1915 – 19 – 1c

1c. Lindknud Sogneraads Protokol 26. Juni 1916 –                                                                             

 

Aar 1916 d. 26 Juni holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.                                  Følgende forhandledes:

Forstanderen for det Kongelige Døveinstitut i Nyborg har forespurgt hvorvidt Lindknud Kommune som hans Forsørgelseskommune vil side 51 gaa ind paa at betale 30 Kr. om Maaneden for et halvt Aars Ophold paa en Landbrugsskole for Døvstumme eller evt. ønsker bemeldte hjem, han bliver konfirmeret og skal rejse fra Skolen d. 8/7 . Det vedtoges at lade ham forblive paa nævnte Højskole et halvt Aar.

 

Ribe Amts Sogneraadsforening afholder Generalforsamling d. 30/6 Eftermiddag Kl. 1. Som Repræsentant valgtes Formanden. Suppleant P. Nielsen.                                        Mødet sluttet.       Niels Thøgersen                                                                                                                                    Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, P. Nielsen H. P. Hansen, P. N. Petersen

 

Aar 1916 d. 12 Juli holdt Sogneradet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen.

4. Maj født en Pige af Husm. Jens Laurids Jensen og Hustru Kirstine Henriksen, Vittrup

Juni Maaned:

7. Juni f. en Dreng af Tømrer Niels Kr. Silles Larsen og Hustru Sørine Mathilde P. Meng              20. Juni   .  Pige af Fotograf Anders Chr. Andersen og Hustru Distriktsjordemoder Marie Viktorie Hansen, Debel.                                                                                                                                      30. Juni f. en Pige af Husm. Niels P. Hansen og Hustru Hansine Simone Rasmine Jensen, Klelund.   29.   –              –      –  Gdr. Peder Oluf Jepsen og Hustru Ellen Kirstine Hansen, Okslund.                     2. Skolemulkterne for Maj og Juni Maaneder dikteredes.                                       Til Efterretning.    Niels M. Nielsen er nu færdig med Brolæglning af Rendestenen i Lindknud By 260 Alen a´15 Øre  side 52                                                                                                                                                   = 3918 Kr.? Øre ?. Anton Nielsen, Vittrup har leveret 2 Kbf. Brosten a´30 Kr. pr. Favn = ?              3. Bengtha Johannesdatter født i Ysana Forsamling i Sverrig d. 1/10 1859, indvandret til Danmark d. 22 Marts 1908 ansøger om dansk Indfødsret og udbeder sig i den Anledning Sogneraaadets Anbefaling.                                                                                                                 Anbefales.          4. Dansk Blindesamfund har fremsendt Forespørgsel om hvorvidt der inden for Kommunen findes Blinde Børn under 6 Aar samt nærmere Oplysning desangaaende.                                                     Saa vidt man ved findes ingen blinde i Kommunen.                                                                            5. Landbrugsministeriet har under 26/6 aproberet Udstykning af Matr. No. 9b Lindknud, Th. Thomsens Jorder.                            

6. Kul til Kommunen. Indenrigsministeriet har gennem Ribe Stiftamt fremsendt Forespørgsel om hvor mange Kul Kommunen skal forbruge i det kommende Halvaar?, til hvilke Tider? Og om der er oprettet Kontrakt ang. Levering?                             

7. Til Brug ved Ansøgning om dansk Indfødsret er der trykt ny Blanketter hvoraf en Deel beror hos  Amtet-                                                                                                                          Til Efterretning.

8. Cirkulære af 3. Juni 16 om Oprettelse af Husmandsbrug.                                                    –               9.        –          –  17. –     –    –   Brændsel fra Statsskovene til ubemidlede Beboere i Kommunen.            10. Samling af Bekendtgørelser i Henhold til Lov 7 Aug. 1914 og 16 Novb. 1914 ang. Regulering af Priser paa Varer og i Forbindelse dermed staaende Forbud.                                       Til Efterretning. 11. Meddelelse fra Ribe Amts Sogneraadsforenings Generalforsamling af 30 Juni 1916.     –                   12. Lov No. 187 af 9 Juni 16 om Fastsættelse af Huslejen. Side 53                                                     13. Cirkulære af 24 Juni 16 om Bagere og Mølleriers Indkøb af Dansk og amerikansk Rug fra Statens Lagre samt Fastsættelsen af Prisen paa Brød.                                               Til Efterretning. 14. Cirkulære af 28. Juni 16 om Optælling af Arealer i Henhold til Tællingsskemaer. Tællingen foretages 15 Juni og Skemaerne skal være indsendt til Statistisk Departement senest 25 Juni 16. Som Tællingskommisærer valgtes:                                                                                                    Hovborg østre      Andr. Nikolajsen           Suppleant  Kr. Heick                                                         Hovborg vestre    P. D. Jensen                          –          P. Poulsen                                                        Klelund østre       Jes Søren Kristiansen           –          Søren Jepsen                                                      Klelund vestre     Niels P. Hansen                     –          Kr. J. Pedersen                                             Sønderlund          Erik Johansen                                                                                                       Hyldelund            Hans Kr. Hansen jun.            –          Kr. Mortensen                                               Adsersbøl            Frands Frandsen                    –           Marcus Sørensen                                          Lindknud              Andr. Thomsen                      –         Niels L. Hansen                                            Debel                   Knud B. Pedersen                   –          Andr. Jepsen                                                 Gildbjerg             Kr. Johansen                            –          J. Schaffer                                                   Vittrup søndre     Kr. Andersen                            –          Anton Nielsen                                              Vittrup midterste  P.Kr. Jørgensen                        –         Jens S. Jensen                                             Vittrup nordre     Holger Hansen                          –         Jeppe S. Jepsen                                            Okslund østre       Niels A. Nielsen                      –          Kr. Hansen                                                  Okslund vestre     Søren Nielsen                          –          M. Magnussen            Til Efterretning.          15. Alderdomssager. Nis Højen, Lindknud ansøger om 12000 Tørv fra Kommunens Mose, vil selv besørge Kørslen.                                                                      Tilstodes paa de ønskede Betingelser.   16. Marie Schaffer ansøger om Tørv fra Kommunen.                                         Nægtedes.               17. Regninger Brørup Apotek Ole Olsen, Gildbjerg 2,15 Kr., Henrik Jensens Enke 2,65 Kr., Mette M. Hansen, Adsersbøl 2,80 Kr.                                                                                                             18. Hans Vind Pedersen, Klelund er af Vejrup Sogneraad anerkendt forsørgelsesberettiget der, der kan forventes Lovmedholdelig Refusion.                                                         Til Efterretning.         19. Anders Pedersen, Give Plejehjem  har efter forespørgsel meddelt at han ikke ejer nogen Kapital. Regning fra Læge Frankel 7 Kr.                    Tilstodes 5 Kr. om Maaneden som Dyrtidshjælp.     Side 54                                                                                                                                                       20. Fattigsager. Laust Nielsens Enke, Lindknud. Regning fra Apoteket 1,35 Kr. Til Efterretning.      21. Harald Egelund. Fra Forstanderen for Døvstummeskolen har man modtaget Meddelelse om at han vil blive anbragt paa en Landbrugsskole for en Betaling af 30 Kr./Md., dog kun for ½ Aar. Endvidere er der givet Løfte om at skaffe Oplysning om hvilken Stilling der kan tænkes passende for ham i Fremtiden.                                                                                                                                 Fra Moderen har man senere modtaget Meddelelse om at Harald E. er hjemme og evt. bliver til 1.August. Bertalingen for den første Maaned ønskes udbetalt til Broderen Andr. Egelund.              Det vedtoges at betale i Forhold til 30 Kr. Mdl. indtil 1/8, forbliver han i hjemmet skeer Henvendelse til Føvling Kommune..                                                                                                   22. Maren Kirstine Due, Vejen. Læge Bundsgaard har gennem Overværgeraadet fremsendt Regning for foretagen Undersøgelse af Fodermester Hartmann og Hustru, Askov som Plejeforældre for Barnet Harry Due. Lindknud Kommune betaler Regningen. Halvdelen kan faaes refunderet af Staten.          Det vedtoges at betale nævnte Regning og forsøge Halvdelen refunderet af Staten.      23. Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Regning Brørup Apotek 7,70 Kr. I en Skrivelse af 11/7 ansøges om Tøj og Linned til Børnene samt ekstra Hjælp til Føden. Formanden har betalt et Forskud paa 10 Kr. Tilstodes til 2 Drenge Tøj + 25 Alen Lærred til Lagener. Det overdroges Chr. Mortensen og P. Nielsen at skaffe Tøjet og Lagenerne. Endvidere tilstodes ekstra 20 Kr.                                            24. Aksel Petersen, Gildbjerg ansøger om Dyrtidstillæg for Levering af Tørv til Kommunen.            

                                                                                                                           Kunde ikke bevilges.   25. Marie Andersen. Tuberkulosesanatoriet i Ribe har fremsendt Regning for Tiden fra 1/4 til 30/6 16 paa 227,60 Kr.

Klelund Skole om nye Tapeter i den lille Stue samt Maling af Dørene evt. Skoleborde. Overdroges Chr. Hermansen side 55 27.  Læsebøger til Klelund Skole. Overdroges Lærer Thomsen i Forening med Skolekommissionen. 28. Adsersbøl Skole, Tapeter til Dagligstuen, Vinduer og Døre males. Overdroges P.N. Pedersen.   29. Vittrup Skole. Skorstenen udsat af Politiet evt. maling af Skolen indvendig Overdroges Chr. Mortensen.                                                                                                                                            30. Hans P. Jensen,Adsersbøl er stadig sengeliggende og meget syg. Tilstodes Datteren 10 Kr. ekstra til Pleje.                                                                                                                                                Laust Simonsen meddeler at der kan blive til harpet Grus hos Jens Søndergaard. Det overdroges til Laust Simonsen at faa Arbejdet udført hvorefter Gruset  maaa anvendes paa Hovborg Baldersbækvejen.                                                           Betalingen aftales senere med Simonsen.     Skatteansættelser. Frk Petersen, Villa Baldersbæk Skat for et Aar 100 Kr. fra 1/7 75 Kr.                     Frk.  Kirsten Andersen                             –                –               –      32  –        –      24   –                      Frk.  Møller                                              –                –                –     24  –        –       18   –                       Frk.  Mortensen                                        –               –                 –     24  –        –       18   –                   Ungdomsskoler. Det ved tidligere Møder nedsatte Udvalg har nu forløbig sluttet Tegninger af Medlemmer til den paatænkte Skole. For den vestre Deel af Sognet har der meldt sig 15 mandlige og 3 kvindelige og den østlige 21 mandlige og 16 kvindelige.                                                              Da Tilslutningen er forholdsvis god  vedtoges at forsøge Sagen ordnet saa Skolen kan komme i Gang. Ved en Ordning gaar man ud fra at Skolelokalerne kan benyttes.                                          Side 56                                                                                                                                                    Til at arbejde videre med Sagen særlig med Hensyn til hvorledes Sagen bedst kan ordnes med Hensyn til Lærere, nedsattes et Udvalg bestaaende af 2 fra det staaende Udvalg og 2 fra Sogneraadet. Valgt blev Andr. Thomsen og Peter Hermansen fra Udvalget og Laurids Simonsen og Niels Thøgersen fra Sogneraadet.                                                                    Mødet sluttet.            Niels Thøgersen                                                                                                                                        P. Nielsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen,  H.P. Hansen,  P.N. Pedersen, Laurids Simonsen.

 

Aar 1916 d. 8/8 holdt  Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.                                                             Følgende Sager forhandledes:

Fødselsanmeldelser for Juli Maaned

13/7 født en Dreng af Skovarbejder Johs. M. Johansen og Hustru Mette Andrea Thorstensen –    16/7    –           –        –  Gdr. Søren Thomsen Sørensen og Hustru Nielsine K. Thomsen, Gildb. –    20/7    –           –        –  Boelsm. Morten P. Mortensen og Hustru Hedvig Oline Henriksen, Vittr. –     7/7     –     2 Piger  af Husm. Niels Jakob Jensen og Hustru Johanne Sørensen, Lindknud. Navne Oline Jensen og Maren Kirstine Jensen.                                                                   Til Efterretning.  2.  Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt ny Skemaer til Anmeldelser om Fremtidige Ulykkestilfælde og Lægeerklæring samt Skema til Indberetning i Henhold til Loven.                     Det overdroges til Formanden at sende Indberetning.                                                                                3. Sogneraadsforeningen for Ribe Amt har sendt en Meddelelse om at der er paatænkt at yde afgaaede Amtsrevisor Therkel Krestensen en Gave til Tak for hans Virksomhed samt henstiller til Sogneraaadet om at yde et Bidrag.                                                                               Tilstodes 5 Kr. side 57.                                                                                                                                                     4. Udstykninger. Landbrugsministeriet har gennem Stiftamtet sendt Aprobation paa Udstykning af 2f til 2l, Elias Dams Jorder, Lindknud og Matr. No. 4d til 4c, 4h, 4i,  Kresten Sørensen, Vittrup.      5. Ribe Stiftamt har i Henhold til Lov af 12/5 1916 fremsendt Forespørgsel om hvor mange Kul Kommunen mener at have Brug for i den kommende Vinter.                                                                 Der er meddelt Amtet Svar at man regner med tildeels at klare sig med Tørv. Man vil se Tiden an.   6. Uddeler Frandsen, Hovborg har meddelt at der kan købes Kul  a´75 Kr./Ton paa Banevogne i Kolding Havn.                                                                                                                                          7.  Cirkulære af 31/7 16. For Patienter der indlægges til Behandling for Fnat paahviler det Forsørgelses – og Opholdskommunerne at afholde de dermed forbundne Udgifter uden det faar Fattighjælpsvirkning.                                                                                               Til Efterretning.          8. Ribe Stiftamt har fremsendt Spørgeskema ang. Enkebeskatning.        Er besvaret af Formanden. 9. Statens Bogsamlingskomite´har fremsendt Meddelelse om at der tilstaaet Lærerbogsamlingen et Tilskud paa 5 Kr. og Børnebogsamlingen 7 Kr.                                                       Til Efterretning. 10. Henrik Nissen, Okslund agter at ansøge om dansk Indfødsret og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                                                                      Anbefales.   11. Københavns Skattevæsen har meddelt at Fru Kastberg,  Adsersbøl er ansat til en Indkomst af 240 Kr.                                                                                                                        Til Efterretning.    12. Vejen ved Forsamlingshuset og gennem Lindknud By udsættes til Licitation, det vedtoges at lægge 1 Kubikfavn 1½ Toms Stenslag gennem Lindknud By.                                                              13.   Beretning om Ungdomsskolen.                                                                                                    14.  Skolekommissionen henstiller til Sogneraadet at yde Lærer Skovbjerg  Hjælp til Vikarløn. Sagen udsættes indtil videre.                                                                                                               Side 58                                                                                                                                                   15.  Mads B. Adamsen, Lejrskov Jordrup Sogneraad hat tilstaaet ham 25 Kr. til Brændsel med Forbehold af lovmæssig Refusion.                                                                         Til Efterretning.       16. Hans A. Egelund, Læborg Sogneraad har undr 12/7 meddelt at  H.A.E. f. T. Lindknud anerkendes forsørgelsesberettiget i Læborg samt at man kan forvente lovmæssig Refusion.                17. N.P. Madsen. Indenrigsministeriet har under 11/2 16 meddelt at Lindknud Kommune er pligtig at refundere Gjørding Sogneraad den N.P. Madsen tilstaaede Alderdomsunderstøttelse efter Regning. En Skrivelse fra Gjørding Sogneraad og Ministeriet vedlægges.          Til Efterretning.   18. Mads Kr. Nielsen, Vittrup ansøger om at faa sin faste Understøttelse sat op til 30 Kr. og at Kommunen vil betale for 3000 Tørv til Steffen Kristensen samt at eftergive ham 1 Kbf. Stenslag. Ønsker 10 Kr. for hver Kbf. Stenslag.                                                                                                   Tilstodes ekstraordinært pga. Konens Sygdom 10 Kr. Betaler for de 3000 Tørv hos Steffen Kristensen, Eftergiver ham 1 Kbf. Stenslag. Tilstodes 10 Kr. pr. Kbf. Stenslag naar de ligger umiddelbart ved Vejen. Brørup Sygehus, Regning for Konens Ophold 76,55 Kr.                                                        19. Moritz Peder Jensen. I Anledning af en Parternetetisag??forespørges fra Gjørding Malt Herredskontor hvorvidt han er forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.                              Undersøges hvor han er født.                                                Er forsørgelsesberettiget i Lindknud.         18a. Kassekreditlaan i Vejen Bank. 8000 Kr. vedtaget i Amtet 14/6 16, skal udbetales i Løbet af næste Regnskabsaar, se Amtets Forhandlingsprotokol.                                             Til Efterretning.  19. Jens P. Jensen Bejerholm. Regning fra Uhrmager Hermansen, Brørup 2 Kr.                –             20. Epilepsihjemmet ved Nyborg har sendt Regning for Juli Kv. 165 Kr.                           –           side 59                                                                                                                                                        21. Niels P. Nielsen. Ribe Stiftamt har under 27/7 16 paany fremsendt Sagen ang. Niels P. Nielsen, vedlagt en Politirapport af Politi Sørensen, Vejen, samt ønsker Oplysning hvor meget han har modtaget i Understøttelse til Dato.           Det overdroges Formanden at besvare Spørgsmaalene.    22. Vinterlærerpladsen ved Lindknud Skole opslaas ledig snarest. Løn 400 Kr. Pladsen ved Klelund Skole bliver ikke opslaaet saavidt Lorenz Ravn ønsker at beholde Pladsen.                                          23. Lærer Skovbjerg ønsker et Udvalg af Sogneraadet til evt. at sancionere Antagelsen af en Vikar for Vinteren., hertil valgtes Peter Nielsen og Niels Thøgersen.                                                            24. Det overdroges P. Nielsen og Niels Thøgersen at leje et Værelse til Vinterlæreren.                       25.  Hans P. Stejner beklager sig over at Daniel Petersens Tørv er for smaa.. P.N Pedersen og P. Nielsen i Forening med Stejner seer paa Tørvene og udtaler sig om hvorvidt D. Petersen skal have fuld Betaling.                          Mødet Sluttet. Næste Møde Kl. 3.                                                            Niels Thøgersen                                                                                                                                         P. Nielsen, P.N. Pedersen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, H.P. Hansen, Laurids Simonsen                                                       1

Aar 1916  d. 13/9 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro, alle Medlemmer mødt.                   Følgende Sager forhandledes ;                                                                                                             1. Fødselsanmeldelser for August Maaned fra Pastor Nielsen.                                                         Den 11/8  en Dreng af Gdr. Jens M. Jensen og Hustru Ane Marie Jepsen, Vittrup. Navn Arne Sigvald Lykkeberg Jensen.                                                                                                                   Side 60                                                                                                                                                      Den 18/8 en Dreng af Boelsm. Frands N. Frandsen og Hustru Mette Marie Ravn, Adsersbøl             –       3/8 en Pige af         –         Niels Kristensen og Hustru Maren Kirstine Sørensen, Risbøl. Foranstaltes noteret i Hejnsvig Kirkebog.                                                                                             Den 16/8 en Pige af Boelsm. Hans P. Andersen og Hustru Karen Marie Petersen, Lindknud.             –       20/8      –              –         Kresten Salomonsen og Hustru Bodil Kristiansen, Risbøl.        Foranstaltes noteret i Hejnsvig Kirkebog.                                                                                            Den 25/8 en Pige af Boelsm. Ernst P.Søgaard og Hustru Maren Kirstine Schmidt, Adsersbøl.           2. Forsømmelseslisterne for Juli Maaned forelaa. Mulkterne paaføres af Formanden.                       3. Cirkulære af 17/8. Maksimalpris for Rug og Rugklid.                                                                          4.        –               –                 –             –  grovmalet Rugmel.                                                                5.  Bekendtgørelse af 17/8 16. Forbud mod Opfodring af Rug og Hvede.                                              6. Cirkulære af 17/8 for Rug der afstaaes til Møllere eller Bagere i August eller September Maaneder af Høsten 1816 tjenlig til Brødkorn kan der mod fornøden Bevis forventes en Godtgørelse af Staten af 3 Kr. pr. 100 Kg.                                                                                                  7. Cirkulære af 26/8 16. Godtgørelsen forhøjes til 4 Kr pr. 100 Kg.                                                      8.  Bekendtgørelse af 1/8 16 for Rug og Hvede til Saasæd maa der tages en højere Pris end den fastsatte Maksimalpris naar der foreligger Erklæring for at det anvendes til Saasæd.                         9.  Bekendtgørelse af 3/8 16. Den for Rug og Hvede af Høsten 1915 fastsatte Maksimalpris gælder indtil videre for Rug af Høsten 1916.                                                                                                   10. Bekendtgørelse af 21/8 16 om fastsættelse af Maksimalpris for Hvede og Hvedeklid fremstillet her i Landet.                                                                                                                                             11. Bekendtgørelse af 21/8 16 om fastsættelse af Maksimalpris for Flormel af Hvede.                           Side 61.                                                                                                                                                   12. Bekendtgørelse af 19/8 om Pligt til at opgive Beholdninger af Rug af Høsten 1915 dog ikke for Partier paa 2 Tdr. og derunder.                                                                                                             12a. Cirkulære af 19/8 16. Indberetning som forannævnt inden 15/9 16.                                              13.         –          –   21/8  -.  Fristen for Tilbagesendelse af Folketællingslisterne forandres til Slutningen af Sept. ikke August.                                                                                                         14. Bekendtgørelse af 3/8. Fastsættelse af Prisen paa Majs for Juni, Juli og August 25,50 Kr./100 Kg.                                                                                                                                                         15. Cirkulære af 23/8 16 om Foldudbytte for indeværende Aars Høst af Hø og Korn. Statistisk Departement fremsender Skemaer til Brug i den Anledning. Indberetning kan snarest ske for Roers Vedkommende inden 1/12 16.                                                                                                                  16. Cirkulære af 24/8 16. Indberetning af afholdte Udgifter i Henhold til Lov af 22/12 15 om Dyrtidsforanstaltninger skal ske inden 15/11 16.                                                                                17. Cirkulære af 5/9 16. Der stilles af Staten et Beløb paa 60 Kr. til Raadighed for de kommunale Prisreguleringskommisioner.                                                Forannævnte tages til Efterretning.      18. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                                                                                                                                Nægtedes.    19. Andragende fra Murerfagets Arbejdsløshedskasse i Brørup om Tilskud af Kommunens Kasse. Der findes 1 Heltbetalende Medlem i Lindknud Sogn. Da han f.T. er Soldat finder man ikke Anledning til at yde et Tilskud.                                                                                                             20. En Deel Beboere i Klelund har fremsendt Andragende til Ribe Amtsraad om Tilladelse til at sætte Gift for Ræve og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                        Anbefales.  21. Brandfoged Søren Jepsen, Klelund har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Bestillingen for Klelund Distrikt. Er beskikket fra 2/10 1913.                                                 Sogneraadet indstillede Brandfoged Søren Poulsen Jensen. Som Vidner Søren Ibsen og Andr. Houborg.                                                                                                                                              Side 62                                                                                                                                                    22. Kommunernes Kulkontor, København har fremsendt Cirkulære ang. Kul til Kommunerne hvoraf fremgaar at Bestillinger for en Maaned skal være Kontoret i Hænde mindst 2 Maaneder før Modtagelsen. 

Man har meddelt Kontoret at man ikke ønsker Kul i Novb. Men 5000 Kg. i Dec. Maaned.             23. Lars P. Thomsen, Vittrup ansøger om Tilladelse til at det af ham modtagne Statslaan mod Kommunens Kaution stor 1000 Kr.  til Opdyrkning af Heder og Moser, rykkes tilbage for en evt. Kreditforeningslaan indtil 13,000 Kr.                                                                            Anbefales.     24. Ribe Stiftamt har under 10/8 16 meddelt at der i Henhold til midlertidig Lov No. 162 af 7/8 14 jf. Lov No 319 af 22/12 1915 er anvist Kommunen 2113,33 Kr til Udbetaling paa Ribe Amtsstue. Endvidere er der anvist Tilskud til Alderdomsunderstøttelse i Tiden fra 1/4 1915 til 31/3 1916 1870 Kr. som Forskud.                                                                                                      Til Efterretning.  25. Herredsfoged Frost har sendt Opfordring til i Henhold til Cirkulære af 31/7 16 at træffe Aftale med en Læge om Honorar for Behandling af Fnatpatienter.                                                              Der søges truffet Aftale med Doktor Møller, Brørup.                                                                          26. Snekastningslisterne revideres inden Udgangen af Sept. Og fremlægges til Eftersyn fra 1. til 7. Okt.. Det vedtoges at udfærdige Listerne efter den nye Ejendomsskyldvurdering. Til at foretage det fornødne valgtes Laust Simonsen, P.N. Pedersen og Niels Thøgersen. 8000 Kr. = 1 Mand pr. Dag.  27. Kresten Nielsen, Vittrup ønsker sig fritaget for at være Medlem af Udvalget til Drift af indkaldte værnepligtiges Ejendomme. I hans Sted valgtes H. L. Hansen, Vittrup.                                                28. Skolesager. Brændsel til Skolerne og til Vikaren. Der rettes en skriftlig Henstilling til Aksel Petersen om at opfylde sine Forpligtelser overfor Kommunen med Hensyn til Levering af Tørv til Skolerne, da man ellers forbeholder sig Ret til at gøre Erstatningskrav gældende.                          Der bevilgedes Tørv til Vikaren.                                                                                                        Side 63.                                                                                                                                                 29. Lærer Skovbjerg, Lindknud har meddelt at han har antaget Seminarist Andersen som Vikar ved Lindknud Skoles IIII Klasse i Tiden fra 1/10 16 til 1/5 1917 for en Løn af 450 Kr.                          Antagelsen er Sancioneret af Udvalget.                                                                 Til Efterretning.      30. Vikar. Forskolelærerinde Anna Petersen, Vittrup Skole ønsker at Sogneraadet foranstalter ansat en Vikar ved nævnte Skole for Vinteren 1916/17.                      Pladsen foranstaltes opslaaet ledigt.  30a. Der foretages Indstilling eller antagelse af en Vinterlærer Fredag d. 22. Kl. 7.                           31. Klelund og Vittrup Skoler, Kakkelovnene. Forholdene undersøges nærmere af Udvalget.       31a. Klelund Skole. Lære Thomsen ansøger om 2 Lamper til Skolens og Aftenskolens Brug.           Bevilgedes  et Beløb af indtil 42 Kr.                                                                                                  32. Fattigsager. Maren Kirstine Due. Betalt Plejeløn for Harry Due for Juni, Juli og August 22,50 Kr..                Modtaget af M.K. Due 3/9 16 7,50 Kr. gennem Herredskontoret indtil Maj 1916.     33. Anders K. Synker Sørensens Enke. Gelsted Røruo Sogneraad har ifølge Skrivelse af 21/8 16 efter Begæring tilstaaet hende en Fattigunderstøttelse af 10 Kr. pr. Maaned fra ?.

Forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om der kan forventes Lovmedholdelig Refusion. Afhøring findes vedlagt.        Anerkendes. Refusion ydes.                       34. Ane Marie Nielsen, Datter af Hmd. H. P. Hansen, Hyldelund. Brørup Sogneraad har under 14/8 16 sendt Meddelelse om at Brørup Kommune har afholdt Udgifterne for Behandling for Fnat paa Brørup Sygehus til Beløb af 12 Kr. og forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om der kan forventes Lovmæssig Refusion efter senere fremsendt Regning.       Anerkendes. Lovmedholdelig Refusion ydes.                                                                                       35. Marie Andersen, Ribe Sanatorie ansøger om et mindre Beløb til smaa Fornødenheder.        Tilstodes 5 Kr.                                                                                                                                       side 64                                                                                                                                                        36.Hans Nissen Hansen Søn af Maren M. Hansen, Vejle. Holsted Sogneraad har under 9/8 fremsendt en Skrivelse vedlagt en Afhøring af bemeldte H.M.H.  Født 1/11 1897 i Holsted med Anmodning om at foranstalte Fødslen noteret i Lindknud Sogns Kirkebog grundet paa at Moderen opholdt sig der i Tiden da Hansen blev født, – skulle have modtaget offentlig Fattigunderstøttelse der blev refunderet af Lindknud Kommune.                                                                                      Da man ikke ved Henvendelse til Brørup Lindknud Sogneraads Arkiv fandt dette bekræftet idet der ikke findes at være refunderet Understøttelse til Føvling Holsted Kommune hverken i 1897 eller 98 nægtede man at foretage den ønskede Notering.           Sagen tilbagesendes til Holsted Sogneraad.   37. Harald Egelund. Andr. Egelund har fremsendt Anmodning om at faa den af Lindknud Sogneraad til H. Egelunds Ophold paa en Landbrugsskole for Døvstumme bevilgede Understøttelse af 30 Kr. om Maaneden udbetalt i Tiden fra 8/7 til 1/9 16.                                                                                         Det vedtoges at betale Egelund 30 Kr. for August forudsat at Landbrugsskolen ikke kræver Betaling.                                                                                                                                              38. Mads Kr. Nielsen, Vittrup ansøger om følgende Betaling for 28,000 Tørv a´80 Øre til Steffen Kristensen, Vittrup, 25 Kr. om Maaneden indtil 1/5 1917, samt betale Afdrag paa Mergel for indeværende Aar.                                                                                                                                 Det vedtoges at betale Steffen Kristensen for Tørvene 28,000 a´80 Øre.                                                 Understøttelse nægtedes, har modtaget 10 Kr. i Forskud. Betaler Renter og Afdrag for Mergelen.   Den anmeldte Kbf. Stenslag er dig tidligere eftergivet. Bevilgedes 10 Kr, der er udbetalt i Forskud.                                                                                                                                                                                    

 

Marcus Harbæk. Ribe Stiftamt har under 12/9 16 meddelt at M.H. kan forventes forsørget i Henhold til Fattiglovens § 27 Stk. 1 hvilket er meddelt Vejen Sogneraad, hvor bemeldte har Ophold.           39. Lærer Thomsen, Klelund ansøger om Tilskud til Hovborg Folkebogsamling.     Tilstodes 15 Kr.  40. Jørgen Simonsen, Hovborg ansøger om Sogneraadets Tilladelse til at antage en Pige paa 11½ Aar i Pleje.                                                                                                              Anbefaledes.     Side 65                                                                                                                                            Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1 gammel Tid.                                                                                  Niels Thøgersen                                                                                                                                    Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, P. Nielsen H.P. Hansen, P.N. Pedersen           

 

Aar 1916 d. 26/9 holdt Sogneraadet efter Indbydelse af Skolekommisionen og Førstelærerne Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstilling af Lærere til Vinterlærerembedet ved Lindknud Skole for Tiden fra 1/11 til 1/5 1917.

Der var indkommet 37 Ansøgninger

Efter en Deel Forhandling indstilledes følgende:

No. 1 Alfred Thuesen Kuldbjeg, Jellinge.

       2. Svend Trøst Steffensen, Stavel, Jellinge.

       3. Carlo V. Jørgensen, Skellet Dronninglund                                                                             Efter endt Indstilling holdt forannævnte i Forbindelse med det tidligere nedsatte Udvalg til Oprettelse af en Ungdomsskole som Mejeribestyrer J. Rossau, Lindknud og Chr. Rossau, Hovborg Møde om og drøftede Planen for en saadan Skole. Følgende vedtoges:

1. At en Skole tager sin Begyndelse fra d 8/11 med Undervisning i 2 Dage om Ugen a´3 Timer daglig, det forventes at Undervisningen skal omfatte ca. 80 Timer i Vinterhalvaaret der fordeles saaledes:                                                                                                                                                  2. Førstelærerne Skovbjerg og Thomsen, Hovborg forventer at kunde tage hver ca. 40 Timer til Undervisning i Dansk, Regning m. m. Endvidere overtager nævnte 2 Lærere i hver sit Distrikt ledelsen af Skolen for et Honorar af 25 Kr. for hver.                                                                             3. Regnskab overtages af Mejeribestyrerne Rossau i hver deres Distrikt ca. 12 Timer.                              4. Konsulent Jes Nielsen har tilbudt sin assistance                                                                                  Side 66.                                                                                                                                                   ved Undervisning i Landbrugslære hvilket anslaaes til ca. 8 Timer.                                                         5. Konsulent Jens Thorsen, Havebrug m. m. ca. 4 Timer                                                                          6. Husdyrbrugslære forventes udført af den nye Husdyrbrugskonsulent ca. 6 Timer.                                    7. For Kvinderne tænkes undervist i Husholdningslære, Haandgerning, Haandarbejde m. m.                     8. Undervisningen afholdes saavidt mulig fra Kl. ?                                                                       Timelønnen fastsættes af Sogneraadet for de stedlige Lærerkræfters vedkommende. Konsulenternes Honorar efter Overenskomst.                                                                                                                Mødet sluttet.                                                                                                                                      Niels Thøgersen                                                                                                                                  Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, P. Nielsen, H.P. Hansen, P.N. Pedersen

 

Aar 1916 d. 11/10 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro, følgende Sager forhandledes:              1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Sept. Maaned.                                                                 Den 3/9 en Dreng af Boelsm. Niels Hansen Kristensen og Hustru Maren Margrete Jørgensen, Oksl.  –     11/9         –              –        Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine B.D. S. Stenager, Vittrup          –     13/9        –          Husm.    Hans Chr. Hansen og Hustru Margrete Carlsen, Gildbjerg                     –     21/9        –         Plantør  Niels Marius Nielsen og Hustru Maren Kirstine Magnussen, Vittrup      –     30/9        –         Gmd.  Peder Madsen Pedersen og Hustru Marie Sørine Lehman, Hyldelund       –       5/9      Pige af Husm. Jørgen Simonsen og Hustru Marie Dorthea Jæger, Hovborg                   side 67                                                                                                                                                    –     10/9  en Pige af Husm. Chr. A. Pedersen og Hustru Ane Marie Kirstine Egelund, Lindknud.          2. Cirkulære af 22/9 16. Rug af Høsten 1916 der leveres som Brødkorn til Bager, Møller, Købmand eller til Staten inden 15/10 16 erstattes af Staten med 4 Kr. pr 100 Kg. Opgørelse over Leveringer tilstilles Amtet senest inden 4/11 16.                                                                                                    3. Cirkulære af 14/9 16Formueskat til Statsregnskabet skal for indeværende Aar og i Fremtiden opføres med 2 særskilte Beløb nemleg1. Skat af Formue. 2. Skat af Indkomst se vedlagte Skema.    4. Cirkulære af 9/9 16 Skema til Erklæringer ved Modtagelse og Aflevering af Rug til Brød samt Redegørelse for brugen af samme.                                                                             Til Efterretning. 5. Cirkulære fra Fællesudvalget for Prisreguleringskommisionerne i Ribe og Ringkøbing Amter hvorved Rugdyrkere opfordres til ikke at indskrænke Rugarealerne for at Landet ikke af den Grund skal mangle Brødkorn.                                                                                               Til Efterretning.  6. Udstykning aproberet af Matr. No. 2B af Hovborg, Martin Hansens Ejendom.                –             7. Skatteraadet har fremsendt 2 Skemaer til Indberetning om Af- og Tilgang af Skattepligtige i Kommunen for Halvaaret 1/4 til 30/9 16.                                                                 Til Efterretning.  8. Cirkulære af 24/8 16 ang. Indberetning til Amtet om afholdte Udgifter til Dyrtidsforanstaltninger i Tiden 1/4 til 31/10 16. Indberetningsskemaer findes vedlagt. Indberetningen skal ske inden 15/11 16.                                                                                                                               Til Efterretning.  9. Høstudbytte. I Henhold til Cirkulære af 23/8 16 har Statistisk Departement fremsendt en Deel Spørgeskemaer til Landbrugere og Sogneraadet til Indberetning om Høsten 1916. En Deel Skemaer er udsendt til Landbrugere. Indberetning sendes tilbage inden 16/10 16. De indsendte Skemaer er ikke nær indkomne.                  Det overdroges P. Nielsen og N. Thøgersen at sende Indberetning.                   Side 68                                                                                                                                                     10. Lindknud Sogns Sygeplejeforening ansøger om Tilskud af Kommunens Kasse. 100 Kr. tilstodes.                                                                                                                                                  11. Skatte%. Ribe Stiftamt har i Skrivelsen af 30/9 1916 udbedt sig Meddelelse om Kommunens Skatte – og Lignings%.                                                                                                                          Skatte%  for indeværende Aar er 3,73 og Lignings% er 5 hvilket er meddelt Amtet.                          12. Fredehjem. Bestyrelsen for Hjemmet har fremsendt Ansøgning om Bidrag, – sidste Aar ydedes der 5 Kr.                                                                                                                               Nægtedes.  13. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.       –        14. Hedebruget har fremsendt Opkrævning paa 10 Kr. men da det ikke kan sees at der er bevilget noget Bidrag sidste Aar lod man Opkrævningen gaa tilbage. Nu søges om Bidrag, – tilstodes 10 Kr.  15. Landbygningernes alm. Brandforsikring har fremsendt Beretning for 1915/16.  Til Efterretning. 16. Kul til Kommunen. Bestilling paa Kul for Januar inden 1/11 16. Pastor Nielsen ønsker Kul gennem Kommunen og Landpost A.H. Sørensen ligeledes.                                                                 Udsættes til næste Møde. Pastor Nielsen kan næppe komme i Betragtning.                                      17. Kommunekreditforeningen har fremsendt Meddelelse om at der skal foretages Valg af 2 Repræsentanter til nævnte Forening, efter Tur afgaar Købmand Bertelsen, Kjellerup og Landstingsmand J.P. Dalgaard.                            Sogneraadet vedtog at stemme paa de afgaaede.    18. Amtsvejinspektør Højer, Ribe har meddelt at han foretog Syn over 1Klassevejen d. 7/10.  Formanden modtog ikke Meddelelsen derom                                                                                     side 69                                                                                                                                                    før det var for sent saa der kom ingen med paa Turen.                  Brevet var gaaet til Holsted.         19. Jes Schmidt, Snefoged for Klelund Distrikt ansøger om at et Stykke af Hovborg Holstedlandevejen fra Midten af H. Bejsnap hansens Mark til hans søndre Skjel maa blive taget fra Klelund Distrikt og henlagt til Sønderlund Hyldelund Distrikt. (se under Punkt 20)                              20. Nr. Vittrup Skolesti. Pensioneret Lærer Niels Thomsen har fremsendt Klage til Ribe Stiftamt over at Kirke – og Skolestien flere Gange i Løbet af de sidste Aar er bleven Flyttet efter Mælkevejen. Stiftamtet udbeder sig Sogneraadets Erklæring.                                                              Det vedtoges at Landevejen fra Broen ved Kongens Vase og indtil Bejsnaps nordre Skjel henlægges under Sønderlund. Beboerne i Hyldelund med undtagelse af Jens Kr. Nielsen og P. Madsen flyttes til Hyldelund Adsersbøl Distrikt.                                                                                                      Lindknud Skolesti. N. Kruse, Lindknud har meddelt at Stien trænger til Reparation, – overdroges det staaende Udvalg.                                                                                                                           Det vedtoges at nedsætte et Udvalg til at afgive en Erklæring. Valgt blev Chr. Mortensen og Niels Thøgersen.                                                                                                                                            21. Søren Poulsen Jensen er fra 4/10 16 beskikket som Brandfoged for Klelund Distrikt.                22. Forhandling om hvorvidt der skal foretages ekstra Ligning efter 1/11 i Henhold til Dyrtidsloven. Det vedtoges at foretage en Ligning. Formen for en saadan afgøres senere.                                       23. Fastsættelse af Timelønnen for de stedlige Lærere ved Ungdomsskolen i Vinteren 1916/17 fastsattes til 1,50 Kr.                                                                                                                              24. Vikarpladsen ved Vittrup Skole for Vinteren 1916/17 har været opslaet ledig i Folkeskolen, der er indkommen 12 Ansøgninger.                                                                                                 Sogneraadet vedtog at henvende sig til Marta Marie Hansen, Barløse dog paa Betingelse af at hun forpligter sig til at blive i Pladsen til Maj 1917. Evt. Clara Andersen, Hjermitslev.                          25. Brandfod Kresten Krestensen, Vittrup beder sig fritaget for Hvervet pga. at har et daarligt Knæ. Lægen har forbudt ham at gaa længere Ture. Beskikkelse og Instruks er fremsendt til Sogneraadet. Sogneraadet indstillede Jens Holger Hansen.                                                                                       Side 70.                                                                                                                                                26. Vejsyn over Kommunens Veje foretages først i Novb.. Hertil valgtes Laust Simonsen, Niels Thøgersen og Chr. Mortensen.                                                                                                               27. Meddelelser om Indkøb af Tørv til Okslund Skole samt om at der er nedlagt 1Meters Rør under Adsersbøl Bro pga. Broen skød sammen.                                                                 Til Efterretning. 28. Niels Martinus Nielsen, Vittrup har slaaet i Kbf. Steen mere end han skal levere. Formanden har lovet at Kommunen vilde købe dem. Steenslaget kan leveres i Lindknud By efter Anvisning.          29. Lindknud Skole. Lærer Skovbjerg har fremsendt en Anmodning om følgende til Skolens Brug: Et Meterkort, Et Palastinekort, En Vaskestel med Haandklæder, Zoologiske Billeder og Anskuelsesbilleder samt klager over at Tag og Tagrender er utætte m. m.                                              Det overdroges Peder Nielsen at ordne det fornødne.                                                                          30.  Alderdomssager. Morten Petersen. Ifølge Skrivelse af 5/10 16 har Læborg Sogneraad tilstaaet ham 2 Læs Tørv.                                                                                                                                        31. Regninger fra Brørup Apotek for Kirsten M. Sørensen, Adsersbøl 5 Kr., Hans Th. Pedersen, Debel 1,55 Kr., Chresten Hansen, Vittrup 3,30 Kr.,                                                                              Holsted Apotek:  Hans P. Jensen, Adsersbøl 16,05 Kr., N.M. Henriksen, Lindknud 8,35 Kr., Mette Marie Hansen, Adsersbøl 11,45 Kr.                                                                                                        32. Fattigsager. Regninger fra Brørup og Holsted Apoteker Mads Kr. Nielsen, Vittrup 4,05 Kr. og 4,70 Kr.                                                                                                                                                  33. Laust Nielsens Enke, Lindknud ansøger om Huslejehjælp for Vinteren. Tilstodes 3 Kr./Md.       Side 71.                                                                                                                                                  34.  Marie A. Andersen. Sanatoriet i Ribe har fremsendt Reginig for Kur og Pleje i Tiden fra 1/4 til   31/10 16 457,60 Kr. Forskjellige Beklædningsgenstande i samme Tid 62.03 Kr. + Porto 20 Øre.   35. Peder Marinus Nielsen Jæger, Adsersbølgaard er d. 18/9 indlagt paa Brørup Sygehus. Læge Møller har fortaget en Afhøring af hvoraf fremgaar at han er f. d.  ??                                               36. Jens Fr. Jensen i Vittrup ansøger om at den ham i sin Tid for ca. 4 Aar siden ydede Fattigunderstøttelse maa blive ham eftergivet.                                                                    Eftergives. 37. N.P. Nielsen. Ribe Stiftamt har  under 28/9 paany fremsendt Sagen ang. Refusion af Den N.P.N. Tilstaaede Fattigunderstøttelse til Sogneraadets Erklæring. En Skrivelse fra Starup Sogneraad af 15/9 findes vedlagt hvori der særligt henvises til at Refusionsregningen ikke var slem, mente med den angivne Understøttelse at N.P.N. skulde være flyttet til Lindknud paa et tidligere Tidspunkt end angivet  og at Nielsen skulde være nægtet Understøttelse af Hjælpekassen.                                         Det  overdroges Formanden at affatte en nærmere motiveret Erklæring. Der foreligger en Erklæring fra N.P.N. og fra Hjælpekassen.                                                                                                          38. Hans Nissen Hansen. Holsted Sogneraad har paany fremsendt Sagen ang. Notering af H.N.H. s Fødsel i Lindknud Sogns Kirkebog og udtaler at saavidt Noteringen ikke foretages seer Holsted Sogneraad sig nødsaget til at søge Amtets Bistand.                                                                               Det vedtoges ikke at lade den nævnte Notering foretage da man ikke indseer paa nuværende Tidspunkt at være forpligtet i saa Henseende. Det overdroges Formanden at svare paa Sagen.     Side 72.                                                                                                                                                39. Maren Kirstine Pedersen Buhl født Due. Lindknud Sogneraad har tidligere indsendt Regninger til Overværgeraadet for Barnet Harry Due til  Behandling for Fnat til Beløb 16,05 Kr. samt for  en Lægeerklæring for Barnts Plejeforældre paa 11 Kr.hvoraf en Deel forventes refunderet af Statskassen.

Overværgeraadet har med en Skrivelse at 2/10 tilbagesendt Sagen og udbeder sig Regningerne attesterede af de kommunale Revisorer.                                                                    Til Efterretning. 40. Alderdomssager. Hans M. Gehlert af Vittrup ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 10 til 15 Kr. for de 6 Vintermaaneder.                                                 Tilstodes 15 Kr/Md for Vinteren. 41. Hans A, Egelund ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 20 Kr. om Maaneden for Vinteren.                                                                                                                 Tilstodes 15 Kr.   42.  Mette Marie Hansen har fremsendt Begæring om ekstra Hjælp til Reparation af Lejligheden.     Tilstodes ekstra 10 Kr.                                                                                                                             43. Hans Th. Pedersen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 10 Kr/Md.         Tilstodes.  44. Søren Krestensen, Debel ansøger om forhøjet Understøttelse.        Forhøjes med 5 Kr. fra 1/11.  45. Holsted Sparekasse har fremsendt Meddelelse om at der er tilstaaet Lindknud Sogneraad 164,25 Kr. af Overskuddet. Sparekassen udbeder sig Meddelelse om hvorledes Pengene bliver anvendt.   Der tilstodes Lindknud Sygekasse 100 Kr. og Sygeplejeforeningen 64,25 Kr.                                     46. Lindknud Sogns Sygekasse ansøger om Tilskud af Kommunens Kasse.         Tilstodes 200 Kr.    side 73                                                                                                                                                                47. Skatteansættelser. Marinus P. Nielsen ansattes til Skat for et Aar 24 Kr. fra 1/10 12 Kr.               Kommis Jensen, Lindknud Brugsforening                                           16  –    –             8  –           Snedker Lois Jensen, Hovborg                                                             24                     12   – Husholderske hos Morten P. Jakobsen                                                   6   –                 3     –          Karen Hansen, Okslund                                                                         6   –                  3     –       Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.                                                                                                     Niels Thøgersen                                                                                                                                Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, H.P. Hansen, P. Nielsen, P.N. Pedersen                        –                                                                                                                                                                    Aar 1916 d 30/10 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.                                     Følgende forhandledes:                                                                                                                      Mads  Kr. Nielsen, Vittrup er d. 15 ds. bleven indlagt paa Brørup Sygehus lidende af Mavesaar. Hans Hustru har henvendt sig til Sogneraaadet om ekstra Hjælp i den Anledning og forlanger bl.a. 15 Kr. om Ugen samt at Sogneraaadet betaler Afdrag og Renter af Mergellaan, Renter til Kreditforening, 1 Mand til at arbejde med Hestene evt. køre Mælkevogn.                                       Chr. Mortensen, Niels Thøgersen og Peder Nielsen har givet Tilladelse til at køber et par Sko samt Træsko til Børnene og en Deel Fødevarer i Brugsforeningen. Det vedtoges at tilstaa Familien en ekstra Understøttelse af indtil 10 Kr. om Ugen til indkøb i Brugsforeningen saalænge Manden henligger paa Sygehuset og at betale Mergel og Kreditforeningen.                                                      Endvidere ønskes oplyst evt. hos Herredsfogeden om Sogneraadet kan realisere Besætningen samt sælge Ejendommen forsaavidt der kan skaffes en anden Plads til familien.                                      Side 74.                                                                                                                                                  Ekstra Ligning i Henhold til Punkt 22 ved sidste Møde vedtoges det at foretage en Ekstraligning til Dækning af ekstraordinære Udgifter.                                          Henlagtes til det ordinære Møde.                              

 

Marie Andersen, Ribe ansøger om Tilladelse til at købe en Vinterhat.                                  Tillodes.     

 

Kul til Kommunen. Det vedtoges at foretage Bestilling paa 5000 Kg. Kul til mindrebemidlede i Kommunen.                                                                                                                       Er indsendt. 

 

Ribe Stiftamt har under 26/10 beskikket Boelsmand Jens Holger Hansen, Vittrup som Brandfoged for Vittrup Distrikt i Tiden fra 26/10 til 26/19 1919.                                                Til Efterretning.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

P. Nielsen, Chr. Mortensen,Laurids Simonsen,P. N. Pedersen, H.P. Hansen                                                                      

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *