Vedtægter

Vedtægter for Holmeåskolens Støtteforening:

§ 1.

Foreningens navn er ”Holmeåskolens Støtteforening”

§ 2.

Foreningen har til formål:

  1. At synliggøre skolen i og uden for lokalsamfundet.
  2. At skaffe midler til finansiering af ekstraordinære elevaktiviteter på Holmeåskolen.
  3. At skaffe midler til at opfylde ønsker til glæde for Holmeåskolens elever.
  4. 4. At yde praktisk støtte til aktiviteter relateret til skolen.

§ 3.

Foreningen er upolitisk, og enhver, som er fyldt 15 år, kan optages som medlem.

Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale og elever.

§ 4.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Herudover modtager foreningen frivillige bidrag.

For 2013 andrager et personligt medlemsskab 100 kr., husstandsmedlemsskab 200 kr. og firmamedlemskab 300 kr. Kontingentet gælder fra indbetalingsdato og året ud.

Firmamedlemskab er ikke stemmeberettiget.

§ 5.

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen blandt foreningens medlemmer over 18 år.

På den første ordinære generalforsamling er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, herefter er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Efter den stiftende generalforsamling findes rækkefølgen for valg enten ved frivillighed eller ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

I foreningens bestyrelse må der maksimum være én person med fast arbejde på Holmeåskolen.

I foreningens bestyrelse må der maksimum være én person, der samtidig er medlem af skolebestyrelsen for Holmeåskolen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et medlem af skolebestyrelsen kan ikke bestride posten som formand eller næstformand.

På generalforsamlingen vælges desuden hvert år mindst 2 bestyrelses suppleanter samt 2 bilags kontrollanter. Suppleantlisten skal være prioriteret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.   Bestyrelsesmøder skal dog afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder om året. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 6.

Regnskabet afsluttes hvert år den 31/12 og fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i kontrolleret stand. Det er bilags kontrollanternes pligt mindst en gang i løbet af året at gennemgå regnskab, kontoudtog, kassebeholdning og bilag. Udgifterne skal attesteres af formand og kasserer. Regnskabet underskrives af de 2 bilags kontrollanter og hele bestyrelsen.

§ 7.

Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel, den stiftende generalforsamling undtaget.

Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned samt  offentliggøres i lokalområdet.

Ordinær generalforsamling holdes årligt med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsen aflægger beretning.

Det reviderede regnskab fremlægges af kasserer til godkendelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af bilagskontrollanter.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger og alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne af foreningen skriftligt begærer dette.

§ 8.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent forud for generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

§ 9.

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Forslag til vedtægts ændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§ 10.

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Ved støtteforeningens ophør skal dens aktiver tilfalde Holmeåskolen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *