerne ved Ordningen af af A. Hansens Kreditlaan. Den solgte Hedeparcel er nu gaaet ud af Pantet uden Udbetaling af Laanet 3000 Kr.. Omkostningerne var i alt 42,50 Kr, deraf indbetalt 29 Kr. Resten 13,50 blev betalt.          Til Efterretning.

16. Samme meddeler at han ikke seer sig i Stand til at faa Renterne betalt til Kreditfoeningen.

                                                                                                                   Til Efterretning.

17. Handelsbanken i Esbjerg har fremsendt Meddelelse om at Kommunens Skyld til Banken pr.1/7 27 var paa 15245,14 Kr. For Skyldes Rigtighed ønske Tilstaaelse.                            Godkendt

18. Renterne for Skatterestancer er af Kassereren paaført Restancerne for 4 Maaneder altsaa indtil 1/8 27, der er sendt Meddelelse til Sognefogederne.                                   Til Efterretning.

19. Jens Hansen, Brørup ansøger om Tilladelse til at sælge Slagteriaffald og Pølser fra Rødding Svineslagteri.                                                                                                    Kan ikke anbefales.

20 Distriktsjordemoder Fru Andersen, Brørup har sendt Regning for ydet Fødselshjælp ved Helga Andersen paa 15 Kr.                                                                                     Til Efterretning.

Side 106

21. Distriktsjordemoder Bodil Rasmussen, Agerbæk har udbedt sig Betaling for ydet Fødselshjælp hos Kirstine Katrine Jensen, Kokær.                                                             Til Efterretning.

22. Læge Kirkebjerg Regning for Søren P. Sørensen, Klelund, Ove Hansen, Hovborg, Peder Larsen, Hovborg Anna Johansen, Klelund, i alt 52 Kr. Andr. Chr. Jensen, Hovborg 27,50. Refusion fra Gesten. (Værgerne)

23 Regning for Kørsel fra Læge Kofoed Jensen, Bække til 40 forskellige patienter i Lindknud Sogn 428,50 Kr. (Alle Navnene er Nævnt)

Side 107

(Fortsat fra side 106.) Kørsel til yderligere 20 Patienter (navne nævnt) 171,50 Kr.+ de 428,50 = 600

24. Invaliderentesager. Rasmus Hansens Hustru Julie Hansen No. 43191 har fremsendt Ansøgning om Forskud paa Invaliderenter.                                        Bevilgedes 20 Kr. pr M. fra 1/8 27.

25. Ægteskabsattester er udstedt 15/6 27 for Ejnar Lund f. T. Gjørding. D.4/7 for Jes Madsen Poulsen, Okslund.                                                                                         Til Efterretning.

26. Selsabet for Sundhedsplejen i Danmark indbyder til Møde I Odense 1 og 2 Sept. 1927.

27. Skolesager. Cirkulære af 16/6 27 angaaende evt. Ændringer i Lov No. 561 af 4/10 19. Lønninger for Folkeskolens Lærere og Lærerinder.                                      Til Efterretning.

28. Forsømmelseslisterne for Maj og Juni fremlagtes.                  Formanden paafører Mulkterne.

Lærer Skovbjerg ansøger om at faa Lejligheden udvidet, henviser til at de aldrig har havt et Gæsteværelse. Forslaget tiltrædes paa Betingelse af at der kan faaes en Lejlighed til Lærerinden og at der beholdes et Værelse i den vestre Gavl til Vinterlæreren evt. til Okt.

Side 108.

30. Aldersrentesager. Regning fra Læge Kofoed Jensen, Bække for Petrine Bock Chrestensen, Okslund for Sygebesøg, Operation og Befordring paa 90,20 + 37,50 Kr      Til Efterretning.

31. Enke Karen Hansen, Lindknud Regning paa 131,50 Kr. Maren Hansen, Lindknud 79 Kr.

32. Enke Anna Thomsen, Lindknud. Regning paa 100 Kr.                                  Til Efterretning.

33. Kirstine Sørensen, Lindknud 49 Kr. Samme er død. Hun havde selv Penge til Begravelsen, de Penge, der bliver til Rest afleveres.

34. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Læge Kofoed paa 56 Kr.

         Sammes Hustru        –                        –                34  –  og Sammes Børn 62 Kr. Til Efterretning.

Mads Kr. Nielsen. Lars Jepsen har seet  paa Brønden og mente der kunne sættes Rør ned indvendig i Brønden men har nu meddelt at dette ikke kan lade sig gøre. Foreslaar nu at sætte Brøndrør ned og tage Stenene op.

Forsaavidt Brønden ikke kan sænkes som den staar sættes Brøndrør ned og Stenene tages op.

35. Helga Andersen. Regning fra Skomager Nielsen, Brørup for et par Sko. 16,50

Samme. Regning fra Catrine Brandorf for forskellige beklædningsgenstande 44,10 Kr.

    –             –          –  Kvindehjælpens Kontor for Tiden 10 til 30 Maj 27 paa 40 Kr.  Til Efterretning.

Side 109

36. Emil Thorvald Møller Hansen. Kolding har Refunderet 90 Kr.                                          –

37. Iver Iversen. Handbjerg Sogneraad meddeler at den ikke mener at Betingelsen for Ydelse af fuld Refusion er tilstede og vægrer sig ved at gaa ind paa det Krav.

Kravet fastholdes. Sagen Tilstilles Amtet til Afgørelse, fuld Refusion forlanges fra 1/6 27.

38. Jørgen J. Dam Okslund har fremsendt Ansøgning om ekstra Hjælp til Sengelinned, Tøj til Børnene m.v.

H.M. Petersen, Chr. Heick og Niels Thøgersen blev enige om at yde den en hjælp paa 40 Kr. + fast Understøttelse indtil 27 Juli.

39. Familien er nu rejst til Starup, Huset skal være nedbrudt og flyttet med. Sagen er meddelt Forsørgelseskommunen og Politikontoret.                                                         Til Efterretning.

40. Hans Jørgensen, Bregninge. Regning for Juli Kv. 150 Kr.                                    –

41. Frederikke Jespersen. Regning fra Læge Kirkebjerg 26 Kr.                                  –

42. Carl Johs. Hansen, Ebberødgaard Regning for Juli Kv. 150 Kr.                            –

43. Jørgine Jørgensen. Regning fra V. Vedsted  188,38 Kr.                                         –

44. Ane M. Hansen V. Vedsted Regning for Juli Kv. 184,40 Kr.                                –

45 Skolesager.

Lærer Skovbjerg ansøger om at faa en Stue Tapetseret og Køkkenet istandsat.  Bevilgedes.

 

Fattigsager. Frederikke Jespersen. N. Schultz beklager sig over at de næsten ikke kan have hende længere, hun forsøges indlagt paa Give Plejehjem. Hun mangler Tøj og Linned.

Side 110

47. Bække Sogneraad har sendt Skatteansættelser til Bække K. for Erhvervsskat for Chr. Jørgensen, Vittrup 8,68 Kr., Morten Mortensen 8,67 Kr. og Jens L. Jensen 8,67 Kr.            Til Efterretning.

48. Skatteraadet har meddelt at der ved Prøvenaf Skatteansættelserne er foretaget følgende Ændringer: 67. Søren Steiner  Ansat til 5500 Kr. Formue 46,100 Forhøjet til 5500  47,000                 

                   72. Bertel Andersen –      –  1000  –          –       13,800   Formuenedgang

                 174. Carl Jakobsen                3300                        1800                    3300   2800

                 300 Anton Christensen          1400                              0                    2200         0

                 411. Henrik Thomsen              800                        1000                    2000   1000

                   97. Harald Jensen                2800                               0   Savner Selvangivelse

                 104. Margrethe Jæger              300                        6200

                 110. Ellen Laugesen                300                        6300

                 147. Søren Thomsen                300                        7400

49. Svend Østergaard Nielsen, Vittrup ansøger om at blive fri for Skat, evt. faa den nedsat.

                                                                                                          Nedsat til 12 Kr. for et Aar.

50. Ole P. Simonsens Skat. Starup Sogneraad anser en Erhvervskat paa 50 Kr for at være for lille under Hensyn til at der intet blev betalt sidste Aar, foreslaar 100 Kr.      Ansættelsen fastholdes.

Side 111.

51. Arbejdsmændene Johs. og Søren Christensen, Sdr. Felding. Beløbene 50,32 Kr. for hver er forgæves afkrævet de paagældene. Udpantning forgæves. Sognefogeden mener dog at man maaske kan faa Arbejdsgiveren P. Nygaard til at holde Beløbet tilbage af deres Løn. Skatten tilbageholdes!

 

Statslaan til Oprettelse af Statshusmandsbrug.

52. Jens P. Hansen Tarp af Hovborg har en Jordlod paa ca. 30 Tdr. L. paa Haanden til Oprettelse af Statshusmandsbrug. Jordstykket er beliggende i den nordre Ende af Matr. No. 5a, Hovborg og grænser mod Nord indtil Risbøl Skjel. Et Kort og Bilag følger. Ansøgeren opgiver at eje Formue paa ca. 2400 Kr. og ønsker Sogneraadets Erklæring i Sagen.   Sogneraadet vedtog at anbefale Sagen

53. Skovarbejder Andr. Peter Johansen Petersen af Klelund, har købt Matr. No. 6a, 5i m. fl. beliggende i Klelund vest for enden mod Landevejen, syd for Klelund – Raabjergvejen. Parcellen bestaar af ca. 20 Tdr. L. Ager. Købesummen er 3600 Kr. Jordlodden agtes bebygget og oprettet som Statshusmandsbrug. I den Anledning foreligger Ansøgning om Statslaan. Ejeren opgiver at være ejer af ca. 2000 Kr. i Form af Besætning og Inventar. Sogneraadets Erklæring udbedes.

Sogneraadet vedtog at anbefale Sagen.

Side 112

 54. Cirkulære af 14 Juni 1927. Der bliver at foretage Arealtælling d. 15 Juli samt Tælling af Heste, Kreaturer og Svin. Som Tællingskommisærer valgtes:  

55. For Ø. Hovborg          Andr. Nikolajsen          Stedfortræder P.P.Jensen

             V.      –                 Ole P. Simonsen                      –           H.C. Petersen

             Nordre Klelund   Aksel Hermansen                    –           L. Lauridsen

             Søndre      –          Jakob Jakobsen                       –           Henrik Thomsen

             Sønderlund           Niels Krestensen                    –           Johs Johansen

             Hyldelund            Poul Poulsen                           –           H.C. Hansen

             Assersbøl             Morten Mortensen                  –            Morten Pedersen

             Lindknud             Niels Kruse                             –             Chr. Lund

             Debel                   Chr. Brandt                             –             H.C. Hansen

             Gildbjerg              Mathies Friis                           –            Søren Brandt

             Ø. Okslund           Jens Pedersen                          –            Fr. Jepsen

             V.     –                   Peter Petersen                          –            Henrik Nissen

              Søndre Vittrup     M.M.Chrestensen                    –            Chr. Nielsen

              Nordre     –           Morten Holm                            –            Hans Ravn

56. Kloakanlægget i Hovborg. Udvalget for Anlægget tillader sig herved paa Lodsejernes Vegne at ansøge S. om et Tilskud af Kommunens Kasse. Anlægget har kostet 4000 Kr. Desuden er der sat Kantsten og brolagt Rendestenen langs den østre Side af Vejen.

Der bevilgedes et Tilskud paa 250 Kr. Under Hensyn til at det ifølkge Ansøgningen kuns gjaldt de af Amtet paabudte Forbedringer af selve Vejrabatten mellem Rendestenen og Vejbanen.

57. Kloakken ved Klelund Skole. Der er Fare for at den store Kloakbrønd vil skride sammen, desuden er Kloaken vist for tæt på

Side 113.

Brønden . Amtslægen har udtalt at der burde foretages noget til Afhjælpning af de nævnte Mangler.

Der nedsættes et Udvalg bestaaende af Th. Thomsen, Chr. Heick, N. Jørgensen og Oluf Jepsen der undersøger Forholdene og fremkommer med et Forslag

58. Den lille Bro ved Østerbygaard trænger til Reparation. Samtidig efterses Dækket paa Broen over Aaen. Overdroges samme Udvalg.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Ths Thomsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

 

Aar 1927 d. 10. August holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Heick fraværende.

Følgende Sager behandledes:

1. Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juli Maaned

??

2. Ved et ekstra Møde i Hovborg d. 27. Juli vedtoges det at lade Plankerne saavelsom Dækket støbe af Beton med Jernbjælker og Jernvæv. Arbejdet udføres af Murer Chresten Hansen, Vittrup og Smed Runge, Lindknud.

3. Mødrehjælpen i Aarhus har fremsendt Aarsberetning.

4. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                                                                                                             Henlagtes.

5. Andst m. fl. Herreders Skatteraad har fremsendt en Deel af Landsskatteraadets afsagte Kendelser

6. Frikørsler fra Læge Teglhus Jensen, Brørup. Kørsel til 18 Patienter i sognet (Navne er nævnt)  i alt 211 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

7. Driftslaan til Haandværkere. Kolding Oppebørselsstue har fremsendt Restanceliste for Tømrer N.V. Sørensen, Lindknud 30 Kr., Murer M.N. Brink, Vittrup 34,50 Kr., betaler selv, Skrædder Ravn, Lindknud 31,50 Kr., Snedker N.C. Nielsen, Hovborg 30,50 Kr.

Side 115.

8. Vognmand Klockmann, Vejen har sendt Regning for Kørsel med Peder Knusen, Okslund til Brørup Sygehus paa Epedimiafdelingen 20 Kr.

Anders N. Knudsen til Brørup Sygehus 12 Kr. Nægtet.

9. Anna Hansen. Anders Paaske Christensen, Lindknud ansøger om Understøttelse til deres aandssvage Datter Anna f. 16/10 1890 i Egtved, Vejle Amt, men hun har opholdt sig hos Forældrene altid, det udtales at hun er ude af Stand til at klare sig selv.

                                                                                                Der maa fremskaffes Lægeerklæring.

10. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Mose. Bmd. Niels Schultz ejer af Ejendommen Matr. No. 5x og 6e Klelund af Hartk. 1 Skp. 1 Fdk, 1 ¼ Alb. Areal ca. 18 Tdr. L. deraf 8 Tdr. L. Hede. Ejendomsskyld 5000 Kr., Kreditlaan 6500 Kr.. Besætning 1 Hest, 4 Køer,1 Kvie, 8 Svin ansøger om et Statslaan paa 800 Kr. til Dækning af Udgifterne ved Opdyrkning ad de nævnte 8 Tdr.L. Hede

Laanet indføres med Pant næst efter Kreditforeningslaanet  paa 6500.

                                                                      Bevilgedes under Forudsætning af Amtets Tilladelse.

11. Grundforbedringslaan. Niels Kr. P. Vase af Oksund Ejer af Matr. No. 1m, 1r, 5d , 5e og 1b af Okslund, Hartk. 4 Skp. 1 Fdk, ¾ Alb. Areal ca. &0 Tdr. L., Besætning 3 Heste, 11 Køer, 5 Undkvæg, Svin. Gæld til Kreditf. 8200 Kr. anden Gæld 4500 Kr.

Side 116

Paagældende ansøger om et Laan paa 1250 Kr. til Dræning af et lavtliggende deelvis Moseareal, Kort, Overslag og Rentabilitetsberegning følger. Laanet kan indføres med Pant i Ejendommen næst efter Kreditforeningsgælden.                                                                               Bevilgedes.

12. Niels P.P. Vase, Ejer af Matr. No. 1p Okslund og No. 2b og 2p Klelund Areal ca. 40 Tdr. L.. Besætning 2 Heste, 6 Køer og 3 Stk. Ungkvæg. Pantegæld 8200 Kr. andet Gæld 3200 Kr.

Ønsker et Grundforbedringslaan paa 550 Kr. Laanet kan indføres med Pant i Ejendommen næst efter de 8200 Kr. Kort og Rentabilitetsberegning følger.                                    Bevilgedes.

13. Skatteklage. Niels Jensen, Søn af Jens Karl Jensen, Klelund har fremsendt Klage over Skatteansættelsen. Angiver at Grunden til Klagen og til at den kommer saa sent er at han har ligget paa Sygehuset i 3 Mdr. Skatten er 73,81 Kr.                Nedsættes med ¼ Deel.

14. Skolesager. Assersbøl Skole, det nedsatte Udvalg har set paa Afløbsforholdene og blev enige om at lade mure en Slambrønd i Nærheden af Brønden og lede Vandet gennem en 3 tommers Rørledning mod Nordvest med Udløb mellem Granerne.                       Til Efterretning.

15. Lindknud Skole. Lærer Skovbjerg stiller Krav om at faa egen Entre og Trappe til Loftet

Side 117

16. Frk. Rasmussen har vist sig uvillig til evt. at flytte hen i Lejligheden hos H.M.Petersen, da hun ikke holder af at bo sammen med andre.

Man har henvendt sig til Tømrer Sørensen og bedt ham lave et Overslag over Bekostningen ved at hæve Muren paa den lille Skole, sætte nyt Tømmer paa og tække med Tasten, sætte en Kvist paa og indrette en Lejlighed til Lærerinden i den østre Gavl. Materialerne vil koste ca. 2000 Kr.   Udsættes!

Lars Jepsen har sat Brøndrør ned i og uddybet Brønden ved den gl. Skole og renset Brønden ved Skolen.                                              Regning paa 125 Kr. Der anskaffes 2 Stk. støbte Brønddæk.

18. Aldersrentesager. Lov No. 134 af 1/71927 om Aldersrenter er fremsendt tilligemed 2 Cirkulærer af 8/7 27. Den nye A.R. Lov træder i Kraft 1. Okt 1927. Til den Tid vil det være nødvendigt at foretage en Omregning af samtlige A.R.nyderes Renter idet Loven er ændret ret væsentlig paa flere Punkter. Der udsendes Skemaer til alle A.R.nydere som skal være tilbagesendt Sogneraadet inden 15. Sept.

19. Ane Johanne K. Buck er flyttet fra Veerst – Bække til Skanderup Kommune. Til Efterretning.

20. Møllebygger Johan Nielsen, Lindknud er d. 1/8 afgaaet ved Døden.

21. Søren Nielsen, Vittrup er d. 6/7 indlagt paa Esbjerg Sygehus.

Side 118.

22. Frederikke Jespersen. Give Plejehjem har meddelt at den vil modtage hende paa Hjemmet om det ønskes mod Betaling af 2 Kr. pr, Dag naar hun kan bo paa fælles Værelse, men ønsker eget Værelse for 2,25 pr. Dag.

Stiftamtet har endnu ikke afgivet Svar – har Dags Dato tiltraadt Forslaget til 2 Kr. pr Dag.

Samme. Er d. 8/8 indlagt paa Varde Sygehus. Man har udstedt Kaution for Betalingen.

23. Alimentationssag Lenart August Jensen. Politokontoret i Bogense har fremsendt om Refusion for udlagt Bidrag til Cecilie Christiane Nielsen til Barnet Doris Johanne Nielsen for ½ Aar indtil 30/10 27 med 102 Kr. Faderens Opholdssted angives for at være ubekendt.       Til Efterretning.

24. Dito Hans Chr. Fynbo. Politikontoret i Holsted udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til Margrethe Carlsens 5 Børn indtil 13/10 med 324 Kr.                                           Til Efterretning.

25. Dito Charles Christensen, Varde. Politikontoret i Varde udbeder sig Refusion for udlagt Børnebidrag til Christensens fraseparerede Hustru s Florinka Christensen i Ægteskab d. 14/1 23 fødte Barn Krista Kristensen for et halvt Aar indtil 19/10 27 med 72 Kr

Faderen er forgæves afkrævet Bidraget, Udpantning anses for at være forgæves.

                                                                                                      Foranstaltes indsat til Afsoning.

Side 119.

26. Hans Nissen Hansen. Tvangsarbejdsanstalten i Horsens har under 21/7 27 meddelt at han d. 22/6 er indsat til Afsonong af 48 Dages Tvangsarbejde hvorefter han bliver hjemsendt til Forsørgelseskommunen d. 9. Aug.. Endvidere er der forespurgt om der ikke paa Kommunens Regning maa anskaffes Tøj til ham da det han havde ved Indlæggelsen var meget miserabel, hvilket tillodes. Hansen mødte personlig og meddelte at han resterer Bidrag til Sygekassen og Fagforening ca. 30 Kr. som bevilgedes + 5 Kr. til Rejsen. For Fremtiden kan han møde til Sogneraadets Møder, Fagforenings og Sygekassebog skal fremsendes i kvitteret Stand.

27. Helga Andersen. Regning fra Brørup Sygehus for Kur og Pleje 130,15 Kr. Barnet do 37,50 Kr.

Kvindehjælpen i Aarhus forespørger om Helga Andersen i Tilfælde af at hendes Fader der f. T. henligger paa Brørup Sygehus skulde blive saa daarlig at der Fare for hendes Liv.     Bevilgedes.

28. Mads Kr. Nielsen klager over at Taget paa Huset er utæt. Forespørger om han maa bygge et Hønsehus af de Sten der er taget op af Brønden samt om han maa slaa Sten naar der ingen Vejarbejde er.

Sammes Datter Abelone Nielsen. Regning fra Læge Kjølby, Kolding paa 40 Kr. Til Efterretning.

 1. Huset søges ordnet paa bedste Maade. 2. Brøndstenene til Hønsehus kan ikke bevilges. 3. Ja – maa slaa Sten hos Poul Jessen, Okslund.

Side 120.

29. Grundforbedringslaan. Jens Karl Jensen ansøger om Laan til Dræning af en Deel af hans Ejendom Matr. No. 2b, Klelund Areal ca. 45 Tdr. L., Besætning 3 Heste, 9 Køer 5 Ungkreaturer Der ønskes et Laan paa 1500 Kr.. Laanet kan indføres med Pant i Ejendommen næst efter 14800 Kr. Kort, Overslag og Rentabilitetsberegning vedlagt.                                                       Bevilgedes.

30.Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Peter N. Petersen, Kidholm, Ejer af Matr. No. 4q Assersbøl. Kidholm ansøger om et Laan paa 500 Kr. til Opdyrkning af ca. 4 Tdr. L. Som Sikkerhed for Laanet kan denne indføres paa Ejendommen næst efter 10900 til Husmandskreditforeningen og 3000 Kr. til Handelsbanken i Esbjerg i alt 13900 Kr.                                                 Bevilgedes.

31. Peter Petersen forhen Vittrup forespørger om Kommunen i Tilfælde af at han kan træffe en Ord-ning med Brandforsikringen om at blive fritaget for at bygge, vil nøjes med hvad der bliver til Rest af 1300 Kr. naar Kreditforeningsgælden 6 a´700 Kr. bliver betalt.    Kravet paa 800 Kr. fastholdes.

32. Vognmand Schmidt, Holsted har fremsendt Regning for Kørsel med Læge Larsen til Niels Knudsen Jensen, Hovborg paa 8 Kr.                                                                      Til Efterretning.

33. Ostehandler Nielsen, Vittrup ansøger om Sogneraadets Tilladelse til at køre med Slagteriaffald i Lindknud Sogn.                                                                                            Tilladelse meddeles.

Side 121.

34. Villiam Thorvald Nielsen. Vejstrup Sogneraad meddeler at V.T.N. stadig er under Fattigforsørgelse, har ingen Arbejde, nærmest grundet paa at han snakker i Stedet for at arbejde. Der forespørges om han ikke kan flytte Hjem til Forsørgelseskommunen og faa Arbejde der.

                                                                                                                       Kan ikke modtages.

35. Sten hos Niels Garder, Raabjerg ca. 2 Favn kan købes for 23 Kr  pr. Favn.    Antoges.

36. Der skrives til Mogens Madsen om Steen til 25 Kr.

37. Kristian Mortensen har sendt Regning for Afhentning af hans Hustru fra Sygehuset i Esbjerg paa 20 Kr.                                                           Der betales efter Taksten til Brørup Sygehus.

38. Slagter Nielsen, Hovborg ansøger om Betaling for Jordemoderkørsel.

                                                                                  Da han selv har Bil kan det ikke bevilges.

39. Kloak ved Klelund Skole. Det nedsatte Udvalg har set paa Forholdene og blev enige om at faa Peter Jensen, Holsted til at lave en PÅlan gaaende ud paa at lede Vandet gennem en lukket Rørledning fra Skolen og langs med Landevejen og Grøften ned til Møllen.

Hele Planen vil koste ca. 1000 Kr.                                                           Udsættes indtil videre.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Niels Jørgensen, H.M.Petersen

Side 122.

Aar 1927 d.5/9 holdt Sogneraadet eklstraordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende forhandledes:

1. Boligspørgsmaalet ved Lindknud Skole. I Henhold til nogle Spørgsmaal man har rettet til Sogneraatidendes Juridiske Konsulent angaaende Førstelærerens og Lærerindens Rettigheder med Hensyn til Bolig.

I Svarskrivelsen af 18 Aug. udtales at Lærerne i Henhold til Loven raader over Loftet over sin Tjenestebolig samt at ingen heller ikke en Lærerinde kan disponere over nogen Deel af Lejligheden Entre og Trappe indbefattet. En fast ansat Lærerinde har samme Rettigheder. Man kan ikke forlange at hun skal have Entre sammen med andre. Hun er ikke pligtig til selv at skaffe Lejlighed. Anvises der hende en saadan skal den være i umiddelbar Nærhed af Skolen.

Sogneraadet var nede ved Skolen at se paa Forholdene og enedes om grundet paa at Tiden er saa langt fremskreden at udsætte Sagen til næste Sommer. Der rettes Henstilling til Tømrer Sørensen om at lave Tegning og Overslag over Arbejdet til at mure en Deel paa Muren paa den lille Skolebygning, en Kvist ud mod Skovbjergs Have samt indrette en reglementeret Lejlighed til Bolig for Forskolelærerinden i den østre Gavl.

Tegningen indsendes til Skoledirektionens Godkendelse.

Side 123.

2. Brændevinsafgiften af Hovborg Kro sættes til 100 Kr.

3. Der anskaffes Brandfogedprotokol til hver Brandfoged.

4. derefter foretoges Indstilling til Vinterlærerpladsen ved Lindknud Skole og Vinterlærerindepladsen ved Klelund Skole.

Foruden Sogneraadet var Skolekommissionen og Førstelærerne indbudt. Til Pladsen ved Lindknud S. var indkommen 69 Ansøgere og til Klelund 49.

Efter en Deel Forhandling indstilledes følgende:

Til Pladsen ved Klelund S. No. 1 Ellen Breslev, Svejbæk, 2. Margrete Kvorning Viborg, Ibsgade 20, 3. Meta Jensen, Skovgade Jellinge.

Til Lindknud indstilledes: 1. Lærer Hansen, Søborg, 2. Julius Arnold Mikkelsen, Villebøl, 3. Emil Bræner, Vamdrup.

Side 124.

Indstilling sluttet.

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, Chr. Heick, Marius Madsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

 

Aar 1927 d. 14. Sept. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

 

Følgende forhandledes:

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juli og August Maaneder.

D.2/7 født en Søn af Slagter Niels Kr. Nielsen og Hustru Ane Johanne f. Iversen, Hovborg

– 15/7  –     –     –    –  Førstelærer S. Thomsen Sørensen og Hustru Ingeborg f. Olesen, Klelund

– 27/7  –     –     –    –  Gaardm. Nikolaj Nikolajsen og Hustru Karen f Thøgersen, Vittrup

– 11/8  –     –     –    –  Bmd. Mads Poulsen Madsen og Hustru Karen K.Marie f. Larsen, Assersbøl

– 27/8  –     –     –    –  Plantør Marius Mathiesen og Hustru Mette K. Madsen f. Jakobsen, Galtlund

Døbte Reinart Germansen f  24/4 27,  P. Germansen, Morten Andr. Søndergaard Andresen f. 29/4 27, Jens S. Andresen, Børge Chr. Chrestensen f. 31/5 27, Chr. J. Chrestensen, Annelise Mahler Runge f. 2/6 27, Peter Runge, Klara Jørgensen f. 10/5 27, Datter af M. Jørgensen, Risbøl, Tove K. M. Chrestensen f. 17/6 27 datter af Dagmar Chrestensen, fraskilt, Lindknud.  Til Efterretning.

Side 125.

2. Cirkulære af 18/8 27, Lov af 23/6 1920 om Jordemoderens Dyrtidstillæg. Til Efterretning.

3         –                –       , Kommunerne har Ret til 3% for pr.½ Aar af indbetalte Skattebeløb som ikke er indgaaet ved Indbetalingen.                                                              Til Efterretning.

4. Cirkulære af 6/8 27. Indkomst og Formueskatten til Staten der paalignes for Aaret 1927/28 nedsættes med 10% dog saaledes at der fradrages 20% for første Halvaar.        Til Efterretning.

5 Cirkulære af 8/8 27 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m.           –

6.Udstykninger. Landbrugsministeriet har meddelt Tilladelse til at Hans Chr. Hansen af Hyldelund maa afhænde Matr. No. 2x af Hyldelund til Hans P. Hansens ??      Til Efterretning.

7. Landinspektøt Hjort Gregersen ansøger paa Møller Peter Mikkelsens Vegne om Tilladelse til at sælge en Parcel fra Matr. No. 1p m. fl. af Hovborg til Marinus Jensen til Bebyggelse og Oprettelse til selvstændig Landbrug og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                   Anbefales.

8. Samme ansøger paa Poul Nikolajsens Vegne om Tilladelse til at udstykke og sælge en Byggegrund fra Matr. No. 1af, Hovborg til Poul Poulsen til Bebyggelse, samt Udstykning af en Parcel fra Matr. No. 1a samme Ejer, ca ½ Tdr. L. der agtes solgt til H.J. Højbjerg og Adolf Møller i Forening til Bebyggelse.

Poul Nikolajsen faar yderligere Anbefaling til Udstykning af 3 Parceller ved Vej No. 27. Anbefales.

9. Sønderskovhjemmet, Hjem for hjemløse Mænd har fremsendt Ansøgning om Bidrag. Henlagdes.

10. Mission blandt hjemløse Mænd ansøger om Bidrag                                                             –

11. Hjemmet for Vanføre har sendt Beretning og ansøger om Bidrag.          Bevilgedes 10 Kr.

Side 126

12. Dansk Kommunal Forlag har fremsendt en Deel Prøvetryksager med Angivelse af Priser paa samme.                                                                                         Afleveret til Kasseren.

13. Holger Nielsen, Frederiksborggade 34, har fre4msendt Tilbud paa Brandmateriel. Til Efterretn.

14. Hovborg – Baldersbækvejen. Holger Petersens Fond v. Sagfører Engelberg, Københ. har under 30/8 27 meddelt at Fonden gaar med paa at betale indtil ½ delen 3200 Kr. til Istandsættelse af nævnte Vej, der forventes istandsat i Løbet af 2 Aar dog saaledes at den vestre Halvdel istandsættes første Aar.                                                                                                                    Til Efterretning.

15. Klelund – Agerbækvejen. Amtsvejinspektøren og Amtraads medlemmerne Iversen og Nielsen har været ude at se paa Vejen og udtalte at selve Banen var der ikke saa meget at sige til, men Vejen var for smal saa det var næsten umulig at 2 Vogne eller Biler kunde komme forbi hinanden. Det anses for nødvendigt at faa en Deel Træer hugget og Vejen planeret saaledes at Køretøjer kan vige Sporet.                                                                                                                     Til Efterretning.

16. Driftslaan til Landbrugere. Ribe Amtstue har rettet en forespørgsel til Sogneraadet om hvorvidt nednnævnte anses for at være i Stand til at betale deres Restancer, Renter og Afdrag af deres Laan.

No. 2094 Thomas C. Thomsen, Lindknud Restance 16,80 Kr.        Kan betale selv

 –    5304  Andr. Nikolajsen        Hovborg       –             –                            –

 –    5301  Niels P. Hansen               –               –             –                 Kan vist ikke betale selv.

17. Ribe Stiftamt forespørger om der i Kommunen findes Ejendomme der kan paalignes Dækningsafgift af Ejendomme der i Henhold til§ 14 og 18 i Lov af 31/3 26 No. 83

Side 127.

om faste Skatter er fritaget for Ejendomsskatter. I bekræftende Fald sendes Indberetning herom.

                                                                            Har ingen af nævnte Ejendomme.

    Indberetning om 1. Vejenes Vedligeholdelse.     Undersøges

                               2.  Renholdelse og Belysning          –

18. Grundforbedringslaan. Ribe Stiftamt meddeler Tilladelse til at Kommunen garanterer for ½ delen af Laanene til: Jens Karl Jensen, Klelund 1500 Kr., Niels Kr. P. Vase, Okslund 1250 Kr., Niels P.P. Vase, Okslund 550 Kr.                                                             Til Efterretning.

19. Snefogeder. Der foretoges Valg af Snefogeder i samtlige Distrikter.

Lindknud   afgaar Jens Brandt                 valgtes Niels Hansen sen.

Vittrup           –     Vilhelm Krestensen         –      Morten P. Mortensen

Okslund         –      Martin Stokholm              –      Niels Kr. P. Vase

Gilbjerg/Debel     Hans I. Johansen               –      Hans Chr. Hansen

Assersbøl/Hyldelund Hans Chr, Hansen sen. –     Elner Ravn

Sønderlund   afgaar  Nis N. Hansen      valgtes Jørgen Aarø Jørgensen

Klelund             –      Karl Jakobsen           –       Jens Poulsen Jensen

Hovborg           –       Jens Skovbjerg         –       Hans Kr. Petersen

20 Frikørsler. Regning fra Læge Møller for: Anders Chr. Andersens Hustru 18 Kr., Johanne  Madsen 10 Kr., Viktor Ehmsen, Assersbøl 30 Kr.

21. Snekastningslisterne revideres. Fradrag 3000 Kr. Betalingen for Snekastning fastsattes til 80 Øre fra ??

Side 128.

22. Skolesager. Cirkulære af 29/7 27 oom Ændringer i Lønningsregler for Folkeskolens Lærere

23. Forsømmelseslisterne for Juli og August fremlagtes, Mulkterne paaføres af Formanden.

24. Der er rettet en Forspørgsel til Provsten om hvorvidt der skal indsendes Tegning og Overslag til Autoriteternes Godkendelse for at kunde indrette en Lejlighed til Lærerinden.

Provsten Svarer at der ifølge Loven skal indsendes Tegninger M.M., men naar det er en Forbedring af Forholdene vil han tilraade at lade være.                                                       Til Efterretning.

25. Invaliderentesager. Julie Hansen. Invalidefonden meddeler at den har modtaget Meddelelse om at der ydes hende Forskud paa I. Renten.                                                            Til Efterretning.

26. No. 29844. Niels Christensen, Klelund er bevilget I. Rente fra Begæringens Dato. Nedsat Arbejdsevne skønnes at være vedvarende. Det ydede Forskud 1400 Kr. faaes refunderet. Til Efterr.

27. Fattigsager. Frederikke Jespersen. Indenrigsministeriet meddeler at der ikke findes noget at indvende mod at hun indslægges paa Give Plejehjem mod en Betaling af 2 Kr/Dag. Til Efterretn.

Side 129

29. Helga Andersen, Sinkehjemmet i Aarhus.Formanden for Kvindehjælpen meddeler at H. A. lider meget af Tandpine, har mange raadne Tænder, trænger til at faa et nyt Tandsæt. Der forespørges om Kommunen vil betale for dette der af en Læge skønnes at koste 120 Kr.    Bevilgedes.

Helga Andersen, Læge Møller har sendt Regning for ydet Lægehjælp 13,50 Kr.

30. Bogholderkontoret i Viborg har sendt Regning for Tiden 1/10 til 31/12 27 for:

Ane Marie Hansen V. Vedsted paa 184 Kr.

31. Jørgen Jørgensen      –           –    144  –                                                                 Til Efterretning.

32. Marinus Petersen Buhl. Politikontoret i Kolding udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til Emma M. Laursen af Gamst til Barnet Viola Laursen f. 22/1 1914 med et Beløb af 60 Kr. Til Efterr.

33. Emil Thorvald Møller Hansen Kolding har nu betalt de udlagte Alimentationsbidrag

34. Poul Ditlef Schultz var her forleden og meddelte at han skal være Soldat fra 15/10 27 i Københ., han havde været Arbejdsløs længe, havde klaret sig selv, men skyldte ca. 50 Kr. til Fagforeningen som han anmodede Kommunen om at betale.                                       Kommunen betaler Bidraget.

35. Mads Kr. Nielsen forespurgte om han maate faa de Brøndsten ved Vittrup gl. Skole.   Nægtes.

Side 130.

36. Afdøde Charlotte Jepsen. Snedker M.P. Ficher, Vejen har paany sendt Regning for Kiste 75 Kr. Rosa Jepsen ser sig ikke i Stand til at betale Regningen.                             Til Efterretning.

 

Anna Hansen, Lindknud. Anders Paaske Krestensen har ifølge Opfordring fremskaffet en Lægeerklæring fra Læge Kofoed Jensen gaaende ud paa at hun i lettere Grad er aandssvag og ikke er i Stand til selv at tjene sit Brød. Forældrene erklærer at hun kuns kan udføre visse Arbejder naar det bestemt er angivet hvad og hvorledes dt skal udføres. Syning, Strikning, Stopning eller lign. kan hun ikke. Bevilgedes 15 Kr./Maaned fra 1/10 27 Hun søges optaget som Aandssvag under familiepleje.

 

Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysning og Indberetning om Kommunens Udgifter til Bivejenes Vedligeholdelse.                                                                                              Til Efterretning.

Aldersrentesager. Der afholdes ekstraordinært Møde til Behandling af A.R.Skemaer Torsdag d. 22 Sept kl. 1.

Mødet Sluttet. Næste ordinære Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, Marius Madsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, H.M.Petersen

 

Side 131

Aar 1927 d. 22. Sept. holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde, Alle mødt

Følgende behandledes:

Man fortog Behandling af samtlige modtagne Skemaer og ansatte hver enkelt Ansøger til den A.R. der kan tilkommes dem i Henhold til Loven

(32 Ansøgere faar A.R. fra ca. 18 til 50 Kr/Maaned. Navnene er nævnt)

Side 132

Fortsat fra forrige side. 25 Ansøgeres navne er nævnt.

Side 133.

Frederikke Jespersen. Niels Schultz tilbyder at beholde Svigemoderen fremdeles paa Betingelse af at hun kan faa Understøttelsen forhøjet til 60 Kr./Maaned + en Deel Tøj. Han udtaler at hun helst vil blive hos dem i Stedet for at komme paa Plejehjem.

Bevilgedes 60 Kr./Maaned + 1 Kjole, 2 Forklæder, 4 Stk. Linned og 4 Lagner. Indkøbet overdrages Niels Jørgensen.

 

Peter Petersens Ejendom. Laurids Simonsen har været oppe paa Ejendommen grundet paa at der ikke er betalt Renter til Kreditforeningen, desuden har Peter Petersen kørt Afgrøderne til Vejen. Sogneraadet vedtog at opfordre Peter Petersen til at betale Renterne til Kreditforeningen.

 I Tilfælde af at Renterne ikke bliver betalt betales de af Kommunen.

 

Villiam Thorvald Nielsen. Vejstrup Sogneraad forespørger om Kommunen fremdeles nægter at modtage Familien til Forsørgelse i Forsørgelseskommunen eller yde fuld Refusion.

Han forlanges hjemsendt til 1/11 27. Sogneraadet fastholder sin tidligere Beslutning.

 

Legatrenter af Ebbe Petersens Legat 4,11 Kr. tilstodes Hans P. Nielsen, Hyldelund.

Rosa Jepsen, Børn af Enker. Det vedtoges at lade Robert, der er 15 Aar beholde Understøttelsen for ½ Aar.

Hansine Olsen til Karl J. Olsen ligeledes for ½ aar

Side 134 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *