1923 – 26 – 1f

6. Lindknud Sogneraads Protokol 11/2 1925 –

 

Aar 1925 d. 11/2 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Meddelelse om Fødsler i Januar Maaned.

2/1 f. en Søn af Plantør Verner Chr. Damkjær Mathiesen og Hustru Mette K. Madsen, Galtlund

7/1           –     –  Gdr. Jens P. Hansen Brandt og Hustru Kirstine Jakobsen, Lindknud

18/1         –     –  Plantør Simon Simonsen og Hustru Nielsine Margrete f. Kristensen, Baldersbæk

2. Landsoverskatteraadet har fremsendt Meddelelser.

3. Bekendtgørelse af 31/1 om ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse.      Til Efterretning.

4. Cirkulære af 30/1 25. Vejledning ang. ovenstaaende.                                               –

5. Udstykninger. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Matr. No. 5d af Lindknud saaledes at Anders Chrestensen beholder 5d og Peder Kjems faar 5c af Hartkorn 2 Skp. 2 Fdk.

6. Bortleje af Jord. Samme Ministerium meddeler at der i Henhold til Lov No. 165 af ¼ 1921 ikke fra Ministeriets Side er noget til hinder for at Jens P. Pedersen, Klelund af sin Ejendom Matr. No. 1c indtil 23/6 1873 bortlejer et nærmere angivet Areal til Hovborg A/S Mejeri. Til Efterretning.

Side 145.

7. Ribe Stiftamt Cirkulære af 5/2 25 ang. Regler for Benyttelse af Listeforbund ved den forestaaende Kommunevalg.                                                                                    Til Efterretning.

8. Ribe Stiftamt Cirkulære af 27/1 25 ang. Regler for Eftergivelse af Skat jf. Valglovens § 7 Stk. 6

Kommunale Valg.

9. Sogneraadsvalg afholdes i Lindknud og Hovborg Kroer Mandag d. 2. Marts Form. Kl. 10.

10. Hjælpekassevalg afholdes     –                    –           –           –           16.    –        –             –

11. Som Valgstyrere valgtes for Lindknud Afstemningsdistrikt H.M.Petersen, Knud Pedersen, Marius Madsen og Niels Thøgersen.

12. For Hovborg valgtes Oluf Jepsen, Chr. Heick og Ths. Thomsen.

13. Folketingsvalglisterne udfærdiges i sidst Halvdel af Februat Maaned af det nedsatte Udvalg nemlig Marius Madsen, Oluf Jepsen og Niels Thøgersen og fremlægges til Eftersyn fra 1. til 15 Marts.

14. Peder Nikolajsen, Hovboprg klager over at han ikke er optaget paa Valglisten, beder sig optaget og ansat til Skat.                                 Ansættes til Skat fra ¼ 24 til 67,50 Kr. og optages paa Listen.

Side 146

15. 1.klassevejen. Amtsvejinspektør Horn, Ribe har returneret de indsendte Kvitteringer for Levering af Materialerne og meddeler samtidig at der er bevilget Kommunen 4/10 – Dele af Udgiften 1523 Kr. = 609,20 Kr. Beløbet kan udbetales mod Kvittering.              Til Efterretning.

16. De danske Gasværkers Tjærekompagni har sendt Meddelelse om at den nu kan frembringe Tjære, der kan anvendes til Vejmateriale.                                                            Henlagtes.

17. Finsens Lysinstitut har fremsendt Beretning for 1923.                                    Til Efterretning.

18.  Udstykning i Hyldelund. Landinspektør Hjort Gregersen, Grindsted ansøger paa Hans P. Hansens Vegne om Tilladelse til fra sin Ejendom at udstykke og sælge en Parcel Til Hans P. Pedersen, Hyldelund til Bebyggelse medens en Hedeparcel ønskes solgt til Beplantning. Anbef.

19. Driftslaan til mindre Landbrugere. Ribe Amtsstue har sendt Opgørelse over resterende Afdrag og Renter fra nedennævnte, med Forespørgsel om hvorvidt Sogneraadet mener Restancerne kan inddrives ad Rettens Vej.

Navn                                  Bopæl                      Restance Afdrag og Renter

P. Andersen                   Lindknud                       101                          40

Mads Povlsen                Debel                               18                           20

Ernst Søgaard,              Adsersbøl                          18                           20

Frands Frandsen                  –                                  18                           20

Knud Hansen                  Hovborg                          18                           20

Andr. Nikolajsen                –                                   18                           20

Martin Stokholm            Okslund                           18                           20

Jens Hansen                         –                                  18                          20

Peter    –                        Gildbjerg                            18                           20

Rosa Jepsen                Okslund                              18                              20

Chr. V. Sørensen              –                                     18                              20

P. Jessen                           –                                     18                              20

Th.C. Thomsen          Lindknud                              64                             44

Chr. Mortensen           Vittrup                                 18                             20

Side 147

20. Der savnes en Rørledning under Vej No. 20 i Okslund By fra Gadedammen.      Bevilgedes.

21. Okslund Husflidsforening ansøger om Tilskud til Lokale og Lys. Der arbejdes 4 Aftener om Ugen.                                                                                                                     Bevilgedes 25 Kr.

22. Læge Teglhus Jensen har sendt Regning paa Kørsler for Jan. og April Kvartal 1924 375,20 Kr. Navne paa 15 Patienter er nævnt.

Søren Kolbæk har sendt Regning for Kørsel med Jordemoder til Marinus Hansen, Hovborg 22 Kr.

23. Invalideretten.   Alfred Gunde Jensen, Ulvehøj. Retten udbeder sig Oplysninger om hans Arbejdsførlighed. Økonomiske Forhold samt om han modtager Forskud paa Renten m. m.

                                                                                                               Besvares af Formanden.

24. Samme Ret meddeler at Husmoder Anne K. Mortensen af Lindknud har sendt Ansøgning om I.R.                                                                                                                              Til Efterretning.

25. Samme Ret meddeler at Harald Mortensen af Vittrup Søn af Kristen Mortensen har indsendt Ansøgning om I.R.                                                                                                     Til Efterretning.

26. Bmd. Jørgen Hansen af Okslund ansøger om Forskud paa I.R. idet hans Hustru har indsendt Begæring om samme. Han er forsørgelsesberettiget i Vorbasse og har modtaget 50 Kr. derfra i Jan. 1925.       Bevilges 50 Kr. i Feb. Maaned. Forlanger skriftlig Ansøgning for Marts og fremdeles.

Side 148.

27. Skolesager. Blikkenslager Mickael Glargaard, Brørup har sendt Regning paa Reparation af Tagrender ved Lindknud Skole paa 12 Kr.                                                                 Til Efterretning.

28. Samme har sendt Regning for Reparation af Nedløbsrør ved Okslund Skole 1,50 Kr.   – 

29. Lærer Hansen, Lindknud Skole ansøger om at faa en Fodbold til Brug ved Skolen. Den vil koste 13 til 13,50 Kr.                                                                                                              Nægtedes.

30. Aldersrenter. Hans Cl. Ravn, Lindknud meddeler at der nu er oprettet Skøde mellem ham og Sønnen Ejner Ravn, hvorved sidstnævnte har overtaget Gaarden. I den Anledning ønsker han Sagen ang. hans Ansøgning om A.R. taget op til fornyet Behandling.

Bevilgedes i A.R. pr. Maaned 62,25 + Dyrtid 13 Kr. = 75,25 Kr. fra 7/2 ar regne.

31. Anna Buck. Bække Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet hende en Brændselshjælp af 20 Kr.

32. Niels Martinus Nielsen. Læge Møller har behandlet N.M.N. under en Sygdom, har i den Anledning fremsendt en Erklæring og anbefalet ham til fri Lægehjælp og Medicin.

Side 149.

33. Graves Nielsen. Læborg Sogneraad har under 26/1 25 meddelt at G.N. anerkendes forsørgelsesberettiget i Læborg Kommune.                                                            Til Efterretning.

34. Hans Jespersen Gehlert, Debel har fremsendt kvitteret Regning for hans Hustrus Ophold paa Brørup Sygehus fra 24/7 til 6/9 24 paa 225 Kr. Læge Møller for Lægehjælp 58 Kr. P. Andersen, Brørup for Kjørsel 12 Kr.

Der mangler Erklæring fra Lægen. Er det Meningen at Kommunen skal betale??  

35. Karl Johs. Hansen. Kristelig Forening har fremsendt Regning f.T. til 27/12 24 paa 249 Kr. + Beklædning 45, Lægetilsyn, Udstyr 265 Kr. Rejseudgifter 22,15 Kr. i alt 587,15 Kr.

36. Bodil Hansen. Købmand Lorentsen, Brørup har sendt Regning for et par Benklæder. 4,75 Kr

                                                                                                                               Returneres.

37. For samme. Andr. Dahl for et par Støvler 6 Kr.                                                      –

38. Morten Nielsen. H. Lorentsen. Regning for en Habit 95 Kr.                            Til Efterretning.

39. Hans Nissen Hansen. Politimesteren i Nykøbing Mors har udbedt sig Refusion for udlagt Børnebidrag med 72 Kr.                                                                                           Til Efterretning.

40. Mads Kr. Nielsen. H. Lorentsen har sendt Regning for Beklædningsgenstande paa i alt 129 Kr.

Samme ansøger om ekstra Hjælp p.G.a Sygdom, en Byld i Nakken. 3 par Træsko, Garn, 2 L. Sødmælk daglig, 100 Pund Kul.                                                                                    Tilstodes.

Varer paa Brugsforeningen for 15 Kr. om Ugen.

Side 150

Forskjelligt.

41. Gangstien fra Sdr. Vittrup. Andr. Thomsen ansøger om at faa et Gangbræt over Bækken for nævnte Sti nord for I. Damgaaards.             Der lægges et Gangbræt. Overdroges til Knud Pedersen.

42.  Ribe Stiftamt. Cirkulære ang. den kommunale Valglov.                             Til Efterretning.

43. Frikørsler. Læge Kofoed Jensen har sendt Regning paa 32 Kr. Frikørsel til 4 navngivne Patienter.                                                                                                             Til Efterretning.

 

Benzintank. Ribe Stiftamt har under 10/2 meddelt at den fra Købmand Petersen, Hovborg tidliger fremsendte Ansøgning om Tilladelse til at anlægge Benzintank er bevilget paa nærmere angivne Betingelser.

Benzintank ved Lindknud Brugsforening. Det forenede Oliekompagni, Amaliegade 22 København K. har sendt Ansøgning til Politimesteren i Ribe om Tilladelse  til at anlægge Benzintank.

Sagen er sendt til Sogneraadets Erklæring. Anbefales.

 

Selskabet Hedebruget har sendt Ansøgning om Tilskud til Selskabets Virksomhed. Tilstodes 25 Kr.

 

Folkeregistret. Det vedtoges at fastsætte en Bøde paa 10 Kr. for Tilflyttere

Side 151

der ikke fremsender Flyttebevis i Henhold til Loven.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Chr. Heick, Marius Madsen, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1925 d. 16/2 holdt Sogneraadet ekstra Møde.

Tømrer Sørensen meddeler at følgende ikke har betalt Medlemsbidrag til Sygekassen eller resterer.

Ernst Søgaard         3 Kvartaler    29,10 Kr.                           Andr. Hansen 4 Kvartaler 38,80 Kr.

Niels P. Larsen                  –          29,10   –                             Marie Damhus      –           19,40  –

Hans Olsens Enke             –          14,55   –                             Peter Petersen        –           19,40  –

Andr. Chr. Andersen         –          29,10   –

Spørger om Sogneraadet er villig til at betale. For Andr. Hansen slettes Invalidebidraget.   Betales.

 Laust Nielsens Enke har lejet Befordring til Lægen, ansøger om at faa Udgiften 8 Kr. refunderet.

                                                                                     Bevilges naar hun møder med en Regning.

Morten Nielsen ansøger om 2 Skjorter, 1 Arbejdsbluse og et par Arbejdsbenklæder.

                                                                                              Bevilges. Kan købes i Brugsforeningen.   

 

Aar 1925 d. 21/2 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde.

1. Berigtigelse af de Kommunale Valglister foretoges i et samlet Møde. Ifølge Optællingen er der 212 Vælgere i den vestre Distrikt og 355 i den østre.

Side 152

Mads Kr. Nielsen ansøger om 2 Læs Egeriis.                                                            Bevilgedes.

Samme om Tøj til et lille Barn.                                                                                           –

Da Mads Kr. Nielsen nu arbejder inddrages de bevilgede 20 Kr. pr. Maaned.

Hans P. Olesens Enke, Klelund har faaet Børnepenge til Sønnen Hans P. Olesen.

                                                                                      Dette bortfalder nu hvilket meddeles Enken.

Skatteansættelser d. 5/2. Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Knud Pedersen, Chr. Heick, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1925 d. 9/3 holdt det fra ¼ 1925 for Lindknud Kommune valgte Sogneraad konstituerende Møde i Lindknud Kro, hvor følgende Valg fortoges:

1. Til     Formand valgtes Niels Thøgersen  

2.   –  Næst   –          –        Marius Madsen

3.   –  Kasserer         –        H.M.Petersen

4. Til Kommunale Revisorer valgtes Th. Thomsen og N. Skovbjerg

5.  –   Kommunes Repræsentant i Udvalget for Fattiggaarden i Surhave Niels Thøgersen

6. Til Vejudvalg valgtes Chr. Heick, M. Madsen og Niels Thøgersen

7.  –   Valglisteudvalg     Niels Jørgensen, M. Madsen og Niels Thøgersen

Side 153.

8. Til Snekastningslisteudvalg valgtes N. Jørgensen, M. Madsen og Niels Thøgersen

9. Som Tilsynsførende ved Kommunens Mose valgtes Oluf Jepsen

10.    –           –                –

a. Jordemoderboligen i Lindknud Niels Thøgersen

b. Lindknud Skole                                    –

c. Vittrup        –            Marius Madsen

d. Okslund      –            Oluf Jepsen

e. Klelund       –            Ths. Thomsen

f. Adsersbøl    –             H.M.Petersen 

11. Valg af 4 Medlemmer til Kommunens Skolekommission, Hans I. Johansen, Johs. Nielsen, Chr.                                                               

                                                                                                            Heick og Niels Thøgersen

12.   –      –  5       –             –           –            Værgeraad Chr. Heick, Søren Ditlefsen, Andr. Thomsen,

N. Skovbjerg og Niels Thøgersen. Suppleanter N. Jørgensen, C. Rossau, N.M.Nielsen, K.Pedersen

13. Til Medlemmer af Kirkestyrelserne valgtes for Lindknud Kirke ?

                                                                     –        –  Hovborg     –      ?

14. Som Folkeregisterfører valgtes Niels Thøgersen, aarlig Vederlag 150 Kr.

15    –    Aldersrenteudvalg     –                 –               og Ths. Thomsen

16. Fordeling af Vejene. Oluf Jepsen Vej No. 20 fra Vittrup Skjel til Klelund Bro. No. 22 fra Høllund Bro til Okslund.

Marius Madsen, No. 21 fra Okslund Skjel til Kjeldbjerg, No. 28 fra Bække Skjel til Okslundvejen, No. 23 fra Lindknud til Kjeldbjerg.

Side 154.

Chr. Heick No. 27 fra Vorbasse Skjel til Landevejen, Vej No. 31 fra Klelund Bro til Landevejen, No. 25 fra Okslund til Vej No. 1.

Ths. Thomsen No. 27 fra Landevejen til Baldersbæk, No. 25 fra Laugesens Gaard efter Raabjerg. Niels Jørgensen No. 1 fra Landvejen til Hyldelundvejen, No. 24 fra Vej No. 1 til Kidholm, No. 14. fra Klelund til Hyldelund og fra Burkals mod vest efter Aastrup

H.M.Petersen No.14 Surhave til Hyldelund, No. 17 fra Kidholm til Adsersbølgd., No. 18 fra Holsted Skjel til Adsersbølgd., No. 28 fra Adsersbøl til Højens.

Niels Thøgersen No. 1 fra Bøgeskov til Hyldelundvejen No. 24, Vej No. 22 fra Lindknud til Okslund, No. 15 Præstevejen.

 

Til at tiltræde Bogsamlingsudvalget valgte Marius Madsen.

Formandens og Kassererens Løn for 1925/26 fastsattes til 1000 Kr. til Deling.  Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Niels Jørgensen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Marius Madsen, H.M.Petersen

 

Aar 1925 d. 11/3 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende sager behandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Februar Maaned

Side 155.

3/2 født en Datter af Hmd. Ingvardt Damgaard og Hustru Terese M.A. Larsen af Lindknud

15/2 –     –  Søn     –  Bmd. Chresten J. Nielsen og Hustru Maren J. Mogensen af Risbøl

22/2  –    –    –        –  Gmd. Jens P. Hansen Brandt og Hustru Kirstine Jakobsen.

                                                                                                  Døbt Hans Jakobsen Brandt.

2. Bekendtgørelse af 27/2 25 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring med Angivelse af hvilke Fag der kan komme ind under Loven.                                                          Til Efterretning.

3. Ribe Stiftamt har fremsendt Cirkulære af 21/2 25 ang. evt. Udpegning af Heste og Vogne i Tilfælde af Krigstilfælde.

Cirkulære af 20/10 1916 findes vedlagt. Ribe Amt er nu inddraget under Loven No. 70 af 8/4 1913

Til Synsmand valgtes Marius Madsen. Til Vurderingsmand Sognefoged P. Nielsen.

4. Ribe Stiftamt s Cirkulære af 573 25 ang. Klitplantager Pligt til i H.h. til Lov No. 174 af 1/5 1923 at svare Skat til Stat og Kommune af Ejendomsskyld.                                      Til Efterretning.

5. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 25/2 25 approberet Udstykning og Bortsalg af Matr. No. 7e og 8a Klelund til Jørgen Aarø Jørgensen, Klelund. Ejendommen har tidligere hørt under Klelund Plantage.                                                                                               Til Efterretning.

6. Samme Ministerium har under 9/3 25 meddelt at Direktør A.H. Wellendorff maa afhænde sin Andel i Klelund Plantage til Københavns Revisionsbank.                                 Til Efterretning.

7. Jes Pedersen, Nebel ansøger paa N.C.P. vases Vegne om Tilladelse til fra sin Ejendom at bortsælge Matr. No. 1p, Okslund til selvstændig Ejendom og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.

                                                                                                                             Anbefales.

8. Nationalforeningen forespørger om Kommunen ikke har bevilget Bidrag til Foreningen.

                                                                                              Behandlet i Mødet 10/9 24 og henlagt.

Side 156

9. Vittrup Husflidsforening har fremsendt Ansøgning om Tilskud af Kommunens Kasse. Der oplyses at der har været i alt 19 arbejdende Medlemmer, deelt i 2 Hold og 2 Lokaler, der er arbejdet 4 Aftener om Ugen, 2 for hvert Hold.                                                                      Tilstodes 25 Kr.

10. Bertel Søgaards Efterfølger, Hans P. Jørgensen, Raabjerg samt Christian og Johanne Jørgensen beder sig optaget paa Folketingsvalglisten.                                                    Til Efterretning.

11. Skat. Lærer Thomsen. Direktoratet for Københ.s Skattevæsen foreslaar at Lærer Thomsens personlige Skat for Okt. Kv. og fremdeles saalænge Opholdet i Københ. vedvarer, at Skatten nedskrives med Halvdelen i hver af de 2 Kommuner.

Sogneraadets Beslutning i Sagen ønsker meddelt tilligemed Oplysning om med hvilket Beløb paagældende bliver ansat for 1925/26.

Sogneraadet finder ikke Anledning til at gaa ind paa Skattedirektoratets Forslag.     Form. svarer.

12. Murer Brink meddeler at han har en Søn der for 2. Gang opholder sig paa Hjemmet for Vanføre og skal hentes Hjem. Ansøger om Tilskud til Dækning af Rejseudgifter der vil andrage ca. 130 Kr.

                                                                                                                            Bevilgedes 80 Kr.

13. Frikørsler. Ostehandler Nielsens Datter. Kolding Sygehus har sendt Regning for Kørsel med Sygebil efter Edith E. Petersen, Vittrup paa 33 Kr.                                           Til Efterretning.

14. Læge Møller har sendt Regning for Kørsel paa 112 Kr. for 6 Patienter                –

Side 157

15. Uddeler Christensen har sendt Regning for Kørsel til Brørup Sygehus med Karen Hansen Datter af Chr. Hansen(Kruse) og Karen Jespersen Gehlert 14 Kr.

Sogneraadet for Papir og Konvolutter 56,82 Kr. og for Skolemateriel til Lindknud Skole 176,99 Kr., Vittrup Skole 123,35, Okslund Skole 81,25 og Assersbøl Skole 12,38 Kr.               Til Efterretning.

16. Renholdelse af Skoler og Gymnastikhuse. Ifølge derom fremsat Bekendtgørelse i Bladene er der modtaget følgende Tilbud f.T. ¼ 25 til 31/3 26

17. For Lindknud Skole og Forsamlingshus Peter M. Andersen 450 Kr.                     Antaget

18.   –   Vittrup       –      Kirstine Johnsen for 175 Kr.                                                        –

19.   –   Klelund      –    og Gymnastikhus Meta Ibsen, Klelund for 430 Kr.                      –

20.  –   Okslund     –     Lærer Vinther overtager Renholdelsen for Brændselet

  –  Assersbøl    –      ?

Formanden og Kassererens Løn fastsattes ved 2. Behandling til 1000 Kr. til Deling

21. Invaliderenter. I.R.forsikringsretten meddeler at Arbejdsm. Chr. Søgaard tidl. Hovborg er tilstaaet I.R..                                                                                                                Til Efterretning.

Side 158

22. A.R.- sager.  Dyrtidstillæg til A.R.- nydere. Cirkulære af 12/2 25. Dyrtidstillægget er f. T. fra ¼ til 30/9 fastsat saaledes: For Ægtepar hvor begge er fyldt 65 Aar 78 Kr. eller 13 Kr. pr. Maaned , for enlige 39 Kr.                                                                                                               Til Efterretning.

23. Fattigsager. Chr. Christensens Hustru af Føvling Kommune, der er under offentlig Fattigforsørgelse, blev under et midlertidigt Ophold hos Thøger Hansen, Okslund syg og maatte søge Læge. Kommunen har betalt for Sygebesøg og Kørsel 37 Kr.

Man har udbedt sig Refusion for den nævnte Udgift. Føvling Kommune nægtede at refundere Regningen under Henvisning til Fattiglovens § 44.

Man har derefter sendt Sagen til Amtet med Forespørgsel om der ikke skal ydes Refusion af Føvling S. Stiftamtet meddeler at det paahviler Lindknud Kommune at betale nævnte Regning.

24. Mads Kr. Nielsen. Læge Møller har sendt Regning for ydet Lægehjælp og Kørsel 41 Kr. Til E.

25. Andr. Søgaard, født paa Raabjerg d. 9/11 1897, Ægteviet i Holsted d. 20/8 1922 med Kirsten f. Jakobsen f. 1/8 1900 i Vejen.

Det fremgaar af Afhøringen at Hustruen tillige med deres fælles Barn har forladt Manden og taget Ophold i Holsted Kom-

Side 159.

mune, hvor hun har henvendt sig til Fattiogvæsenet og blevet bevilget 50 Kr. pr. Maaned for Feb., Marts og April. Ægteparret er senere blevet separeret.

Holsted Sogneraad forespørger om Hustruen anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud K., samt om der kan forventes lovmæssig Refusion herfra for den Hustruen bevilgede Understøttelse.

Hvor har Vedkommende opholdt sig fra sit 18 til 25 de Aar?

26. Andrea Hansine Nielsens Barn blev født i Holsted Sogn og Begravelsesomkostningerne er afholdt af Holsted K.

Dette Sogneraad forespørger om Moderen Andrea H. Nielsen anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud K. samt om ovennævnte Omkostninger kan forventes refunderet efter Regning.

Anerkendes men man finder ikke Aledning til at yde Refusion. Fattiglovens § 44.

27. Peter Petersen, Vittrup. Holsted Sogneraad meddeler at nævnte Petersen anerkendes forsørgelsesberettiget i Holsted K. og at lovmæssig Refusion af ydet Forskud paa I.R. kan forventes derfra.                                                                                                                          Til Efterretning.

28. Maren Lovise Christensen. Fisker J.P.Nielsen, Nykøbing Falster forespørger om Maren L. C. s Barn, Ebba Viola Christensen kan forventes tilbageleveret til Moderen , da han og Moderen agter at indgaa Ægteskab.                                              Besvares, henviser til Ribe Amts Plejehjemsforening.

Aldersrentesager.

Maren Margrethe Christensen, Lindknud ansøger om at faa sin Rente forhøjet.

                                                                                                            Kan ifølge Loven ikke bevilges.

Side 160.

30. Forsømmelseslisterne for Jan. og Feb. forelagtes. Mulkterne paaføres af Formanden.

31. Lærerinde Frk. Rasmussen klager over at Kakkelovnen i hendes Stue laver Røg i Stedet for Varme. Beder om at faa Manglen afhjulpet.                               Murer Brink undersøger Forholdene.

31a. Lærer Frandsen ansøger om at faa Soveværelset desinficeret, Dagligstuen tapetseret, og en Dør mellem Køkkenet og den lille Stue tilmuret.                                                                  Bevilgedes.

32. V. Schmidt, Brørup har sendt Regning paa 18 glaserede Rør til Vejene 72. Kr.   Til Efterretning.

33. Bager Honore´ f. T. Grindsted har fremsendt Ansøgning om  at den Skat han skylder for 1924/25 maa blive ham eftergivet da han ikke ser sig i Stand til at betale.           Kan ikke eftergives.

34. Statslaan Lov af 1917.

Niels P.P. Vase har fremsendt Ansøgning om at faa Statslaan paa en Parcel Matr. No 1p, Okslund ca. 33 Tdr. L. Ager hvorpaa der agtes opført passende Bygninger. Andrageren ejer selv Jordlodden. Sogneraadets Erklæring i Sagen udbedes.

Sogneraadet behandlede Sagen og vedtog at medgiver Andragendet sin Anbefaling.(Formanden)

35. Vej No. 20

Oluf Jepsen forespørger om Sogneraadet er pligtig til at holde den Rørledning ved lige der i sin Tid af en Deel Lodsejere blev nedlagt under Vej No. 20 nord for Klelund Bro.

Det vedtoges at saavidt de interesserede Lodsejere ikke inden 1. April faar Sagen

Side 161

ordnet vil den nævnte Rørledning blive fjernet og Vejen opfyldt.

36. Mads Kr. Nielsen har klaget over at de Egeris han har faaet ikke vil brænde, ansøger om at faa nogle Tørv.                                                                     Bevilgedes et Læs Tørv fra Huset i Mosen.

37. Ane Kirstine Hansen, Adsersbøl har hidindtil modtaget Understøttelse til Børn af Enker, nu er Barnet konfirmeret.                                Det vedtoges at hun beholder Understøttelsen indtil videre.

38. Hansine Olsen. Understøttelse til Børn af Enker.

Sogneraadet vedtog fremdeles at yde hende Understøttelse til Drengen. Meddeles Forsørgelseskommunen.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Chr. Heick, Knud Pedersen, Marius Madsen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1925 d. 8.April holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Marts Maaned

8. Marts født en Søn af Gmd. Niels Nielsen og Hustru Meta Kruse af Lindknud. Døbt ?

15.  –       –           –           –      Nikolaj A. Nikolajsen og Hustru Karen J. Thøgersen. Døbt Leo N.

25   –       –       Datter    Hmd. Hans L. Andersen og Hustru Mette Marie Knudsen, Debel. Døbt?

Side 162

2. Bekjendtgørelse af 30/3 25 om hvilke Fag der er berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse Lov af 4/3 24 § 31.                                                Til Efterretning.

3. Cirkulære af 27/3 25 med nærmere Regler til Forståelse af Lov No. 99 af 29/3 1924 ang. Gjæstgiveri og Beværtning.                                                                                   Til Efterretning.

4. Ulykkesforsikring. Kongeriget Danmarks Hypotekbank gør opmærksom paa at der inden hvert Aars 15. Februar skal sendes Indberetning om hvorvidt Kommunen har overdraget sin Risiko med Hensyn til en anerkendt Selskabs heelt eller delvis.

Man har meddelt at Risikoen er overdraget Kommunernes Ulykkesforsikring.

5. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 24/3 25 meddelt Tilladelse til at Sofie Petersen fra sin Ejendom Matr. No. 6a m.fl. maa sælge 6e uden Hartkorn til Postbud I.N. Stokholm, Lindknud samt Tilladelse til at sælge Matr. No. 6f med 3/4 Hartkorn.                                Til Efterretning. 

6. Ensomme Gamles Værn har sendt Ansøgning om Bidrag.                                 Henlagtes.

7. Ejendomsskyld. Til Dækning af Udgifter ved Vurderingen til Ejendomsskyld i 1924 skal kommunen betale et Beløb af 436,27 Kr.                                                             Til Efterretning.

8. Udskrift af Ribe Amtsraads Forhandlingsprotokol fra Mødet 6/3 25 Punkt 31. Ansøgningen fra Lindknud Kommune om Tilladelse til for 1923/24 samt for 24/25 af Kommunens Kasse at betale Medhjælpsom ? til Formanden 1000 Kr aarlig. Samtykke meddeltes.                  Til Efterretning.

Side 163.

9. under Punkt 8. Ansøgning fra Lindknud Kommune om Tilskud fra Amtsfattigkassen til Aandssvage m. v. som opholder sig i Hjemmet.

Det henstilles at de Aandssvage der er i Familiepleje optages under en Anstalts Kontrol. 

I den Anledning har man rettet en Henstilling til Aandssvageanstalten i Ribe om at overtage Tilsyn og Kontrol med følgende Personer, der f. T. modtager Understøttelse til Familiepleje.       

a. Ane Kirstine Christensen, Klelund. b. Niels Knudsen Jensen, Hovborg. c. Morten Nielsen, Lindk . (Epileptiker)

I foranstaaende Anledning har man fra Aandsvageanstalten modtaget 3 Stk. Skemaer et for hver af Patienterne der skal udfyldes af en Læge.

Endvidere 1. Et Kautionsbevis. 2.  Kontrolleret Hjemmepleje.

En Skrivelse af 31/3 indeholdende nærmere Oplysninger om Fremgangsmaaden ved at faa de nævnte Personer draget ind i Anstaltens Kontrol findes vedlagt.

Det vedtoges at tilstille Læge Larsen, Holsted Skemaerne for Ane Kirstine Christensen og Niels Knudsen Jensen og Læge Møller for Morten Nielsens vedkommende. Som Kurator for de to første valgtes Niels Jørgensen og for Morten Nielsen ?

10. Kloakledning i Hovborg. En Deel Beboere i Hovborg har indsendt Ansøgning til Ribe Stiftamt om Tilladelse til at nedlægge Kloakledningsrør i den østre Landevejsgrøft fra ca. 20 M. nord for 14 Kilometerstenen i en Længde af 240 M. ned til Vandledningsgrøften som gaar under Landevejen. Der agtes nedlagt 6 Tommer Rør de første 200 M. og 9 Tommers Resten.

Grøften fyldes og der lægges Rendesten.

Ribe Stiftamt har sendt Sagen til Sogneraadets Erklæring idet Kommunen overtager Garantien for Arbejdets Udførelse efter nærmere af Amtsvejinspektøren givne Regler.

Side. 164.

Sogneraadet søger nærmere Oplysninger om Sagen hvilket overdrages Ths. Thomsen og Chr. Heick 11. Kresten h. Petersen af Hovborg har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged. Brandvidner Jørgen Simonsen og Jens S. Andersen.

Som Brandfoged indstilledes Murer H.S. Hansen. Som Vidner Chr. Jepsen og Th. Nielsen.

12. Andr. Hansen, Lindknud har slaaet noget Grus og henvendte sig forleden til Sogneraadet om Forskud til Betaling af hans Renter til Kreditforeningen 75 Kr.

Idet han angav at have slaaet 1 Favn Steen afsendte Kasseren Renterne for ham. Ved en senere Eftersyn mangler der til 1 Favn. Han forespørger om han maa køre Gruset og hvorhen.

Han maa levere Gruset ved Vej No. 1 for 115 Kr. pr. Favn .

13. Peter Andersen har forespurgt om han kan leje Hjørnet ved Forsamlingshuset for et Længere Tidsrum. ?

14. Børn af Enker. Søllerød Sogneraad tiltræder Sogneraadets Beslutning om indtil videre at yde Enke Hansine Olsen Understøttelse til Drengen Hans P. Olsen.                      Til Efterretning.

15. Invaliderenter er ifølge Invaliderettens Skrivelse af 16/3 tilstaaet Niels P. Hansen af Hovborg fra Begæringens Dato, men anses for at være forbigaaende.

Man har meddelt Retten at han som Forskud paa Renten har modtaget indtil 1/4 25 600 Kr.. Der bevilgedes 50 Kr. som Forskud for April Maaned.                                             Til Efterretning

Side 165

16. Invalideretten har under 16/3 25 meddelt at den har modtaget Ansøgning af Husmoder Kirstine Marie Jepsen om I.R. (Th. Jepsens Hustru af Hyldelund)

Jørgen Hansens Hustru af Okslund. Samme Ret meddeler at den ikke skønner at hendes Arbejdsevne er nedsat til 1/3 Deel eller derunder, hvorfor I.R. Ikke kan bevilges. (Meddeler Vorbasse).                                                                                                                 Til Efterretning 18. Niels Krestensen, Klelund har fremsendt Ansøgning om Forskud paa I.R. Saaavidt man kan skønne er der endnu ikke fremsendt Meddelelse om at Ansøgningen om I.R. er modtaget af I.Retten Forskud 50 Kr. om Maaneden bevilgedes fra det Tidspunkt Ansøgningen er indsendt fra 1/5 25.

19. Frikørsler. Ostehandler Nielsen, Vittrup ansøger Sogneraadet om Dækning for en Deel Udgifter som han har afholdt i Anledning af hans Steddatters Sygdom bl. a. en Bil fra Fredericia til Vittrup 45 Kr. Ledsagelse fra Vittrup til Kolding Sygehus 15 Kr. Fra Kolding til Trelde Sande 25 Kr. + forskjellige andre Udgifter.

Der søges nærmere Oplysninger om hvorledes man skal forholde sig til Betalingen.

Skolesager.

20. Kassereren meddeler at der for Aaret 1924/25 for Skoleforsømmelse er idømt følgende Bøder Lindknud Skole ikke kendt antal Dg. 25,61 Kr., Klelund 82 Dg 17,48 Kr., Vittrup 17 Dg. 20,46 Kr. Okslund 6 Dg. 1503 Kr., Assersbøl 9 Dg. 5,87 Kr. i alt 84,45 Kr.                            Til Efterretning. 21. Okslund har opbrugt sit Brændsel, har faaet 3 Læs Tørv fra Kommunens Tørvehus + 200 Pund Kul fra Købmand Riise.                                                                                              Til Efterretning side 166.

21. Lindknud Skole. Ifølge den ved sidste Møde behandlede Klage fra Frk. rasmussen over at hendes Kakkelovn stadig vilde røge lod man Murer Brink undersøge Kakkelovnen, han erklærede den for ubrugelig. Man har derfor købt en ny hos Købmand Riise for 170 Kr. + den gamle Ovn. Murer Brink har sat den op og den erklæres for god.                                                 Til Efterretning. 22. Okslund Skole. Lærer Vinther har tilbudt at overtage Renholdelse af Skolen mod at Kommunen leverer Brændsel til privat Brug.

23. Tilbud fra Lærerne paa Afkortning i Lønnen mod at Kommunen leverer Brændsel til deres private Forbrug. Godkendt.

Lærer Skovbjerg, Lindknud 200 Kr., Lærer Thomsen, Klelund 200 Kr.,Lærer Frandsen, Vittrup 160 Kr., Frk. Rasmussen, Lindknud 75 Kr., Lærer Hansen, Lindknud 20 Kr., Frk Bidstrup, Klelund 25 Kr. for Lys og Brændsel til 1.Maj.

24. Lærer Skovbjerg forespørger om de ikke kan faa almindelig Fernis paa alle Skolens Gulve. Jo! Side 167

Tilskud til Bogsamlinger Børne – og Folkebogsamlingen hver 100 Kr., Lærerbogsamling 30 Kr. Lærer Skovbjerg henstiller at der bygges nye Tørvehuse.                  Sogneraadet ser paa Forholdene 26. Tørvehuset ved Assersbøl Skole?                                                                                                    27. Aldersrentesager. Ane Katrine Hansen. Kolding kommunekontor har sendt Refusionsregning for tilstaaet Brændsel 26,25 Kr.                                                                                    Til Efterretning 28. Kresten Knudsen Høgh. Læge Møller har fremsendt Erklæring og indstillet ham til fri Lægehjælp og Medicin paa Kommunens Regning.                                                  Kan ikke bevilges 29. Samme. Gjørding Malt Herreds Dommerkontor har under 31/3 25 meddelt at han er afgaaet ved Døden d. 29/3.                                                                                                          Til Efterretning.   30. Samme. Snedker Askov, Brørup har sendt Regning for Ligkiste og Ligkklædning på 96 Kr. Samme har forespurgt om Kommunen vil betale, hvortil blev svaret at dette skulde afgøres af Sogneraadet.                                                             Sogneraadet finder ingen Anledning til at betale. 31. Maren Larsen af Lindknud er d. 28/3 25 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus. For samme har Sygehuset sendt en Regning f. T. 1/10 24 til 28/3 25 paa 895 Kr.                          Til Efterretning.    Side 168                                                                                                                                                 32. Niels Mortensen Henriksen. Skifteretten i Vejle at han d. 13/3 er afgaaet ved Døden paa Plejehjemmet i Give.                                                                                                                             33. Peder Hansen, Lindknud. Regning for at hente Liget fra Give 60 Kr.                         Godkendtes 34. Hans Petersen Brandt af Gildbjerg har fremsendt Ansøgning om A.R. Oplyser at han er født 24/5 1853, er forsørgelsesberettiget i Lindknud, er ikke Medlem af Sygekassen, Ejer ingen Formue, har sat sin Indtægt for sidste Aar 500 Kr. Formue 3500 Kr. Bevilgedes 438 Kr. aarlig + Dyrtid fra 1/5 25.                                                                                                                                                    35. Anders Paaske Christensen af Lindknud og Hustru har sendt Ansøgning om A.R., oplyser at han er født 22/11 1861 hans Hustru Mette Margrete f. Hansen d. 26/3 1858 er forsørgelsesberettiget i Lindknud, er begge Medlem af Sygekassen, Ejer en Formue i Ejendommen paa 2300 Kr, opgiver sidste Aars Indtægt til 800 Kr. Bevilgedes som A.R. Pr Md. 13,60 + Dyrtid f.T. 10,60 Kr.               36. Fattigsager. Jens Sørensen Jensen f. T. Vittrup har af Formanden faaet Tilladelse til at købe en Skjorte paa Kommunens Regning i Brugsforeningen.                                        Til Efterretning.        37. Hans Jørgensen. Aandssvageanstalten i Brejninge har sendt Regning for hans Ophold for T. 1/4 til 30/6 25 paa 150 Kr.                                                                                                 Til Efterretning side 169                                                                                                                                               38. Ane Marie Hansen, V. Vedsted. Bogholderkontoret i Viborg har sendt Regning for Ophold f.T. 1/4 til 30/7 25 paa  182 Kr.                                                                                         Til Efterretning 39. Pens. Lærer Niels Jakob Thomsen, Middelfart Sindssygehospital har sendt Regning for Ophold f.T. 1/4 til 30/6 25 paa 184,25 Kr.                                                                                Til Efterretning 40. Mads Kr. Nielsen. Gjesten Apotek har sendt Regning for Medicin  7,30 Kr.                   –          41. Karl Johs. Hansen. Regning fra Ebberødgaard April Kvartal paa 150 Kr.                        –          42. M.C. Nielsen fik under Skjærveslaaning sit højre Øje  slaaet af en Skjærve og maatte søge Lægehjælp høs Møller, Brørup. Sagen er indberettet til Ulykkesforsikringen. I foranstaaende Anledning henvendte M.C.N. Sig til Formanden og beklagede sig over at de intet havde faaet til Føden grundet paa at ikke kunde Arbejde, hvorfor man gav ham Tilladelse til at købe Varer paa Brugsforeningen for 10 Kr. Næste Dag kom han atter og vilde have Penge da han ikke kunde købe Kød eller lign. paa Brugsforeningen. Han fik yderlig 5 Kr.                                                                43. Mads Kr. Nielsen har fremsendt Ansøgning om Kommunen vil betale Dynd til Tørv, han mener selv at kunde grave dem. Bevilgedes. 2. dagpenge for 14 Dg da han gik med det daarlige Øje. Nægtes. 3. Et Karm Vinduer i den vestre Gavl af Huset. Nægtes. 4. Fastsættelse af Understøttelsen for Sommeren. Han foreslaar 40 Kr. pr. Md. Bevilgedes. 5. 2 Liter Mælk daglig. Nægtes.              44. Maren Nielsen har faaet et Læs Tørv.                                                                    Til Efterretning Samme. Regning fra Gjesten Apotek paa 9,75 Kr.                                                                   –       side 170.

Peter Andersen ansøger om at beholde Hjørnet ved Forsamlingshset for et Tidsrum af 2 Aar fra 1/11 25 mod at han forpligter til at faa Jorden gjort ren samt holde Tjørnene rene og i Orden. Til  Ef 46. 46. Lærer Vinther, Okslund ansøger om 10 Stk. af Schmidt og Langes skriftlige Dans II Deel. Endvidere et Hold Læsebøger til begge Klasser.                                                                 Bevilgedes.

Cirkulære af 2/4 25 ang. Erhvervstælling af Handlende, Haandværkere og Næringsdrivende Det overdroges til Formanden at udarbejde en Fortegnelse over de nævnte. 48. Frikørsler. Andr. Nikolajsen ansøger om Dækning for en Kørselsregning for Læge Møller paa 12 Kr.                                                                                                                                         Betales. 49. Formanden bevilgedes til Telefon 60 Kr.                                                                                     50. Poul Jessen Kørselsregning paa 32 Kr.                                                                                    – Næste Møde Kl. 2½                                                                                                                               51. Prisen paa Tørv fra Tørvehuset sættes til 4 Kr. pr Tusind.                                                           52. Prisen paa Tørv fra Mosen til Sommer sættes til 4 Kr. leveret.                                                Niels Thøgersen.

 Chr. Heick, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, H.M.Petersen           

 

Aar 1925 d 2274 holdt Sogneraadet Møde til Behandling af Skatteklager, der var indkommen i alt 7, nemlig N. Lehmann, Hans Hansen, Klelund, Kontrelassistent V. Nielsen, Johs. Petersen, Lindknud, Hans Christensen, Vittrup, Ane Albertsen, Debel, Aksel Jørgensen, Hovborg.                                    2 fik Nedsættelse. Resten fastholdes.                                                                                                     Anders Chr. Andersen henvendte sig til Sogneraadet om at være behjælpelig med at faa en Lejlighed.

Baade Sogneraadet og A.Andersen arbejder paa at finde en Lejlighed. Der resterer Forespørgsel til Bertel Pedersen og Morten Mortensen om der kan blive Lejlighed at faa.

Formanden forespørger Dommerkontoret om man har Ret til at beslaglægge en Lejlighed.

Kloakanlægget i Hovborg. Det under Punkt 10 i forrige Møde behandlede Sag var til fornyet Behandling. Lodsejere der er interesserede i den nævnte Kloakledning indgaar paa at overtage samtlige Forpligtelser, den sag vedrørende idet de hæfter solidarisk én for alle og alle for én.

Sogneraadet ønsker en Afskrift af den ra samtlige interesserede Beboere afgivne Erklæring tinglæst. Paa de anførte Betingelser anbefales Sagen idet Sogneraadet stiller den ønskede Garanti.

 

Opfyldning af Vej No. 20 i Okslund By ved Dammen. Det vedtoges at betale Poul Jessen for Arbejde og Kørsel i alt 45 Kr. Rosa Jepsen for Steen og Kørsel 12 Kr.

Mødet sluttet. Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, H.M.Petersen.

Side 172.

 Aar 1925 d. 13/5 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for April.

4/4 født en Søn af Bmd. Thøger Hansen og Hustru Rose Margrete K.Christensen, Okslund

25/4 –          –     –  Træhandler  Nis M. Mortensen og Hustru Augusta Haar, Hovborg.

21/4 –          –     –  Murer Mads N. Brink.

21/4 –      Datter    Bmd. Mads Poulsen Madsen og hustru Karen K.M. Larsen, Adserbøl.

2. Cirkulære af 17/4 25. Ifølge Lov No. 94 af 1/4 25 om Grundforbedringslaan stiller Staten et Beløb af 3,000.000 Kr. til Raadighed til Grundforbedring af Ager og Eng f.eks. Afvanding, Vanding, Mergling m. m. Laanene forrentes med 5% og afdrages over 10 Aar, kan evt. faaes Afdragsfri de første 5 Aar.                                                                                            Til Efterretning. 3. Lov og Cirkulære om Boligforholdene af 1/4 25 No.83 forlagdes.                                    –           4. Oversigt over de vigtigste nugældende sociale Love er tilstillet Sogneraadet.                     –          5. Ulykkelig stillede Møde. Foreningens Bestyrelse har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                                 

                                                                                                                                               Henlagtes. 6. Meddelelser fra Landsoverskatteraadet.                                                                   Til Efterretning. Side 173.

7. Fredningsnævnet. Ribe Stiftamt meddeler at der skal foretages Valg af et Medlem for Kommunen til Nævnet.                                                                               Valgt blev Per m. Pedersen, Hyldelund. 8. Brændevinsafgiften. Ribe Stiftamt udbeder sig Forslag til Fastsættelse af Afgiften for 1925. Hovborg Kro.                                                                                   Afgiften foreslaaes sat til 100 Kr .9. Udpegning af Heste og Vogne. Stiftamtet udbeder sig Indberetning om Kommunens Udgifter til Synsmænd for denne Udpegning.                                                                                  Ingen Udgifter. 10.  Ribe Stiftamt. Cirkulære af 28/4 ang. Udpantningsgebyr.                                     Til Efterretning

–       har under 16/4 25 ifølge Ansøgning fra Lindknud Borgerforening meddelt Tilladelse til at der maa anlægges en Gangsti over Matr. No. 1N paa Betingelse af at Jordemoderen ikke har noget at indvende hermod, og at der ikke paaføres Amtet nogen som helst Udgift. Til Efter.

12. Benzintank ved Brugsforeningen. Ribe Stiftamt har under 5/4 25 godkendt Planen for Anlæg af Benzintank paa nærmere angivne Betingelser. Det paahviler Sogneraadet at udvise Stedet for Anlægget. Marius Madsen, Niels Thøgersen og H.M.Petersen.                                                         13. Ribe Amts Sogneraadsforenings Formand har meddelt følgende efter forudgaaende Forhandling med Amt- og Skolefondets Revisor. 1. Ved Ansøgning om Tilskud til Biveje vil de originale Kvitteringer blive tilbagesendt med Anvisningen.                                                                            Side 174

Opgørelse til Amtsfonden over Udgifter ifølge Fattigloven § 27 behøver ikke at ledsages af Bilag. Opgørelser over tilsvarende Udgifter afholdes af Statskassen maa ledsages af Bilag. 3. Begæring om Statstilskud til Forrentning af Skolelaan ledsages af Bilag, der kan evt faaes Kvitteringer. Til E.                                                                                   .

14. Arbejdsløshedsfonden. Kongeriget Damarks Hypotekforeningsbank udbeder sig Indberetning om Arbejdsløshedsunderstøttelse ifølge Cirkulære af 30/6 1924.                                Til Efterretning. 15. Udryddelse af Spurve. Foreningen af Jyske Landboforeninger har fremsendt en Cirkulære ang. Udryddelse af Spurve, bl.a. menes der at de er Smittebærere af Mund- og Klovsygen. Henlagtes.  16. Udstykninger 7/5 25. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Matr. No. 3 l Klelund P.J. Hermansen saaledes af Kirsten Hummelsen faar Matr. 3P uden Hartkorn.          Til Efterretning. Ligeledes approberet Udstykning af Matr. No. 3m og 3bh begge uden Hartkorn tilhørende J. P. Brandt.                                                                                                                       Til Efterretning.

Ligeledes approberet Udstykning af Matr. No. 1Bd til P. Nikolajsen og 1bp til Simon Mortensen.    17. Erhvervstælling. Fortegnelsen er tilbagesendt fra det statistiske Departement. Som Tællere valgtes  Chr. Rossau og C. L. Hansen.                                                              Kommunekreditforeningen har fremsendt Beretning og Regnskab for 1924.            Til Efterretning. Side 175.                                                                                                                                              18. Arbejdsherberget i Holsted. Sogneraadsform. P.N. Petersen ansøger om et Bidrag samt meddeler Herberget har været af 6 a´700 det sidste Aar.                                           Tilstodes 10 Kr. 19. Holsted Donslundbanen. Dommer Frost, Holsted har fremsendt Regning paa Lindknud Kommunes Andeel i Planlæggelsen for Banen paa et Beløb af 192 Kr.                     Til Efterretning. 20. Selskabet til Kultivering af Bække Mose har paany fremsendt Ansøgning om Kommunegaranti for et Laan af Statskassen paa 10,000 Kr. under de samme Garantiforhold som ved sidste Andragende. Laanet udbetales i 10 Aar, første Afdrag i Dec. 1925.                                          Sogneraadet vil stille den ønskede Garanti paa Betingelse af at Lodsejerne er solidariske.                21. Skattesag. Lærer Thomsens Skattesag er ifølge modtagen Skrivelse tilstillet Indenrigsministeriet til Afgørelse. Samme Ministerium har sendt Sagen til Ribe Stiftamt, der udbeder sig Sogneraadets Erklæring                                    Formanden afgiver den ønskede Erklæring og sender Sagen tilbage. 22. Vederlagsfri Behandling. Anne Johanne Pedersen, Datter af N.P. Joh. Pedersen, Klelund er indlagt paa Grindsted Sygehus til vederlagsfri Behandling                                        Til Efterretning. 23. Frikørsler. Læge Dammegaard har sendt Regning 12 Patienters Navne er nævnt.                      Side 176

Yderlig 8 navne er nævnt paa Patienter.                                                                      Til Efterretning. 24. Fra Læge Møller Regning paa 128 Kr. for Kørsel Navne paa 7 Patienter er nævnt.         –            25. Til Præstelønningen. Kirkeministeriet har meddelt at Lindknud Kommunes tilskud til Præstelønningen for 1925/26 er beregnet til 711 Kr. Beløbet skal indbetales til Stiftsøvrigheden i Ribe.                                                                                                                             Til Efterretning. 26. Anders Kr. Andersen, Adsersbøl har ikke selv kundet finde en Lejlighed. Sogneraadet forsøgte at faa Familien ind i en tom Lejlighed hos M. Mortensen, Adsersbøl, men mødte saa stærk Modstand herimod at man har maattet opgive dette, hvorfor man midlertidig har ladet Familien flytte ind i Forsamlingshuset. Sagen optages til senere Behandling.                           Til Efterretning. 26. Børn af Enker. Brørup Sogneraad har sendt Refusionsregning for Marianne Sørensens Barn, Poul paa 60 Kr.                                                                                                             Til Efterretning. 27. Skolesager. Forsømmelseslister forelaa for Marts og April. Mulkter paaføres af Formanden. Vittrup Skole. Lærer Frandsen ansøger om 12 Bøger skriftlig dansk og 12 Stk. Ny testamenter. T.E. Side 177

28. Niels M. Henriksen. Regning fra Give Apotek paa 14,50 Kr.                               Til Efterretning. 29. Katrine, Bertel Pedersens Hustru er d. 20/4 afgaaet ved Døden                                      –

30.Anders Hansen, Regning fra Vonsild Sogneraad paa 147,38 Kr.                                   –               31. Jakob L. Jakobsen   –         –    Vejen           –           –    409,13  –                                     –                  32.  Søren Nielsen         –         –     Malt            –           –      32,06  –                                     –             33.  Ane Katrine Hansen         –    Kolding Fattigudvalg    222,96  –                                     –                34. Jens P. Veldt                      –    Gjørding Sogneraad      238,43  –                                     –                  35. Bengtha Johansen              –    Aasstrup        –               168,00  –                                     –                  36. Laurids K. Pedersen           –    Vejle A.R.Udvalg         197,54  –                                     –

–       Brændsel  30,00  –                                     –                                                                                37. Marie Jensen                      –    Hejnsvig Sogneraad        75,50  –                                     –                  38. Th. Kr. Therkelsen             –         –               –                284,25  –                                     –                 39. Niels P. Madsen                 –    Brørup          –                311,29  –                                     –               40. Niels P. Olesen                   –       –                 –                218,00  –                                     –                41. Daniel Petersen                   –    Holsted         –                 99,25  –                                     –                 42. Karl H. Buhl                       –         –                –               839,66  –                                     –                 43. Andr. Bucks Enke              –     Bække           –               147,37  –                                     –             44. Mathilde Christensen         –     Gjesten          –               214,14   –                                    –             45. Niels M. Nielsen, Lindknud. Regning fra Læge Møler for Lægehjælp 47 Kr.                 – Samme, Regning fra Brørup Apotek f. Medicin 6 Kr. Har ikke søgt Kommunen om fri Læge og M.              side 178                                                                                                                                                     46. Cirkulære af 2/4 25 Opgørelse over Brændselsydelse til A.R.nydere ønskes snarest indsent af Amtet.                                                                                                                         Til Efterretning. 47. Martin Hansen, debel har fremsendt Begæring om A.R., han er f. i Sønderjylland d. 14/4 1860, har dansk Indfødsret, er ikke Medlem af Sygekassen men er forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune, Ejer en Formue i Ejendommen paa 2200 Kr., opgiver en Indtægt af 500 Kr. Bevilgedes A.R. Fra 1/6 26 Kr. + Dyrtid 6,50 Kr = 32,50 Kr.                                                                                   48. Nikoline Jørgensen af Debel har fremsendt Ansøgning om A.R. Er f. 25/4 1862, har dansk Indfødsret, er medlem af Sygekassen og forsørgelsesberettiget i Lindknud, Formue ca. 500 Kr. Bevilgedes A.R. Fra 1/6 25 3,68 + Dyrtid i alt 18 Kr. pr Maaned.                                                          49.  Andr. Jakobsen, Klelund har paany optaget Klagen over at Lindknud Sogneraad har nægtet at yde ham A.R. Idet der er fremsendt en ny Klage optaget Politiafhøringer m. m. Hele Sagen er tilstillet Lindknud K. til Erklæring. Det af Sogneraadet i Sagen anførte fastholdes ogsaa den anslaaede Indtægt af Ejendommen paa 15 Tdr. L. 600 Kr.                                                                         50. Niels Kristensen. Ansøgning om I.R. Er indgaaet til Invalideforsikringsretten d. 7/4 25. Er bevilget Forskud paaa I.R. Fra 1/5 25 50 Kr. pr. Maaned.                                                                      51. Jørgen Hansen, Okslund anerkendes forsørgelsesberettiget i Vorbasse.              Til Efterretning. Side 179                                                                                                                                                      52. Fattigsager. Maren M. Hansen. Vejle Fattigudvalg har sendt Regning 432,30 Kr.           –                 53. Arbejdsm. J. C. Rasmussen          –            –                                 –         519,75  –              –                  54. Gunde Adamsen. Politikontoret i Løgumkloster har udbedt sig Dækning af udlagt Alimemtationsbidrag til Barnet Ane Marie Mathisen f. 20/11 1909 for et Aar indtil 20/3 25 104 Kr. Søges nærmere Oplysning om Pigens Forhold.                                                                                         55. John Andr. Jepsen. Brørup Sogneraad har sendt Regning for Lindknuds Part af Udgiften 22,53 56. Andr. Søgaard, Nykøbing Falster. Sagen er nu vedlagt en af Politiet foretaget Afhøring, hvoraf fremgaar at han er forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                               Anerkendes.               57. Søren Gehlert, Harte Bramdrup Sogneraad har sendt Afhøring over Gehlert grundet paa at han skylder Husejeren 32 Kr. for resterende Husleje. Husejeren vilde saa have søgt Dækning ved at beholde hans Tøj, hvilket blev afværget af Sogneraadet. Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om der kan forventes lovmæssig Refusion for afholdte Udgifter.                                                               Søges nærmere Oplysning om hans Opholdsteder. 58. Chr. Christensen Egs Hustru. Læge Dammegaaard har paany sendt Regning paa 37 Kr. Til E. 59. Morten Nielsen. Læge Møller har sendt Regning for ydet Lægehjælp paa 40 Kr.. Samme Regning fra Brørup Apotek paa 39,35 Kr.                                                              Til Efterretning.   Side 180                                                                                                                                               60. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Læge Møller for ydet Lægehjælp paa 40 Kr. samme Brørup Apotek for Medicin 12,70 Kr.                                                                                                                61.  Aandssvage. Skemaerne for de i Hjemmene værende Aandssvage er for Ane Kirstine Christensen udfyldt af Læge Larsen, Holsted. Tiltrædes som hidtil 35 Kr. pr. M., Niels K. Nielsen ligeledes som hidtil 25 Kr., for Morten Nielsen af Læge Møller efter Opgørelse.                                 62. Boligloven No. 83 af 1/4 25. Det vedtoges. I henhold til Lovens § 18-19 0g 27 samt Cirkulære af 7/4 25 vedtog Sogneraadet at Bolighuse ikke uden Sogneraadets Tilladelse maa nedrives eller forandres til andet Brug.                                                                                                                      53. Der søges Oplysning om Kommunen har Ret til at lægge Beslag paa ledige Lejligheder, samt om man kan hindre at ikke hjemmehørende optager evt ledige Lejligheder.                                       54. Adsersbøl Skole. Til at foranledige bygget et nyt Tørvehus valgtes H.M.Petersen, Niels Jørgensen og Niels Thøgersen. Et Danmarkskort bevilgedes.                                                             55. Døren ved Klelund Skole trænger til at fornyes og males. Overlodes til Ths. Thomsen.              Side 181                                                                                                                                                56. Klelund Skole. Vinduer og Døre samt Udhænget i Gymnastiksalen males. Ligeledes Tørvehusets Døre, Luger og Udhænget ved søndre og vestre Gavl males. Overdroges Th. Thomsen 57.  Det meddeles at I.R. til A.P. Hansen fremdeles faar Forskud paa Renten.                                  58. Tørvehusene ved Lindknud Skole repareres. Man henvender sig til Tømrer Sørensen.

Mødet sluttet                                                                                                                                    Niels Thøgersen                                                                                                                                       Marius Madsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *