1915 – 19 – 1n

1.k Lindknud Sogneraads Protokol 9 Juli 1919 –

side 363

Aar 1919 d 9/7 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.

 

Følgende sager forhandledes:

Fødselsanmeldelser for Juni var fremsendt af Pastor Barfod Petersen

1. Den 27/6 født en Dreng af Husm. Niels Hansen sen. og Hustru Ane Sofie Petersen af Lindknud.

12/6  født en Datter              –       Jørgen Thomsen Larsen og Hustru Gertrud N. Thomsen, Vittrup.

12/6    –             –     af  Bagermester Anton Chr. Sørensen og Hustru Sofie Petersen af Debel.

27/6    –             –      –   Skræddermester Chr. Jepsen og Hustru Kirstine Dinnesen af Hovborg.

2. Bekendtg. 4/6 om Blaasten(Kobbervitriol) ved Salg til Landbo – og Husmandsforening 1,35/Kg.   3.     –            4/6  om Udlevering af Foderkager.                                                      Til Efterretning.    4.     –           10/6  –  Klipfisk og Saltfisk.                                                                            –                 5.     –           10/6  –   Handel med Møllesække                                                                   –                 6.     –           14/6  –  Tørring af Sukkerroeaffald                                                                 –                 7.     –           19/6  –  Maksimalpris paa Majs. Mixed Nordamerikansk 37 Kr./100 Kg.      –                8.     –           21/6  –  Høstbindegarn.                                                                                    –                9.     –           28/6  –  Maksimalpris paa Rugmel 12,90 Kr./Kg.                                           –                 10.   –           28/6  –            –             –   udenlandsk Foderbyg  32 Kr./100 Kg.                    –                    side 364                                                                                                                                                    11. Bekendtg. 28/6 vedr. Flæskerationeringen i Juli. Mærkerne gælder for 200 Gr./Individ/Uge. Samt om Forsyning og Maksimalpris paa Flæsk.                                                      Til Efterretning.   12. Bekendtg. 28/6 om Formaling af og Maksimalpris paa Byggryn 56 Øre/Kg.                 –               13.       –          28/6  –           –                       –                  –    Havregryn.                                –              14.       –          28/6 Tillæg. Salg fra Mejeri til Importør 2,85, Detailsælger 2,93, til Forbruger 3,20. Køb af Kontrolmærker 2,80 Kr.                                                                                 Til Efterretning.  15. Cirkulære af 23/6. Forskjellige Bestemmelser om Udleje og Salg af Beboelseshuse der er opført af Kommunen.                                                                                                            Til Efterretning.   16. Cirkulære af 28/6 ang. Prisen paa Rugbrød idet Dyrtidsloven af 1/4 19 ophæves hvorved den i nævnte Lov omhandlede Nedsættelse af Prisen paa 10 Øre ophæves.                       Til Efterretning.    17. Stiftamtet har under 5/7 i Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære af 15/5 forespurgt om man ønsker Husleje – og Nedbrydningsloven forlængede samt om der foreslaas visse Ændringer.    Formanden har svaret at da man ikke har praktiseret de nævnte Love finder an ikke Anledning til at udtale sig i Sagen.                                                                                                       Til Efterretning.  18. Selskabet De hjemløses Venner har sent Beretning for 1918. Søger om Bidrag.       Nægtedes.   19. Ribe Amts Plejehjemsforening hat sendt Aarsberetning for 1918.                       Til Efterretning.  20. Samfundet til Ædruelighedens Fremme har sendt Opkrævning paa 2 Kr.        Nægter at betale.     21. Kommunal Sygeplejeforening. Sogneraadet agter ikke at foretage sig noget foreløbig.                22. Motorkørsel paa Kommunens Vejee. Sogneraadet vedtog at ansøge Amtsraadet om Tilladelse til at lukke for Kørsel med Motorkøretøjer hvis egenvægt                                                                              side 365                                                                                                                                               overstiger 2000 Kg. paa følgende Veje nemlig No. 1 til 8.                                                                         Det overdroges Vejudvalget at foretage sig det videre fornødne.                                                               23. Arbejdsløshedskasser. Lindknud Sogns Hjælpekasse har i Henhold til Lov og Bekendtgørelse af 30/11 18 udbetalt en Understøttelse af 12 Kr. og i Henhold til Cirkulære af 16/12 18, 200 Kr. hvilket under 7/7 er indberettet til Stiftamtet.                                                                        Til Efterretning.   24. Hjælpekassen. Stiftamtet har under 14/6 meddelt at der anvist Kommunen 266 Kr. som Resttilskud fra Statskassen til Hjælpekassen for Aaret 1917/18.                               Til Efterretning.   25. Hjælpekorpset, Kalvebods Bastion, Kristianshavn tilbyder at modtage Tuberkulosepatienter der ikke er Plads til paa Sanatorier. Aarsberetning for 1917/18 er vedlagt. Ansøger om Bidrag. Nægtes.  26. Selskabet for Sundhedspleje i Danmark indbyder til Møde i Københ. 5/9 19.                            Besvares af Formanden.                                                                                                                        27. Udstykning. Jens P. Jepsen af Debel agter at ansøge Landbrugsministeriet om Tilladelse til at udstykke Matr. No. 4e af Gildbjerg. Parcellen er pa ca. 65 Tdr. L. hvorfra ønskes udstykket og solgt ca 4½ Tdr. L.                                                                                                                                           I Henhold til Lov No. 20 af 1/4 19 ansøger Ejeren om Sogneraadets Anbefaling af at dispensere fra nævnte Lov.                                                                                                   Andragendet anbefales.     28. H. J. Legarth s Legat. Boghandler Kirk, Holsted har fremsendt Regning paa en Protokol for H. Jespersens Legat paa 1,50 Kr.                                                                    Betales af Legatet.             29. Snefoged i Klelund. Stiftamtet har bifaldet Sogneraadets Indstilling af Gdr. Laurids Laugesen som Snefoged for Klelund Distrikt. Skrivelse af 26/6 19.                                     Til Efterretning.  Side 366                                                                                                                                                    30. Udstykning. Niels Hansen, Lindknud har gennem Landinspektør Schouenborg fremsendt Ansøgning om Ministeriets Aprobation paa Udstykning af Matr. No. 2q, Lindknud. Sogneraadets Anbefaling udbedes.                                                                            Udstykningen anbefales.            31. Marlon Madsen, Lindknud har fremsendt lignende Andragende for Matr. No.12, Lindknud og ønsker Sogneraadets Anbefaling.                                                         Udstykningen anbefales.               Vederlagsfri Behandling.                                                                                                                       32. Kolding Fattigudvalg har under 28/6 meddelt at Tjenestepige Mette Ehmsen f. 17/2 1899 d. 26/5 er indlagt paa Kolding Sygehus til Behandling for Difteritis og forbeholder sig Ret til at fremsende Regning i Henhold til Lov No. 138 af 10/5 1915 § 34.                                            Til Efterretning.    33. Sofie Kirstine Sørensen, Adsersbøl. Kolding Sygehus har under 24/5 fremsendt Regning for hendes Kur og Pleje til Beløb 12,50 Kr.                                                                                                     Sogneraadet har udstedt Kaution for Betalingen. Foreslaas betalt af Hjælpekassen.                           34. Bengtha Johannesdatter, Lindknud ansøger om nogle Tørv.                                                             Formanden har rettet en Forespørgsel til Stiftamtet om hvorvidt hun der nu har faaet et Andragende om Dansk Indfødsret bevilget og kan betragtes som forsørgelsesberettiget i Lindknud, hvor hun har opholdt sig i ca. 11 Aar, samt om hun, der er født 1/10 1859 i Sverrig, efter at være fyldt 60 Aar kan tilstaaes Alderdomsunderstøttelse. Begge Spørgsmaal er besvaret bekræftende.                               Sogneraadet vedtog at hun efter Ansøgning kan tilstaaes Alderdomsunderstøttelse ved 60 Aar.               35. Erhvervsskat. Der er sendt Meddelelse til Brørup Sogneraad samt til H. J. Hansen og Hejsel, Brørup om at de er ansat til Erhvervsskat til Lindknud Kommune.                                                     Side 367                                                                                                                                                 36.  Erhvervsskat. Starup Sogneraad har i en Skrivelse meddelt at Andr. Jakobsen er ansat til at betale Erhvervskat til Starup 1,36 Kr.                             Jakobsen er opfordret til at betale Beløbet.  37. Hejnsvig Sogneraad har i Skrivelsen af 2/7 meddelt at P D. Jensen er ansat til Erhvervsskat til Hejnsvig 5,33 Kr.                                                                Beløbet betales af P. D. Jensen.                38. Frikørsler. Læge Møgelvang Hansen har fremsendt Regning paa Frikørsel til Thøger Hansen, Okslund 36 Kr.                                                                                                           Til Efterretning.            39. Læge Bendix Poulsen, Bække har sendt Regning for Kørsel til Niels P. Nielsen, Okslund 22 Kr.  40. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark har givet Tilbud paa Laan, 4½  Laan til Kurs ca. 91  og 5 % Laan til Kurs antagelig 96.                                                                                                          

40a. Poul Nikolajsen ansøger om Tilladelse til at afholde offentlig Dans d. 22/7 til Dyrskuet.      Skolesager.                                                                                                                                               41. Forsømmelsslister for Maj og Juni fremlagtes.                          Mulkter paaføres af Formanden.  42. Skole og Undervisningsplanen for Kommunens Skoler er af Provst Mouridsen tilbagesendt med en Deel Bemærkninger om visse angivne Mangler. Endvidere henstiller Provsten at Lønnen til de to Enelærerembeder forhøjes idet han anseer det for tvivlsomt at Ministeriet under de nuværende Forhold vil godkende en Løn paa 960 Kr.                                                                                            Sogneraadet vedtog at foreslaa en Begyndelsesløn til Enelærerne paa 1100 Kr.                                 side 368                                                                                                                                                   43. Skolebygningerne. Ifølge en Opfordring fra Murer Brink og H. Staal, Holsted har Formanden overfor Staal afgivet en Erklæring om at Kommunen garanterer for Betalingen af 33,000 Teglsten til et Beløb af ca. 2300 Kr. Steenene skal anvendes til Facademur i Vittrup og Okslund Skoler.              Endvidere har Byggeudvalget bevilget Brink et Forskud paa Arbejdslønnen 500 Kr.                           44. Der er rettet Opfordring til Brøndgraver Valdemar Kjær om at uddybe Brønden ved Vittrup Skole, men man har ikke hørt fra ham.                                                    Arbejdet er udført!!              45. Anders Nielsen, Vittrup har forespurgt om han kan købe de Brøndrør som blev til Rest ved Brønden ved Vittrup Skole og til hvilken Pris.                                                                                          Det vedtoges at sælge Rørene for samme Pris som Kommunen har betalt.                                          46. Murer Brink har pga. at der forgæves er ventet paa Facadesteen til Vittrup Skole begyndt at mure paa Tilbygningen i Okslund. I den Anledning har man maattet leje Hans Brandt til at køre Cementsten fra Vittrup til Okslund for en Betaling af 15 Kr./1000 Steen.             Til Efterretning.    47. Andr. Nielsen, Lindknud har ansøgt om at faa udbetalt 1500 Kr. som Forskud paa Cementsteen til Skolebyggeriet i Vittrup og Okslund.                                                                 Vedtoges.              Alderdomssager.                                                                                                                                     48. Niels M. Henriksen er nu vendt tilbage fra Bække, har sendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse, ønsker 50 Kr./Md. + 30 a´40 Kr. til Linned og 15,000 Tørv                      Sogneraadet vedtog at bevilge det ansøgte. Endvidere overdroges det til Hans I Johansen og N. Thøgersen at træffe en Ordning med Maren Thomsen om at hjælpe dem til rette forsaavidt de ikke er i Stand til at klare sig ved egen Hjælp.                                                                                             Side 369.                                                                                                                                                    49. Hans P. Jensen, Adsersbøl. Regning fra Holsted Apotek 3,10 Kr.                        Til Efterretning. 50. Iver Jensen, Okslund, der har opholdt sig hos Mads Knudsen har henvendt sig til Sogneraadet med Begæring om at faa en Plads hvor han kan faa et lille Værelse med Kost m. m.                          I den Anledning har man henvendt sig til H. P. Brandt, Lindknud, der har tilbudt og give ham Kost og Pleje, sye, og Vask for en Betaling af 40 Kr./Md. samt 10,000 Tørv.                                               Det vedtoges at tilbyde I. Jensen Pladsen paa de anførte Betingelser. I Tilfælde af at I. Jensen selv kan skaffe sig Sengetøj og Klæder overdroges det Hans I. Johansen og N. Thøgersen at foretage det fornødne.                                                                                                                                                  Fattigsager.                                                                                                                                              51. Gunder Adamsen, Vittrup. Andst med fl. Herreders Kontor opfordrer Kommunen til at betale Alimentationsbidrag for Adamsen for et ½  Aar indtil 20/9 19 med 42 Kr.     Betales af Kommunen.  52. Georg V. Almig, Adsersbølgaard er under 29/6 anerkendt Forsørgelsesberettiget i Staden København hvorfra Refusion kan forventes.                                                               Til Efterretning.   53. Søren P. Petersen, Adsersbølgaard. Regning fra Brørup Sygehus for Behandling 100,07 Kr.          Petersen er under 19/6 anerkendt i Roslev Rybjerg Kommune hvorfra Refusion kan forventes.        54. Jens Fr. Jensen, Kolding. Fattigudvalget i Kolding har under 12/6 meddelt at der for April er tilstaaet Jensen en Pengeunderstøttelse af 90 Kr. og Beklædningsgenstande for 14,50 Kr. og for Maj 123 Kr. og Huslejehjælp for April Kvartal 33 Kr.                                                       Til Efterretning. Side 370                                                                                                                                                       55. Mads Kr. Nielsen har fremsendt Andragende om at Sogneraadet betaler Tørvene hos  S. Kristensen med 1 Kr./1000. Ønsker 3 par Underbenklæder, en højere Betaling for Steenslagning, ønsker Pladsen som Vejmand.                                                                                                                                 Sogneraadet vedtog at betale Tørvene og Hjemkørsel, Underbenklæder nægtedes, betaler                  45 Kr./Favn Steen. Overdroges Pladsen som Vejmand med en Dagløn i Lighed med de andre Vejmænd.                                                                                                                                                  Til som Tællingskommisærer at foretage den i Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære af 29/6 at foretage Optælling af samtlige Arealer i Forbindelse med Kreaturtælling valgtes:                             Der sattes Navn på Tællere i de 14 Distrikter i Sognet samt Stedfortrædere.                                        Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 3.                                                                                                        Niels Thøgersen,                                                                                                                                      Marius Madsen, P. M. Pedersen, Ole P. Simonsen, H. I. Johansen, P. D. Jensen. H.M.Petersen                .                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                     side 371                                                                                                                                                     Holsted Donslund Banen.                                                                                                                    Aar 1919 d. 30/7 holdt Forretningsudvalget for nævnte Bane i Forbindelse med de interesserede Sogneraad nemlig Holsted, Aastrup, Hejnsvig og Lindknud Møde.                                                                                         Driftbestyreren for Vejle Vandel Banen, Thomsen var indbudt og mødt. Af Lindknud Sogneraad var P. Donslund Jensen fraværende.                                                                                                            Mødet var indkaldt for om mulig at opnaa Enighed om Fordelingen af 35 % af Banens Anlægsudgifter. Man var enige om at Kommunerne mindst vil komme til at udrede 35 %.                   Ved et tidligere afholdt Møde var de interesserede Sogneraad tilbudt: Holsted 12 %, Lindknud 12 %, Hejnsvig 3 % og Aastrup i Forbindelse med Private 1 % = i alt 28 %.                                            Ved et af Forretningsudvalget afholdt Møde blev der stillet Forslag om at de manglende 7 % fordeltes saaledes: Holsted 3 %, Lindknud 3 % og Hejnsvig 1 %.                                                     Efter en lang indgaaende Forhandling gik Sogneraadene ind paa under Forbehold af at evt. afholdes Møder med Kommunens Vælgere og Forslaget vinder Tilslutning da at tiltræde Forretningsudvalgets Forslag saaledes at Holsted udreder 15 %, Lindknud  15 %, Hejnsvig 4 % og Aastrup i Forbindelse med privat 1 % = 36 %.                                                                                        Staten yder ifølge Loven 50 % hvorefter man forventer at faa de resterende 15 % fra Ribe Amt.

 

Holsted Donslund Banen.

Aar 1919 d 7/9 afholdtes efter Indbydelse af Lindknud Sogneraad Møde med Sognets Beboere i Lindknud Kro for at forhandle Spørgsmaalet om Tilskud af Lindknud Kommune til den ifølge Lov af 20/3 af Rigsdagen bevilgede Bane fra Holsted By over Lintrup, Lindknud, Hovborg til Donslund. Efter en Deel Forhandling vedtoges følgende: Forsamlingen udtaler:

 At man bestemt fastholder at Banen fra Holsted og evt. til Donslund indgaar i fælles Drift.

 At der arbejdes hen til at Hejnsvig Sogn yder Tilskud i Forhold til Banens Længde indenfor Sognets Grænse.

Side 372.

 Idet man altsaa gaar ud fra at foranstaaende bliver Tilfældet giver Forsamlingen Sogneraadet Fuldmagt til at yde saa stort et Tilskud den finder forsvarligt.

Foranstaaende vedtoges med stor Flertal.

 

Det vedtoges at indkalde til Sognemøde i Lindknud Kro Lørdag d.23/8 Kl. 5½ ang. Spørgsmaalet om Tilskud til Holsted Donslund Banen.

 

I Henhold til foranstaende var der gennem stedlige Blade indbudt til Mødet 23/8 Kl. 5½.

Som Ordstyrer valgtes Poul Nikolajsen, Hovborg.

Der førtes en længere Forhandling om Kommunens Tilskud paa 15 % af Anlægssummen.

Ved den foretagne Afstemning hvori deltog ca. 85 med 35 for og 50 imod Tilskuddet paa nuværende Tidspunkt.

Derefter stilledes følgende Resolution: Forsamlet til Kommunemøde 23/ ang. Tilskud til Holsted Donslund Banen  ønsker Forsamlingen at udtale at man paa nuværende Tidspunkt ikke kan gaa ind paa at yde 15 % af Anlægssummen, men udtaler ønsket om at der arbejdes videre med Sagen og forbeholder sig senere at tage endelig Standpunkt.

Resolutionen sattes under Afstemning og vedtoges m,ed 49 Stemmer for og 27 imod.

 

I det d. 10/9 afholdte Sogneraadsmøde vedtog Raadet at henholde sig til den ved Mødet vedtagne Beslutning.                                                                                            P.S. V. Niels Thøgersen

 

                                                                  

 

 

 

Side373

Skoleplan for Lindknud Kommunes Skoler.

Lindknud Førstelærerembede Løn 1025 + f.T. 116 Kr + 20 Kirkebogfører + 100 Kr. Kirkesanger.

                 Forskolelærerindeembede 550 Kr. + 50 Kr. for Haandgerning.

                Vinterlærerembede             600 Kr.

Klelund   Førstelærerembede 1000 Kr. + f.T. 77 Kr. + 100 Kr. for Kirkesanger

                Kommunelærerindeembede 850 Kr. + Organist 100 Kr. + 50 Kr. Haandgerning.

                Vinterlærerembede            500 Kr. 

Vittrup     Enelærerembede              1100 Kr.

Okslund   Enelærerembede              1100  -.

Adsersbøl Forskolelærerindeembede 600 Kr.

 

Undervisningsplan for Lindknud og Klelund Hovedskoler.

Vinter: 10 Timer Religion, 28 Dansk, Skrivning/Tegning 7, Regning 15, Historie 7, Geografi 5, Naturkundskab/ Anskuelsesundervisning 5, Sang 3, Haandgerning 9, Gymnastik 6 Timer.

Sommer: Religion 2½, Dansk 7, Skrivning/Tegning 2, Regning 3½, Historie 2, Geografi ½, Naturkundskab 2½, Sang 1½

 

Ovenstaaende Skoleplan stadfæstes herved.

Ministeriet for Undervisningsvæsenet d. 24/9 1919             S. Keiser Nielsen og H. Haastrup Fmd.

 

Vittrup og Okslund Skoler. ??

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *