Lindknud / Brørup protokol 1b

Brørup-Lindknud sognerådsprotokol I

 

Brørup-Lindknud sogneråds protokol I. side 1-81

Siderne der består af skatteligninger, skal ved lejlighed skrives i et særskilt system og tilføjes

 

 

Prot. I side 1

Den 4 antegnelsespost til Ribe amtsstues regnskab over skatter og afgifter til statskassen for månederne april til juni 1874 er således lydende:

I regnskabet for mai måned er ført til afgang halvdelen af den til 1. april 1874 beregnede afgift for møller Termansen af Hulkjær kro med 2 rdl. 48 sk., og til legitimation for denne afgang, fremlagt vedkommende politiøvrigheds erklæring, hvorefter den pågjældende under 2. decbr. 1871 har frasagt sig den med hans bevilling på krohold for næringsloven forbundne ret til brændevinshandel, hvorfor der på bilag litr. g, er fremsat begjæring om, at det må blive henstillet til decision, at den for Hulkjær kro således for meget indbetalte afgift for tiden fra 1. januar 1872 til 3. septbr. 1873, 8 rdl. 72, kan tilbagebetales.

I anledning heraf skulde man ikke undlade at henvise til indenrigsministeriets skrivelse af

18. januar 1873, hvorefter spørgsmålet om tilbagebetaling af det omtalte beløb må antages at være afgjort. Den dertil afgivne decision lyder således ” 8 rdl. 72 s. kan mod kvittering for tilbagebetalingen føres til udgift i næste regnskab.” Hvilket herved meddeles sognerådet til behagelig efterretning, med tilføiende, at de føromtalte 8 rdl. 72 s., der udgjør 17 kr. 50 øre så ville kunne hæves imod sognerådets kvittering.

Ribe Amtsstue den 6. febr. 1875

                                                                    Bergh

 

Til Brørup-Lindknud Sogneraad

 

At der under dags dato er meddelt Chr. Nielsen Kruse næringsbeviis i henhold til bevilling af 24. april d.a. til at drive gjæstgiveri (krohold) i Gjerndrup kro, undlader jeg ikke herved at meddele det ærede sogneråd.

Holsted d. 4. juni 1875

                                                                    Petersen

 

Indenrigsministeriet har under 27. f. m. bevilget udstykningen af Niels Peter Nielsens jorder matr. no. 7b Vittrup således:

matr. no. 7c, beholder

N. P. Nielsen                                     ”   td.    ” sk.    3 fdk. ” alb. glsk. 1 krone 57 øre

    ”    7m. agtes solgt  i forening med den bebyggede lod

matr. n. 11 sammesteds                 1 fdk.   2 alb.                                                         ”    88

i alt                                ” td. 1 sk.  ” fdk. 2 alb.                                  glskt.             2 kr. 45 øre

hvilket herved meddeles sognerådet til bhgl. efterretning.

Holsted d. 9. april 1875

                                                                                       Petersen

 

Ved sognerådsmødet på fattiggården i Surhave den 4. octbr. 1875 blev følgende forhandlet:

1/ Skrivelse fra herredsfogden i Gjørding-Malt herreder af 19/8-75, sålydende:

Jeg tillader mig herved at sætte det ærede sogneråd i kundskab om

1/ C. C. Vinter samtidig med at Hans Jørgen Hansens enke i Eskelund d. 19. mai d. a. erhvervede næringsbeviis til gjæstgiveri, har anmeldt for undertegnede politimester at han foreløbig nedlægger næringsbeviis som gjæstgiver og brændeviinshandlende han hidtil havde drevet i samme eiendom ifølge bevilling af 12. april og næringsbeviis af 11. juni 1869. og

2/ at der under 2. august d. å. er meddelt kjøbmand Andreas Jensen næringsbeviis til i forening med kjøbmandshandel at drive brændeviinshandel ved Brørup Station.

for hrf. H. Schmidt

Underskrift af ?

2/ I følge amtets pålæg afgaves beretning om høstens udfald for indeværende år.

3/ Til brandfoged i Hovborg distrikt, i den fratrædendes sted valgtes Anders Nielsen i Hovborg

4/ En klage over stien fra Hovborg efter Klelund, fra Nicolai Povlsen og Niels Gravesen fremlagdes og oplæstes. Man vedtog at påføre den nævnte sti noget gruus efter nærmere bestemmelse.

5/ Til som sognerådsmedlem at overvære sessionen i Holsted den 18. octbr. d. a. valgtes Andreas Sørensen, Nørgaard

6/ En skrivelse fra skoledirektionen af 16. septbr. d. a. hvori det forlanger skolekommissionens udtalelse angående ordningen af skolegangen i Klelund skole og om en

udvidelse af skolestuen; forinden skolecommissionen afgav nævnte erklæring ønskede det sognerådets udtalelse desangående. Sognerådet måtte henholde sig til sin tidligere erklæring, navnlig at der bliver stadig skolegang af begge klasser om vinteren, og at man for så vidt det måtte findes fornødent, da til foråret at sørge for, at skolestuen udvides tilstrækkeligt.

7/ Circulaire angående forandring af betalingsterminen oplæstes.

Da intet videre var at forhandle sluttedes mødet med underskrift.

Villum Nielsen, Søren Jepsen, Gregers Hansen, Morten Hansen, S. P. Andersen,

Søren Chr. Sørensen, A. Sørensen, Simon Nielsen

 

Indenrigsministeriet har under 3. d. m. bevilget udstykning af mat. No. 7 Lindknud by og sogn af                                      hartk.                                                                  glskt.                         præste korntiende

                            2 skp. 3 fdk. ½ alb.              2 kr. 13 øre                  1 skp. 2 fdk.

                                                                                                                                   rug

Således:

Matr. no. 7 a –     2   ”   -1-”                                       72”                                          -1-1/4-

”        ”     7c –”  2   ½                                                 41”                                         -” 1 ¼

Hvilket herved meddeles sognerådet til behagelig efterretning

Holsted d. 15. febr. 1875                           Petersen

 

Sognerådet underrettes herved om at indenrigsministeriet under 15.de dennes har tilladt at E. Jensen må udflytte sin gård matr. no. / 3a Ø ogV Gjerndrup, således:

Matr. 3a af hartkorn 2 td. 6 skp. – fdk. 2½ alb                                   grdsk. 22 kr. 42 øre

    ”      3b  ”      ”         –  –   –   –          –      ¼                             3     

Holsted d. 24/5.75                                      Petersen

 

Indenrigsministeriet har under 28.de bevilget udstykningen af matr. no. 9a Eskelund, således:

                                                                                       hartkorn                              glskt.

Matr. no. 9a                                                3 tdr. ” skp. 3 fdk. 1 alb.  19 kr. 32 øre

    ”      ”   9f                                                ”         1         2         ”                                1       16

    ”      ”   9g                                               ”         1         2         2                                1       30

hvilket herved meddeles sognerådet

Holsted 18. juni 1875                                 Petersen

 

Indenrigsministeriet har under 15. septbr. 1875 bevilget udstykningen af matr. no. 1 Vittrup således:

Matr. no. 1b ” tdr. 3 skp.   2 fdk.1 ¼ alb.                      grdsk.3 kroner 56 øre

    ”      ”   1e  ”        ”           2        2                                                     ”                       16

                        ”       3            3           ¼                                                          3              72

Hvilket herved meddeles sognerådet

Holsted d. 23. septbr. 1875                        Schmidt

                                                                          ???

Indenrigsministeriet har under 14.de d. bevilget udskiftningen af matr. no. 11 Eskelund, således:

                                               hartkorn                                                                      glskt.

Matr. no. 11a                5 tdr. 3 skp. 0 fdk. ¾ alb.                                                    37 kr. 70 øre

    “      “   11b                0        1         0         ¾                                                                     90

    ”      ”   11c                 0        0         0         1                                                                        8

    ”     ”    11d                0       1         0         1 1/4                                                                        96

    ”     ”    11e               0        5        1            ¼                                                                4         64

                                         6 td.   2 skp. 2 fdk.  1½ alb                                                    44 kr.    31øre

Hvilket herved meddeles sognerådet

Holsted d. 14. august 1875

                                                                                       H. Schmidt

                                                                                             ??.

Indenrigsministeriet har under 14.de d. bevilget udstykningen af matr. no. 10a Klelund, således:

                                                                    hartkorn                                                  grdsk.

Matr. no. 10a                   0 td.   6 skp.  3 fdk.   ¾ alb.                        12 kr. 61 øre

     ”     ”    10b                  0         2          3           ¼                                                   5        14

                                          1 td.    1 skp.  2 fdk.    1 alb                        17kr. 75 øre  

Hvilket herved meddeles sognerådet

Holsted d. 23 august 1875

                                                                                       Schmidt

 

Sognerådet underrettes herved om at indenrigsministeriet under 8. d., har meddelt

Hans Jørgen Hansens enke bevilling til at drive gjæstgiveri (krohold) i Eskelund kro, imod at hun løser næringsbeviis inden 3 måneder fra d. 8.de d. altså inden den 8. august og imod at have svaret afgift af næringen fra 1. octbr. f. å. at regne

Holsted 18. mai 1875                                 Petersen

 

Indenrigsministeriet har under 24. f. m. ad mandatum udfærdiget en bevilling for eieren af Gjerndrup kro i Brørup sogn, Christian Nielsen Kruse, til at drive gjæstgiveri (krohold) i Gjerndrup kro, hvilken bevilling for at holdes i kraft skal være indløst på Ribe Amtsstue af

Chr. N. Kruse inden 3 måneder fra d. 24. i f. m. at regne,altså inden den 24. juli næste. Den tidligere bevilling for J. R. Voigt er sat ud af kraft.

Sognerådets opmærksomhed henledes, idet foranstående meddeles det til behl. efterretning, på at den C. N. Kruse ifølge næringsloven af 29. decbr. 1851 § 72 jf. lov 2. juli 1870 påhvilende afgiftspligt ikke bortfalder alene fordi han ikke gjørt brug af den ham meddelte bevilling, men vedbliver at løbe indtil han afgår ved døden uden at efterlade sig enke med mindre enten

bevillingen sættes ud af kraft eller der til øvrigheden indgives en sådan skriftlig erklæring som ommeldt i næringsloven af 29. decbr. 1857 § 73-

Holsted d. 3. mai 1875                               Petersen

 

Jeg undlader ikke herved at meddele sognerådet at der dags dato i henhold til bevilling af 10.de d. m. er meddelt Hans Jørgen Hansens enke til gjæstgiveri (krohold)

Ifølge den pågjældende bevilling skal hun svare kroholdsafgiften fra den 1.ste octbr. 1874 at

regne, for så vidt sådan afgift ikke alt måtte være erlagt.

Holsted d. 19. mai 1875                             Petersen

 

Indenrigsministeriet har under 23.decbr. f. a. bevilget udskiftningen af Søren Povlsens enkes jorder mat. No. 1a Oxlund By samt matr. no. 1c, 5d og 5e sammesteds af samlet

                                                                                       Hartkorn                             Glskt.

Gr. parceller                                                3 tdr. skp. 1 fdk. ½ alb.                         11 kr. 76-

udstykninger:

matr. no. 1 hovedparcel solgt

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilket tjenstlig meddeles sognerådet til behagelig efterretning.

Holsted d. 13/1-75                                     Petersen

 

Til Brørup-Lindknud sogneråd

Som tilfalder Brørup sogns fattigkasse som mulkt for ikke i rette tid at have renset åen, for 5 lodseiere indbetalt 1 krone i alt 5 kroner som herved fremsendes, og hvorfor kvittering udbedes.

Holsted d. 18. october 1875                       p.h.v. Schmidt

 

For ommeldte 5 kroners modtagelse meddeles herved kvittering Brørup-Lindknud sogneråd d. 18/10-75. V. Nielsen, formand

 

På en ansøgning fra Nis Hansen Rosendall ved BrørupStation om tilladelse til at drive gjæstgiverinæring i de af møller Termansen opførte bygninger afgav sognerådet følgende erklæring: Idet der om supplicantens personlighed er os intet ufordelagtigt bekjendt og da de opførte bygninger afgive tilstrækkelig leilighed både hvad gjæstgiveri og leilighed angår har man al grund til at anbefale andragendet på det bedste.

Brørup-Lindknud sogneråd                        p.s.v. V. Nielsen

 

Indenrigsministeriet har under 6.te ds. i henhold til bevilling af 9. marts 1858 bevilget udstykning af Chr. Hansens gårds jorder matr. no. 4a af Oxlund By, Lindknud sogn.

Således:

Osv.osv.

 

Mangler færdiggøres. PC (side 8)

 

 

 

 

Hvilket herved meddeles sognerådet til behagelig efterretning.

Holsted d. 11. novbr. 1875                        Schmidt

                                                                    hrdf.

 

År 1875 mandagen den 6. december var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave og følgende passerede:

1/ Til brandfoged i Debel, Gildbjerg byer med udflyttere i stedet for Jørgen Laisen, der har fungeret i 3 år valgte sognerådet Hans Christian Nielsen, Gildbjerg og til vidner

Martinus Petersen og Peter Stougaard begge i Debel.

2/ Efterat en oversigt over kommunens indtægter og udgifter blev fremlagt, hvoraf det fremgik at der vil blive en underbalance af circa 1600 kroner for indeværende år, vedtog

det samlede sogneråd at ligne 2 kroner mere på hver tønde hartkorn, som altså vil blive 16 kroner pr. td. hartk. og i henhold hertil på formue og leilighed

3/ Overslag over de arbeider som agtes udført på kommunens veie i 1876, på veiprotokollen

Da der ikke var videre at forhandle, sluttedes mødet.

Villum Nielsen, Søren Jepsen, Simon Nielsen, A. Sørensen, Søren Chr. Sørensen,

Morten Hansen, Hans Christensen, S. P. Andersen, Gregers Hansen

 

Ved mødet på fattiggården den 18. december 1875 hvor samtlige sognerådsmedlemmer var tilstede lagdes ligning over kommunens udgifter 1876 på hartkorn, formue og leilighed, der bliver at ligge til eftersyn for kommunens beboere fra 1.ste januar næste i 14 dage.

2/ Til formand for det kommende år gjenvalgtes Villum Nielsen og de øvrige medlemmer vedblive at fungere som hidtil.

3, Legatrenterne uddeles til efternævnte således:

” Brørup til Jørgen Jørgensen, Tirslund      2 kroner

        do         Christen Skoubo, Eskelund   2 ”

” Lindknud  Bertel Nielsen, Vittrup                              2 ”

         do        Anders Hosteds enke, Adsersbøl             2 ”

4/ Sognerådet vedtog at samles den 1.ste mandag i hveranden måned, og første gang d. 1.ste mandag i febr. måned 1876.

Da intet videre var at forhandle, sluttedes mødet med underskrift.

Villum Nielsen, Søren Jepsen, Simon Nielsen, Morten Hansen, Søren Chr. Sørensen,

S. P. Andersen, A. Sørensen, Gregers Hansen, Hans Christensen

 

Til Brørup-Lindknud sogneråd

 

For ikke i rette tid at have oprenset Starup å ere Hans Peter Petersen, Hovborg og Ole Petersen, Gildbjerg i henhold til lov 17. januar 1859 § 20 hver ikjendt en mulkt af 1 krone.

De fornævnte 2 kroner der tilfalder kommunen herfra i Lindknud, tillader man sig herved at tilstille sognerådet og beder mig denne skrivelse tilbagesendt med påtegnet kvittering.

Holsted d. 30 decbr. 1875                                             Schmidt

                                                                                       hrdf.

24/2 afleveret til den fri fattigkasse

 

Til Brørup-Lindknud sogneråd

 

I året 1875 er der løst følgende næringsbeviiser, hvorfor kjendelserne tilfalder kommunens kasse.

Brørup sogn:              den 19. mai Hans. J. Hansens enkes gjæstgiveri                     60 kr.

         do                            ”     4.juni Chr. Nielsen Kruse      do                                  60-

         do                            ”     2. august A. Jensen, Kolding ?????                          

                                                                    og brændevinshandel                              300-

         do                             ”    27. febr. A. P. Termansen gjæstgiveri    60-

Lindknud sogn :               ”   31.decbr. Henrik D. S. Nielsen, Vittrup høkeri       24-

                                                                    Dette beløb                       504 kr.

                                                                    / 4 % for oppebørsel                                  20,16

                                                                                       rest                                      483,84

anmodes sognerådet tjenstlig om at afhente inden denne måneds udgang mod kompetent kvittering

Holsted d. 20. januar 1876                         Clausen

                                                                    ?????

 

År 1876 mandagen 7. febr. var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave og følgende blev forhandlet:

1/ En klage mod ligningen for 1876, for Peter Hansen i Vittrup fremlagdes og oplæstes, og blev det overladt formanden at underrette vedkommende om at man fandt klagen ubegrundet.

2/ I henhold til stiftsamtets skrivelse af 17de forrige måned, afgaves indberetning om fattiggårde og fattighuse m.m. i kommunen

3, Ifølge ministeriets circulaire af 5. april f. å. der fremlagdes og oplæstes, udfyldtes de nu med sammes fulgte skemaer, betræffende udfaldet af årets høst.

4/ I anledning af at gårdeier Bennedsen, Stensvanggård, der har fungeret som opsynsmand i 3 år i Thuesbøl distrikt har forlangt sig entlediget, vedtog sognerådet at indstille til opsynsmand i hans sted gårdeier Niels Sørensen Nielsen og til vidner Christen Gaarde og skomager Morten Lauridsen Møller

5/ Idet Jens Peter Hansen, Eskelund er fraflyttet sognet, vedtog sognerådet at vælge i hans sted til at tiltræde bestyrelsen for den fri fattigkasse, kirkesanger Thjellesen, Eskelund.

Hermed mødet sluttet

Villum Nielsen, S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen, Gregers Hansen, Hans Christensen, Simon Nielsen, Morten Hansen, Søren Jepsen

 

Året 1876 torsdagen den 24. februar afholdtes af sognerådet et extraordinært møde på fattiggården i Surhave hvor følgende forhandledes:

1/ En indstilling fra hr. pastor Feilberg til stiftsøvrigheden om bortsalg af præstegårdens jorder, til hvilken indstilling stiftsøvrigheden forlangte sognerådets erklæring som afgaves i overværelse af samtlige sogneråd.

2/ Ligeledes afgaves erklæring på et andragende til landbygningers brandforsikring i Kjøbenhavn om at en branddirekteur fremtidig måtte have bopæl I Holsted.

3/ I anledning af at gårdeier Peder Sommerlund af Tirslund der har fungeret som opsynsmand i Tirslund distrikt har forlangt sig entlediget, vedtog sognerådet at indstille til opsynsmand i hans sted gårdeier Jens Mortensen og til vidner Henrik Kahl og Hans Thullesen. Mødet sluttet

Villum Nielsen, Simon Nielsen, A. Sørensen, S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen,

Hans Christensen, Morten Hansen, G. Hansen, Søren Jepsen

 

Til Brørup-Lindknud sogneråd

 

At Ribe amtsråd i møde den 30te novbr. f. a. (no. 55) har ansat efternævnte gjæstgiveri (krohold) til afgift ifølge lov af 2. juli 1870 § 3a for resten af treåret indtil 31te decbr.

1876 som følger:

I 4. klasse til 40 kroner Brørup Stations kro meddeles herved, idet man med hensyn til afgiftens beregning skal bemærke, at samme tager sin begyndelse fra den første dag af det, efterat bevillingshaveren har løst næringsbeviis, nærmest følgende fjerdingår; ifr. Lov 29. decbr. 1837 § 72 og at sognerådet fra politimesteren formentlig har erholdt meddelelse om når næringsbeviiset er udfærdiget ifr. indenrigsministeriets circulaire af 21. juli 1862.

Ribe stiftamt d. 26. januar 1876

                                                                    Nielsen

Indenrigsministeriet har under 15. ds. bevilget udstykningen af N. J. Simonsens gårds jorder matr. no. 7a, Ågård og 8c Surhave således:

                                                                    Hartkorn                                                 grdsk.

Matr. no. 7a                                                – tdr. 2 skp. 3 fdk. 2 alb. 7 kr. 45

    ”      ”    8?                                              – ”-  2 –       3-        23/4                         4-”-  55

Hvilket herved meddeles sognerådet til efterretning.

Holsted 21/1 76                                          Clausen

                                                                         hf..

Indenrigsministeriet har under 5te d. bevilget udstykningen af P. H. Hummelgaards jorder matr. no, 5e Thuesbøl Brørup sogn således:

Matr. no.                                                     Hartkorn                           grdsk.

Matr. no, 5e                                                5 skp 2 fdk. 2 alb.            3 kr. 29 øre

    “       ”  5k                                               1        “         1 ¾               “       66

                                                                    6         3        ¾                 3 kr. 95 øre

Hvilked herved meddeles sognerådet til behagelig efterretning

Holsted 21/1 76                                          Clausen hf.

 

Ved sognerådsmødet den 20. marts blev følgende forhandlet:

1/ En erklæring afgaves i anledning af den af skoledirektionens foreslåede omordning af Tiirslund skoledistrikt., fra skoleprotocollen.

2/ Do på lærer Hansens ansøgning om lønningstillæg-fra do

3/ På en ansøgning fra jordemoderen hvori hun anholder om at få manglende fourage og græsning erstattet for årene 1863-1872, herpå afgaves følgende forklaring. Skjøndt billighed taler for at den ansøgte godtgjørelse tilståes, hvad amtsrådet jo har viist ved at tilstået samme fra 1872 at regne; så kan en sådan ikke udholles af kommunekassen der jo nu er fælleds for Brørup og Lindknud sogne.

4/ Idet Ernst Jensen der havde fungeret som brandfoged og opsynsmand i 3 år har forlangt sig entlediget, vedtog sognerådet at indstille i hans sted til brandfoged og opsynsmand gårdmand Jeppe Jacobsen, Gjerndrup og til vidner, Niels Carstensen og Bertel Ravn begge af

Gjerndrup.

Da intet videre var at forhandle sluttedes mødet.

Villum Nielsen

 

År 1878 mandagen den 3. april afholdtes møde på fattiggården tilstede var medlemmerne med undtagelse af formanden som formedelst sygdom var forhindret, og Hans Christensen var heller ikke mødt, følgende forhandledes:

1/ Fattigbidrag tilstodes Christiane Marie Poulsen og Svenning Sørensens enke, fra fattigprotokollen.

2/ Ifølge skrivelse fra skoledirektionen afgaves skjøn over hvad skolelærernes fribolig og skolelærerloddens årlige værdi hvilket blev for Eskelund 500 kr. Lindknud 240 kr. og Gjerndrup 200 kr.

3/ Kommunens regnskaber over udgifter og indtægter for 1875 fremlagdes til eftersyn for kommunens beboere på fattiggården og skolen i Lindknud.

4/ Vedtægt om ordningen af brandvæsenet i Brørup-Lindknud sogn forsynedes med underskrift.

Mødet sluttet med underskrift

Søren Jepsen, Gregers Hansen, S. P. Andersen, Morten Hansen, Simon Nielsen, A. Sørensen

Søren Chr. Sørensen

 

Løverdagen den 3. juni 1876 var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave hvor følgende forhandledes:

1/ I anledning af at gårdmand Morten Petersen, Kiidholm der har fungeret som brandfoged i 3 år har forlangt sig entlediget, vedtog sognerådet at indstille til brandfoged i hans sted for de næste 3 år husmand Ebbe Lauridsen, Hyllelund mark og til vidner huusmændene Jes Madsen og Hans PeterMadsen begge af Hyllelund.

2/ Huusmand Hans Nielsen i Lindknud der ligeledes har fungeret i 3 år som brandfoged og forlanger sig entlediget fra denne bestilling, vedtog sognerådet at indstille til brandfoged i hans sted, huusmand Frederik Hansen i Lindknud og til vidner huusmændene Peter Nicolaisen og Jeppe Larsen begge i Lindknud.

3/ Indenrigsministeriets skrivelse af 12te april 1876 angående den sum der for indeværende finansår er bevilget til flittige opdyrkere af hedelodder, fremlagdes og oplæstes, og vedtoges

det at nævnte ciculaire læstes ved kirkestævne. Da intet videre var at forhandle sluttedes mødet.

Villum Nielsen, Søren Jepsen, Morten Hansen, Søren Chr. Sørensen, Simon Nielsen,

S. P. Andersen, Hans Christensen, Gregers Hansen, A. Sørensen

 

På skrivelsen fra N. Graversen m. fl. i Houborg og Klelund om at ombygge og flytte Klelund skole til et andet påpeget sted i distriktet erklærede sognerådet sålydende:

På hoslagte skrivelse, har sognerådet at svare, at forsåvidt man ansåe en ombygning eller nybygning af Klelund skole for påtrængende nødvendigt, skulde man så gjerne have imødekommet beboernes ønske, med at bygge skolen på så bequemt at et sted i distriktet som muligt. men da man efter børneantallet finder en udvidelse af den nuværende skolestue for tilstrækkeligt foreløbigt, har man af økonomiske hensyn foretrukket dette; idet man anseer det for urigtigt at påføre kommunen så store udgifter som en ny skolebygning vilde udfordre, når sådant kan undgåes; hvilket man ikke undlader herved at meddele ved-

kommende.

Til Brørup-Lindknud sogneråd

 

Det meddeles herved tjenstlig sognerådet, at der dags dato er udstedt næringsbeviis til N. H. Rosendall til som forpagter af Termansens eiendom ved Brørup Station, sammesteds fremdeles at drive gjæstgiveri (krohold).

Gjørding-Malt herreds contoir d. 29. mai 1876

                                                                    N. Petri

Til Brørup-Lindknud sogneråd

 

Indenrigsministeriet har under 10de dennes tilskrevet Ribe stiftamt således:

I anledning af det med hr. amtmandens erklæring af 4. f. m. hertil indkomne andragende, skulde man til behagelig efterretning og videre fornøden bekjendtgjørelse tjenstlig melde, at det mellem matr. no. 6c og 18 af Klelund By, Lindknud sogn foretagne magelag overenskommende med de indsendte magelagsdokumenter er blevet noteret i matr. kulen uden at derved er sket nogen forandring i de pågjældende eiendommes skyldsætning, hvilket herved meddeles sognerådet til behgl. efterretning.

Holsted d. 15. mai 1876

N. Petri

 

Fredagen d. 14. juli 1876. holdt sognerådet et extra møde på fattiggården i Suurhave, for at træffe bestemmelse angående den under 14. f. m. af indenrigsministeriet påbudede kreaturtælling, og vedtog man ved leiet bud at tilvarsle beboerne i kommunen, til at møde den 12te dennes på det for enhver kreds eller by bestemte tid og sted.

2/ Bidragslisterne til de hagelskadelidte i Meils, Frivad og Hodde, der under 6te dennes er tilstillet sognerådet af N. Møller i Letbæk mølle, uddeltes til de forskjellige sognerådsmedlemmer, for at der kunde gives beboerne i kommunen leilighed til at tegne

sig ved den forestående kreaturtælling.

3/ Idet gårdeier Andreas Hansen i Klelund, der har fungeret som brandfoged og opsynsmand i 3 år har forlangt sig entlediget, vedtog sognerådet at indstille til opsynsmand og brandfoged i hans sted for de kommende 3 år gårdeier Jens Christian Hansen i Klelund og til vidner huusmand Søren Hansen snedker og gårdmand Jens Hansen Ravn.

4/ Med hensyn til gårdmand Andras Hansens klage over ikke at have erholdt erstatning for tab og skade ved en grusgrav overdrog man formanden at afgjøre. Da intet videre var at forhandle sluttede mødet.

Villum Nielsen, S. P. Andersen, Simon Nielsen, Søren Chr. Sørensen, Morten Hansen,

Søren Jepsen, G. Hansen, Hans Christensen.

 

År 1876 den 6. august var sognerådet samlet på fattiggården i Suurhave med undtagelse af Søren P. Andersen, Andreas Sørensen og Hans Christensen. Følgende forhandledes:

1/ Ifølge amtsrådets pålæg af 12. juni d. å. til sognerådet om i henhold til landcommunallovens § 18 at fremkomme med forslag til forholdets ansættelse for treåret 1877-79, vedtog sognerådet som forhen at påligne 3/4 på hartkorn og ¼ på formue og leilighed.

2/ Et andragende fra beboere på Adsersbøl mark om at få en vei optaget på regulativet der gåer i vest fra Suurhave-Adsersbøl veien forbi Nis Guli og Niels Hansen Alminde til veien fra Adsersbøl efter Holsted. Sognerådet fandt ingen anledning til at optage den nævnte vei som offentlig bivei, da den kun kan siges at have betydning for enkelte beboere, hvorimod man finder billighed i at den som hidtil kan klassificeres som privat vej af de enkelte brugere, hvad jo også skjønnes at være tilstrækkeligt. Hermed mødet sluttet.

Villum Nielsen, Søren Jepsen, Søren Sørensen, Morten Hansen, Gregers Hansen,

Simon Nielsen

 

Som i mødet d. 14de juni d. å. post 4 anført overdrog sognerådet dets formand at besørge erstatningsspørgsmålet afgjort angående det tab og skade gårdmand Andreas Hansen i

Klelund var tilføiet ved en grusgrav; men da samme ikke i mindelighed lod sig afgjøre, foranstaltedes, ved ifølge lov 20. august 1853 § 4, af 2de af herredets for taxationsmænd afholdt taxationsforretning , efter udmeldelse af formanden for herredets taxationsmænd.

Ifølge foranstående udmeldelse mødte undertegnede faste boniteringsmænd, for efter opfordring at taxere en gruusgrav på Andreas Hansens eiendom i Klelund, Lindknud sogn, hvor der er taget gruus til kommunens biveie og efter påviisning af stedet blev samme opmålt og befandtes at indeholde 681 kub. alen og jordens værdi ansattes til 500 kr.  pr. td. land, bliver 24 kr. og for afsavn af græsmark i 2 somre 2 kroner bliver i alt efter vort skjøn 26 kr.

Forretningen er foretaget efter samvittighed og bedste skjønnende.

pt. Klelund d. 3. august 1876

Iversen, Chr. Madsen

Rigtig afskrift

V. Nielsen

 

Indenrigsministeriet har under 19de dennes approberet udstykningen af P. Nielsens parcels jorder matr. no. 1c i Houborg, Lindknud sogn af.

                                                                    Hartkorn                                                 glskt.

i 2 parceller:                                                1 td.” skp. ” fdk. 2½ alb. 9 kr. 91 øre

matr. no. 1c bebygget                                 ”      7         3         ¼                              9   –   38-

   ”       ”   ” bliver at bebygge inden 2 år eller at forene med

anden eiendom                                           ”      ”          1        2 ¼                            ”         53-

Hvilket herved meddeles sognerådet til behagelig efterretning.

Holsted d. 27. juli 1876

N. Petri

Til Brørup-Lindknud sogneråd.

 

Ved sognerådets møde den 2. octbr. 1876, hvor samtlige medlemmer vare tilstede blev følgende forhandlet:

1/ Den i mødet den 6. august d. å. under 2 nævnte andragende, om at få den ommeldte vei optaget på regulativet, var efter at sognerådets forh. i den anledning var dem tilstillet, atter er fremkommet med tilføiet andragende fra 6 mænd i Brørup om, at den anmeldte vei må optages på regulativet på grund af at der ere mosejord i matr. no. 1c af Adsersbøl. Sognerådet må henholde sig til sin tidligere erklæring i denne sag.

2/ En skrivelse fra Bennedsen hvori han forlanger Peter Jørgen Petersen, Riisgaard dimiteret som kirkeværge, sognerådet havde sig ikke beflittiget til at indlade sig herpå, men vedtog at indstille sagen til amtet.

3/ Efter forudgået tilvarsling til at møde i Lindknud skole for at vælge en kirkeværge i

Lindknud, i den fungerendes sted, der havde forlangt sig entlediget, valgtes af de mødende

kirkeeiere sognefoged Peter Nielsen, Hovborg.

4/ Indberetning om høstens udfald i 1876 i Brørup-Lindknud sogne afgaves.

5/ I henhold til landkommunallovens § 5 valgtes Søren Jepsen og Søren P. Andersen til at tiltræde valgbestyrelsen ved forestående sognerådsvalg. Mødet sluttet.

Villum Nielsen, Søren Jepsen, Gregers Hansen, A. Sørensen, Hans Christensen,

Morten Hansen, Søren Chr. Sørensen, Simon Nielsen, S. P. Andersen

 

Den under 3 nævnte skrivelse fra Bennedsen er sålydende:

Jeg antager at vi ere fuldkommen enige om, at den mand, man vælger til kirkeværge, det bør være en hæderlig mand. Nu er det bekjendt nok, at Peter Tækker, om forladelse. Peter Jørgen Petersen til Riisgård ved valghandlingen forleden i Bække uden videre lod sig udskjælde for en ”kjæltring”og det ukvemsord det har han idet mindste til dato uden videre ”drukken i sig”. Det er ligeledes bekjendt, at han gandske uden tilladelse har ladet en deel af det søndre kirkedige bryde ned og derfor afbenyttet de nedbrudte steen til bygning af et actiehuus? ved kirken. I det syvende bud står: Du må ikke stjæle, og er min ungdoms

oversætning af budet nogenlunde rigtig, så vil det omtrent hede som så: ”Du må ikke tage noget af en anden mands eiendom uden hans vidende og vilje.” Hvad har Peter Jørgen Petersen nu ikke gjort for som formand for det bevidste byggeforetagende. Han har taget en deel af kirkedigets sten gandske imod eierens vidende og vilje, og dem har han benyttet ved opførelsen af huset. Derfor nu mine herrer, thi det er ganske nemt, hvordan  det syvende buds forklaring med hendsyn til Peter Jørgen Petersen til holde. —-Sammenholdes altså de to ting , først en kjæltring og så – ja sognerådet er nu nærmest berettiget til at sætte navnet ved ???? -, så spørger jeg om: Kan en sådan mand fortsat være kirkeværge? Jeg siger nei, og jeg vil derfor så her ganske bestemt andrage om at sognerådet øieblikkelig  dimitterer ham af tjenesten.

Stensvanggaard 16/8-76

ærb.

Bennedsen

 

Til det kongelige stiftamt i Ribe

 

Idet gårdeier Bennedsen Stensvanggaard ï hoslagte skrivelse til sognerådet andrager om, at Peter Jørgen Petersen, Riisgård dimitteres af tjenesten som værge for Brørup kirke, vedtog sognerådet i mødet d. 2. dennes, at det ikke tror sig berettiget dertil, at indstille denne sag til det høie stiftsamts afgjørelse.

På Brørup-Lindknud sogneråds vegne d. 30. octbr. 1876

ærbødigst

V. Nielsen

fmd.

 

Til Brørup-Lindknud sogneråd

Provst Schousboe har tilstillet amtet den hermed følgende skrivelse. fra / sognerådet hvori samme i anledning af det hermed tilbagesendte andragende fra gårdeier Bennedsen om at Peter Jørgen Petersen af Riisgård må blive demitteret af tjenesten som værge for Brørup kirke henstiller til amtet afgjøre dette anliggende. Foranlediget deraf skulde amtet tjenstlig meddele at det forhold som omhandles i gårdeier Bennedsens skrivelse navnlig formeldte P. J. Petersens delagtighed i et interessentskab der har opført et huus ved Brørup kirke til afbenyttelse for de kirkesøgende allerede har været gjenstand for korrespondance med

kirkeministeriet og der har fundet sin afgjørelse ved en skrivelse fra bemeldte ministerium af

21.de dennes, hvis årsag amtet ikke har fundet opfordring til at foretage videre i sagen.

Ribe stiftamt den 28. octbr. 1876-

Nielsen

 

Foranførte stiftamtets skrivelse med bilag er afsendt herfra til gårdeier Bennedsen

d. 10. novbr. d.

Holsted d. 10. novbr. 1876

p.s.v.

V. Nielsen

 

År 1876 d. 4. decbr.  var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave hvor, samtlige medlemmer var tilstede med undtagelse af Andreas Sørensen, følgende forhandledes:

1/ Følgende erklæring afgaves på en ansøgning fra Jens Madsen i Eskelund til amtsrådet om at udgifterne ved hans sindssyge søns ophold på sindssyganstalten udredes af amtsfonden:

Idet sognerådet bevidne rigtigheden af de anførte data, skal man næst at anbefale andragendet på det bedste og supplicanten som værdig til den attråede understøttelse, tillade

sig at bemærke at Brørup-Lindknud kommune iforveien må udrede betydelige pengebeløb i fattigunderstøttelse, foruden hvad der ydes fra arbeidsanstalten idet den allerede i flere år har havt tvende personer på sindssygeanstalten ved Århuus der foruden amtsfondens tilbud har kostet og koster kommunen årlig ca. 269 kroner, finder man billighed taler for at udgifterne ved ommeldte sindssyge Mads P. Jensens ophold på sindssygeanstalten udredes af amtsfonden.

2/ Udskiftningsforretninger fra Peter Staal i Thuesbøl anbefaledes.

3/ Da gårdmand Jørgen Mortensen i Vittrup har forlangt sig entlediget som brandfoged, idet han har fungeret i 3 år vedtog sognerådet at indstille til brandfoged i hans sted gårdmand Jens Peter Burkal og til vidner huusmændene Thomas Lauridsen og Jesper Hansen Gehlert.

4/ Idet gårdmand Nis H. Geil der er afgået ved døden har været brandfoged i Adsersbøl distrikt, vedtog sognerådet at indstille til brandfoged i hans sted gårdeier Christensen fra Adsersbøl og til vidner, gårdmand Søren Mortensen og huusmand Frederick Juul begge af

Adsersbøl. Da intet videre var at forhandle, sluttedes mødet.

Villum Nielsen, Morten Hansen, S. P. Andersen, Simon Nielsen, Jørgen Chr. Sørensen,

Hans Christensen, Gregers Hansen, Søren Jepsen.

 

Den 12. december 1876, vare samtlige sognerådsmedlemmer mødte på fattiggården Surhave, for i forening med kommunens øvrige valgberettigede beboere at vælge 4 sognerådsmedlemmer i stedet for Andreas Sørensen og Hans Christensen i Brørup og Søren Jepsen og Morten Hansen i Lindknud der efter tour fratræder; valgte blev Hans M. Mortensen, Eskelund, Peter Holst, Tiirslund, Jes Madsen Brunbjerg og Niels Storm Nielsen i Vittrup, fra valgprotokollen.

2/ Ligeledes valgtes bestyrelse for de fattiges kasse i Brørup og Lindknud, fra valgprotokollen.

3, Samtidig foretoges valg af 2de mand, at indstille til at beskikkes som kirkeværge for Brørup kirke i stedetfor et fungerende, idet den ene havde forlangt sig entlediget; af de tilstedeværende kirkeeiere valgtes praktiserende læge Bay i Eskelund og gårdmand

Bennedsen, Stensvanggård, der blive at indstille til at beskikkes som kirkeværger for de næste 3 år. Ligeledes forfattedes overslag over de arbeider der agtes udførte på kommunens biveie i 1877, fra veiprotokollen.

5/ Efterat en oversigt over kommunens indtægter og udgifter blev fremlagt, hvoraf det fremgik at der vil blive en underbalance af ca. 700 kr. d.å. og der ifølge amtsrådets pålæg af 1.ste decbr. d.å. vil være at indbetale af kommunens kasse på Ribe amtsstue i 1877 –

1080 kroner 2 øre, vedtog det samlede sogneråd for det kommende år 1877, med amtsrådets samtykke at ligne 3 kr. mere pr. tønde hartkorn, som altså nu blive 19 kr. pr. tønde hartkorn og i forhold dertil på formue og leilighed. Da intet videre var at forhandle sluttedes mødet.

Villum Nielsen, Søren Jepsen, A. Sørensen, S. P. Andersen, Simon Nielsen, Gregers Hansen, Morten Hansen, Søren Chr. Sørensen, Hans Christensen

 

Idet stiftamtet i skrivelse af 20. septbr. d.å. har anmodet sognerådet om at foranstalte Lauritz Jensen Degneboligs hjemmeværende børn anbragte for gode pleieforældre for amtsfondens regning er der i den anlednig mellem sognerådet og undertegnede afsluttet følgende accorder for et år:

  1. Den ældste Jens Peter Christian Degnebolig er anbragt for gårdmand Peter Petersen i Debel, fra 1. novbr. for 60 kr.
  2. Den næstældste Laurids Jensen Degnebolig er hos huusmand Frederik Hansen i Lindknud, fra 25. septbr. for 70 kr., og
  3. Den yngste Hans Søren Nissen Degnebolig ligeledes anbragt for et år fra 25. septbr. hos aftægtsmand Anders Hansen i Lindknud for en betaling af 70 kroner.

Og er bemeldte pleieforældre i dette tidsrum forpligtede til at pleie børnene forsvarlig både med hensyn til føde, klæder og renlighed; og særlig strax at forsyne dem med de nødvendige klædningsstykker som de så hårdt trænge til, samt sørge for deres lovlige skolegang for så vidt de som de ere skolepligtige, og iøvrigt behandle dem som deres egne børn og således som de kunne forsvare og stadig under sognerådets tilsyn. – Skulde sognerådet efter anstillet undersøgelse finde at pleieforældrene ikke forsvarligen og overensstemmende med disse vilkår behandle børnene, da forbeholder det sig at kunne hæve accorden strax og er det en selvfølge, at betalingen kun kan fordres for det tidsrum der da er tilbagelagt.

Lindknud og Debel d. 2. novbr. 1876.

Peter Petersen, Anders Hansen, Frederik Hansen

Rigtigt indført efter originalen

Villum Nielsen

formand

 

År 1876 d. 28. decbr. vare samtlige sognerådsmedlemmer, med undtagelse af Andreas Sørensen og Hans Christensen der havde meldt forfald, mødte på fattiggården i Surhave for ifølge vedtagelse i forrige møde at lægge formue og leilighedsligningen for næste år der bliver at fremlægge til eftersyn for kommunens beboere fra 1.ste januar næstkommende i 14 dage.

2/ Samtidig vedtog man at indstille til at beskikkes til at være opsynsmand og brandfoged i Adsersbøl distrikt, i stedet for gårdeier Christensen der er fraflyttet kommunen, huusmand Terkild Sørensen.

3/ Formanden gjenvalgtes til midlertidig formand til det første møde i det nye år og vedtog man at samles den 1. mandag i febr.

Legatrenterne uddeltes til efternævnte således:

i Brørup til Jørgen Jørgensen, Tiirslund – 2 kroner

”    ”             Chr. Schoubo, Eskelæund –     2    ”

” Lindknud  Jeppe Ravn, Adsersbøl            4     ”

Hermed mødet sluttet

Villum Nielsen, Søren Jepsen, S. P. Andersen, Gregers Hansen, Morten Hansen,

Simon Nielsen, Søren Chr. Sørensen.

 

Ligning

 

over afgifter til Brørup-Lindknud kommune 1877

 

Skal tilføjes. PC

 

Til Brørup-Lindknud sogneråd

Dersom man vil undgå indsendt besværinger fra rette vedkommende over sognerådets ligning f. d. å., så må jeg herved bede sognerådet pålægge dhr. doktor Bay og kjøbmand Sørensen ved Brørup Station omtrent det dobbelte af hvad den almindelige kommuneligning er dem pålagt. For ikke at trætte det ærede sogneråd med beviisligførelse for min påstand – hvilket jeg antager heller ikke behøves – så vil jeg dog, for bare at give et lille blik over situationen henvise det til provisor Petersens ansættelse ved samme leilighed.

Stensvanggård 20/1 77

ærb.

Bennedsen

 

År 1877 den 5. febr. var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave og blev der ifølge §§ 11, 16 og 28 i loven af 6. juni 1867, foretaget valg af formand, viceformand, skolekommissionsmedlemmer, revisorer og 2de medlemmer til at forestå fattigvæsenet, samt 2de til at føre tilsyn med veivæsenet og 2de af sognerådets medlemmer til føre tilsyn med fattig gården samt forestå omsætningen med kreaturer.

1, Til formand for dette år gjenvalgtes Villum Nielsen og til viceformand Hans M. Mortensen begge enstemmig.

2, Til at indtræde i skolecommissionen gjenvalgtes Søren Peter Andersen og læge Bay i Eskelund.

3, Til revisorer valgtes Søren P. Andersen og Søren Jepsen, Vittrup.

4, Til at forestå fattigvæsenet navnlig for dem der ikke er optaget på fattiggården valgtes Søren P. Andersen i Brørup, og Gregers Hansen i Lindknud.

5, Til at føre tilsyn med veiarbeidet i Brørup valgtes Hans N. Mortensen og Peter Holst og i Lindknud Simon Nielsen og Niels Storm Nielsen i Vittrup.

6, Til at have tilsyn med fattiggården og forestå omsætningen med kreaturer valgtes Hans M. Mortensen og Søren Chr. Sørensen.

7, Til at føre tilsyn med jordemoderboligerne valgtes i Brørup, Peter Holst og Lindknud Jes Madsen.

8, Til skolepatron valgtes i Brørup Søren Peter Andersen og i Lindknud Gregers Hansen.

9, Man vedtog ligesom tidligere at samles på fattiggården i Surhave den 1.ste mandag i hver anden måned og næste gang tiirsdag den 3. april da den første mandag indtræffer anden påskedag.

10, Vedtog man at afholde licitation over gruuskjørsel, regulering og grøftning m.m. i henhold til overslaget således:

i Brørup 15. febr. og i Lindknud 16. febr. d.m.

11/ En skrivelse fra opsynsmand Jens Chr. Hansen i Klelund m. fl. beboere hvori de føre besværing over at være temmelig hårdt bebyrdet med snekastningsarbeide i forhold til Kidholm og Hyllelund distrikt, oplæstes; da sognerådet fandt klagen begrundet vedtog man at omfordele de 2de distrikter således:

1. Efternævnte beboere af Klelund distrikt: Mads Chr. Bertelsen, Niels Poulsen, planteur Niels Poulsen, Thomas Johansen, og Jacob Christensen henlægges til Hyllelund distrikt.

2. og veistykket fra Kongensvase bro nord til den søndre side af Ole Petersens markskjel lægges ind under Hyllelund og Kidholm distrikt.

12/ En klage fra Bennedsen imod foranstående ligning fremlagdes og oplæstes, hvorpå sognerådet vedtog at  svare, at da man ikke kjender noget til at doctor Bay og kjøbmand Sørensen er i besiddelse af nogen egentlig formue, har man ikke skjønnet at kunde

beskatte dem høiere. Hvad provisor Petersen i ansættelse angår, da har man den afdøde apothekers ord for at Petersen i fjor var meget for lavt ansat ifølge hans indtægt og han har heller ikke selv anket over for høi ansættelse, så man efter de foreliggende oplysninger

ikke finde anledning til at forandre ligningen.

13/ En klage fra lærer Hansen imod foranstående ligning over for høi ansættelse. Sognerådet vedtog at svare, at man fandt klagen ugrundet samt at bemærke, at klagen ifølge lov af 6. juli 1867 § 20 er for sildig fremkommen.

14/ Indberetning om høstens udfald for 1876 afgaves i henhold til amtsrådets pålæg af 30te novbr. f. å.

15/ Da Jens Mortensen i Tiirslund der har fungeret som opsynsmand i Tiirslund distrikt i 1 år har forlangt sig entlediget på grund af øiensygdom, så vedtog sognerådet at indstille til at beskikkes i hans sted gårdmand Henrik Kahl og til vidner huusmand Jens Petersen og Hans Christensen Thullesen.

16/ En skrivelse fra provsten angående skolegangsordningen i Lindknud oplæstes, det overdroges formanden at besvare skrivelsen og virke hen til at vi får hver dags skolegang der, ligesom i de andre af kommunens skoler, har skoleprotokollen. ???????

Mødet sluttet.

Villum Nielsen, Hans M. Mortensen, S. P. Andersen, Gregers Hansen, Simon Nielsen, Niels Storm Nielsen, Søren Chr. Sørensen, Jes Madsen, Peter Holst.

 

År 1877 tiirsdagen d. 27. febr. 1877 var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave følgende forhandledes:

1/ Valglisterne affattedes og underskreves ifølge valglovens § 10.

2/ Vedhæftede ministeriets circulaire af 9. febr. 1877 fremlagdes og oplæstes.

3/ Stiftsamtets skrivelse af 14de d. sålydende: Foranlediget af en skrivelse fra indenrigsministeriet, hvori samme til benyttelse af for en i anledning af en påtænkt revision af den gjældende vandløbslovgivning nedsat commission begjærer oplysning.

  1. om i hvilket omfang sognecommunerne i Ribe amt har gjort brug af den ved § 6 i lov 17. januar 1859 åbnede adgang til med amtsrådets samtykke at henlægge mindre vandløb under offentligt tilsyn;
  2. om hvorvidt en sådan foranstaltning i almindelighed har medført nogen væsentlig forbedring af de pågjældende vandløbs tilstand.

Skulde amtet på omstående skema udbede opført og hvorefter hertil indsendt, en fortegnelse over de i kommunen optagne mindre vandløb, ledsaget af sognerådets ytringer over hvorvidt disse vandløb holdes i god orden, og om reguleringen skjønnes at have fået betydning, såvel for vandløbet som for de tilstødende enge og som afledning for de ager-

jorder, som heraf har kunnet nyde nogen gavn. Sognerådets ytringer er sålydende.

No.1 Hulvad åe, eller som den i regulativet benævnes Bramminge åe er optaget under offentlig tilsyn fra skjellet imellem Malt og Brørup, hvorfra den løber et stykke i skjellet mellem Læborg og Brørup og derefter rundt igjennem sidste sogn til Holsted.

No. 2. Hovborg åe, som vistnok i regulativet benævnes Starup åe er optaget under offentlig tilsyn fra Høllunds bro ;i øst derfra til skjellet mellem Lindknud og Bække sogn er denne åe eller bæk optaget som mindre vandløb under sognesynsmændenes tilsyn.

Til foranstående amtets skrivelse har sognerådet at bemærke, at der foruden de nævnte vandløb ikke findes nogen i kommunen af videre betydning, der kan være anledning til at optage under et offentlig tilsyn. med hensyn til hvorledes vandløbene holdes i orden skal man tillade sig at ytre at Bramminge åe oprenses 1 gang årlig i begyndelsen af august måned, hvilket vistnok bliver godt udført, men man skal tillade sig at tilføie at enkelte lodseiere have ytret det for heldigt om der foretages en oprensning mere nemlig først i juni måned hvad jo navnlig ville være gavnlig for at få engene lagt nogenlunde tørre i høbjergningstiden.

No. 3. Starup åe oprenses 2de gange årlig nemlig først i juni og først i august måneder.

Hvad angår reguleringen da skjønnes samme at have havt gavnlige følger, idet strømmens gang bliver mere midt i åen og den ikke som tidligere løber fra den ene bred til den anden og udhuler bredderne der da falde ned i åen, ligeledes troer man også at de tilstødende enge har havt gavn deraf og navnlig de som kunne overrisles og for de lavere agerjorder har det også gjort nytte, da flere af dem ikke tidligere kunne drives med fordel.

Sluttet med underskrift.

Villum Nielsen, Søren Chr. Sørensen, Hans M. Mortensen, Simon Nielsen

Niels Storm Nielsen, Peter Holst, S. P. Andersen, Jes Madsen, Gregers Hansen,

Niels Storm Nielsen.

 

År 1877 den 3. april var sognerådet samlet på fattiggården

i Surhave følgende forhandledes:

1/ Et andragende fra lærer Th. Clausen i Tiirslund om at blive fast ansat som lærer, anbefaledes, fra skoleprotokollen.

2/ I henhold til skoledirectionens skrivelse af 5. septbr. f. å. indgaves andragende til ministeriet om bibeholdelsen af Tiirslund skolebygning og at undervisning, forestodes af en ikke seminaristisk dannet lærer samt med hverdagsunderviisning om vinteren ligesom hidtil imod en årlig løn af 25 td. byg efter kapiteltaxt og skolepenge af de skolesøgende

børn, fra skoleprotokollen.

3/ En skrivelse fra pastor Mathiesen, angående afhændelsen af præstegårdens jorder, tilligemed autionsefterretningen fremlagdes og oplæstes og ifølge præstens forslag indmeldte formanden til i forening, med Søren P. Andersen og Hans M. Mortensen at deeltage i forsamlingen ved afsendelsen ????????af de udsatte parceller samt bemyndiget til på sognerådets vegne at afgive den endelige erklæring salget betræffende.

Da intet videre var at forhandle sluttedes mødet.

V. Nielsen, Hans M. Mortensen, Niels Storm Nielsen, Søren Chr. Sørensen, Simon Nielsen, Jes Madsen, Peter Holst, Gregers Hansen.

 

Til Brørup-Lindknud sogneråd

 

Sognerådets tilgodehavende i boet efter Catrine Marie Thomas Datter og afdøde mand Anders Christensen i Adsersbøl

nemlig: resttilgodehavende for begravelsen 14 kr. 36 øre

              for græsning og foder til 2 får             8 ”          ”

                                                              i alt        22 kr. 36 øre

Fremsendes herved med behagelig forpåtegnet kvittering

Holsted 17/3 77

N. Petri

 

År 1877 den 4. juni var sognerådet samlet på fattiggården i Suurhave, hvor følgende forhandledes:

1/ Udstykningsforretning fra Bennedsen anbefaledes.

2, En beretning for 1876 om Kong Frederik d. syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte pigebørn, omdeltes til circulation blandt medlemmerne.

3/ Et skrift fra en vendelbo til den danske bondestand kom ligeledes i circulation blandt medlemmerne.

4/ Skrivelse fra kammerråd Vandborg formand for afløsning af gårdmandshoveriet i 11te landsthingskreds, hvori han i henhold til lov af 4. juli 1850, § 2 udbeder sig meddelt navnene på de her i kommunens udmeldte voldgiftsmænd. Sognerådet vedtog at vælge hertil gårdeierne Søltoft, Hulvad og Søren Jepsen i Vittrup, som af formanden bliver at meddele formanden for hoveriets afløsning kammerråd Vandborg. Mødet sluttet.

Villum Nielsen, S. P. Andersen, Peder Holst, Simon Nielsen, Hans M. Mortensen,

Jes Madsen, Søren Chr. Sørensen, Niels Storm Nielsen, Gregers Hansen

 

År 1877 mandagen den 6. august var sognerådet samlet på fattiggården i Suurhave, følgende forhandledes:

1/ En skrivelse fra Kirke og Undervisningsministeriet angående lærer lønningernes forhøielse til normallønning, sognerådets forklaring desangående tilført skoleprotokollen.

2/ En skrivelse fra skoledirektionen om at fremkomme med forslag til sommerskoleundervisningen i Tiirslund samt om hvad løn man vil tilstå læreren dersteds.

Sognerådets svar tilførtes skoleprotokollen.

3/ Indenrigsministeriets circulaire af 1. mai 1877 angående de fattiges kasses midler oplæst.

4/ Et andragende fra huusmand Niels Daugaard i Eskelund om at få biveien, fra Brørup Station efter Langeskov, indgrøftet over for hans eiendom, sognerådet vedtog at udmelde 2de medlemmer til at tage veien i øiesyn og tage videre bestemmelse betræffende veiens indgrøftning, hvortil valgtes Søren P. Andersen og Hans Madsen, Eskelund.

5/ Et andragende fra skolelærer Thjellesen i Eskelund om at få et nyt gulv i den store skolestue, man vedtog for så vidt der kunde fås håndværksfolk at efterkomme hans ønske.

Mødet sluttet.

V. Nielsen, Jes Madsen, Simon Nielsen, Hans M. Mortensen, Gregers Hansen,

S. P. Andersen, Niels Storm Nielsen, Søren Chr. Sørensen, Peter Holst.

 

År 1877 mandagen d. 1. octbr. var sognerådet samlet på fattiggården og følgende forhandledes:

1/ Ifølge amtsrådets bestemmelse i mødet den septbr. 1872 var der givet henstand med afbetalingen af fattiggårdens gjæld i 4 år, da denne frist er udløben med 1876, vedtog sognerådet at andrage om amtsrådets samtykke til, at eiendommens gjæld afdrages med 500 kroner til nationalbanken og 160 kroner til skolefonden årlig, det overdroges formanden at andrage om amtsrådets samtykke hertil.

2/ En skrivelse fra læreren i Lindknud hvori han forespørger om sognerådet er villig til at afkjøbe ham, en ham tilhørende kakkelovn der står opreist i Lindknud hovedskole, man vedtog at anskaffe en ny kakkelovn til nævnte skolestue og har altså ingen brug for denne, hvilket bliver at meddele læreren.

3/ I henhold til lov om værnepligt af 6. marts 1869, valgtes som medlem af sognerådet til at møde ved Brørup og Lindknud lægder ved den forestående session i Holsted d. 29de dennes, gårdeier Søren P. Andersen.

4/ I henhold til indenrigsministeriets circulaire af 13. jan. d.å., foretages den ifølge lov af 21 juni 1867 § 6 foreskrevne revision, af fortegnelsen over kommunens offentlige biveie, der alle vil være at fremlægge efter forudgået bekjendtgjørelse til almindeligt eftersyn i henhold til nævnte lovs. § 6.

5/ Skrivelse fra Veien-Læborg sogneråd af septbr. d.å. hvori det foreslåes, ved den ovennævnte revision af fortegnelse over offentlige biveie, at lade 1.ste klasses vej fra Kjeldbjerg efter Lindknud overgå til 2. klasses vei, og i dets sted optage veien fra Lindknud til Gjerndrup som 1ste klasses vei, man vedtog at indgå på forslaget, og vil altså

den foreslåede ordning være at træffe, ved næste revision af fortegnelserne over biveiene.

Mødet sluttet.

Villum Nielsen, Niels Storm Nielsen, Simon Nielsen, Hans M. Mortensen, Jes Madsen, Søren Chr. Sørensen, G. Hansen, S. P. Andersen, Peder Holst.

 

Afskrift

Til Sindssygehospitalet ved Aarhuus

 

På foranledning af den nørrejydske sindssygeanstalt samtykker undertegnede Brørup-Lindknud sogneråd herved i, at – Peter Olesen af Lindknud, der fortiden befinder sig som patient i ovennævnte anstalt, på dennes regning og ved dens foranstaltning overflyttes til sindssygeanstalten i Viborg, for der at forpleies på de samme betingelser som hidtil i den

nørrejydske anstalt, hvor betalingen for tiden er 55 øre daglig.

For omkostningerne ved bemeldte Peter Petersens ophold i sindssygeanstalten i Viborg indeståer undertegnede sogneråd og vil fjerdingårsviis forudbetaling blive erlagt til anstalten i Viborg, for så snart regning modtages fra denne.

Brørup-Lindknud Sogneråd d. 18. octbr. 1877.

V. Nielsen, S. P. Andersen, Hans M. Mortensen, Gregers Hansen, Simon Nielsen,

Peter Holst, Søren Chr. Sørensen.

 

År 1877 den 21. novbr. vare samtlige sognerådsmedlemmer samlede på fattiggården i Suurhave hvor følgende forhandledes:

1/ I anledning af at sognerådsmedlem Villum Nielsen, som valgt amtsrådsmedlem agter at udtræde af sognerådet til nytår, (i henhold til lov af 6. juli 1867 § 10) vedtog man at beramme valg af et medlem i den fratrædendes sted til 13de december næste. Formiddag kl. 9 på fattiggården i Suurhave.

2/ I henhold til landkommunallovens § 5, valgtes til i forening med formanden, sognerådsmedlemmerne Søren P. Andersen og Hans M. Mortensen til at tiltræde

valgbestyrelsen ved ovennævnte valg, og foranstalte valglister affattede og fremlagde til almindelig eftersyn i lovbefalet tid.

3/ I det sognerådet havde hørt at der skulde være et lån at erholde af skolefondens midler, bemyndiges formanden til på sognerådets vegne at andrage for skolerådet om, at erholde et lån af indtil 1000 kroner, til dermed at dække kommuneregnskabets underbalance.

4/ I anledning af at kommuneudgifterne alt for sparsomt tilflyde kommunekassen har formanden seet sig nødsaget til at låne 1000 kroner i den sydjydske landmandsbank i Ribe, til at dække de foreløbige udgifter, hvilket billigedes af det samlede sogneråd.

5/ Til ligsynsmænd i Brørup valgtes i Damborg sted der er fraflyttet sognet, gårdmand Hans Petersen, Brørupgaard, Thyge Hansen, Thuesbøl og til hjælpesynsmand Hans Jacob Vedstedsen, Tveråd og Mads Hansen, Damgård.

6/ Til vandsynsmænd i Lindknud i stedet for Christian Hansen i Oxlund og Thomas Lauridsen i Vittrup vedtog sognerådet at indstille gårdmand Poul Sørensen og Jeppe Terkilsen af Oxlund.

7/ Indenrigsministeriets circulaire af 25. august d. å. betræffende coloradobiller oplæstes og ministeriets beskrivelse med afbildninger af den nævnte bille vil være at fremlægge til bekjendtgjørelse og eftersyn for kommunens beboere.

Da intet videre var at forhandle sluttedes mødet.

Villum Nielsen, Hans M. Mortensen, Jes Madsen, Niels S. Nielsen, Simon Nielsen, Peter Holst, Gregers Hansen, Søren Chr. Sørensen.

 

Ifølge sognerådets beslutning i mødet d. 21.de f. m. vare samtlige sognerådsmedlemmer mødte på fattiggården i Suurhave torsdagen d. 13. decbr. 1877, for i henhold til forudgået bekjendtgjørelse at foretage valg af et sognerådsmedlem i stedet for V. Nielsen, der som valgt amtsrådsmedlem agter at udtræde af sognerådet. Af de tilstedeværende valgberettigede beboere valgtes doctor Bay i Eskelund, fra valgprotokollen.

Desuden forhandledes følgende:

1/ Peter Petersen, Debel anholdt om et lån, til at betale omkostningerne med, dels til reisen til Veile og dels til doctoren, for hans hjertesyge datter, man tilstod ham et lån af 20 kroner, som tilbagebetales i løbet af næste år.

2/ Af huusmand Jens Diksen fra Nr. Holsted kjøbtes en tørvestak, der står hos Hans Jepsens aftægtssted på Suurhave mark. Betalingen herfor 36 kroner betales til 1. marts 1878, til sælgeren Jens Diksen.

3/ En regning fra møller Termansen fremlagdes. Sognerådet vedtog at tilbagesende regningen og udbede sig nærmere oplyst i hvilken anledning de på samme anførte beløb haves til gode, og navnlig ønskes oplyst til hvem og når den anførte lægehjælp er ydet, da det ikke af regningen kan sees om samme skal udredes af kommunen.

4/ Efter at en oversigt over kommunens indtægter og udgifter blev fremlagt vedtog man ligesom i fjor at ligne 19 kroner pr. tønde hartkorn og i forhold hertil på formue og leilighed, for 1878.

5/ En skrivelse fra Knud Lauridsen på Eskelund mark hvori han forlanger erstatning for jord til en vei, udsattes til næste møde at behandle.

6/ Idet Jens Jensen, Skovdall der har fungeret i 3 år som opsynsmand forlanger sig entlediget, vedtog man, når hans udmeldelse fremlægges at indstille en anden i hans sted.

7, Da Hans Peter Kalle i Lindknud der var ligsynsmand er afgået ved døden vedtog sognerådet at indstille til at beskikkes i hans sted gårdmand Peter Hansen i Vittrup.

Idet der fra skolelærerne er anket over at der mangler læsebøger, regnebøger og landkort

vedtog man at overdrage anskaffelsen heraf til skolekommissionen.

Da intet videre var at forhandle sluttedes mødet.

Villum Nielsen, Peter Holst, Jes Madsen, Simon Nielsen

 

side 51

 

Brørup-Lindknud sogneråds protokol I siderne 50-95

 

År 1877fredagen d. 21. decbr. vare samtlige sognerådets medlemmer, ifølge vedtagen beslutning i forrige møde, mødte på fattiggården i Surhave, for at lægge formue og leilighedsligningen for næste år, der ifølge loven af 6te juli 1867 § ? bliver at fremlægge til eftersyn for kommunens beboere fra 1ste januar næste i 14 dage.

1/ En skrivelse fra læge Bay fremlagdes og læstes og er pålydende: ”Undertegnede begjærer sig fritaget for det på mig faldne valg til medlem af sognerådet.

Til begrundelse heraf skal jeg kun anføre, at de forpligtelser, som min bestilling pålægger mig, formentlig bør fritage mig for kommunale hverv, da kollisions tilfælde kan forudsees idelig at ville forekomme, eftersom jeg ingensinde er herre over min tid. Skulde sognerådet ikke ville bevilge min begjæring, må jeg bestemt forvare mig for at bære noget ansvar for de ulemper, der kunne opstå heraf såvel for kommunens som for sognerådets medlemmer.

Eskelund d. 17. decbr- 1877

Ærbødigst

Bay pract. læge

2/ På foranstående vedtog sognerådet at svare, at man aldeles ikke troer sig competent til at fritage læge Bay for det på ham faldne valg som sognerådsmedlem samt at man indseer ikke at hans bestilling kan fritage ham for kommunale hverv, ligesålidt som man frygter for at indtræffende kollisions tilfælde skulde få nogen betydning med hensyn til sognerådets forretninger idet samme sjældent ere så presserende.

3/ Et andragende fra jordemoderen i Lindknud til amtsrådet om alderstillæg overdroges formanden at besvare.

4/ Til midlertidig formand til det første møde i det nye år valgtes Søren P. Andersen og man vedtog at samles d. 5. januar næste år.

5/ Legat renterne uddeltes til efternævnte således:

i Brørup til Hans Hagensen, Gjerndrup og Jørgen Thybo får 2 kr. – 4 kr.

i Lindknud Hans Hansen i Klelund, og Bertel ? i Vittrup do. 2 kr. – 4 kr.

Mødet sluttet.

V. Nielsen, Jes Madsen, Niels St. Nielsen, S. P. Andersen, Hans M. Mortensen, Peter Holst, Søren Chr. Sørensen, G. Hansen.

 

Siderne 53 – 64 består af skattelister som nok skal skrives i excel

 

År 1878 d. 5te januar var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, og blev der ifølge loven af 6. juli 1867 §§ 11, 16, og 28 foretaget valg af formand, viceformand, skolekommissionsmedlemmer, revisorer, to medlemmer til at forestå fattigvæsenet, to medlemmer til at have tilsyn med veivæsenet, og to medlemmer til at have tilsyn med arbeidsgården samt forestå omsætningen med kreaturerne.

1/ Til formand valgtes prakt. læge Bay med 7 stemmer og til viceformand gjenvalgtes Hans Madsen Mortensen.

2/ Til at indtræde i skolekommissionen valgtes Peder Nielsen i Eskelund med 5 stemmer i stedet for læge Bay. Til de øvrige bestillinger valgtes de samme som forrige år.

(Se mødet 5te februar 1877)

3/ Til jordboniteringsmænd for næste 3 år indstilledes Villum Nielsen for Brørup og Søren Jepsen for Lindknud.

4/ Til hegnssynsmænd vedtoges det at indstille H. A. Søltoft til formand samt Jens Skovdal for Brørup og Søren Hansen for Lindknud, og til suppleanter Nis Andersen i Thuesbøl og Andreas Hansen i Klelund.

5/ Til vurderingsmænd vedtoges det at indstille i Brørup Chr. Bennedsen, Sønke Jørgensen og Mads Jensen, i Lindknud Søren Jepsen, Jørgen Mortensen og Peter Hansen.

6/ Til brandfoged og opsynsmand for Eskelund by med udflyttere vedtoges det at indstille Peder Karstensen og til brandvidne Jens Hansen Smidt og Godske Andersen.

7/ Indberetning udfærdigedes om høstens udbytte i 1877.

8/ Det vedtoges at afholde licitation over veiarbeide i Brørup sogn med samlingssted ved kirkestalden fredagen d. 11te januar kl. 9 formiddag, og i Lindknud sogn ved Poul Sørnsens gård i Oxlund mandagen d. 14de januar kl. 8 formiddag.

9/ Det vedtoges at overdrage lægetilsynet med de fattige på arbeidsgården til lægen i Eskelund mod en årlig godtgjørelse af 45 kroner.

10/ Det vedtoges at udbede sig amtsrådets samtykke til af kommunens kasse at tilståe de frie fattigkasser i Brørup og Lindknud 50 kr. hver.

12/ det vedtoges at afholde det næste sognerådsmøde mandagen d. 4de februar og derefter at afholde møderne d. 1. mandag i hver anden måned.

13/ Skrivelse fra lærerne af 3. januar d. å. om Lindknud skole fremlagdes

14/ et andragende fra lærer Christiansen i Lindknud om et tillæg af 4000 tørv til Lindknud skole bevilgedes. Mødet sluttet.

S. P. Andersen, N. R. Bay, Simon Nielsen, Niels St. Nielsen, Hans A. Mortensen, Jes Madsen, Peter Holst, Søren Chr. Sørensen, G. Hansen.

 

År 1878 d. 4de februar var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, og foretoge da følgende sager:

1/ Det vedtoges at afhente Jeppe Nielsen, der som hjælpeløs var indlagt på Gamst arbeidsgård, og om hvem skrivelse fra Andst-Gjesten sogneråd var indløben, samt anerkjende hans forsørgelsesberettigelse her i kommunen.

2/ Det vedtoges at ændre det ved forrige møde vedtagne forslag om at yde 100 kr. til den frie fattigkasse til at yde 200 kroner og gjøre indstilling til amtet desangående.

3/ Til medlemmer af valgbestyrelse for valgmandsvalget her i communen d. 12te februar d. å. valgtes foruden formanden, Søren Peter Andersen og Simon Nielsen.

4/ En begjæring fra værgerne for Brørup kirke om refusion af communekassen af 10 kr. til et embedssignet for sognepræsten, som Brørup kirkes kasse har gjort hidtil? , vedtog man at henvise til værgerne for Lindknud kirke.

5/ Det vedtoges at ydelsen for brændsel til jordemødrene i Brørup-Lindknud kunne fastsættes som for de sidst forløbne 5 år.

6/ Idet Peder Jørgen Pedersen og Mads Nielsen begge af Gjerndrup har fungeret som vandsynsmænd den lovbefalede tid vedtog sognerådet at indstille gårdeierne Villum Nielsen og H. J. Søltoft begge af Hulvad.

7/ En skrivelse fra Jens Hansen Schmidt på Eskelund mark hvori han forlanger veien i øst fra Brørup Station over hans jordlod udvidet og indkastet samt erstatning for afståelse af jord til veiens udvidelse, sognerådet vedtog at betale Jens H. Schmidt det begjærede efter 300 kr. pr. td. land, som betales inden udgangen af 1878.

8/ Veiregulativerne fra Brørup-Lindknud, Malt-Folding samt Føvling-Holsted var lagt til eftersyn i den lovbefalede tid og har ikke mødt nogen indsigelse.

9/ Det vedtoges at Jens Bennedsens enke i februar, marts og april måneder på kommunens regning måtte kjøbe 1 brød hver fjortende dag hos kjøbmand Schmidt samt at levere hende 1 læs tørv.

10/ Begjæring fra lærer Christiansen Lindknud om fuldførelse af et hegn vedtoges.

11/ Ligningen fra 1878 har ligget til eftersyn den lovbefalede tid og ikke mødt nogen indsigelse. Mødet sluttet.

N. R. Bay, Hans Mortensen, Peter Holst, Simon Nielsen, Niels St. Nielsen, Jes Madsen,

Søren Chr. Sørensen, S. P. Andersen, G. Hansen.

 

År 1878 d. 12. februar var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og foretoges følgende sager:

1/ Det vedtoges at indstille til stiftamtet at der bevilges forhøielse af erstatningssummen for brændsel til jordemødrene i Brørup og Lindknud således, at jordemoderen i Brørup fåer

40 kroner årlig i stedet for 30 kroner, og jordemoderen i Lindknud 30 kroner årlig i stedet for 24 kroner.

2/ Det vedtoges at anbefale et andragende fra jordemoderen i Brørup til stiftsamtet om en understøttelse af amtet på grund af, at hun ved sin tiltrædelse af embedet kun forefandt

brændsel og intet korn og hø.

3/ Der sluttedes overenskomst med Hans Pedersen på Brørupgård og Hans Christensen Jakobsen i Damgård og Hans Jakob Vedstesen, Tveråd således, at den vei, der fra Brørup kirke fører i syd efter Tirslund, for fremtiden skal danne skjel mellem Hans Pedersens mark på den ene side og Hans Chr. Jakobsens og Hans Jakob Vedstesens marker på den anden side.

Hans Pedersen, Hans Jakobsen, Hans J. Vedstesen.

4/ Jordemoderkjørselen bortliciteredes for Brørup sogns vedkommende for 5 kroner pr. tur til Peter Holst for Tirslunds vedkommende, Peder Chr. Hansen for Gjerndrup og Surhave

Jens Christensens enke for Thuesbøl og Damgård Hans Madsen Mortensen for Eskelund

5/ Til at udfærdige listen over de valgberettigede til folketinget valgtes Hans M. Mortensen, Hans Nielsen og formanden.

6/ Til som valgmænd for kommunen at møde til landsthingsvalg d. 26. februar valgtes gårdeier Villum Nielsen i Hulvad med 47 stemmer, derefter havde gårdeier Johannes

Busck i Lindknud 23 stemmer.

7/ Det besluttedes at vedrørende gårdeier Jeppe Jakobsen i Gjerndrup på hans begjæring desangående henstand til 1ste oktober 1878 med betaling af det afdrag på 50 kroner af kjøbesummen for det forrige Gjerndrup fattighus, hvilket afdrag alt til julen 1877 skulde være betalt. Mødet sluttet.

Peter Holst, Simon Nielsen, Hans M. Mortensen, S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen,

G. Hansen, Niels St. Nielsen, N. R. Bay.

 

År 1878 d. 1ste april var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og foretog da følgende sager

1/ Det vedtoges at anbefale Poul Eskesens(boende i Eskelund kro) andragende om fri proces for retten i en sag om commissions????????med commissionair O. Kr. Buch i Kolding på grund af hans trange kår.

2/ Et andragende fra Christian Johansen Lassen om hjemstedsbevis udsattes til amtets resolution desangående var indhentet.

3/ Et andragende fra Laurids Degnebolig om tilladelse til at gifte sig uden at refundere den fra amtet modtagne understøttelse, og som fra amtet var sendt til Brørup-Lindknud kommunes behandling, vedtog man ikke at anbefale. Mødet sluttet.

N. R. Bay, Peter Holst, S. P. Andersen, Jes Madsen, Simon Nielsen, Søren Chr. Sørensen, Niels St. Nielsen, H. M. Mortensen, G. Hansen.

 

År 1878 d. 3. juni var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og foretog da følgende sager

1/ Et andragende fra stenhugger Jeppe Andersen Bæk om at fåe sognerådets anbefaling på en ansøgning om fri proces i hans sag med sognerådet vedtog man at afvise med henvisning til den commune, hvor han har frit ophold.

2/ Et andragende fra Else Kirstine Hansen i Eskelund kro om at få sognerådeta anbefaling på en ansøgning om fri proces i hendes sag mod commissionær Peter Jensen i Kolding vedtoges det at tiltræde

3/ Skrivelse fra Vinding-Bryrup-Vrads sogneråd med regning på 34 kr. for Carl B. Ullerups hjemsendelse fremlagdes og vedtoges det at forlange en reduktion i regningen til 12 kr. 5 øre i henhold til lov 14. marts 1867. En i samme slrivelse indeholdt begjæring om at lade Carl Ulle-

rups datter, der er født i 1876, indføre i Brørup sogns kirkebog, vedtoges det at afvise, da hun er født før den tid, da faderen erholdt fattighjælp fra herværende commune.

4/ Det vedtoges at indstille Poul Sørensen af Oxlund til brandfoged og opsynsmand, Peter Jensen do. til brandvidne, Anders Peter Knudsen do. til brandvidne istedetfor Christen Hansen og de to hidtil fungerende brandvidner i Oxlund distrikt, der have begjæret sig entledigede.

5/ Det vedtoges at indstille Klaus Moltesen af Graungård til brandfoged og opsynsmand i Brørup sogns vestre distrikt og Andreas Sørensen af Nørgård og Niels Jakob Sørensen til brandvidne i stedet for Hans Jakob Vedstesen og de to hidtil fungerende brandvidner, der have begjæret sig entledigede.

6/ Det vedtoges at indstille Peter Hansen og Peter Dicksen, begge af Vittrup,til ligsynsmænd i Lindknud sogns østre distrikt og Morten Poulsen af Vittrup til suppleant.

7/ Det vedtoges at indstille Hans Larsen Lauridsen i Vittrup til kirkeværge i Lindknud sogn istedetfor Jørgen Mortensen, der har begjæret sig entlediget.

8/ Det vedtoges at indstille Søren Hansen i Klelund til taxationsmand for nedbrændte faste  eiendomme i stedet for Peder Nielsen af Hovborg. Mødet sluttet.

N. R. Bay, S. P. Andersen, G. Hansen, Simon Nielsen, Jes Madsen, Niels St. Nielsen,

Søren Chr. Sørensen, Hans M. Mortensen, Peter Holst.

 

År 1878 d. 5te august var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og foretoge følgende sager

1/ Det overdroges formanden at besvare en skrivelse fra Ribe fattigudvalg angående Christiane Poulsen, Schjøts hustru.

2/ Det vedtoges at anbefale en udstykningssag for Morten Hansen i Hyldelund

3/ Det vedtoges at anskaffe to exemplarer af Svend Grundtvigs retskrivningsordbog til sognets skoler.

4/ Det vedtoges at ansøge stiftsamtet om tilladelse til af communens jord at afgive et lille stykke til udvidelse af Lindknud kirkegård.

Mødet sluttet.

N. R. Bay, Niels St. Nielsen, Simon Nielsen, G. Hansen, H. M. Mortensen, Jes Madsen,

Søren Chr. Sørensen, Peter Holst, S. P. Andersen.

 

År 1878 den 28de august afholdtes et extraordinært sognerådsmøde hos formanden og foretoges da følgende sager:

Til valgbestyrelse ved det d. 12te sept. forestående valgmandsvalg valgtes Søren Peter Andersen og Simon Nielsen, der således i forening med formanden udgjør valgbestyrelsen.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, S. P. Andersen, Jes Madsen, S, Nielsen.

 

År 1878 d. 7. oktober afholdtes ordinært sognerådsmøde på arbeidsgården i Surhave og foretoges da følgende sager

1/ Gregers Hansen og Simon Nielsen udmeldtes til at følge veiassistenten på Lindknud sogns 1ste klasses veie d. 21. oktober.

2/ Regulativ for istandsættelse af Brørup jordemoderbolig fremlagdes.

3/ Andragende til ministeriet om udstykning af Nicolai Jepsens sted i Thuesbøl i 3 parceller, alle til beboelse anbefales ikke.

4/    do.  til   do.  om  do. af Thomas Johansens sted i Klelund anbefales.

5/ Et andragende ??? ??? til indsamling af klude for Christian Ulrick?, vedtoges det at anbefale.

6/ For at imødekomme et andragende fra Peder Nielsen i Hovborg om at omlægge veien fra Oxlund efter Hovborg valgte man Søren P. Andersen, Hans M. Mortensen, Simon Nielsen og Niels St. Nielsen til at forhandle med lodseierne desangående.

7/ Et andragende fra Søren Pedersen i Tirslund om fri proces i en sag mod Søren Chr. Jensen i Tiirslund, anbefaledes.

8/ Til som delegerede for denne commune at tiltræde valgbestyrelse for ved det forestående folkethingsvalg valgtes Søren Peter Andersen.

N. R. Bay, Jes Madsen, Søren Chr. Sørensen, H. M. Mortensen, Peter Holst, Simon Nielsen,

S. P. Andersen, G. Hansen, Niels St. Nielsen.

 

År 1878 den 2. december var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave

og foretoges følgende

1/ Det overdroges formanden at besvare en skrivelse fra Ribe fattigudvalg

angående Christiane M. Poulsen, Schlerts hustru.

2/ Til brandfoged og opsynsmand for Hovborg med udflyttere vedtoges det at indstille

gårdmand Niels Gravesen af Hovborg og til brandvidner Jørgen P. Jessen af Råbjerg og Hans P. Pedersen af Hovborg.

3/ Andragende fra skolelærer Christiansen af Lindknud der har begjæret lån af Ribe amts skolefond på 800 kroner til opdyrkning af skolens mose lod og begjærede sognerådet kaution for arbeidets udførelse der var fastsat til 30te juli 1879. Bevilgedes.

4/ Til voldgiftsmænd til jagtrettens afløsning valgtes for denne

commune Søren P. Andersen og Jes Madsen.

5/ Skrivelse fremlagdes fra amtet, der meddelte at indenrigsministeriet har afslået communens andragende om et lån af 1200 til hedeopdyrkning for Christen Jeppesen i Hovborg.

6/ Skr. fremlagdes fra amtsskoledirektionen med fortegnelse over de bevilgede tillæg til skolelærernes lønninger i provstiet.

N. R. Bay, S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen, Jes Madsen, H. M. Mortensen,

Simon Nielsen, G. Hansen, Peter Holst.

 

Den 16de december 1878 vare sognerådet samlet på arbeidsgården I Surhave og foretoges da følgende sager

1/ Et andragende fra apotheker Bom til indenrigsministeriet om fritagelse for at svare brændvinsafgift for tiden 1` okt. 1877 – 1`okt. 1878, der var indsendt til sognerådets erklæring, vedtoges det at anbefale.

2/ Til formand i sognerådet for året 1879 gjenvalgtes Bay.

3/ Til som delegeret for denne commune at tiltræde valgbestyrelsen ved det d. 3die januar 1879 forestående folkethingsvalg valgtes Søren P. Andersen.

4/ Legatrenterne uddeltes således, I Brørup til Hans Hagensen og Jørgen Jørgensen, i Lindknud til Jens Hansen og Bertel Christoffersen

5/ Efter at en oversigt var givet over communens skatter, vedtoges det, at påligne for året 1879: 22 kroner pr. tønde hartkorn og i forhold hertil på formue og leilighed.

 

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Simon Nielsen, G. Hansen, S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen, Niels St. Nielsen, Jes Madsen.

 

Siderne 73 – 83 incl. er skattelister som bør skrives i excel. PC

 

År 1879 mandagen den 3. februar var sognerådet samlet på  fattiggården i Surhave og følgende blev forhandlet1

1/ En klage mod ligningen for 1879 fra Hans Peter Andersen, Firing over hans myndlinger Peder Johansen Petersen, Ane Johanne Martha Petersen; toges til følge.

2/ En klage over ligningen fra lærer Christiansen i Lindknud fremlagdes og oplæstes, det blev overladt formanden at underrette lærer Christiansen. Sognerådet fandt klagen ubegrundet.

3/ En klage fra Niels Kruse, Lindknud fremlagdes og oplæstes, det overdroges formanden at meddele Kruse sognerådet fandt klagen ubegrundet.

4/ En skrivelse fra Gjelsted sogneråd oplæstes, det overdroges sognerådsmedlem N. Storm og G, Hansen at indhente oplysninger som meddeles formanden.

5/ Sognerådet begjærer ministeriets resoluton angående indførelse af Carl Pedersens datter i Brørup kirkebog.

6/ Det overdroges formanden at anbefale Ebbe Jensens ansøgning om at erholde hjælp af amtsfattigkassen.

7/ Formanden undersøger hvorvidt Brørup sogn er forpligtet at udstede hjemstedsbevis til Johan Bertelsen.

10/ Stiftamtets skrivelse om veifortegnelserne fremlagdes.

11/ Der fremlagdes en skrivelse om Ribe amts legater i 1877.

12/ Indberetning om høstens udbytte for 1878 udfærdigedes.

13/ Det vedtoges at sende en skrivelse gjennem amtet til communen i Århus angående Lars Larsens forsørgelse

13/ En skrivelse fra Vinding-Bryrup-Vrads oplæstes.

15/ Til at udfærdige listen over de valgberettigede til folketinget valgtes formanden, Simon Nielsen og Hans M. Mortensen.

16/ Jordemoder kjørselen bortleiedes for Brørup sogns vedkommende for 4 kr. tur og retur.

Eskelund Hans J. Hansens enke

Thusbøl S. P. Andersen

Gjerndrup Jakob Nielsen, Surhave

Thirslund P. Holst

Det vedtoges at indhente amtets samtykke til af kommunens kasse at tilståe de fri fattigkasser i Brørup-Lindknud hver 50 kroner.

Mødet sluttet.

H. M. Mortensen, Jes Madsen, Niels St. Nielsen, S. P. Andersen, Simon Nielsen, Peter Holst, Søren Chr. Sørensen.

 

År 1879 den 7de april var sognerådet samlet på arbeidsgården og blev følgende sager forhandlet

1/ Til ligsynsmand i Klelund distrikt i stedet for Jens Chr. Hansen, valgtes Andreas Hansen, Klelund.

2/ Et andragende fra kirkeværgen for Lindknud kirke om at flytte kirkegårdshegnet ud i syd og nord på skolens grund mod et årligt vederlag til skolelærerembedet fra kirkens kasse???? ???? ???? ????vedtoges det at anbefale.

3/ En forskrivelse fra Vorbasse -Grene sogneråd, der må anerkjende Samuel Sørensen Damgaard af Vorbasse forsørgelsesberettiget, da han for 2 år siden forlangte hjælp herfra og fik et lån af Gregers Hansen i Lindknud. Det oplystes, at han i sin tid fik bemeldte lån af

formanden imod obligation til G. H., men at han ingen hjælp har fået af sognet her i de 6 år han har levet i Vorbasse og følgelig må afvises.

4/ Det vedtoges i henhold til lov af 10. marts 1879 at indskyde 300 kroner i den fri fattigkasse for indeværende år samt at ansøge ministeriet om et tilsvarende lån i henhold til anførte lov § 6.

5/ Til brandfoged og opsynsmand i Gilbjerg distrikt i stedet for Hans Chr. Nielsen i Gilbjerg

der har begjæret sig entlediget, vedtoges det at indstille Hans Peter Petersen i Gilbjerg samt til brandvidner Jes Schaffe og Gottlieb Nielsen.

6/ Til brandfoged og opsynsmand i Tuesbøl distrikt i stedet for Niels Sørensen Nielsen i Tuesbøl, der har begjæret sig entlediget, vedtoges det at indstille Niels Mortensen i Tuesbøl. samt til brandvidner Christian Laugesen og Niels Hansen.

7/ Skrivelse fra Hillerslev sogneråd angående pigen Anne Kirstine Bennedsen vedtoges det at besvare med en begjæring om at meddele, på hvilken måde Hillerslev sgrd. ønsker pigen hjemsendt til Hillerslev.

8/ Som svar på et andragende fra en del beboere i Oxlund og Hovborg angående veien fra Oxlund til Hovborg vedtoges det at svare, at man vil drage omsorg for at forhandle med lodseierne om at opnåe en bedre linie eller i det mindste at få nogle af de påklagede mangler rettede.

N. R. Bay, S. P. Andersen, Niels St. Nielsen, G. Hansen, Simon Nielsen, H. M. Mortensen, Peter Holst, Søren Chr. Sørensen, Jes Madsen.

 

År 1879 den 9de juni var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet.

1/ Et andragende fra læreren i Eskelund om opførelse af et vognhus kunde man foreløbig ikke gå ind på.

2/ Istedetfor Jeppe Jakobsen, Bertel Ravn og Niels Karstensen af Gjerndrup der efter at have fungeret i 3 år, har begjæret sig entledigede som resp. brandfoged og opsynsmand samt brandvidner i Gjerndrup distrikt, vedtoges det at indstille Jørgen Christian Jensen og Mads Jensen til brandvidner i anførte distrikt.

3/ Der fremlagdes Ind. min. resol., at Knudsine Mikkeline Vedstesen tilføres Brørup sogns kirkebog.

4/ Der fremlagdes skr. fra stiftsamtet at det er pålagt veiassistent Møller at lade broerne på Driftsveien istandsætte.

N. R. Bay, Jes Madsen, H. M. Mortensen, S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen, G. Hansen, Niels St. Nielsen, Peter Holst.

 

År 1879 den 7de juli afholdtes et extraordinært sognerådsmøde hos formanden i Eskelund og blev følgende sager forhandlet

1/ Der tilstodes lærer Tjellesen i Eskelund et tilskud af 30 kroner til opførelsen af et vognhus imod at vognhuset bliver communens eiendom og at lærer Tjellesen vedligeholder det i sin embedstid.

2/ En skriv. fra skoledirektionen med forslag om en udvidelse af skolestuen for nederste klasse i Eskelund skole vedtoges det at besvare derhen, at der i virkeligheden kun undervises 35 børn i anførte skolestue og at derfor rummet måtte ansees for at være tilstrækkelig.

3/ Det vedtoges at fæste den hidtilværende bestyrer af arbeidsgården Poul Friis for det kommende år fra 1ste novbr. 1879 – 1ste novbr. 1880 på samme vilkår som hidtil.

4/ Det overdroges næstformanden Hans M. Mortensen at træffe overenskomst med Niels Jensen Knudsen og Nis Thomsen om godtgjørelse for nogle af dem udførte kjørseler.

5/ Det vedtoges efter stiftsamtets pålæg at anbringe ventiler på arbeidsgården.

N. R. Bay, S. P. Andersen, H. M. Mortensen, Jes Madsen, Søren Chr. Sørensen,

Niels St. Nielsen, G. Hansen, Simon Nielsen, Peter Holst.

 

År 1879 den 4de august var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlede

1/ En regning fra kjøbmand A. Jensen, Brørup Station til træskomand Anders Chr. Andersen, sognerådet kunne ikke gå ind på at betale bemeldte regnings beløb.

2/ En begjæring fra flere beboere af Brørup om tilbagebetaling af kommunebidrag af det til jernbanen afståede jord. Sagens ordning overdroges formanden og H. M. Mortensen

3/ Indenrigsministerens cirkulære om præmiering for skolelodders dyrkning fremlagdes.

4/ Amtets skrivelse angående apoteker Boms brændevinsafgift oplæstes

5/ Et andragende fra lærer Christiansen, Lindknud om ophøielse af et stykke tag samt anbringelse af en gavl med luge, det overdroges sognerådsmedlem Gregers Hansen at besørge det begjærte arbeide udført.

6/ Til brandfoged for Klelund i stedet for Hans Chr. Hansen der har begjæret sig entlediget

vedtoges det at indstille Peder Christensen, Klelund og vidner Mads Lauridsen og Ole Pedersen.

7/ Til brandfoged for Hyllelund–Kidholm med udflyttere indstilles Niels Poulsen vidner Hans Peder Hansen, Mads Chr. Bertelsen.

8/ Til brandfoged for Lindknud by med udflyttere indstilles Henrik Jensen vidner Jeppe Nissen, Hans Egelund.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Simon Nielsen, Niels St. Nielsen, Jes Madsen, G. Hansen,

Peter Holst, S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen.

 

År 1879 den 6te oktober var sognerådet samlet, på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet:

1/ Henrik Jensen af Lindknud, der forlangte sig entlediget som brandfoged og opsynsmand i Lindknud distrikt på grund af legemssvaghed og fremlage lægeattest derfor, vedtog man at indstille til entledigelse og i hans sted at indstille Jørgen Thomsen af Lindknud til brandfoged og opsynsmand i anførte distrikt.

2/ I anledning af en ansøgning fra Jens Clausen til bestyrelsen for det nye blindeinstitut om friplads for sin blinde søn er der af kirke og indenrigsministeriet begjæret sognerådets erklæring om hans eiendoms værdi samt påhvilende gjæld, og om hans formueforfatning tillader ham at yde bidrag til sønnens underhold på blindeinstituttet. Det vedtoges

at svare, at hans eiendom er 3000 kroner værd og den er behæftet med gjæld, samt at man ikke anseer ham i stand til at betale for sønnen, da han er en gammel, svagelig, mand, der har en uforsørget datter hjemme og må lade sin eiendom drive ved fremmed hjælp.

3/ Skemaet angående høstens udfald i 1879 fremlagdes og udfyldtes.

4/ Til på communens vegne at møde ved sessionen i Holsted valgte sognerådet Peter Andersen.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Niels St. Nielsen, Jes Madsen, S. P. Andersen, Simon Nielsen, Peter Holst, G. Hansen, Søren Chr. Sørensen.

 

Mandagen den 1ste decbr. 1879 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet:

1/ Skolelærer Christiansen i Lindknud bevilgedes et tillæg af 2 tdr. stenkul for i vinter til skolebrændsel på grund af, at de leverede tørv var af dårlig beskaffenhed, samt 1 krone til en kakkelovnslåge. Endvidere vedtoges det at inddrive de resterende restancer af skolebrændsel & fourage til Lindknud skole.

3/ Det vedtoges at forskrive stiftsamtet om pleiebarnet Jens Peter Christensen Degnebolig, som man forrige efterår ikke kunde få anbragt hos pleieforældre og som derfor blev anbragt hos bestyrer Poul Friis på arbeidsgården, fremdeles må forblive sammesteds for samme

betaling som hidtil.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Niels St. Nielsen, Simon Nielsen, Jes Madsen, G. Hansen,

S. P. Andersen, Søren Chr. Sørensen, Peter Holst.

 

Mandagen d. 15de december 1879 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet:

1/ Efter at en oversigt var givet over communens skatter, vedtoges det at påligne for året 1880 ligesom i indeværende år 22 kroner pr. tønde hartkorn og i forhold dertil på formue og leilighed.

2/ Legatrenterne uddeltes således i Brørup til Hans Hagensen og Jørgen Jørgensen, i Lindknud til Jens Hansen i Klelund og Jørgen Burkals enke.

3/ Til formand for sognerådet for året 1880 gjenvalgtes Bay og til revisorer valgtes Søren Peter Anderen og Søren Hansen i Klelund.

4/ Til medlemmer af skolekommissionen for de næste 3 år valgtes Søren Peter Andersen på ny og Villum Nielsen.

5/ Tilsynet med skolerne overdroges i Brørup S. P. Andersenog i Lindknud Peter Chr. Thygesen, tilsynet med veiene overdroges i Brørup Hans M. Mortensen, Jakob Nielsen og Peter Holst, i Lindknud Niels St. Nielsen, Peder Nielsen, Jes Madsen, tilsynet med jordemoderboligerne i Lindknud Jes Madsen, i Brørup Peter Holst, tilsynet med arbeidsgården Hans M. Mortensen og Jakob Nielsen.

6/ Til forligsmægler i tyendesager stedet for Peter J. Petersen, der har begjæret sig entlediget, valgtes Johan Søltoft og til suppleant Bertil Ravn.

7/ Tilsynet med de fattige udenfor arbeidsgården overdroges S. P. Andersen og Peder Chr. Thygesen.

8/ Til at tiltræde bestyrelsen for den fri fattigkasse valgtes Simon Nielsen i stedet for Jens Lambert Sørensen, der har begjæret sig entlediget

9/ Planen for veiarbeidet i 1880 fremlagdes.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Jes Madsen, Søren Chr. Sørensen, G. Hansen, Peter Holst,

S. P. Andersen, Niels St. Nielsen.

 

Mandagen 2 feb. 1880 var sognerådet samlet på arbejdsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet:

1/ Høstberetningen for 1879 udfærdigedes.

2/ En klage fra Andreas C. Smidt på Debel mark over sin ansættelse til communebidrag vedtog man at besvare derhen, at man ikke kunde indgåe på en yderligere nedsættelse end den, der alt var foretagen, idet han ansees ansat lavere end ifjor.

3/ Fra Nikolai Poulsen i Hovborg var indkommet en klage over hans ansættelse til communebidrag, som man vedtog at besvare derhen, at man ikke så sig i stand til at foretage den begjærede nedsættelse.

5/ Fra Peder Pedersen i Adsersbøl var indkommet en klage over Peder Steffensens skatteansættelse. I henhold til de meddelte oplysninger vedtoges det at foretage en ændring i den påankede skatteansættelse.

6/ Det vedtoges at indgå med andragende til stiftsamtet om det må tillades af communens kasse at yde et bidrag for et år af 50 kr. som rentefrit lån til drengen Jørgen Peter Jørgensens skolegang på en lærd skole, begrundet på hans særlige anlæg og forældrenes trange kår.

7/ Henrik Kahl samt Hans Christensen Thullesen og Jens Pedersen af Tirslund have

begjæret sig entledigede som resp. brandfoged og opsynsmand samt som brandvidner i Tirslund distrikt. Det vedtoges at indstille Søren Petersen til brandfoged og opsynsmand samt Niels Hermansen og Hans P. Rasmussen til brandvidner.

8/ Til medlem af bestyrelsen for den fri fattigkasse i stedet for Hans Christensen af Tirslund, der har begjæret sig fritaget, valgtes Morten Hansen i Tirslund.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, P. Nielsen, Niels St. Nielsen, Peder C. Thygesen, J. Nielsen,

Peter Holst, Jes Madsen.

 

Løverdagen den 13de marts 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og følgende sager forhandledes:

1/ Hedeselskabets tidsskrift, som gratis tilstilles sognerådet fremlagdes.

2/ I stedet for C. Bennedsen og P. Chr. Hansen, der har fungeret som hegnssynsmænd siden 1875 (indstilling af 7. mai 1875) og Jørgen Hansen som suppleant, vedtog man at indstille gårdeier Johan Søltoft af Gjerndrup og gårdeier Nis Andersen af Tuesbøl samt gårdeier

Peder Nielsen af Eskelund som suppleant.

3/ sognerådsmedlem Niels Storm Nielsen delegeredes til at følge biveiassistenten på veisyn 16de marts kl. 12 middag.

4/ Til delegeret ved det i nærværende forår forestående amtsrådsvalg valgtes formanden i sognerådet.

5/ I anledning af en klage fra Nikolai Poulsen i Hovborg, der fra stiftamtet var sendt til sognerådets erklæring, vedtog man at svare, at man måtte henholde sig til det afslag, man i mødet d. 2den febr. d. å. havde vedtaget, og overdrog det til formanden nærmere at oplyse

og begrunde samme.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, P. Nielsen, J. Nielsen, P. Chr. Thygesen, Peter Holst,

Jes Madsen, Niels St. Nielsen, S. P. Andersen.

 

Mandagen den 5te april 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet:

1/ Hedeselskabets tidsskrift som gratis tilstilles sognerådet fremlagdes.

2/ I stedet for brandfoged Terkel Sørensen samt Frederik Juul og Søren Mortensen som brandvidner, der har begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille gårdmand Peder Pedersen, Adsersbøl til brandfoged for bemeldte distrikt, og vidner Peder Sørensen og Hans

Klausen Ravn af Adsersbøl.

3/ En skrivelse fra Jerne-Skads sogneråd angående arbeidsmand Mads Pedersens  forsørgelse fremlagdes.

H. M. Mortensen, S. P. Andersen, P. Nielsen, P. C. Thygesen, Jes Madsen, Jacob Nielsen, Niels St. Nielsen, Peter Holst.

 

Mandagen den 10de mai 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ Et andragende fra læreren i Eskelund skole om en reparation eller fornyelse af pumpen ved Eskelund skole vedtoges det at besvare derhen, at det overdrages Søren P. Andersen at sørge for pumpens istandsættelse og fornyelse. Ligeledes overdroges det samme at lade pumpen ved Surhave skole istandsætte, da den er brystfældig.

2/ En begjæring fra herredsfogeden om en erklæring angående gyldigheden af, at den oprettede landpoliti i amtets samtlige jurisdiktioner eller i dets grændsejurisdiktoner i henhold til amtsrådsforhandlingerne i mødet 9-10 marts d. å. no. 82, besluttede man at besvare således, at man kunde tiltræde forslaget, for så vidt det kun angik landpolitis oprettelse i grændsejurisdiktionen hørende men derimod ikke for amtets samtlige jurisdiktioners vedkommende, samt under forudsætning af, at der for denne jurisdiktions vedkommende ansattes to gående politibetjente med station i jurisdiktionens østlige og sydlige del, som man ubetinget måtte ansee for heldigere end en enkelt bereden betjent i Holsted.

3/ Det vedtoges at ansøge om amtsrådet om, at der af amtsfonden måtte tilståes herværende commune en årlig hjælp til den sindssyge Peder Olesens underhold på Viborg sindssygeanstalt.

4/ Et andragende fra Jens Hansen i Klelund om et lån af communen på 100 kroner til afhjælpning af hans eiendom kunde man ikke indlade sig på, men måtte henvise ham til en liden hjælp af den fri fattigkasse.

5/ Til brandfoged og opsynsmand i Vittrup distrikt i stedet for Jens Peter Burkal, der har begjæret sig entlediget, vedtoges det at indstille husmand Peter Petersen samt til brandvidner Peter Hansen og Christoffer Hansen i stedet for Jesper Gehlert og Thomas Lauridsen.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Peter Holst, Jes Madsen, Niels St. Nielsen, P. Chr. Thygesen,

S. P. Andersen, P. Nielsen, J. Nielsen.

 

Mandagen d. 7de juni 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ En begjæring fra møller Termansen i Hulkjær om nedsættelse i hans formueskat for 1880 på grund af en indtrådt forandring i hans familieomstændigheder vedtoges det at imødekomme således, at man nedsatte ham for 2det halvår til 15 kr. og hans fraskilte hustru til 10 kroner.

2/ Til voldgiftsmand ved afløsning af det på gårde og boelssteder hvilende hoveri valgtes for denne communes vedkommende gårdeier Jakob Nielseni Surhave.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, P. Nielsen, Jes Madsen, Jacob Nielsen, S. P. Andersen,

Peter Holst, Niels St. Nielsen, P. C. Thygesen.

 

Mandagen d. 2. august 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet:

1/ Til synsmand og suppleanter ved vands afledning ifølge lov af 28. mai § 6 valgtes til synsmand: Villum Nielsen som formand samt Hans Jakob Søltoft og Peder Chr. Thygesen og til suppleanter Niels Gravesen og Ernst Jensen.

2/ En skriv. fra lærerinde Karen Jensen i Eskelund til amtsskoledirektionen om at det måtte pålægge sognerådet at yde hende et tillæg til den accorderede løn for sidste vinter, fremsendt til sgrds. erklæring, vedtog man at besvare derhen, at man ikke kunde indlade sig på hendes andragende.

3/ Nogle reparationer på Lindknud skole, som lærer Christiansen havde andraget om, blev det pålagt skolepatronen for Lindknud, Peder Chr. Thygesen, at lade udføre.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, S. P. Andersen, Jes Madsen, Niels St. Nielsen, Jacob Nielsen,

P. Chr. Thygesen, Peter Holst.

 

Mandagen d. 4de oktober 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev følgende sager forhandlet:

1/ En klage fra lærer Christiansen over veien ved Lindknud bro vedtog man at imødekomme og overdroges det sognerådsmedlem Peder Nielsen at træffe foranstaltning til veiens istandsættelse.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Jacob Nielsen, Jes Madsen, P. Nielsen, P. C. Thygesen,

Niels St. Nielsen, S. P. Andersen, Peter Holst.

 

Mandagen d. 6te december 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlede:

1/ Man besluttede i foregående decbr. termin at afbetale 1000 kroner på lånet i nationalbanken i stedet for 500 kr. for så vidt banken vil modtage samme.

2/ Et forslag om fremtidig at fordele udgifterne til Tirslund skole mellem Føvling-Holsted commune og Brørup-Lindknud commune efter børnetallet, som var indkommet fra førstnævnte communes sogneråd, vedtog man at besvare, efter at man først havde indhentet oplysning fra amtsskoledirektionen om grundlaget for den hidtilværende ordning, da man

ikke er i besiddelse af den siden 13. januar 1835 skoleplan eller noget andet aktstykke, der indeholder oplysning desangående.

3/ Til jordboniteringsmænd for treåret 1881-83 valgte man de to hidtil fungerende, Villum Nielsen og Søren Jepsen.

4/ Et andragende fra kroejer Chr. Kruse i Gjerndrup til stiftamtet om tilladelse til at flytte Gjerndrup kro ca.1000 alen mod syd til det sted, hvor veien fra Gjerndrup og Lindknud falder i Ribe-Veile chaussee, vedtoges det at forsyne med sognerådets anbefaling.

5/ En skrivelse fra stiftamtet, hvor der i anledning af en besværing fra sognefogeden i Lindknud henstiller til sognerådet at betale sognefogedenen erstatning for besørgelse af hans postsager, vedtog man at besvare derhen, at man ikke kunde anerkjende communens forpligtelse hertil men måtte tillade sig at henvise til en forhandling mellem postvæsenet og den begunstigede? der havde beskikket sognefogeden.

6/ Til ligsynsmænd i stedet for Thyge Hansen af Thuesbøl Hans Pedersen, Brørupgård og Mads Hansen, Damgård vedtoges det at indstille Peter Schmidt, Skovhøi, Klaus Moltesen, Gravengård og Søren Jespersen, Ågård.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Jacob Nielsen, Jes Madsen, Niels St. Nielsen, P. Nielsen,

Peter Holst, Peder Chr. Thygesen.

 

Løverdagen d. 18. december 1880 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ Efter at en oversigt var givet over communens status, vedtoges det at påligne for året 1881 20 kr. pr. tønde hartkorn og i forhold dertil på formue og leilighed.

2/ Legatrenterne uddeltes således: i Brørup til Jørgen Jørgensen og Hans Hansen, i Lindknud til Jens Hansen i Klelund og Jørgen Bruhns enke i Vittrup.

3/ Til formand i sognerådet for 1881 valgtes Bay.

N. R. Bay, S. P. Andersen, Peder Chr. Thygesen, Jes Madsen, P. Nielsen, Jacob Nielsen,

Peter Holst, Niels St. Nielsen, H. M. Mortensen.

 

Mandagen d. 7de februar 1881 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ En klage fra Hans Kr. Jensen (Christen Hansens efterfølger) i Oxlund om hans skatteansættelse for indeværende år vedtog man at besvare derhen, at man ifølge de oplysninger, der var til rådighed for sognerådet, var villig til at nedsætte hans skat til 12 kr.

2/ Til brandfoged og opsynsmand i Eskelund distrikt i stedet for Peder Karstensen, der har begjært sig entlediget, vedtog man at indstille Jørgen Andersen samt til brandvidner Thomas Thomsen og Mathias Møller Lauridsen i stedet for Godske Andersen og Jens Hansen Smidt.

3/ Høstberetning for 1880 udfærdigedes.

4/ Indbydelse til et møde af delegerede fra Ribe amts sogneråd på Bramminge station 12te februar fremlagdes.

5/ Til at udfærdige valglisterne for Brørup-Lindknud commune til folketinget i forening med formanden valgtes Hans Madsen Mortensen og Peder Nielsen.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Jacob Nielsen, P. C. Thygesen, P. Nielsen, Jes Madsen,

Peter Holst, S. P. Andersen, Niels St. Nielsen.

 

Mandagen den 14de marts var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ Valglisterne til folkethinget fremlagdes og blev adskillige ikke optagne vælgere tilført.

2/ Sognefoged Søren Hansen i Klelund tilstodes der 5 kr. årlig for selv at afhente sine tjenestebreve  på brevsamlingsstedet i Klelund.

3/ Skema angående udsalgssteder med brændevinshandel og beværtningssteder udfyldtes.

4/ Til hegnssynsmand for treåret 31. marts 1881-31. marts 1884 valgtes Johan Søltoft i Gjerndrup som formand og Søren Jeppesen i Vittrup og Nis Andersen i Thuesbøl samt til suppleant Peder Hansen i Eskelund.

5/ Til vurderingsmænd for mark-og vei fred valgtes de samme som under no. 4 anført.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, Peder C. Thygesen, Niels St. Nielsen, S. P. Andersen, P. Nielsen, J. Nielsen, Jes Madsen, Peter Holst.

 

Mandagen d. 4de april var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ En begjæring fra H. J. Hansens enke i Eskelund kær om anbefaling til fri proces i en sag med Peter Jensen vedtog man at imødekomme.

2/ En skrivelse fra stiftamtet om forsørgelse af Niels J. Borks børn overdroges det formanden at besvare.

3/ Det overdroges Peder Chr. Thygesen at drage omsorg for anskaffelsen af en ny pumpe

samt en reparation af loftet i Lindknud skole.

4/ I anledning af en skrivelse fra Viborg fængselsselskab om tilskud overdroges det formanden at søge videre oplysning om selskabet og dets virksomhed.

N. R. Bay, H. M. Mortensen, P. Nielsen, Niels St. Nielsen, Peder C. Thygesen, Jes Madsen,

S. P. Andersen, Jacob Nielsen, Peter Holst.

 

 

Tirsdagen den 7de juni 1881 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ Det i Gjerndrup beliggende af Frederik Petersens enke beboede hus påtog man sig i løbet af sommeren at nedbryde og bortfjerne og samtidig dermed at overdrage uhrmager P. Koed grunden, hvorpå huset ståer med have, til fri eiendom strax fra 1. mai 1881 ( i stedet for efter anførte enkes død ) imod et vederlag af 3½ kr. årlig, som uhrmager Koed betaler hvert år d. 1ste mai forud, så længe enken lever, dog i intet tilfælde ud over 10 år.

P. Koed         P.s.v.

uhrmager       N. R. Bay / H. M. Mortensen

2/ Det vedtoges at indstille Peter Schmidt af Skovhøj til brandfoged og opsynsmand i Brørup sogns østre distrikt og forpagter Rosenstand og Søren Jørgensen til brandvidner i stedet for Klaus Moltesen og de to hidtil fungerende brandvidner, der have begjæret sig entledigede.

3/ Man vedtog at tilbyde at yde drengen Søren Knudsen af Gilbjerg kost, logi og vadsk på communens arbeidsgård for et helt år for 90 kroner eller for et vinterhalvår for 60 kroner.

4/ Til medlemmer af valgbestyrelsen for det forestående valg af et medlem af sognerådet valgtes Hans M. Mortensen, Peder Nielsen og Bay.

N. R. Bay, Peder C. Thygesen, Jes Madsen, H. M. Mortensen, N. St. Nielsen, Peter Holst,

S. P. Andersen, Jacob Nielsen.

 

Mandagen d. 13. juni var sognerådet efter endt valg samlet til et extraordinært sognerådsmøde på arbeidsgården i Surhave og blev da følgende sager forhandlet:

1/ Det nyvalgte medlem, Kjøbmand V. Schmidt, som var tilstede, valgtes til formand i stedet for Bay, der er udtrådt af sognerådet.

H. M. Mortensen, Jes Madsen, Peder Holst, S. P. Andersen, P. Nielsen, N. St. Nielsen,

 Jacob Nielsen, Peder C. Thygesen.

 

Tirsdagen den 19de juli bortleiedes græssletten på engen Kokvad ved Brørup kirke i 7 parceller, således at man begyndte fra vestre side med parc. no. 1 på følgende konditioner:

1/ Græsset skal være slået inden 1. august.

2/ Leieafgiften betales til formanden inden 1. november.

Høistbydende bleve

Parcel no. 1. Smed Jordan, Nørbølling    med               kr.                  9, 50

     ”     no. 2. P. Andersen, Stenbrogård     ”                 ”                   13, 50

     ”     no. 3 Smed H. P. Andersen, Firing                       ”                 “                   18, 50

     ”     no. 4.                       samme                                    ”                 ”                   18, 25

     ”     no. 5. Smed Niels Mortensen, Tuesbøl                 ”                 ”                   17, 50

     ”     no. 6. Anders Sørensen, Tuesbøl      ”                  ”                  15, 00

     ”      no. 7. Niels Chr. Nielsen, Eskelund                        “                 “                   16, 00

hvilke bud strax approberedes.

Af sognerådets medlemmer vare tilstede H. M. Mortensen, S. P. Andersen, Jacob Nielsen,

P. Holst, V. Schmidt.

p. s. v.           V. Schmidt

 

Mandagen den 1. aug. 1881 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Forlangende af den ved extraord. hjemstedsbevis forsynede Hans Sørensen Tornum

om at få tørv leveret i lighed med tidligere i Malt-Folding. Det vedtoges at yde ham 8000 klyne, og overdroges det Jac. Nielsen at forskaffe dem kjøbt og leveret.

2/ Der fremlagdes lægeattest fra brandfoged Peter Christensen, Klelund, hvoraf det fremgår at han på grund af svaghed er uskikket til dette embede, det vedtoges i stedet for at indstille Niels Jensen, Klelund.

3/ Til brandfoged for Oxlund i stedet for Povl Sørensen og vidner der have begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille Jens P. Sørensen, Oxlund, og som vidner Oluf Christensen og Hans Olesen.

4/ Det overlodes formanden at indberette til amtet at Føvling-Holsted kommune nægter at refundere den P. Mogensen ydede fattighjælp.

5/ Det i Gjerndrup beliggende, hidtil af Frederik Petersens enke beboede hus overdroges til Peter Holst af Tirslund, til nedbrydning i løbet af denne sommer, mod en betaling af 30 kroner, hvoraf han betaler 15 kr. inden nedbrydningen begynder og 15 kr. inden 1. august 1882.

V. Schmidt, S. P. Andersen, H. M. Mortensen, Jes Madsen, P. C. Thygesen, Jacob Nielsen, Peter Holst, P. Nielsen, Niels St. Nielsen.

 

Indenrigsministeriet har under 29de f. m. bevilliget udstykningen af J. Sørensens

jorder mat. no. 1e og 1g Oxlund således:

                                                                 Hartkorn                             Gmlskt

Matr. no. 1e                                              1 sk. 1 fd. 1 ¼ alb.              1 kr. 30 øre

    ”      ”   1k                                                               1                                    9  ”

    ”      ”   1g                                                          2           1½                           61   ”

    ”      ”   1l                                                                        2 ¾                           22   ”

                                                                      2 sk. 1fd.         ½ alb.           2 kr. 22 øre

hvilket herved meddeles sognerådet til behgl. efterretning

Friis

Til

Br. L. Sogneråd.

 

Mandagen d. 3. octbr. 1881 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave. Fraværende

var Søren Peter Andersen.

1/ Hedeselskabets tidsskrift fremlagdes.

2/ Thyge Frandsen, Surhave, har til gode hos kommunen for grus til Adsersbøl veien, og enedes man med ham at han får ret til i alt at grave 800 læs mærgel som vederlag såvel for det omtalte grus, som for det fra tidligere tid tilgodehavende mærgel. De 800 læs mærgel skal være borttaget forinden forløbet af 16 år, da retten efter den tid betragtes som bortfaldet.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M. Mortensen, Niels St. Nielsen, Peter Holst, P. Nielsen, Jacob Nielsen,

Jes Madsen, Peder Chr. Thygesen.

Ovennævnte overenskomst tiltrædes af mig.

Thyge Frandsen

 

År 1881 den 5. decbr. var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, fraværende var

Hs. Madsen Mortensen på grund af sygdom. Følgende sager forhandledes:

1/ Ifølge pålæg fra amtet om at udfærdige lister over de snekastningspligtige i kommunen i henhold til amtsrådets regulativ af 7. decbr. 1859, enedes man om at beregne for

Lindknud sogn med det hele for hver omgang beregnede mandskab, altså gjøre omgangene halv så store, og overdroges det formanden at udfærdige listerne.

2/ Hedeselskabets beretning fremlagdes.

3/ Peter Petersen, Vittrup fremlagte lægeattest for at han af helbredshensyn ikke kunde være brandfoged og vedtoges det i stedet for ham at indstille til brandfoged i Vittrup Peter Hansen, Vittrup.

4/ Til brandvidne i Oxlund i stedet for Hs. Olesen, der er svagelig udnævntes Hs. Elbæk Jepsen i Oxlund. Det bestemtes at afholde møde på fattiggården den 9. december for at lægge ligningen.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, S. P. Andersen, Peter Holst, P. Nielsen, Jes Madsen, Niels St. Nielsen,

Peder Chr. Thygesen, Jacob Nielsen.

 

År 1881 den 9. december afholdt sognerådet møde på arbeidsgården i Surhave, hvor

følgende sager forhandledes:

1/ Efter at en oversigt om kommunens status var givet vedtoges det at påligne 18 kr. pr.

tønde hartkorn, og i forhold dertil på formue og leilighed.

2/ Legaterne uddeltes således:

i Brørup sogn til Jørgen Jørgensen og Hans Hagensen, og i Lindknud Jens Hansen, Klelund

og Jørgen Burkals enke i Vittrup.

3/ Til formand for sognerådet for 1882 valgtes Schmidt.

4/ De øvrige sognerådsmedlemmer vedblive for 1882 at varetage de dem tidligere tildelte

bestillinger.

5/ Ligningen for 1882 lagtes og underskreves.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, P. Nielsen, Jes Madsen, N. St. Nielsen, S. P. Andersen, Peder Chr. Thygesen, Peter Holst, Jacob Nielsen.

 

Holsted d. 12. jan. 1882

I året 1881 er til kommunen indkommen i kjendelser for næringsbeviser den 2. mai til Peter Berg i Brørup

til krohold                           kr. 60, 00

den 20. juli til J. Th. Nielsen, Vittrup

til detail og brdvhdl.            ”  260,00

den 24. oct. til C. C. Møller, Brørup

til detail og brdvhdl.             ”  260, 00

                                                                  kr. 580,00

                      herfra 4 %                                    23,20

                                                                   kr. 556,80

fremsendes herved mod behagelig kvittering

F. Friis

Til Brørup-Lindknud sogneråd.

 

År 1882 den 6te februar var sognerådet samlet på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Det vedtoges at indstille Nicolai Povlsen til brandfoged og opsynsmand og Morten Peter Jacobsen og Peter Jensen til vidner for Hovborg distrikt istedetfor Niels Graversen. Hs. P. Petersen og Jørgen P. Jepsen der har begjert sig entledigede.

2/ Høstberetning udfærdigedes.

3/ En klage fra M. P. Hansen, Klelund over skatteansættelsen vedtog man at besvare derhen at der ikke kan tages hensyn til klagen, da man anseer den for ugrundet.

4/ Fra endel beboere i Oxlund fremkom klage over den såkaldte jordemodervei og overdroges

det til P. Nielsen at lade udføre det nødvendigste og således afhjælpe de værste mangler.

5/ Et andragende fra møller Termansen Hulkjær mølle om en forandret retning af den ny landevei Holsted St.-Donslund anbefaledes.

6/ Til at udfærdige valglisterne for Brørup-Lindknud kommune til folkethingsvalg i forening med formanden udnævntes Hans M. Mortensen og P. Nielsen.

7/ Til revisorer for kommuneregnskabet valgtes S. P. Andersen og Søren Hansen, Klelund.

8/ S. C. Sørensen, Gjerndrup mødte og klagede over skatteligningen det vedtoges at nedsætte hans skat på formue og leilighed til 30 kr.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M. Mortensen, Peder C. Thygesen, Jacob Nielsen,Peter Holst, Jes Madsen,

 P. Nielsen, S. P. Andersen, N. St. Nielsen.

 

År 1882 den 3. april var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Der afholdtes licitation over levering af tag til Surhave og Lindknud skoler; taget skal leveres den 12te april ved Surhave skole og lavestbydende blev Villum Nielsen, Hulvad, der

påtog sig at levere 12 sk?. à 7 kroner til Surhave skole og Niels Peder Schelde, Gammelby, der påtog sig at levere 8 sk?. à 7 ¼ kroner til Lindknud skole.

2/ Der fremlagdes lægeattest fra brandfoged Peter Hansen, hvorefter han forlangte sig fritaget, det vedtoges i stedet at indstille til brandfoged og opsynsmand for Vittrup distrikt Søren Christensen i Vittrup.

3/ Det vedtoges at indstille Jens Hansen i Debel og Jørgen Thomsen i Lindknud til ligsynsmand for Lindknud sogns østre distrikt og Mads Adam i Debel til suppleant.

4/ Det vedtoges at give drengen Laurids Degnebolig i kost og pleie hos Jans P. Burkal i Vittrup mod samme betaling som tidligere, nemlig 70 kroner årlig.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, P. Nielsen, Niels St. Nielsen, Peder C. Thygesen, Jes Madsen, Jacob Nielsen,

Hans M. Mortensen, S. P. Andersen, Peter Holst.

 

År 1882 den 6. juni var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Andragende fra Hans Friis, Adsersbøl mark om anbefaling for at opnå fri proces i anledning af en eiendomshandel med Martinus Petersen. der fremlagdes forskjellige beviser hvoraf det synes at fremgå at der har funden handel sted, hvorhos det endvidere oplyses at manden er fattig; det vedtoges at anbefale andragendet.

2/ Istedetfor brandfoged Hans Peter Petersen, brandvidner Jes H. Schaffer og Gotlib Nielsen for Gilbjerg og Debel byer ved-toges det at indstille Jens Lambert Sørensen og til vidner Jørgen Larsen og Niels Lassen alle af Gilbjerg.

3/ Til brandfoged og opsynsmand i Thuesbøl distrikt i stedet for Niels Mortensen, der har

begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille Thyge Hansen, Firing, samt til vidner

Bertel Saatrup, Brørup St. og Hans Hansen, Thuesbøl.

4/ Til som delegeret at deltage i valget af et amtsrådsmedlem, valgtes formanden.

5/ Til brandvidner i Klelund i stedet for Mads Lauridsen og Ole Pedersen, valgtes Jens Hansen Ravn og Mads Madsen af Klelund.

6/ Det vedtoges at fæste den hidtilværende bestyrer af arbeidsgården Povl Friis for det

kommende år fra 1. novbr. 1882 – 1. novbr. 1883 på samme betingelser som hidtil.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M. Mortensen, Jacob Nielsen, Peter Holst, Peder C. Thygesen, P. Nielsen,

Jes Madsen, S. P. Andersen, Niels St. Nielsen.

 

Onsdagen d. 12te juli bortleiedes græssletten på engen Kokvad ved Surhave bro i 7 parceller, således at man begyndte fra vestre side med parcel no. 1., på fægende

konditioner:

Parc. no. 1.    V. Schmidt, Brørup med                                               kr. 8,00.

   ”      ”    2.  samme                                                                            ” 10,00.

   ”      ”    3.  Niels Mortensen, Thuesbøl mark                                   ”  14,00.

   ”      ”    4.  Peder Staal, Thuesbøl                                                    ”  16,75.

   ”      ”     5. samme                                                                            ”  15,25.

   ”      ”     6. Andreas Andreasen, Gjerndrup                                     ”   13,75.

    ”      ”    7. Hans Peter Andreasen, Firing                                        ”   17,00.

                                                                                       i alt                ”    94,75.

hvilke bud strax opkrævedes.

V. Schmidt, H. M. M., S. P. A.

 

År 1882 den 7. august var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende

sager forhandledes:

1/ Til brandforged og opsynsmand i Gjerndrup distrikt i stedet for Jørgen Christensen, der

har begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille Chr. Kruse samt til vidner

Søren Mathiesen Hansen og Niels Madsen, Gjerndrup.

2/ Det vedtoges at leie 2 mænd til som veimænd at vedligeholde kommunens veie, overdroges

det til Jacob Nielsen og Peter Nielsen til at antage 2 mænd fra 1. septbr. indtil videre for dagløn. Vedkommende veimænd antages såledesat de skulle arbeide på veienes vedligeholdelse fra sole opgang til sole nedgang, og mindst 8 timer og at de have at modtage ordre mindst én gang ugentlig, fra vedkommende sognerådsmedlem på hvilket veistykke de skulle arbeide. De antages foreløbig til at arbeide 2 dage ugentlig.

3/ Skrivelse fra skoledirectionen angående en skole i Vittrup fremlagdes og oplæstes.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, S. P. Andersen, Peter Holst, Jes Madsen, P. Nielsen, Jacob Nielsen,

Niels St. Nielsen, Peder Chr. Thygesen.

 

År 1882 den 2den october var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ I henhold til et andragende fra Peter Staal i Thuesbøl og Hans Jacob Vedstesen, om at give et stykke af Thingveien en lidt forandret retning, udnævntes til at efterse det på pladsen og afgive et skjøn S. P. Andersen P. Holst og Hans M. Mortensen.

2/ I henhold til landkommunallovens § 18 vedtoges det at indstille til amtet at forholdstallet for påligning for det kommende treår i lighed med det forløbne treår fastsættes til ¾ på hartkorn og ¼ på formue og leilighed.

3/ Til for de kommende tre år at fungere som voldgiftsmænd til jagtrettens afløsning i henhold til lov af 25. marts 1851 § ? udnævntes Bennedsen og Niels Jensen Jørgensen

af Thuesbøl.

4/ Til brandvidne i stedet for Mathias M. Lauridsen der er reist til America, vedtoges det at

udnævne hjuler Hans Holm, Eskelund. 5/ Til brandfoged og opsynsmand for Hyldelund og Kidholm i stedet for plantør Povlsen i Sønderlund, der har begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille husmand Niels Povlsen, Sønderlund, samt til brandvidner Anders Christiansen og Jacob Christensen af Sønderlund.

6/ Til, tilligemed formanden at udfærdige valglisterne til det forestående sognerådsvalg, udnævntes P. Nielsen og Hans M. Mortensen.

7/ Det vedtoges hos amtet at andrage om at måtte tilskyde 200 kr. til den fri fattigkasse.

V. Schmidt, P. Nielsen, Jes Madsen, S. P. Andersen, H. M. Mortensen, Peder C. Thygesen, Jacob Nielsen, Peter Holst, Niels St. Nielsen.

 

År 1882 den 4de december var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Høstberetning udfyldtes.

2/ Det overdroges Jacob Nielsen til at syne veien ved Hulkjær mølle, hvorover der er indgået

klage, og få manglerne afhjulpen. Da der klages over broerne ved Hullkjær, vedtoges det at anmode møller Termansen at møde på arbeidsgården i Surhave på mandag den 11te decbr.

3/ Et andragende fra endel beboere i kommunen om at få Foldingbro markederne flyttet

til Gjerndrup, vedtoges det at anbefale.

4/ Til brandfoged i Lindknud, i stedet for Jørg Thomsen, der har begjæret sig entlediget,

vedtoges det at indstille Niels Martinus Nielsen i Lindknud, og til vidnerFrederik Hansen og Morten Petersen, af Lindknud.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M. Mortensen, Jacob Nielsen, Pedrer Chr. Thygesen, Niels Storm Nielsen,

P. Nielsen, Jes Madsen, Peter Holst, S. P. Andersen.

 

År 1882 den 11. decbr. 1882. var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave.

Efter tilsigelse var der af de 4 nyvalgte medlemmer af sognerådet mødt, Søren Jepsen,

Klaus Moltesen og Joh. Søltoft, og følgende sager forhandledes:

1/ Efterat en oversigt over kommunens status var givet vedtoges det i lighed med i år, for 1883 at påligne 18 kr. pr tønde hartkorn og i forhold hertil på formue og leilighed.

2/ Ligningen lagdes og underskreves.

3/ Overslag for 1883 udfærdigedes og underskreves.

4/ Legatrenterne uddeltes således:

til Jørgen Jørgensen og Hans Hagensen i Brørup og Jens Hansen, Klelund og Hans Buhl i Vittrup.

5/ Til midlertidig formand valgtes kjøbmand Schmidt.

6/ Til at føre tilsyn med kommunens veie i Brørup valgtes midlertidig S. Petersen og

Jac. Nielsen og det nyvalgte medlem J. Søltoft.

7/ Til at føre tilsyn med arbeidsgården og foretage de fornødne handler valgtes midlertidig

Jacob Nielsen og det nyvalgte medlem Kl. Moltesen.

8/ Til at føre tilsyn med kommunens veie i Lindknud valgtes midlertidig P. Nielsen og de nyvalgte medlemmer Søren Jepsen og Søren Hansen.

9/ Til at efterse forholdene med en vei fra Sønderlund ad Klelund eller Hyldelund valgtes formanden, S. P. Andersen, P. Nielsen og Søren Jepsen.

10/ Da Hulkjær bro trænger til en istandsættelse, der anslåes til 100 kroner, og man anslår

det for ubillig at en enkelt mand, på grund af en i sin tid med amtet afsluttet uheldig accord, skal lide for det heles vel, samt da broen hårdt trænger til reparation, vedtoges det, forsåvidt amtsrådet på en af Termansen indgiven andragende, ikke finder anledning til at yde et bidrag, at yde et bidrag af kommunens kasse af ½ deel af udgifterne, dog ikke udover 50 kr., og under forbehold af amtsrådets samtykke. Arbeidet skal udføres forsvarligt under sognerådets tilsyn.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M. Mortensen, Peter Holst, Jes Madsen, Niels St. Nielsen,

Peder Chr. Thygesen, P. Nielsen, Jacob Nielsen, S. P. Andersen.

 

Mandagen den 5. febr. 1883 var sognerådet samlet på arbeidsgården. fraværende var

Søren Hansen på grund af sygdom. Følgende sager forhandledes:

1/ Høstberetning udfærdigedes.

2/ Det vedtoges at bevilge et tilskud til Totalafholdsforeningen af 10 kr. årlig indtil videre, under forbehold af amtsrådets samtykke.

3/ Følgende klager over indeværende års ligning ere indgåede og oplæstes:

                      1/ fra C. Bennedsen, Stensvanggård

                      2/ fra Mathis Peter Hansen, Klelund

                      3/ fra N. Gravesen, Hovborg

og vedtoges det at svare:

ad 1. at dersom det er meningen med skrivelsen at B. ønsker nedsættelse i den personlige skat,

da svares der, at sognerådet ikke fandt anledning at gå ind herpå. Med hensyn til en i skrivelsen indeholdte sigtelse imod sognerådet, da forlanges der af B. at han fremkommer med, hvori den omtalte forseelse af sgrdt. består, da man i modsat fald vil indsende

skrivelsen til amtet, for igjennem amtet at få oplyst hvori sgrdts. brøde består.

ad 2. man fandt ingen grund til nedsættelse.

ad 3. Man vedtog at svare at man ikke fandt grund til at nedsætte N. Gravesens skatteansættelse. Med hensyn til Mads Laursens skatteansættelse da er det sognerådet bekjendt at han har penge til gården, men da hans eiendom er betydelig dårligere end

N. Gravesens, fandt man forholdet i deres skatteansættelse passende.

Efter de oplysninger sgrdt. har indhentet om Hs. P. Petersen har denne 11.000 kr. protk. gjæld, hvorimod det ikke er sgrd. bekjendt, at han har større summer på rente.

Såvidt sognerådet bekjendt har Simon Nielsen en sum protokoleret og anden gjæld på sin gård, hvilken sum antages at være større end det beløb N. G. har på rente, hvorfor man ikke fandt grund til at forandre i deres påligning.

4/ Til formand for året 1883 valgtes Schmidt.

5/ Til revisorer valgtes Niels Gravesen, Hovborg og Hans Christian Nielsen, Eskelund.

6/ Til at føre tilsyn med kommunens veie valgtes i Lindknud P. Nielsen, Søren Hansen og Søren Jepsen og i Brørup Jacob Nielsen, Søren Petersen og Kl. Moltesen.

7/ Til at føre tilsyn med jordemoderboligen i Lindknud valgtes P. Chr. Thygesen og i Brørup

Kl. Moltesen.

8/ Til medlemmer af skolekommissionen valgtes Joh. Søltoft og H. Madsen Mortensen.

9/ Til at føre tilsyn med skolerne valgtes Joh. Søltoft og P. Chr. Thygesen.

10/ Til at have tilsyn med arbeidsgården valgtes: Jacob Nielsen og S. P. Andersen.

11/ Til at have tilsyn med de fattige udenfor fattiggården valgtes i Lindknud P. Chr. Thygesen.

12/ Som delegerede til sammen med formanden at udfærdige valglisterne valgtes

P. Nielsen og Kl. Moltesen.

13/ Til viceformand valgtes Johan Søltoft.

 

V. Schmidt, P. Nielsen, Søren Jepsen, S. P. Andersen, Peder Chr. Thygesen, Jacob Nielsen, Joh. Søltoft, Klavs Moltesen.

 

Siderne 109 – 120 består af skattelister, som bør skrives i Excel

 

 

Herfra er materialet afskrevet af Nanna Iversen, (prot. side 122-220)

 

Mandagen den 2. april 1883 afholdt sognerådet møde på Brørup fattiggård, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagdes skrivelse fra Stiftamtet om indsamling og tilintetgjørelse af oldenborrer og oldenborrelarver, det vedtoges at svare at man er villig til at give indtil 100 kroner ud i dette øiemed for indeværende år. (under forudsætning af at man får det forholdsmæssige tilskud af amtet og staten der er tilbudt.) Man antager at ville give 3 à 5 øre for pundet af de samlede oldenborrer, således at prisen fastsættes i forhold til i hvor stor mængde de forekommer, idet man går ud fra at de ville kunne samles billigere pr. pund når de forekomme i stor mængde som når der kun er et mindre antal. Det foreslåes at oldenborrerne leveres levende til 3 af sognerådet udnævnte mænd, der da leie til at få dem dræbt.

2/ Det vedtoges at indgive begjæring til vest og sønderjydske Kreditforening om et lån i kommunens arbeidsgård, samt at søge om amtsrådets samtykke til denne transaction, og skal lånet anvendes til udbetaling af kommunens gjeld hos Balzer Hansen og frøknerne Goldt samt så stor en del af gjælden hos Nationalbanken som lånet kan strækkes til.

3/ På en fra amtet til erklæring modtagen skrivelse fra Bennedsen vedtoges det at svare

ad.1. Den måde hvorpå opkrævningslisten nu udfærdiges er altid bleven benyttet, og bliver opkrævningslisten, så vidt bekjendt i de fleste nabosogne udfærdiget på samme måde, ligesom man finder dette tilstrækkeligt, idet ligningslisten jo ligger til eftersyn i lovbefalet tid, og enhver derpå naturligvis kan see hvormeget han svarer af hartkorn og formue.

ad.2. Man kjender ingen lovparagraf, der påbyder at give kommunens beboere underretning om sognerådets forhandlinger, derimod ere forhandlingsmøderne efter loven offentlige, og dersom herr B. har så stor interesse for kommunens sager at han har lyst til at ofre nogen tid derpå, da står det ham jo frit for at overvære møderne.

4/ Til hegnsynsmænd i stedet for Joh. Søltoft og Nis Andersen, der have begjæret sig entledigede og afdøde Søren Hansen Klelund, vedtoges det at indstille til formand: Hans Chr. Nielsen, Eskelund til synsmænd: Søren Jørgensen, Aagard, Jørgen Mortensen, Vittrup

5/ Til forligsmægler i tyendesager vedtoges det at udnævne: Peder J. Pedersen, Riisgaard, og til suppleant: Mads Jensen, Gjerndrup

6) Det i dag nyvalgte medlem, Jens Chr. Hansen, udnævntes til at overtage de funktioner der vare tildelte afdøde Søren Hansen, nemlig at have tilsyn med biveiene. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Joh. Søltoft, S. P. Andersen, Jacob Nielsen, Peder Ch. Thygesen, P. Nielsen,

Søren Jepsen, Klaus Moltesen, Jens Chr. Hansen.

 

Onsdagen den 16. mai 1883 var sognerådet samlet til et extramøde hos S. P. Andersen, Stenbrogaard for at forhandle om den for tiden stedfindende indsamling af oldenborrer, og vedtoges det at vedblive med at opkjøbe de indsamlede oldenborrer i indeværende forår, men at nedsætte prisen til 3 øre pr pund, indtil der skønnes at oldenborrens mængde er aftaget så meget at man tror det nødvendigt, for at der kan holdes en ordentlig dagløn, atter at betale 4 à 5 øre pr pund. Mødet afsluttet.

V Schmidt, Jacob Nielsen, Joh. Søltoft, S. P. Andersen, J. O. Hansen, Søren Jepsen, Klaus Moltesen, Peder Ch. Thygesen, P. Nielsen.

 

Mandagen den 4. juni 1883 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave. Fraværende med anmeldt forfald S. P. Andersen. Følgende sager forhandledes:

1/ Til at forhandle med Chresten Nielsen, Eskelund kjær om salget af Jens Bentsens hus, på

betingelse af at huset nedrives, og lodden ikke igjen bebygges, udvalgtes S. P. Andersen,

Klaus Moltesen og Johan Søltoft.

2). Til brandfoged og vidner (istedetfor Søren Petersen, N. Hermansen & H. Rasmussen, der have begjæret sig entledigede) i Tirslund, vedtoges det at indstille P. Sommerlund (vidne),

Joh. P. Christensen (vidne) og Hans Iversen (brandfoged).

3/ Til brandvidne i Hyldelund og Kidholm i stedetfor Jacob Christensen, der er bortreist, valgtes Mads Chr. Bertelsen.

4/ Til at forhandle med aftægtsmand Chr. Jespersen i Firhøie om at lade aftægtsheftelsen på arbeidsgården overdrage på Surhave Skole, valgtes Jacob Nielsen, til at reise til Firhøie og få ordnet sagen.

5/ Da der i indeværende termin ventes bevilget et lån af ca 18000 kr. i arbeidsgården af Vest & sønderj. Creditforening overdrages det formanden at sørge for at de tvende kapitaler af kr 9000 og kr 5000 henholdsvis hos frøknerne Goldt og Balzer Hansen blive opsagte og ordne udbetalingerne af kommunens gjæld på bedste måde.

6/ Bestyreren Povl Friis leiedes for det kommende år fra 1. nov. 83 til 1. nov. 1884 på samme

betingelser som hidtil, dog forbeholder Povl Friis sig at beholde sin datter hjemme hos sig også i dette år, endskjønt hun bliver konfirmeret til vinter, og gives der desuden et tillæg til lønnen af 30 kroner, altså i alt 350 kr. kontant. Mødet afsluttet.

V. Schmidt, Søren Jepsen, J. C. Hansen, P. Nielsen, Klaus Moltesen, Joh. Søltoft,

Peder Ch. Thygesen, J. Nielsen.

 

Søndagen den 8. juli 1883 bortleiedes græssletten i Kokvad Eng i 7 parceller, på følgende betingelser:

1/ Græsset skal være slået inden 1. august.

2/ Leieafgiften betales til formanden inden 1. novbr.

Høistbydende blive:

Parc. No 1   S. P. Andersen, Stenbrogaard            kr.  11,50 øre bet.

   –     No 2   Søren Moltesen, Stensvanggd.           ”    11,50  ” 

   –     N0 3   Hans Hagensen, Gjerndrup                ”    12,00  ”

   –     No 4   Jacob Iversen, Gjerndrup                    ”   18,00  ”    bet.

   –     N0 5   Samme                                                 –   15,00   ”    bet.

   –     No 6   Andr. Andresen, Gjerndrup                –    11,00  “

   –     No 7   Samme                                                –    17,00   “                                

                                                                  ialt       kr.  96,00

hvilke bud approberedes.

V. Schmidt

 

Mandagen den 6. august 1883 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagdes til erklæring forespørgsel fra amtet om Jørgen Mortensen af Vittrup vil være i stand til at betale 70 kr. kvartalet til Døvstummeinstituttet for hans døvstumme datter Mette Marie Birgitte Mortensen. Det vedtoges at svare at Jørgen Mortensen eier en mager gård i Vittrup der kan ansættes til en værdi af ca. 8000 kr. Herpå har han en gjæld af ca 3000 kr. og svarer en årlig aftægt af værdi ca 200 kr. Dertil kommer at han har 6 ukonfirmerede børn at ernære og antager man, at han ikke vil kunne yde et større bidrag end 1/7 deel af betalingen for barnet.

2/ Til forligsmægler i tyendesager vedtoges det at indstille Niels Sørensen, Gjerndrup, og til suppleant Mads Jensen, Gjerndrup.

Den i mødet d. 2. april d.å. valgte P. J. Petersen har nægtet at modtage valg, på grund af at han er over 60 år gammel.

3/ Istedetfor Peter Petersen, der har begjeret sig entlediget som brandfoged og opsynsmand i Adsersbøl distrikt, vedtoges det at indstille som brandfoged og opsynsmand Bertel Petersen, Adsersbøl og som vidner Søren Mortensen og Terkild Sørensen.

4/ Til som delegeret at møde ved sessionen i år valgtes Kl. Moltesen. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Peder Ch. Thygesen, Søren Jepsen, Joh. Søltoft, Jacob Nielsen, J. C. Hansen,

P. Nielsen, Klaus Moltesen, S. P. Andersen.

 

Mandagen den 1. octbr. 1883 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Det vedtoges at give møller Termansen tilhold om den allernærmeste tid at få broen i standsat, da der bliver klaget over den, og man ellers er nødt til at lade klagen gå til amtet.

2/ Til brandvidner i Vittrup i stedet for Christoffer Hansen og Jens Larsen, der have begjæret sig entledigede, vedtoges det at udnævne Jens Hansen og Jørg. Thomsen Hansen begge af Vittrup. Mødet sluttet.

V Schmidt, Peder Chr Thygesen, Søren Jepsen, Joh. Søltoft, Jacob Nielsen, P. Nielsen,

S. P. Andersen, Klaus Moltesen, Jens Chr Hansen.

 

Mandagen d 3die december 1883 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ I henhold til skrivelse fra amtet er funktionstiden for jordboniteringsrådene udløben ved indeværende års slutning, det vedtoges at indstille og gjenvælge V. Nielsen, Hulvad og Søren Jepsen, Vittrup.

2/ Thyge Hansen, Thuesbøl fremlægger lægeattest for at han på grund af betændelse i fodleddet ikke kan varetage sine forpligtelser som brandfoged, og da det formentlig bliver langvarig inden han atter er rask vedtoges det i hans sted at indstille Niels Jensen Jørgensen som brandfoged og opsynsmand i Thuesbøl distrikt.

3/ Høstberetning udfærdigedes.

4/ Fremlagdes Jens Hansen Schmidt af Eskelund, skøde hvori findes anmærkning om en byggeplads til fattigvæsenet, da byggepladsen i sin tid er udlagt bliver det at undersøge om eieren af den udlagte byggeplads og påstående bygning har fået hjemlet den 1700 [] al. store byggeplads og have, og i så fald bliver anmærkningen at udslette.

Det bestemtes atter at samles på arbeidsgården for at lægge ligningen tirsdagen den 11. december

6/ Da der er vel lidt plads på arbeidsgården til lemmerne og der desuden mangles plads til korn og der kun findes 1 tærskelo, enedes man om til forår at bygge 6 fag til den nordre ende af laden, således at der bliver et 4 fags korngulv og 2 fags port og tærskelo.   Af det nuværende korngulv at lade indrette de 2 fag nærmest stuehuset til 2 kamre. Til at forestå indkjøbet af materialer gjøre accord med arbeidsfolkene og i det hele tilsee bygningsarbeidet, udmeldtes: Søren Peter Andersen, Jacob Nielsen og Klaus Moltesen. Mødet afsluttet

V. Schmidt, S. P. Andersen, Jacob Nielsen, Joh. Søltoft, Peder Ch. Thygesen, Klaus Moltesen.

Jens Chr. Hansen, P. Nielsen, Søren Jepsen.

 

Tirsdagen den 11. december 1883 var sognerådet forsamlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Efter at en oversigt over kommunens status var givet vedtoges det at påligne 18 kroner pr. td. Hartkorn i lighed med ifjor, og i forhold hertil på formue og leilighed.

2/ Overslag for 1884 udfærdigedes og underskreves.

3/ Ligningen over kommunebidrag for året 1884 lagtes og underskreves.

4/ Legaterne uddeltes således:

i Brørup, Hans Hagensen, Gjerndrup og Svend L. Svendsen, Thuesbøl

i Lindknud, Jens Hansen, Klelund og Hans Buhl, Vittrup

5/ Til formand for sognerådet for året 1884 valgtes Schmidt og til viceformand Joh. Søltoft.

6/ At anskaffe de nødvendige skoleborde til Eskelund Skole overdrages Johan Søltoft.

Mødet sluttet

V Schmidt, S. P Andersen, Jens Chr Hansen, P Nielsen, Peder Cr. Thygesen, Søren Jepsen,

Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, Jacob Nielsen.

 

Onsdagen d 2. januar 1884 var sognrådet samlet til extraord. Møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Høstberetning udfærdigedes.

2/ Det vedtoges at bevilge kr 200- som tilskud til den fri fattigkasse.

3/ Det vedtoges at andrage hos amtet om at måtte optage et lån af indtil kr. 1000 -, at benytte til tilbygning til fattiggården og at afdrage dette lån i 10 år med 1 /10 del årlig.

4/ Fremlagdes skrivelse fra Godfred Welcher, hvoraf fremgår at Jesper Th Nielsen i Vittrup atter har begyndt brændevinshandel, i henhold hertil vedtoges det at opfordre J. Th. Nielsen til inden den 15. januar at betale sin brændevinsskat kr. 20 for det forløbne kvartal, og inden samme dag at meddele herredskontoret at han atter har begyndt handel og således atter optaget sin bevilling, og i modsat fald at anmelde sagen til herredsfogden.

5/ Til synsmænd og suppleanter ved vands afledning ifl. lov af 28. mai § 6. i stedet for de hidtil fungerende, der have gegjæret sig entledigede vedtoges det at vælge som formand Hans Chr. Nielsen, Eskelund og at gjenvælge synsmændene P. Chr. Thygesen og Hs. Jac. Søltoft samt suppleanterne Niels Gravesen og Ernst Jensen. Mødet sluttet.

V Schmidt, S. P. Andersen, Jacob Nielsen, Klaus Moltesen, Joh. Søltoft, J. C. Hansen

Peder Cr. Thygesen, Søren Jepsen, P. Nielsen.

 

Mandagen den 4. februar 1884 var sognerådet samlet på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagdes klager over skatteligningen fra Mathias Peter Hansen, Klelund og

A. C. Schmidt, Debel

Og vedtoges det at svare

ad. 1. Sognerådet finder ingen anledning til at nedsætte skatten og henholder sig til sit svar fra i fjor.

ad. 2. Man vedtog at svare at man ikke finder anledning til at nedsætte den ham pålignede formue & leiligheds skat, da det er oplyst at han eier mindst 1000 kroner og får en aftægt der er tilstrækkelig til hans og konens underhold, hvorimod de af ham nævnte aftægtsfolk

Klaus Madsen, Vittrup

Niels Christensen, Hyldelund, Hans Jensen, Klelund, Jens Pedersen, Hovborg og Søren Poulsens enke, Oxlund såvidt sognerådet bekjendt ikke eie nogen kapital.

2/ Fremlagtes til erklæring et andragende fra jordemoder Ebbine Tøstesen om alderstillæg, det vedtoges at anbefale andragendet.

3/ Til delegerede til sammen med formanden at udfærdige folkethingsvalglisterne valgtes P. Nielsen og Kl. Moltesen.

4/ Til revisorer af kommuneregnskabet udnævntes Søren Jepsen, Vittrup og Hs. Chr. Nielsen, Eskelund. Mødet sluttet.

V. Schmidt, S. P. Andersen, Søren Jepsen, P. Nielsen, Jens Chr. Hansen, Joh. Søltoft,

Klaus Moltesen, Jacob Nielsen, Peder Ch. Thygesen.

 

Mandagen den 7. april var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandfoged og opsynsmand i Eskelund, stedetfor brandfoged Jørgen Andresen og vidner Thomas Thomsen og Hans Holm, der have begjæret sig entledigede vedtoges det at indstille som brandfoged Nis Peder Lund og som vidner Henrik Cravack og Jørgen Hagen.

2/ Til brandfoged i Vittrup istedetfor Søren Christensen, der er flyttet fra byen, vedtoges det at indstille Christen Nielsen, Vittrup.

3/ Til voldgiftsmand for afløsning af hoveri for treåret 1884 til 1886 gjenvalgtes Jacob Nielsen.

4/ Til brandvidne istedetfor Jens H. Ravn i Klelund vedtoges det at vælge Erik Pedersen, Klelund.

5/ Til ligsynsmand istedetfor afdøde Jens H. Ravn, Klelund valgtes Anders Nielsen, Klelund.

6/ Til ligsynsmand (suppleant) istedetfor Klaus Moltesen, der har begjæret sig entlediget valgtes Niels Jac. Simonsen, Aagaard.

7/ Jesper Th. Nielsen andrager om at få erstattet fragtudlæg for sengeklæder, der have været benyttet ved Carl Hansens transport til Ribe. Der tilstedes kr. 2.30.

8/ Til som delegeret for kommunen at tiltræde valgbestyrelsen ved det forestående folkethingsvalg valgtes Søren Jepsen, Vittrup. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Jacob Nielsen, Peder Ch. Thygesen, Klaus Moltesen, Jens Chr. Hansen, Søren Jepsen, P. Nielsen, Joh. Søltoft, S. P. Andersen.

 

Fredagen d 6. juni 1884 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, fraværende var Søren Jepsen som havde anmeldt forfald. Følgende sager forhandledes

1/ Et andragende fra Jens P. Jensen om understøttelse af invalidefonden vedtoges det at anbefale.

2/ Fremlagtes en klage fra endel beboere i Lindknud sogn over forskellige veie, hvorpå der af amtet er forlangt sognerådets erklæring, man enedes om at erklære at det er sognerådet bekjendt at de påklagede veie (No26 og 27 af Vorbasse-Heinsvig kommune) ere i en meget dårlig forfatning.

3/ Til brandvidne i Gjerndrup i stedet for Niels Madsen, der er fraflyttet, valgtes Mads Jensen, Gjerndrup.

4/ Bestyreren Poul Friis leiedes for det kommende år fra 1. nov. 1884 til 1. nov. 1885 på samme betingelser som sidste år (jfr. forhdl. prok. d 4. juni 1883) dog således, at han får 125 kr. til pigeløn, og hvad han muligen leier pigen billigere, tilfalder ham som vederlag for datterens hjælp. Mødet sluttet.

V Schmidt, Klaus Moltesen, J. C. Hansen, Peder Ch Thygesen, S. P. Andersen, Joh. Søltoft,

P. Nielsen, J. Nielsen.

 

Mandagen den 4. august 1884 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, fraværende var Joh. Søltoft og Jac. Nielsen på grund af sygdom, samt Jens Chr. Hansen.

1/ Der fremlagtes en skrivelse fra beboerne i Adsersbøl om at veien fra Adsersbøl, gjennem Stilde Plantage og Favrskov er blevne afkastet af Hans Hansen i Favrskov. Det overdroges Søren Jepsen at tage veiene i øiesyn og give indberetning om forholdene. Mødet aluttet.

V. Scmidt, Søren Jepsen, P. Nielsen, S. P. Andersen, Klaus Moltesen, Peder Ch. Thygesen

 

Søndagen den 6. juli 1884 bortleiedes græssletten i Kokvad eng i 7 parceller på føl-

gende vilkår:

1/ Græsset skal være slået inden den 20. juli.

2/ Leieafgiften betales til formanden inden den 1. novbr. d. å.

Høiestbydende bleve:

Parc. N0 1.   Jacob Jensen, Gjerndrup    kr.   16.25.

   ”      ”  2.   Hans Hagensen     do            ”     13.00

   ”      ”  3.   Chr. Kruse            do            ”     15.00

   “      “  4.   P. N. Staal, Thuesbøl            “     20.00

   “      “  5.   H. P. Andersen, Firring       “     19.00

   “      “  6.   P. N. Staal, Thuesbøl            “     18.25

   “      “  7.   Samme                                   “     23.00

                                                             ialt   kr. 125.00

hvilke bud approberedes.

V. Scmidt.

 

Mandagen den 6. octbr. 1884 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandfoged og vidner istedetfor P. Schmidt Rosenstand og Søren Jørgensen vedtaget det at indstille som brandfoged og opsynsmand H. P. Andersen, Firring og som vidner Tyge Frandsen, Surhave og Hans Søberg, Surhave.

2/ Til brandfoged og vidner i Klelund distrikt istedetfor Niels Jensen og Mads Madsen, der have begjæret sig entledigede vedtoges det at indstille, som brandfoged og opsynsmand Anders Nielsen, Klelund, og som vidner Ole Pedersen og Erik Pedersen.

3/ Fremlagtes et andragende fra bestyrelsen for Husmandsforeningens kreds i Lindknud sogn om et bidrag til foreningen; man enedes om for indeværende år at bevilge et bidrag af 15 kr. under forudsætning af amtsrådets samtykke.

4/ Fremlagtes et andragende (fremsendt af sognerådsforeningen) til amtsrådet om oprettelse af en tvangsarbeidsanstalt for Ribe amt. Andragendet underskreves og vil af formanden blive indsendt til vedkommende.

5/ Det overdroges S. P. Andersen at leie veimand til de søndre veie i Brørup sogn og Jacob Nielsen at leie en veimand til de nordre Veie i Brørup. Endvidere overdroges det P. Nielsen og Søren Jepsen at leie 2 veimænd i Lindknud sogn. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Joh. Søltoft, P. Nielsen, Peter Ch. Thygesen, S. P. Andersen, Klaus Moltesen,

J. C. Hansen, Søren Jepsen, Jacob Nielsen.

 

Mandagen d. 1. decbr. 1884 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagtes andragende fra Jørg. Mortensen, Vittrup til amtsrådet, om fritagelse for at svare bidrag til hans døvstumme barn, der er anbragt i Døvstummeinstituttet. Anbefales.

2/ Søren Mathiesen, Gjerndrup og Jeppe Nissen, Lindknud, samt Erik Pedersen, Klelund have ikke fuldført det af dem påtagne veiarbeide m. m., der skulde have været færdigt til foråret d.å. og ville efter konditionerne være ifalden en bøde af henholdsvis 14 kr., 14 kr., og 25 kr. 20 øre, men vedtog man at lade vedkommende bøde 2 kr. hver, der ville være at indbetale med 2 kr. i Brørup og med 4 kr. i Lindknud sogns Fri Fattigkasse.

3/ Det vedtoges at give H. P. Andersen tilhold om at sætte et forsvarligt rækværk ved veikanten der hvor han har kastet en lergrav op til Surhaveveien.

4/ Til brandfoged og vidner istedetfor Jens P. Sørensen, H. Elbæk Jepsen og Oluf Christensen, der have begjæret sig entledigede, vedtoges det at indstille som brandfoged Jørgen Christensen, Oxlund og som vidner Peder Andersen og Poul Pedersen af Oxlund.

5/ Til brandvidner i Hovborg i stedet for P. Jensen og Morten Peter Jacobsen, der have begjæret sig entledigede, vedtoges det at udnævne Niels Petersen og Christen Sørensen, begge af Hovborg.

6/ Efter at en oversigt var givet over kommunens status, vedtoges det at påligne 20 kroner pr. tønde hartkorn og i forhold dertil på formue og leilighed.

7/ Overslag over indtægter og udgifter for 1885 udfærdigedes in duplo og underskreves.

8/ Ligningen for året 1885 lagtes og underskreves.

9/ Legaterne uddeltes således:

i Brørup: Hans Hagensen, Gjerndrup, og Svend L. Svendsen, Thuesbøl

i Lindknud: Hans Buhl, Vittrup, Jens Hansen, Klelund

10/ Til formand for 1885 valgtes V. Schmidt, til viceformand valgtes Joh. Søltoft til revisorer valgtes Søren Jepsen, Vittrup og Hans Chr. Nielsen, Eskelund.

11/ Til at have tilsyn med skolerne i Brørup sogn valgtes Jac. Nielsen.

12/ Til at føre tilsyn med biveiene i Brørup sogn, norden for åen valgtes Joh. Søltoft.

13/ Til foruden Jacob Nielsen og S. P. Andersen og sammen med dem, at føre tilsyn med arbeidsgården valgtes Klaus Moltesen. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Søren Jepsen, Joh. Søltoft, P. Nielsen, S. P. Andersen, Klaus Moltesen, Jens Kr. Hansen, Jacob Nielsen, Peder Ch, Thygesen.

 

Mandagen den 2. februar 1885 var sognerådet forsamlet på arbeidsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagtes klager over skatteligningen fra

A. C: Scmidt, Debel

Niels Chr. Nielsen, Tirslund

Chr. Jensen, Gjerndrup

Lars P. Hansen, Gilberg

Jørgen Christensen, Gjerndrup

Af klagerne er her anført forskjellige der formentlig skulle være ansatte for lavt nemlig:

Ingeborg Lauridsen, Eskelund

Jørgen Larsen, Gilberg

Michael Feddersen, Gjerndrup

Jomfru Lauridsen, Thuesbøl

Jørgen Hansen, Thuesbøl

disse er der i henhold til lov af 6. juli 1867 givet meddelelse herom og således givet dem anledning til at udtale sig. Det vedtoges at svare:

ad.1. Det er sgrdt bekjendt at klageren har en kapital af 800 kroner indestående i Th. Jensens gård i Gjerndrup, og da klageren selv har obligation på pengene og selv modtager renterne kan man ikke gå ind på hans påstand at det er sønnens penge. De af klageren anførte aftægtsmænd have, så vidt sognerådet bekjendt, ingen formue og ansees derfor ikke at kunne svare noget til kommunen.

Da man har grund til bestemt at antage at klageren eier ialt mindst 1000 kr. foruden aftægt finder man ingen grund til at nedsætte den ham pålignede skat.

ad.2. Efter de modtagne oplysninger vedtog man at nedsætte klagerens formueskat med 3 kr altså til 5 kr., navnlig af hensyn til de store udgifter han har havt, og har , i anledning af konens sygdom, samtidig vedtog man at påligne hans svigerinde jomfru Lauridsen kr. 6- altså tillæg af 3 kr.

ad.3. Efter af klageren opgivne oplysninger vedtog man at nedsætte hans skat med 2 kr. altså til 18 kroner, derimod vedtog man at påligne Jørgen Hansen 12 kr. altså et tillæg af 4 kr. Ingeborg Lauridsen 13 kr. altså et tillæg af 3 kr.

ad.4. I henhold til de i klagen meddelte oplysninger har klageren mere gjæld end man tidligere havde grund til at antage, og vedtoges det derfor at nedsætte den klageren pålignede formueskat med 3 kr. altså til 11 kroner.

ad.5. Klagerens skat nedsættes til 5 kr. altså neds. 1 kr. og Michael Feddersen, Gjerndrup pålagtes 1 krone altså ialt 2 kroner, hvormed dem der var mødt erklærede sig tilfreds.

2/ På et andragende fra Erik Pedersen, Klelund om fritagelse for betaling af den ham idømte mult kr. 2.- vedtog man at svare at man ikke kunde indgå herpå.

3/ Fremlagtes et andragende fra lærer Hansen i Surhave til skoledirektionen om at få fastslået at der til hans embede vil være at levere 40.000 tørv som ækvivalens for brænde istedetfor som fastsat 30.000 tørv. Man fandt ikke anledning til at anbefale andragendet.

4/ Til voldgiftsmænd til jagtrettens afløsning for treåret 1885-1887 gjenvalgtes gårdeier Bennedsen, Stensvanggd. og do Niels J. Jørgensen, Thuesbøl.

5/ Høstberetning for 1884 udfærdigedes.

6/ Fremlagtes et andragende fra Joh. Trybom til amtsrådet om understøttelse til betaling af lægeregning under hans kones sygdom, man vedtog at anbefale andragendet og at tilstå halvdelen af beløbet (kr. 29,61 heraf 2 kr. 14,80) af den fri fattigkasse.

7/ Til som delegerede til sammen med formanden at udfærdige valglisterne valgtes Klaus Moltesen og P. Nielsen.

8/ I henhold til forhdl. i amtsrådet d. 28. nov. 1884 No4 er der tilstået Jens Birk ved Brørup Station en sygehjælp af kr. 14,26 øre mod at den fri fattigkasse yder et lignende bidrag. Det overdroges til formanden at undersøge om der kan befrygtes ved at yde det forlangte tilskud at forskaffe ham forsørgelsesret her; i modsat fald vedtoges det at yde kr. 14,26 øre af den fri fattigkasse

9/ Hedeselskabets tidsskrift fremlagtes. Mødet afsluttet.

V. Schmidt. Jens Chr. Hansen, Joh. Søltoft, Søren Jepsen, P. Nielsen, S. P. Andersen,

Peder Cr. Thygesen, Klaus Moltesen, Jacob Nielsen.

 

Onsdagen den 8. april 1885 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, Fraværende var på grund af sygdom, Jacob Nielsen. Følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagtes andragende, udsendt af sognerådsforeningen, til regering og rigsdag om en forordning i fattiglovgivningen; andragendet godkjendtes og underskreves, dog vil der være at meddele sognerådsforeningen at man helst ønsker andragendet affattet således at staten bør overtage forsørgelsen og altså i andragendets sidste linie de ord ”amtet eller” streges.

2/ Fremlagtes skrivelse fra læge Freiesleben, hvori han tilbyder at befordre sig selv til syge fattige mod en betaling af kr. 1,50 pr. løbende mil, hvilket tilbud man modtog.

3/ Det vedtoges for indeværende år at bevilge indtil 300 kr. til den fri fattigkasse.

Mødet sluttet

V. Scmidt, Peder Chr. Thygesen, J. C. Hansen, S. P. Andersen, Klaus Moltesen, Joh. Søltoft,

Søren Jepsen, P. Nielsen.

 

Mandagen den 1. juni 1885 var sognerådet samlet på arbeidsgården, fraværende var Joh. Søltoft på grund af sygdom. Følgende sager forhandledes:

1/ Der fremlagtes et andragende fra en del beboere i den østlige del af Lindknud sogn om at få deres post udbragt fra Brørup Station istedetfor som på tænkt ved kjørende post fra Holsted. Det overdroges formanden at anbefale andragendet så godt som gjøres kan.

2/ Bestyreren Poul Friis leiedes for det kommende år fra 1. nov. 1885 til 1. nov. 1886 på samme betingelser som sidste år (jfr. forhdlprot. 4. juni 1883 & 6. juni 1884), dog således at han får 150 kr. er et hundrede og femti kroner, til pigeløn og hvad han muligen leier pigen billigere tilfalder ham som vederlag for datterens hjælp. Sognerådet garanterer ham mod tab, dersom han på grund af at pigen ved forårstid skulde blive syg eller lign. som følge deraf bliver nødt til at leie en pige for en stor sommerløn.

3/ Som brandvidne i Oxlund distrikt istedetfor Peter Andersen, der på grund af alder har begjæret sig entlediget, vedtoges det at udmelde smed Hans Hansen i Oxlund. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Søren Jepsen, J. C. Hansen, S. P. Andersen, P. Nielsen, Klaus Moltesen, Jacob Nielsen, Peder Ch. Thygesen

 

Mandagen den 3die august 1885 var sognerådet samlet på arbeidsgården hvor følgende sager forhandledes:

1/ I anledning af en skrivelse fra Vorbasse-Heinsvig sogneråd angående kun at syne Høllund Å engang årlig, oplystes det sognerådsmedlem Søren Jepsen, Vittrup at åen formentlig ikke trængte til syn mere end engang årlig og at man ved at indgå herpå formentlig vilde imødekomme befolkningens ønsker, hvorimod sognerådsmedlem P. Chr. Thygesen ikke fandt engang årligt syn tilstrækkeligt for Oxlund beboeres vedkommende, man vedtog at svare at man kan gå ind på at åen (under forbehold af at ingen klager herover indkomme) kun synes engang årlig østfra og indtil Oxlund østre skeel, hvorimod der herfra og til det sted, hvor åen ansees for hørende til de større offentlige vandløb (ved Hølllund) fremdeles synes 2 gange årlig.

2/ Istedetfor brandfoged Jens Lambert Sørensen og vidner Jørgen Larsen og Niels Larsen i Gilberg-Debel distrikt, der har begjæret sig entledigede, vedtoges det at indstille som brandfoged og opsynsmand Lars Peter Hansen og som vidner Ulrik Sørensen og Hans Madsen Hauge, alle af Gilberg.

3/ Da det er oplyst at Anders Nielsen af Klelund sælger brændevin uden hertil at have bevilling overdrages det formanden at give ham tilhold om at løse bevilling til brændevinshandel.

4/ Fremlagtes et andragende fra husmandsforeningen (Lindknud kreds) om et bidrag; det vedtoges, uden forbehold af amtsrådets samtykke, for indeværende år at give et bidrag af 15 kr.

5/ Fremlagtes skrivelse fra sognerådsforeningen med forespørgsel til amtsrådet om dette vil gjøre ansvar gjældende imod sognerådet når dette under de nuværende forhold betaler skat af kommunens eiendomme, det vedtoges at underskrive andragendet.

6/ Da Niels Kruse og Gregers Hansen begge af Lindknud ikke have kjørt den stenslag de ved licitation have påtaget sig at påføre veiene til den i konditionerne bestemte tid ville de være ifalden en bøde til den fri fattigkasse af henholdsvis 8 kr. og 2 kr., hvilke multer man dog vedtog for denne gang at nedsætte til henholdsvis 2 kroner og 1 krone. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Peder Chr. Thygesen, Jacob Nielsen, S. P. Andersen, Joh. Søltoft, J. C. Hansen,

P. Nielsen, Søren Jepsen, Klaus Moltesen.

 

Mandagen d. 5. octbr. 1885 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandfoged & opsynsmand i Gjerndrup distrikt i stedet for Chr. Kruse, og vidner Søren Mathiesen & Mads Jensen, der har begjæret sig entledigede vedtoges det at indstille:

til brandfoged: Jørgen Koed og til vidner Claus Madsen og Jens Andersen, alle af Gjerndrup.

2/ Det vedtoges under foruds. af amtsrådets samtykke at optage et lån i Sparekassen på kr. 3000-, til dækning af underbalance og midlertidig lån, og at afdrage lånet ved årlig afbetaling i 5 år. Det overdroges formanden, S. P. Andersen og Kl. Moltesen at optage det nævnte lån på kommunens vegne, og bemyndige disse mænd altså til at udstede obligationer på sognerådets vegne.

3/ Fremlagtes skrivelse fra prokurator Bøggild i Ribe hvori sognerådet forespørges om det vil udbetale de 4700 kroner, der skyldes til frøknerne Goldts dødsbo, til 11. decbr. Termin d.å., da beløbet ialtfald vil blive opsagt til udbetaling i 11. juni termin 1886. Man vedtog at svare at man ikke ønsker at udbetale pengene før til juni termin 1886, og overdroges det formanden at forhøre sig om et andet lån hos en privat eller i en offentlig kasse.

4/ Til delegerede til sammen med formanden at udfærdige valglisterne til det forestående sognerådsvalg valgtes Klaus Moltesen og P. Nielsen.

5/ I anledning af at Foldingbro Holsted chausseen af amtsrådet er udlagt som amtsvei vedtoges det at tiltræde en protest fremsendt fra Føvling Holsted sogn herimod, og således protesteres imod at veien overtages af kommunen.

6/ Da H. P. Andersen i Firring uagtet en ham given anmodning herom endnu ikke har flyttet de af ham på Surhave veien ved hans mark, synden for den dybe del af mærgelgraven anbragte pæle, vedtoges det at give ham tilhold om at flytte pælene bort fra veiens grund inden den 20. octbr., og overdroges det formanden i modsat fald at anmelde sagen for herredsfogden og forlange veien ryddet til sin fulde brede. Mødet sluttet.

V. Schmidt, S. P. Andersen, P. Nielsen, Søren Jepsen, Jacob Nielsen, J. C. Hansen, Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, Peder Ch. Thygesen

 

Fra prokurator Bøggild i Ribe som Executor testamenti i frøknerne Goldts dødsbo modtaget d. 28. novbr. 1885 skrivelse hvori det beløb kr. 4700-, kommunen skylder til nævnte bo, opsiges til udbetaling i juni termin 1886, ledsadet af efterstående erklæring der af formanden er underskreven med den erklæringen tilføiede anmærkning:

Undertegnede sogneråd, der under 24. januar 1871 har til frøknerne Karoline og Sofie Goldt af Sønderskov udstedt en den 24. februar næstefter thinglæst obligation for kontant modtaget lån stort Rdl. 3000 eller nu kr. 6000-, men hvoraf senere er betalt kr 1300- erkjender og tilstår herved at prokurator Bøggild for dødsboet efter nævnte frøkner Goldt har lovlig opsagt vor restgjæld efter foranmeldte obligation kr. 4700- tilligemed renter etc. til skadesløs udbetaling i 11. juni termin 1886.

Brørup-Lindknud sgnrd nov. 1885.

Nærværende deklaration underskrives med den bemærkning at der af herværende sogneråd til nævnte frøknerne Goldt er udstedt 2 obligationer, lydende på i alt kr 9000-, hvorpå der er afbetalt kr 4300-, og altså til rest som ovenfor anført kr. 4700,-

Brørup Lindknud Sogneråd

d. 29. nov. 1885,

p. s. v. V. Schmidt fmd

 

Mandagen d. 7. decbr. 1885 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til erklæring fremlagtes et andragende fra jordemoderen i Lindknud til amtsrådet om en tilbygning af 3 fag til udhuset og anbringelse af en pumpe i brønden Det vedtoges at anbefale

andragendet, da de forlangte forbedringer ansees for påtrængende nødvendigt.

2/ Fremlagtes et andragende fra landpostbudenes aldersrenteforsørgelsesforening om et årligt tilskud, man vedtog ikke for tiden at yde noget, da man yder understøttelse til husmandforeningen i hvilken landpostbudene formentlig ville kunne optages som medlemmer.

3/ Amtsrådet har givet sit samtykke til at kommunen optager et lån af kr 3000- mod at tilbagebetale dette i løbet af5 år med 600 kr årlig og vil lånet herfor, under henvisning til forhdl. i mødet d. 5. oct. 85 ad. 2 være at optage i Sparekassen i Ribe.

4/ Til brandfoged og opsynsmand samt vidner i Hyldelund, Kidholm & Sønderlund distrikt, istedetfor Niels Poulsen, Anders Christiansen og Mads Chr. Bertelsen vedtoges det at indstille som brandfoged Hans P. Hansen i Sønderlund og at vælge til vidner Johannes Ravn og Hans Peder Madsen begge i Hyldelund.

5/ Skema til udfyldning med hensyn til nogle paragraffer af et fremsat lovforslag angående en ny skoleordning, udfyldes.

6/ Der anskaffes en trappe til Eskelund Skole og overdroges det Jac. Nielsen at anskaffe en sådan.

7/ Efternævnte der ikke have udført de af dem påtagne veiarbeider ville efter konditionerne være ifalden en bøde til den fri fattigkasse nemlig

1) Andr. Nielsen, Hyldel. f. kjørsel af 5 fv. leer & grus i 11 uger    kr 27,50

2) Hs. Clausen Ravn, Adsersb. f. do af 5 fv. leer i 11 uger                ”  27,50

3) Niels Mart. Nielsen, Lindknud f. do af 2 fv. stensl. i 4 uger          ”    4,00

4) Terkild Sørensen, do f. do af 4 do i 10 uger                                     ” 20,00

5) Jep Larsen, Bøgeskov f. do -stenslag do 2 do i 4 uger                     ”   8,00

man vedtog for i år at lade dem betale i mult til den fri fattigkasse:

ad 1.  Andr. Nielsen             4 kr.

 ”  2.  H. Cl. Ravn                4 kr.

 ”  3.  Niels Mart. Nielsen    1 kr. x

 ”  4.  Terkild Sørensen        2 kr.

 ”  5.  Jeppe Larsen             50 øre x

8/ Næste møde bestemtes til løverdagen d. 12. decbr. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Søren Jepsen, J. C. Hansen, Klaus Moltesen, P. Nielsen, Joh. Søltoft,

Jacob Nielsen, Peder Ch. Thygesen.

 

Løverdagen d. 12. decbr. 1885 var sognerådet samlet til et extra møde på fattiggården hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagtes skrivelse fra Vorbasse-Heinsvig sogneråd, hvori meddeles at dette fremtidig, ligesom hidtil, ønsker Høllund Å i sin hele udstrækning synet 2 gange. Til efterretning.

2/ Efter at en oversigt over kommunens status var givet vedtoges det at påligne 18½ kr. pr. td. Hartkorn og 1/3 del på formue og leilighed.

3/ Overslag over indtægter og udgifter udfærdigedes in duplo og underskreves.

4/ Ligningen for 1886 udfærdigedes og underskreves.

5/ Legaterne uddeltes til: Jens Hansen, Klelund, Hans Buhl, Vittrup, Svend L. Svendsen, Thuesbøl, Hans Hagensen, Gjerndrup

6/ Til midlertidig formand valgtes Joh. Søltoft.

7/ Til revisorer valgtes Søren Jepsen og Villum Nielsen. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Jacob Nielsen, S. P. Andersen, Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, Jens Chr. Hansen,

Søren Jepsen, Peder Ch. Thygesen, P. Nielsen.

 

Mandagen d. 1ste febr. 1886 afholdt sognerådet møde på arbeidsgården, hvor følgende sager

forhandledes:

1/ Fremlagdes en klage fra skovrider Frits over kirkeveien fra plantør N. Poulsens hus i Sønderlund, hvilken husmand A. Christiansen har lukket for færdsel. Overdroges til et udvalg bestående af Jens Chr. Hansen, Jeppe Terkelsen og Søren Jepsen at få sagen ordnet.

2/ Følgende klager over skatteligningen ere indgåede:

Jørgen Thomsen Hansen, Vittrup

Mads Nielsen, Gjerndrup

Niels Sørensen, Gjerndrup

Christian Jensen, Gjerndrup

Lærer Th. Jensen, Gjerndrup

Kjøbm. C. C. Møller, Brørup Station

Morten Pedersen, Lindknud og

Niels Martinus Nielsen, Lindknud

Af klagerne ere anførte for lavt ansatte følgende:

1/ Niels Storm Nielsen, Vittrup

2/ Niels Sørensen, Gjerndrup

3/ Jens Andersen, Gjerndrup

4/ Lærer Tjellesen, Eskelund

5/ Lærer Christiansen, Lindknud

6/ Dr. Freiesleben, Eskelund

7/ Apotheker Borer, Eskelund

8/ Kjøbm. Schmidt, Eskelund

9/ Schvarts, Lindknud

10/ Hans Petersen, Lindknud

11/ Thomas Lauridsen, Vittrup

12/ Hans Mortensen, Hyldelund

Man vedtog at svare:

1. at nedsættelse ikke kunde finde sted, da ligningen i almindelighed ikke tillod det.

2. findes ikke for høit ansat i forhold til flertallet af kommunens skatteydere.

3. kan ikke tages i betragtning.

4. nedsættes med 5 kr. så hans skat for 1886 bliver 20 kr.

5. nedsættes med 3 kr, hans skat bliver derefter 25 kr.

6. kunde ikke nedsættes, da man må antage, at klageren er rigere som sidste år, idet han har fået formue med konen og desuagtet ved ligningen er nedsat med 5 kr.

7. man vedtog at stryge hans formueskat for iår.

8. formueskatten for iår slettes for hans vedkommende.

De påklagedes skatteansættelse fandt man ingen grund til at forhøie.

3/ Til brandfoged og opsynsmand for Lindknud by og udflyttere vedtoges det at indstille Iver Jepsen Kolbæk og som vidner Christen Christensen og Jens Peter Jensen.

4/ Fremlagdes en skrivelse fra Kreditforeningen angående Matr. N0 16c af Eskelund som for tiden eies af Jens Thomsen Mortensen. Man vedtog at udnævne S. P. Andersen og H. Chr. Nielsen til at ordne sagen med vedkommende beboere og at tilskjøde af kommunens kasse 8 kr. til repræsentanten for eftersyn af pantet.

5/ Det vedtoges at søge kreditforeningslånet i arbeidsgården forandret fra 4½ p.c. til 4 p.c. ved

overgang til den ny afdeling.

6/ Man vedtog at anmode om tilladelse hos amtsrådet til af kommunens kasse at måtte yde et tilskud til de fattiges kasse af 300 kr. med 150 kr. til hver af sognene.

7/ Det vedtoges at yde et tilskud af 60 kr. til medhjælp for formanden.

8/ Til formand valgtes for dette år Joh. Søltoft.

9/ Til at føre tilsyn med kommunens veie valgtes i Lindknud Søren Jepsen, Jeppe Terkelsen og Jens Chr. Hansen og i Brørup Søren Jørgensen, Klaus Moltesen, Hans P. Andersen og H. Chr. Nielsen.

10/ Til medlemmer af skolekommissionen valgtes Klaus Moltesen og udenfor sognerådet kjøbm. Schmidt.

11/ Til at føre tilsyn med jordemoderboligen i Brørup valgtes Hans P. Andersen og i Lindknud Jeppe Terkelsen.

12/ Til at have tilsyn med skolerne valgtes i Brørup S. P. Andersen og i Lindknud Søren Jepsen og Jens Chr. Hansen.

13/ Til at have tilsyn med arbeidsgården valgtes S. P. Andersen, Klaus Moltesen og Hans P. Andersen.

14/ Til viceformand valgtes Søren Jepsen.

15/ Som delegerede til sammen med formanden at udfærdige valglisterne valgtes: Søren Jepsen og Klaus Moltesen. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, H. C. Nielsen, Søren Jepsen, J. C. Hansen, S. Jørgensen,

P Therkelsen, H. P. Andersen, S. P. Andersen.

 

Lørdagen d. 27. febr. afholdt sognerådet et extraordinært møde, hvor følgende forhandledes:

1/ Da lånet hos frøknerne Goldt, Sønderskov er opsagt til udbetaling i førstk. juni termin vedtoges det at overgive sagen til et udvalg bestående af S. P. Andersen, H. Chr. Nielsen og Joh. Søltoft at låne pengene og i det hele få sagen ordnet på bedste og billigste måde.

2/ Høstberetning udfærdigedes.

3/ Til valgmand for Brørup Lindknud kommune i anledning af det forestående amtsrådsvalg valgtes Joh. Søltoft. Fraværende vare Søren Jepsen og Jens Chr. Hansen. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, Klaus Moltesen, S. Jørgensen, H. P. Andersen, S. P. Andersen,

P. Therkelsen

 

Mandagen d. 5. april afholdt sognerådet møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagdes til erklæring en klage fra kjøbm. C. C. Møller hvori han forlanger sin formueskat nedsat fra 50 kr. til 10 kr. Sognerådet vedtog i henhold til hans egne udtalelser at indstille til amtsrådet at lade ham svære den en gang af sognerådet pålignede skat, som man finder passende ansat. Fraværende Hs. Chr. Nielsen, som havde anmeldt forfald.

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, S. P. Andersen, J. Ch. Hansen, Søren Jepsen, S. Terkelsen, Klaus Moltesen,

S. Jørgensen, H. P. Andersen.

 

Torsdagen den 6. mai 1886 afholdt sognerådet et extraordinær møde på arbeidsgården, hvor

følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagdes cirkulære fra Indenrigsministeriet om indsamling af oldenborrelarver, sognerådet fandt ingen anledning til at foretage indsamling iår.

2/ Fremlagdes fra lærerne de udfyldte skemaer til reguleringssummernes fastsættelse for de næste 10 år og afgaves erklæring på samme. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, S. P. Andersen, Hl. Nielsen, Søren Jepsen, S. Jørgensen, Jeppe Terkelsen,

J. C. Hansen, H. P. Andersen, Klaus Moltesen.

 

Mandagen den 7de juni afholdt sognerådet møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Undertegnede eier af Matr. No 17a af Eskelund forpligter sig herved til at respektere den sognet tilkommende veiret over nævnte eiendoms mark, hvilken sognerådet ikke giver afkald på ved at undertegne den til udslettelse sognerådet tilkommende ret til 1700 [] alen jord af nævnte eiendom. Omtalte vei komme fra Brørup Station og går efter Langeskov følgende den nordre side af marken på nævnte eiendom.                      C. C. Møller.

2/ Til p.s.v. at være tilstede ved udstedelsen af det skjøde, som Joachim Godske Andersen skal udstede til Jens Thomsen Mortensen af Eskelund Mark på en sognet tilhørende byggeplads (1700 [] al., udnævntes Hans Chr. Nielsen og Søren P. Andersen.

3/ Andragendet om tilskud til Good Templar logen ved Brørup Station fandt man ikke at kunne gå ind på da man alt giver tilskud til Danmarks Afholdsforening.

4/ I anledning af en fremkommen klage fra lærer Christiansen over veien til Lindknud skoles moselod vedtog man at lade 2de af sognerådets medlemmer møde på åstedet for at søge ulempen ordnet. Hertil valgtes Søren Jepsen og Jeppe Terkelsen.

5/ Bestyreren Poul Friis leiedes for næste år på samme betingelser som forhen dog fradrages ulden, men til gjengjæld fåer bestyreren ret til at beholde sin konfirmerede søn Niels hjemme i vinter. I tilfælde af at sønnen får en plads for vinteren får bestyreren løn som iår.

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, S. P. Andersen, J. C. Hansen, Hl. Nielsen, Søren Jepsen,

J. Terkelsen, S. Jørgensen, H. P. Andersen.

 

Søndagen d. 11te juli 1886 bortleiedes græssletten i Kokvad Eng i 7 parceller på følgende vilkår:

1)      Græsset skal være slået inden d. 18. juli og

2)      leieafgiften betales til formanden inden den 1ste nov. d. å.

Høistbydende bleve:

Parcel No 1.  Søren P. Andersen, Stenbrogd.     Kr. 11,00

     –     –   2.  Niels Mortensen, Thuesbøl            –    11,00

     –     –   3.  Samme                                            –    17,00

     –     –   4.  Peder Jensen, Folding                    –     25,50

     –     –   5.  Jacob Jensen, Gjerndrup                –     17,00

     –     –   6.  Samme                                           –     20,00

     –     –   7.  Eske Johnsen, Gjerndrup               –     27,50

                                                                    alt kr.   129,00

hvilke bud approberedes.

Joh. Søltoft, S. P. Andersen

 

Mandagen d. 2. aug. afholdt sognerådet møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ I arvesagen efter Søren Jensen Utsens enke vedtog man i betragtning af svogeren Hans Peder Skøtts fattigdom at dele halvt med ham, hvorefter den kommunen tilkommende del af obligationen udstedt af Jørgen Thomsen i Lindknud nedbringes med 100 kr. Kommunens Part bliver derefter 220 kr. 16½ øre i stedet for 320 kr. 16½ øre.

2/ Til brandfoged og opsynsmand i Tirslund i stedetfor Hans Iversen som har begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille Niels Chr. Nielsen og til vidner istedetfor P. Sommerlund og Joh. P. Christensen valgtes Niels M. Andersen og Morten Hansen.

3/ Til som delegeret for sognerådet at møde på sessionen valgtes Søren P. Andersen.

4/ Til valgbestyrelse ved det forestående valgmandsvalg til Landsthinget valgtes Søren Jepsen, Klaus Moltesen og Joh. Søltoft.

5/ Til at leie lærerinder i Brørup for den kommende vinter valgtes H. Chr. Nielsen og

H. P. Andersen og i Lindknud til skolerne i Klelund, Lindknud og pogeskolen i Vittrup valgtes Søren Jepsen og Jeppe Terkelsen.

6/ I anledning af et andragende fra lærer Thjellesen om at udleie skolelodden på 9 år vedtog man da leiekontrakten ikke endnu er udfærdiget ogde nærmere bestemmelser for leiemålet således endnu ikke ere fastsatte at udmelde et udvalg bestående af samtlige sognerådsmedlemmer i Brørup sogn til at påse at leiekontrakten bliver affattet således at det ikke må befrygtes at eiendommen kommer i dårligere gjødningskraft eller bliver afleveret ved leiemålets udløb i dårligere drift end den er for tiden ligesom det nævnte udvalg bemyndiges til at anbefale andragendet.

7/ Efter forlangende af værgerne for Brørup Kirke om at få udnævnt et par mænd af sognerådets midte til at overvære forhandlingerne mellem kirkeværgerne og flere lodseiere om reguleringen af åen mellem kirkengene og de sidstnævntes enge vedtog man hertil at udnævne S. P. Andersen og H. P. Andersen. Fraværende på grund af sygdom: K. Moltesen.

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, J. C. Hansen, H. P. Andersen, Søren Jepsen, Jeppe Terkelsen,

S. P. Andersen, S. Jørgensen.

 

Mandagen den 4. october afholdt sognerådet møde på fattiggården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Andragende fra kirkesanger Christiansen, Lindknud om at få en jernpumpe fjernet og en karm sat over brønden istedet, tilstodes.

2/ Fra samme om at få hegn sat ved et trekant af lodden der agtes beplantet, overdroges Lindknuds sognerådsmedlemmer at ordne.

3/ Skrivelse fra husmandsforeningen om understøttelse, det vedtoges at yde 15 kroner ligesom forrige år.

4/ Til at møde og forhandle med Føvling-Holsted sogneråd om en lærerinde ved Tirslund Skole udmeldtes Johan Søltoft, Søren Peder Andersen, og Klaus Moltesen.

5/ Det bestemtes at afholde veilicitation for Brørup sogn den 8de novbr og i Lindknud den 9. novbr.

6/ Da der fra flere er fremført anke over at skolelærer Christiansen, Lindknud ved at besørge postvæsenet i Lindknud går ud fra børnene midt i undervisningstiden vedtog man at formanden ved meddelelse vilde underrette ham derom. Mødet sluttet.

H. P. Andersen, J. C. Hansen, Søren Jepsen, S. P. Andersen, Hl. Nielsen, S. Jørgensen,

P. Therkelsen, Klaus Moltesen.

 

Lørdagen d. 6. novbr. afholdt sognerådet møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandfoged og opsynsmand for Hovborg istedetfor Nicolai Poulsen som har begjært sig entlediget vedtoges det at indstille Hans Peder Poder.

2/ Til jordboniteringsmænd vedtoges på ny at indstille til gjenvalg V. Nielsen, Hulvad og Søren Jepsen, Vittrup.

3/ Fremlagdes til erklæring en skr. fra distriktslæge Petersen ang. pigen Mette Kjerstine Larsens ophold på amtssygehuset; man vedtog at indstille til amtsrådet at pigens part af omkostningerne må blive afholdt af det offentlige og til dækning af regningen til dr. Freiesleben at tilbyde at halvdelen heraf gives af den fri fattigkasse, når resten afholdes af amtsfattigkassen.

4/ Fremlagdes et andragende fra beboere af Oxlund ang. veien fra Oxlund til jordemoderhuset; det vedtoges at afholde en åstedsforretning, hvor samtlige sognerådsmedlemmer vil være tilstede.

5/ Vedtoges et regulativ for arbeids- og fattiganstalten i Surhave som indstilles til amtets approbation. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, Søren Jepsen, S. Jørgensen, Hl. Nielsen, J. C. Hansen,

H. P. Andersen, J. Therkelsen, S. P. Andersen.

 

Mandagen den 6. decbr. 1886 afholdt sognerådet møde på arbeidsgården, hvor følgende sager

forhandledes:

1/ Det vedtoges at give et årligt bidrag til Viborg Fængselsselskab af 4 kr.

2/ Andragende fra klodsmager Hans P. Nielsen af Brørup Station om en extraordinær hjælp fra statskassen i anledning af en typhus-feber som han og familie i sommerens løb har været lidende af; man vedtog at anbefale andragendet.

3/ Skrivelse fra Malt Folding ang. optagelse af et veistykke over Niels J. Knudes mark, et stykke hvortil jorden er erhvervet af eieren af Ladelund og tilbydes herv. kommune i opgrøftet stand. Man vedtog at optage veien som offentlig bivei mod at Malt Folding kommune tilsikrer os en sum af 100 kr. til at grundforbedre veistykket for.

4/ Et andragende fra en del beboere i Malt Folding og Brørup sogn om anlæg af et nyt veistykke over Knud Lauridsens og Jens Hansens eiendomme vedtog man ikke at kunne gå ind på.

5/ Efter at en oversigt over kommunens status var givet vedtog man at påligne for 1887 19 kr. 20 øre pr. td hartkorn og 1/3 på formue og leilighed.

6/ Overslag over indtægter og udgifter udfærdigedes in duplo og underskreves.

7/ Ligningen for 1884 udfærdigedes og underskreves.

8/ Legaterne uddeltes til:

Jens Hansen, Klelund, Hans Buhl, Vittrup, Svend L. Svendsen, Thuesbøl, Hans Hagensen, Gjerndrup

9/ Til formand for det kommende år valgtes Johan Søltoft.

10) Til revisorer valgtes:

Søren Jepsen, Vittrup og V. Schmidt, Eskelund. Mødet sluttet.

Joh, Søltoft, Klaus Moltesen, S. P. Andersen, Hl. Nielsen, J. Bertelsen, Søren Jepsen,

H. P. Andersen, J. C. Hansen, S. Jørgensen.

 

Fredagen d. 21de jan. 1887 afholdt sognerådet et extraordinært møde på arbeidsgården, hvor

følgende sager forhandledes:

1/ Andragende fra Brørup Totalafholdsforening om for fremtiden at lade det af sognerådet skjænkede bidrag 10 kr.- til Totalafholdsforeningens fremme overgå til de lokale foreninger i Brørup og Lindknud med halvdelen til hver. Bevilgedes.

2/ Andragende fra Thjellesen om at erholde et bibelhistorisk kort af Fr. Nørgaard samt 24 exemplarer af Holms og Toftes sangbøger. Bibelkortet tilstedes, hvorimod man vedtog først at undersøge om der trængtes til sangbøger. Det overdroges til S. P. Andersen at undersøge og eventuelt anskaffe sangbøgerne.

3/ Fortegnelse over afgang og tilgang af personer som drive frinæring udfærdigedes.

4/ Høstberetning udfærdigedes.

5/ Til som delegeret for kommunen at tiltræde valgbestyrelsen ved det forestående folketingsvalg valgtes Joh. Søltoft.

6/ Til valgbestyrelse ved det forestående valgmandsvalg valgtes: Søren Jepsen, Klaus Moltesen og Joh. Søltoft. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, H. P. Andersen, S. P. Andersen, J. C. Hansen, J. Terkelsen, S. Jørgensen, Klaus Moltesen, Søren Jepsen.

 

Fredagen den 4de febr. afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til hegnssyns- og vurderingsmænd vedtoges at indstille: til formand Hans Chr. Nielsen og

endvidere Søren Jørgensen, Aagaard og Jørgen Mortensen, Vittrup.

2/ Af skatteklager var fremkommen følgende:

a/ Peder Chr. Thygesen, Oxlund, som mente sig for høit ansat i forhold til andre ligestillede. Sognerådet fandt imidlertid ingen rimelig grund til at nedsætte hans skat som man fandt langtfra at være for høi.

b/ Christian Kruse i Gjerndrup fandt man ifølge de oplysninger han er fremkommen med grundtil at nedsætte med 2 kr. således at hans skat på formue og leilighed derefter bliver 11 kr.

c/ Hans J. Gehlert i Vittrup klager over at give for meget i formue & leilighedsskat i forhold til Thomas Laugesen i Vittrup. Sognerådet fandt ingen grund til at nedsætte klagerens skat.

d/ Hans Chr. Nielsens enke andrager om at blive fri for at svare skat af formue og leilighed. Sognerådet fandt ingen anl. til at slette eller nedsætte den.

e/ Mads Jensen i Gjerndrup andrager om nedsættelse i formue & leilighedsskat; han sammenligner sig med Jørg. Christensen, Gjdrp. Man vedtog at nedsætte hans skat til 7 kr.

f/ Michael Feddersen, Gjerndrup fandt man ingen anledning til at nedsætte i skat.

g/ Hans J. Vedstedsen, Tveraad kunde man i henh. til de fremkomne oplysninger ikke finde

grund til at nedsætte.

3/ Andragende fra Simon Nielsen, Hovborg om udstykning og nædlægning af sin gård vedtog

man at anbefale.

4/ Til brandfoged og opsynsmand i Thuesbøl distrikt istedetfor Niels J. Jørgensen vedtoges det at indstille Rasmus Andersen og til vidner istedetfor Bertel Saattrup og Hans Hansen valgtes skomager Juhl og Christian Laugesen.

5/ Andragende fra en del beboere i Vittrup om at erholde en vei til Lindknud Kirke kunde

sognerådet ikke indlade sig på derimod fandt man det rimeligt om de fik en skolesti, hvilket overdroges til Søren Jepsen og Jeppe Terkelsen at ordne.

6/ En fremkommen klage over en privat vei i Vittrup vedtog man at henvise til Søren Jepsen som derefter skal se at få veien sat i farbar stand af de pågjældende beboere.

7/ Til som delegerede i forening med formanden at udfærdige folkethingsvalglisterne valgtes Søren Jepsen og Klaus Moltesen.

8/ Bidraget til de fattiges kasse vedtog man for indeværende år at ansætte til 300 kr. med 150 kr. til hver af sognene.

9/ Til medhjælp for sognerådsformanden for indeværende år vedtog man at yde 60 kr.

10/ I anl. af at arbeidsgården er indtrådt som parthaver i Brørup Fællesmeieri vedtog man at indbetale godtgjørelsen strax for derved at få del i udbyttet. Godtgjørelsen er af bestyrelsen for meieriet fastsat til 360 kr., hvorved tillige må erindres at kommunen må betale for hvad kjørslen bliver dyrere af arbeidsgårdens mælk end af de øvrige i meieriet værende interessenter. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, S. Jørgensen, Hl. Nielsen, H. P. Andersen, J. C. Hansen, S. P. Andersen, P. Therkelsen, Klaus Moltesen, Søren Jepsen.

 

Torsdagen d. 17. marts afholdt sognerådet et extraordinært møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ På en indkommen klage fra lemmerne på herv. fattiggård vedtog man at henholde sig til

distriktslæge Petersens mundtlige erklæring til sognerådet, hvilken går ud på at centrifugemælken ordentlig tilberedt er sund menneskeføde. Klagen kan derfor ikke tages til følge.

2/ På et indkommende andragende fra Niels Olesen til amtet om at få fattighjælpen eftergivet vedtog man at erklære, at fattighjælpen langt overstiger 100 kr. og at sognerådet ikke kan gå ind på at eftergive hjælpen.

3/ Et indkommet andragende fra Peter Terkelsen til stiftamtet vedtog man at udsætte til næste møde og overdroges det til Søren Jepsen og J. Terkelsen at undersøge forholdene.

4/ Da Niels Olesen, Adsersbølmark ikke vil udlevere den på herv. arbeidsgård indlagte Hans Jensens enkes boskab vedtog man at anlægge sag mod ham til udlevering af nævnte enkes indbo og bemyndigede til på sognerådets vegne at føre sagen ved forligsprøven sognerådsmedlemmerne S. P. Andersen og Hans P. Andersen. I tilfælde af at forlig ikke opnås vedtog man at ansøge om fri proces.

5/ I anl. af at der er klaget over rampen på veien som fører fra Brørup St. til Ladelund, vedtog man at svare, at sognerådet ikke kunde indlade sig på nogen opfyldning af veien.

6/ I anl. af en fremkommen klage fra Anders Bertram, Lindknud over folkethingsvalglisterne, idet han ikke er opført på samme vedtog man at svare at man indgik på at slette den A. Bertram tildelte fattighjælp og som følge deraf at optage ham på fortegnelsen, idet man dog må udtale at den fremgangsmåde A. Bertram har brugt ikke er den rette til at vinde imødekommenhed fra sognerådets side. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, Søren Jepsen, H. P. Andersen, S. P. Andersen, J. C. Hansen,

Klaus Moltesen, S. Jørgensen, P. Terkelsen.

 

 Mandagen d. 4de april 1887 afholdt sognerådet møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Da man må forvente at oldenborrerne i indeværende forår ville optræde i større mængde så anså man det for rigtigst at indsamle dem og vedtog man derfor at betale for hvert p. leverede oldenborrer fra 3 til 5 øre, dog således at der begyndes med 3 øre. Det vedtoges at samtlige sognerådsmedlemmer med undtagelse af formanden som fritages søger overenskomst med forskjellige beboere om at forestå skoldningen af dyrene.

2/ Et andragende fra Peder Terkelsen, Lindknud om hjælp fra amtet vedtog man at anbefale.

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, S. P. Andersen, H. P. Andersen, J. C. Hansen, S. Jørgensen, P. Terkelsen, Søren Jepsen, Klaus Moltesen.

 

Torsdag d. 2den juni afholdt sognerådet sit ordinære møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagdes et andragende fra beboere i Oxlund, Klelund og Hovborg om jordemoderveien fra Oxlund. Man vedtog at holde på den som er på regulativet fra Oxlund by over Hans Møller Jensens mark til jordemoderhuset. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, Klaus Moltesen, S. P. Andersen, J. C. Hansen, Søren Jepsen,

S. Jørgensen, P. Terkelsen.

 

Mandagen d. 18de juli afholdt sognerådet et extraordinært sognerådsmøde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til bestyrer på arbeidsgården i tiden fra 1. novbr. 1887 til 1ste novbr. 1888 vedtog man at antage Nis Chr. Holm af Eskelund. Lønnen fastsættes til 250 kr.

2/ Til brandfoged og opsynsmand i Vittrup istedetfor Chr. Nielsen, som har begjæret sig entlediget, vedtog man at indstille husmd. Niels P. Nielsen den yngre af Vittrup og til vidner istedetfor Jørg. Th. Hansen og Jens Hansen valgtes Mads Fr. Thomsen og Christen Mortensen.

3/ Til at afgive vota til kapitelstaxtens fastsættelse for tiden fra 1887 til 1890 vedtoges at indstille kjøbm. H. J. Sørensen, Brørup St.

4/ Fremlagdes til erklæring et andragende fra Hans Sørensens enke. Man vedtog at overlade formanden at afgive erklæringen i henh. til hvad sidst er bleven besluttet af sognerådet.

5/ Fremlagdes til erklæring et andragende fra klodsmager Hans P. Nielsen om understøttelse i anledning af sygdom. Man vedtog ikke at kunne give nogen understøttelse af de fattiges kasse af hensyn til at kassen var uden midler.

6/ Det vedtoges at mulktere efterfølgende entreprenører som ei have udført det af dem påtagne veiarbeide i rette tid. Mulkterne ville være at indbetale i de fattiges kasse i det sogn, hvori arbeidet skulde have været udført.

Carl Christensen, Gjerndrup for 2 fv. lerkj.                   – 1 kr.

Mads Chr. Nielsen,    do       for 4 fv. stenslagkj.          – 1 –

Niels M. Nielsen, Lindknud for 7 fv.    do a lerkj.        – 2 –

Hans Cl. Ravn, Adsersbøl, 2 fv. stenslkj 2 fv. lerkj.     – 1 – 50 øre

Terkel Sørensen,   do.    Stenslkj & lerkj. –                        1 –” –

Anders Bertram, Lindknud, 1 fo. lerkj. –                           ” – 25  ”

Jens Hansen, Debel, regulering                                          ” – 25 ”

Andreas Nielsen, Hyllelund, 4 fo. stenslagkj.                   1 – ” –

Graves Nielsen,         do.      1 fo. lerkj.                             ” – 50 –

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, S. P. Andersen, S. Jørgensen, J. C. Hansen, P. Terkelsen, Hl. Nielsen, H. P. Andersen, Klaus Moltesen, Søren Jepsen.

 

Fredagen d. 22de juli 1887 bortleiedes græssletten i Kokvad engen i 7 parceller på følgende vilkår:

1/ Græsset skal være slået inden 1ste aug. og

2/ Leieafgiften indbetales til sognerådet inden førstk. 1ste novbr.

høiestbydende bleve:

Parcel No 1.  Christian Kruse, Gjerndrup med               12 kr.

    ”      ”   2.  Eske Johnsen,           do         “                 13 –

    “      “   3.  Christian Kruse,        “           “                 20-50 –

    “      “   4.  Niels Mortensen, Thuesbøl   “                  29-50 –

    “      “   5.  Samme                                   “                 15 –“ –

    “      “   6.  Jens Nielsen, Tirslund                  ”           16 –” –

    ”      ”   7.  Hans P. Andersen, Firring     ”                 25-50 –         

                                                                     Ialt   131 kr 50 øre   

Hvilke bud approberedes.

Joh. Søltoft.

 

Mandagen d. 1ste aug. afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager

forhandledes:

1/ Til brandfoged og opsynsmand i Eskelund i stedetfor Nis P. Lund, som har begjæret sig entlediget, vedtog man at indstille gårdeier Klaus Johansen og til vidner valgtes Niels Chr. Nielsen og Albert Clausen.

2/ Til brandfoged og opsynsmand i Adsersbøl istedetfor Bertel Pedersen, som har begjæret sig entlediget, vedtog man at indstille gårdeier Hans Cl. Ravn og til vidner valgtes Peder Sørensen og Søren Jacobsen.

3/ Efter begjæring af Ane Else Hansdatter af Klelund vedtog man at kautionere for hende i sygdomstilfælde på Kolding Hospital for et beløb af 1 kr. 05 øre ugentlig under forbehold af at hun er hjemmehørende her i kommunen.

4/ Det vedtoges at anbefale Jens Chr. Hansens søn Hans Ingvardt Søndergaard Jensen til

understøttelse af statskassen og amtsskolefonden i anl. af hans ophold på Skaarup Seminarium. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Søren Jepsen, Hl. Nielsen, S. P. Andersen, J. C. Hansen, P. Terkelsen, S. Jørgensen, Klaus Moltesen.

 

Tirsdag d. 30. aug. afholdt sognerådet et extraordinært møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandles:

1/ Et spisereglement for Brørup Lindknud fattiggård udfærdigedes og underskreves.

2/ Det vedtoges at yde Karen Hansen 25 kr. for at undervise 1 dag ugentlig i håndgjerning ved Eskelund og Surhave skoler i indeværende sommer.

3/ Til som delegeret for sognerådet at møde på sessionen valgtes Kl. Moltesen.

4/ Fremlagdes til erklæring et andragende fra interessentskabet for opførelsen af et gymnastik- og forsamlingshus i Lindknud. Man vedtog at anbefale andragendet, dog med den bemærkning at man formener at grundskatten bør indbetales i kommunekassen istedetfor til læreren.

5/ I anl. af en ærefornærmende skrivelse fra D. C. E. Christiansen i Kolding vedtog man at udsætte sagsanlæg indtil man ser om han udfører sin trussel om at fremføre sagen i bladene, i hvilket tilfælde sag strax vil være at anlægge. Til at møde ved forliget på sognerådets vegne og med fuldmagt fra samme til at indgå forlig vedtog man at vælge S. P. Andersen, Stenbrogaard. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, J. C. Hansen, Søren Jepsen, H. P. Andersen, S. Jørgensen,

P. Terkelsen, S. P. Andersen.

 

Mandagen d. 3die octbr. afholdtes et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ På et andragende fra ”Sydjydsk Telefonselskab” om anlæg af ledninger langs de under sognerådet sorterende biveie har formanden givet tilladelse under forbehold af at stængerne anbringes så yderlig på veiene som muligt og på en sådan måde at de ikke ere til hinder for færdslen. Bifaldtes.

2/ Til brandfoged og opsynsmand i Klelund i stedet for Anders Nielsen, som har begjært sig entlediget, vedtog man at indstille Mads Madsen, Klelund og til vidner valgtes istedetfor Erik Petersen og Ole Pedersen, husmændene Niels Jensen Kjær og Christian Jørgen Petersen, begge af Klelund.

3/ Det vedtoges at afholde licitation over veiarbeide for 1888 i Brørup tirsdagen d. 8de novbr. og i Lindknud onsdagen d. 9de.

4/ Det vedtoges at overdrage S. P. Andersen at foranstalte en ny brønd gravet ved Lindknud skole.

5/ Det vedtoges at overdrage H. Chr. Nielsen og S. P. Andersen at foranstalte et rækværk sat på rampen på veien fra stationen efter Ladelund.

6/ Ligningen vedtoges det at lægge ved det ordinære møde d. 6. dcbr.

7/ I betragtning af at begge sognene hver har fået sit gymnastikhus vedtog man at rette en forespørgsel til de respektive bestyrelser om samme vil overlade husene én dag ugentlig for den kommende vinter til gymnastik for skolebørnene mod en godtgjørelse af kommunens kasse af 10 kr. til hver; alt under forbehold af amtsrådets nærmere approbation.

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, S. P. Andersen, Hl. Nielsen, H. P. Andersen, S. Jørgensen, J. C. Hansen, Søren Jepsen, Klaus Moltesen, P. Terkelsen.

 

Tirsdagen d. 6. og onsdag d. 7de april afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandfoged og opsynsmand i Brørup sogns vestre distrikt istedetfor Hans P. Andersen, som har begjæret sig entlediget vedtoges at indstille gårdeier Andreas Sørensen, Nørgaard og til vidner i stedet for Hans Søberg og Thyge Frandsen valgtes Niels Jacob Simonsen og Mads Hansen, Damgaard.

2/ Til brandfoged og opsynsmand i Oxlund distrikt istedetfor Jørgen Christensen, som har begjæret sig entlediget vedtog man at indstille gårdeier Peder Chr. Thøgersen og til vidner istedetfor Poul Pedersen og Hans Hansen valgtes Claus Jensen og Anders P. Madsen, begge af Oxlund.

3/ På et andragende fra Husmandsforeningen i Lindknud om tilskud for året 1888 vedtog man i lighed med foregående år at yde 15 kr.

4/ Hans Chr. Christensen, Nyby som påtog sig ved licitationen i 1886 at slå 3 fv. reservegrus til Lindknud veien har til dato endnu ikke udført nævnte arbeide. Hvis ingen lovlige hindringer kan påvises af ham, så vedtog man i henh. til konditionerne for licitationen at ikjende ham en mulkt af 2 kr. til Brørup fri fattigkasse.

5/ Da lærer Lustrup og pensioneret lærer Christiansen ikke kan enes om overdragelsen af skolelodden, så vedtog man for at få sagen bragt i orden at vælge uvillige mænd til at foretage en vurdering og enedes man derfor om indstille gårdeier V. Nielsen, Hulvad og gårdeier Chr. Madsen, Gammelby.

6/ På et andragende fra Hans P. Andersen om fritagelse for bygningsafgift af smedien fordi håndværket er nedlagt til fremmedes brug, vedtog man at anbefale.

7/ På et andragende fra jordemoder Ebbine Tøstesen om kjøb af et engstykke til jordemoderlodden vedtog man ar forsyne med sognerådets anbefaling.

8/ Veiregulativet for det kommende femår udfærdigedes og underskreves.

9/ Efter at en oversigt over kommunens status var givet vedtoges det at fastsætte hartkornsafgiften for 1888 til 22 kr. pr. td.

10/ Overslag udfærdigedes in duplo og underskreves.

11/) Ligningen for 1888 udfærdigedes og underskreves.

12)

13) Legaterne uddeltes til:

Hans Hagensen, Gjerndrup og Svend L. Svendsen, Thuesbøl

Jens Hansen, Klelund og Hans Buhl, Vittrup.

14) Til at revidere kommuneregnskabet for 1887 valgtes: Søren Jepsen, Vittrup og kjøbm. V. Schmidt, Eskelund.

15) Til formand i sognerådet for 1888 valgtes Joh. Søltoft, de andre sognerådsmedlemmer vedblive for det kommende år at fungere i de dem tidligere overdrage bestillinger.

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, Søren Jepsen, S. P. Andersen, H. P. Andersen, J. C. Terkelsen,

S. Jørgensen, J. C. Hansen, Klaus Moltesen.

 

Mandagen den 6te febr afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Et andragende fra Thomas Frydendal om anbefaling på at nedlægge eiendommen Matr. N0 8b af Eskelund vedtog man at anbefale.

2/ Formandens indstilling af Niels Sørensen og Mads Jensen som henholdsvis forligsmægler og supleant i tyende og aftægtssager bifaldtes.

3/ Da Andr. Sørensen, Nørgaard har fremskaffet lægeattest for at blive fri for bestillingen som brandfoged og opsynsmand i Brørup sogns vestre distrikt vedtog man at indstille gårdeier Hans Søberg, Surhave

4/ Til sammen med formanden at udfærdige folkethingsvalglisterne valgtes Søren Jepsen og Kl. Moltesen.

5/ I anl. af en fremkommen klage over veien fra Knud Lauridsens til Brørup St. vedtog man at overdrage S. P. Andersen og H. C. Nielsen at efterse denne og i fornødent fald foranstalte den gjort i farbar stand.

6/ Høstberetning udfærdigedes.

7/ Fortegnelse over afgang og tilgang af personer, som drive frinæring, udfærdigedes.

8/ Den her i kommunen fremlagte afskrift af veiregulativ for Føvling Holsted kommune kan herv. sogneråd ikke samstemme med, særlig må man protestere mod nedlæggelsen af den under No 24 optagne og foreslået nedlagte vei, som udgår fra Kongensvase bro i syd til Brørup sogneskjel.

9/ Det vedtoges at indstille til amtet at der for de kommende fem år ydes jordemoderen i Brørup en brændselsgodtgjørelse af 40 kr. årlig og jordemoderen i Lindknud 30 kr.

10/ Af klager over skatteligningen for indeværende år var fremkommen følgende:

a Hans Hansen, Thuesbøl kan efter de fremkomne oplysninger ikke nedsættes, ja man finder endog klagen helt ugrundet.

b Jens Andersen, Gjerndrup kunde efter de fremkomne oplysninger ikke nedsættes.

c Niels Sørensen, Gjerndrup ligeledes.

d M. P. Buck, Gjerndrup fandt man efter de i klagen givne oplysninger at burde nedsætte med 4 kr, så formueskatten for 1888 derefter ansættes til 4 kr.

e Lærer Lustrups formue- og leilighedsskat nedsættes med 3 kr. til 12 kr. for året 1888.

f Christian Jensen, Gjerndrup vedtog man af hensyn til, at han nu oplyser i klagen at eie 900 kr. mindre end for to år siden at nedsætte med 5 kr. så formueskatten derefter bliver 20 kr. for indeværende år.

g Thomas Thomsen fandtes i sammenligning med skatteligningen i sin helhed ikke at kunne

nedsættes.

h Peder Chr. Thøgersen, Oxlund kunde man efter de i klagen fremkomne oplysninger ikke nedsætte for indeværende år.

i Peder Nielsen, Hovborg kunde ikke nedsættes efter de oplysninger, han er fremkommen med i klagen.

Af de skatteydere som der er klaget over i indeværende år er ansat til for lav skat på formue- og leilighed vedtog man at forhøie som følger:

a Christen Jensen, Eskelund           med 1 kr. til 5 kr.

b Hans P. Pedersen,   do                 med 2 –    til 6  –

c Aftægtsmd. Niels P. Jensen, do   med 1 –    til 6 –

d Nis Andersens enke, Thuesbøl    med 2 –    til 40 –

e Hans Sørensens enke, Gjerndrup med 1 –    til 3 –

11/ Det vedtoges under forbehold af amtets samtykke at give 300 kr. til den fri fattigkasse, med 150 kr. til hver af sognene.

12/ Til medhjælp for sognerådsformanden vedtog man at yde for 1888 et beløb af 100 kr.

Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, S. P. Andersen, J. C. Hansen, S. Jørgensen, Klaus Moltesen,

H. P. Andersen, Søren Jepsen.

 

Tirsdagen d. 3die aprilafholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandvidne i Vittrup istedetfor Mads Fr. Thomsen valgtes husmand Jens Madsen.

2/ På en klage fra P. Nielsen, Hovborg til amtet over skatteligningen vedtog man at afgive følgende erklæring: Når han påberåber sig at han begyndte på sort hede med gjæld, medens andre som den gang havde penge på rente svarer samme skat som han, da kan sognerådet ikke tage hensyn dertil men må tage forholdene som de ere den dag i dag og ikke forhold som ligge 27 år tilbage i tiden. Påklagede Niels Gravesen har en eiendom til en værdi af c. 1400 kr. og antagelig med en kapital af 2 a 3000 kr. og svarer 37 kr. Nicolai Poulsen har en gjæld af mellem 25 og 3000 kr. gjæld, men han har jo mange næringsveie, hvorfor han svarer 68 kr., hvilket må antages at være passende. Jørgen Th. Hansen, Vittrup har en eiendom til værdi c. 9 a 10.000 kr. og en kapital af 1 a 2000 kr. men har en aftægt til c. 200 kr. årlig. Skat 17 kr. Gregers Hansen har en eiendom til værdi c. 7a 8000 kr., skat 15 kr. Peder Pedersen, Adsersbøl har en eiendom til værdi c. 10000 kr. a 11.000 med en gjæld af 2500 kr og en aftægt på 250 kr. årlig. Lars P. Hansen har en eiendom til værdi 12000 kr. derpå haves 6000 kr gjæld og en aftægt til c. 200 kr. årlig, skat 10 kr. Thomas Chr. Terkelsen har en gård til c. 9000 kr. med 1000 kr. gjæld og en aftægt til c. 180 kr. årlig, skat 10 kr. Jeppe Terkelsen har en gård til c. 12000 kr. med 4000 kr. gjæld og en aftægt til c. 200 kr. årlig, skat 12 kr. Jens Chr. Hansen har en gård til værdi 16000 kr. med 5000 kr gjæld og en aftægt til c. 250 kr. årlig, skat 16 kr. Af forannævnte skatteyderes ansættelse vil det sees at P. Nielsens ansættelse til en skat af formue og leilighed på 24 kr. står i god overensstemmelse, idet gården har en værdiaf c. 16000 kr. og P. Nielsen des uden ingen børn har og ingen aftægt og har han endog en gjæld på 5000 så må det dog ikke lades ude af betragtning i hedesogne at han har megen og god eng.

 

Man vedtog derfor at indstille til amtsrådet at skatten bliver som af sognerådet fastsat.

Fraværende Claus Moltesen med anmeldt forfald. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Hl. Nielsen, H. P. Andersen, S. Jørgensen, S. P. Andersen, Jes Hansen, J. Terkelsen, Søren Jepsen.

 

Siderne 188-202 består af skattelister, som er skrevet i et andet program.PC

 

Mandagen den 4. juni afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Ane Else Hansdatter af Klelund vedtog man at kautionere for på Kolding Hospital og således at hun ingenlunde bliver hjemmehørende i Kolding kommune.

2/ I anl. af en skr. fra herredskontoret ang. fastsættelse af faderens bidrag til uægte børn, vedtog man at indstille, at uformuende fædres bidrag ansættes til 40 kr., hvilket må antages i almindelighed at være det sædvanlige for denne egn.

3/ Til brandfoged og opsynsmand for Gilberg og Debel byer istedetfor Lars P. Hansen, som på grund af sygdom er ude af stand til at røgte sit hverv, vedtog man at indstille Hans A. Hansen, Debel og til brandvidne istedetfor Hans M. Hauge og Ulrik Sørensen valgtes Hans Thyge Pedersen og Niels Martinus Nielsen, begge i Debel.

4/ Til brandvidne istedetfor Chr. Christensen i Lindknud valgtes Niels Knudsen, Lindknud.

5/ På en klage fra P. Nielsen, Hovborg over veien i Hovborg vedtog man at afgive følgende erklæring til amtet: den påklagede bro er allerede sat i forsvarlig stand, ligesom veistykket er i ret god stand og f. ex. ikke så lidt bedre end fortsættelsen i øst til den østlige del af sognet (Vittrup). Desuden hører nævnte vei til de mindst betydningsfulde i hele kommunen. Ang. vedligeholdet, som klageren har påberåbt sig at have afholdt for egen regning, da har det aldrig været rådets mening at dette skulde ske for hans regning, og sognerådet er i det heldige tilfælde at have kvittering for vort udlæg til ham derfor.

6/ For det kommende år enedes man med den hidtilværende bestyrer, Nis Chr. Holm om at han vedbliver at være bestyrer mod en løn af 300 kr.

7/ På et andragende fra lærer Lustrup om udvidelse af udhuset for at få plads til en fåresti overdroges til medlemmerne i Lindknud.

8/ Til delegeret at møde ved repræsentantvalget på et medlem til Kreditforeningens repræsentantselskab valgtes: Joh. Søltoft. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, H. P. Andersen, Søren Jepsen, Hl. Nielsen, S. P. Andersen, J. C. Hansen, J. Terkelsen, S. Jørgensen, Klaus Moltesen.

 

Torsdagen den 12. juli afholdt sognerådet et extra møde på fattiggården, hvor følgende sager

forhandledes:

1/ Til at forestå kreaturtællingen samt optegnelserne af brugen af jordarealet valgtes:

I Gjerndrup: Anders Søltoft og Morten Pedersen.

Eskelund, nordfor Kolding Varde landevei samt Hulvad: Thomas Thomsen og Jørgen Andreasen.

Eskelund, sydfor Kolding Varde landevei og til Ribe Vejle landevei: Anders Pedersen og Jacob Nielsen.

Thuesbøl fra Ribe Landevei og Firring: Niels Mortensen og Rasmus Andersen.

Surhave og Vestersognet med undt. af Firring: Thyge Frandsen og Peder Schmidt, Skovhøi.

Tirslund: Peder Holst og Niels Chr. Nielsen.

Adsersbøl, Kidholm og Hyllelund: Peder Pedersen og Andreas Nielsen.

Klelund og Sønderlund: Lorents Ravn og Andr. Hansen.

Hovborg og Råbjerg: Jørgen Peder Jepsen og Niels Gravesen.

Oxlund: Ebbe Sørensen og Poul Sørensen.

Lindknud, Debel og Gilberg: P. H. Christiansen og Jeppe Nissen.

m ) Vittrup ? : Christen Nielsen og Jeppe Sørensen.

2/ Da Joh. Søltoft ønsker sig fritaget for det ham overdragne hverv til som delegeret for sognerådet at møde ved valget af en repræsentant til den vest-sønderjyske kreditforeningen. Så vedtog man at vælge S. P. Andersen, Stenbrogaard. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Søren Jepsen, J. Ch. Hansen, Klaus Moltesen, S. Jørgensen, Hl. Nielsen, J. Terkelsen, H. P. Andersen, S. P. Andersen

 

Græssletten i Kokvadengen bortleiedes søndag den 22. juli 1888 udsat i parceller på følgende

vilkår:

Græsset skal være slået inden førstk. 1ste aug og leieafgiften indbetales til sognerådet inden førstk. 1ste novbr.

Høiestbydende bleve:

Parcel No 1   H. P. Andersen, Firring med      15 kr. 50 øre

     ”     ”   2   Chr. Kruse, Gjerndrup    ”         12  –   50   –

     ”     ”   3   Ernst Schvarts,  do.         ”          17  –    50  –

     ”     ”   4   samme,              do.         “            24  –   50  –

     “     “   5   Hans Hansen, Thuesbøl  “          15  –    00  –

     ”     ”   6   Peder Jensen, Nørbølling Mark 17  –    00  –

     ”     ”   7   Niels Mortensen, Thuesbøl          27 –    50  –  

                                                           i alt    129 kr. 50 øre.

Samtlige bud approberedes.

Joh. Søltoft

 

Mandagen den 6te aug. afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til på sognerådets vegne at møde med delegerede fra Føvling Holsted sogneråd for at vælge en lærer til Tirslund Skole valgtes: S. P. Andersen, H. C. Nielsen og Kl. Moltesen.

2/ Til på sognerådets vegne at møde på sessionen i indeværende år valgtes: S. P. Andersen.

3/ Til erklæring fremlagdes et and. fra Brørup Skyttekreds om tilskud fra amtet. Sognerådet kunde i nærv. tilfælde ikke enes om at afgive en enslydende erklæring, hvorfor flertallet vedtog:

”Da formålet for Brørup Skyttekreds er den samme som amtsskytteforeningens og sidstnævnte har fået et årligt tilskud pr. kreds, så finder man også, at der er grund til at anbefale at nærv. skyttekreds erholder et lignende tilskud. Af sognerådets medlemmer ere 2de medlemmer af bestyrelsen for hver skyttekreds.”

Mindretallet erklærer:

”Da mindretallet finder at et forlig burde være forsøgt med amtsskytteforeningen, så ser dette, da kredsen har afslået en sådan, ingen grund til at yde denne et tilskud.”

For flertallets erklæring stemte: H. P. Andersen, Søren Jørgensen, J. Terkelsen, Hl. Nielsen og Joh. Søltoft, for mindretallets stemte S. Jepsen, S. P. Andersen og Kl. Moltesen. Fraværende var J. Chr. Hansen. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, H. P. Andersen, J. Terkelsen, S. P. Andersen, Hl. Nielsen, Søren Jepsen, S. Jørgensen, Klaus Moltesen.

 

Onsdagen den 29de aug. afholdt sognerådet et extra møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Det vedtoges at indstille til stiftamtet, at formue & leilighedsskatten for det kommende treår, som hidtil, ansættes til en tredjedel af den samlede skat. Mod nærværende indstilling stemte Kl. Moltesen, Søren Jørgensen og Joh. Søltoft, som af hensyn til de trykkede tider fandt at andelen af hartkornet burde nedsættes, hvorfor disse foreslog formue & leilighedsskatten ansat til 2/5 af den samlede skat.

2/ Til suppleant for ligsynet valgtes Hans Jespersen Gehlert, Surhave. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, S. Jørgensen, J. C: Hansen, J. Terkelsen, Hl. Nielsen, Søren Jepsen, S. P. Andersen, Klaus Moltesen, H. P. Andersen.

 

Mandagen den 1ste octbr. 1888 afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagdes et cirkulære fra indenrigsministeriet ang. lokaler til brug ved vakcinationen. Man vedtog at henvise distriktslægen til at benytte skolerne i Eskelund og Lindknud, hvor man formener at have passende lokaler.

2/ Til valgbestyrelse i anl. af det forestående sognerådsvalg valgtes: Søren Jepsen, Klaus Moltesen og Joh. Søltoft.

3/ Fremlagdes et andragende fra Lindknud jordemoder ang. hegnsætning om jordemoderlodden. Man vedtog at anbefale andragendet, men af hensyn til at særlig en af naboerne, som kun har ringe evne, vilde få et meget stort stykke til sin part, fandt man det rigtigst at arbeidet udstrækkes over flere år.

4/ Til brandfoged og opsynsmand i Gjerndrup og Hulvad istedetfor Jørgen Koed vedtoges at indstille gårdeier Anders Jacobsen, Gjerndrup og til vidner valgtes M. P. Buck og Niels Sørensen.

5/ Licitationen over arbeidet på kommunens veie for det kommende år vedtog man at afholde torsdag den 8de novbr. i Brørup og lørdag den 10de novbr. i Lindknud, i Brørup kl. 2 og i Lindknud kl. 9.

6/ De beboere som endnu restere med udførelsen af veiarbeide for dette år vedtog man at rette en opfordring til om at få arbeidet udført inden førstk. 10de octbr., da vedkommende ellers vil blive mulkteret.

7/ Til at føre tilsyn med pleiebørnene vedtog man i henh. til lov af 20. april 1888 at formå for Brørup Stations vedkommende: Kjøbm. Sørensens hustru, stationsforvalter Thomsens hustru og gjæstgiver Bergs hustru, for Eskelund: Hans M. Mortensens og Niels Chr. Nielsens hustruer, i Thuesbøl By med nordlige udflyttere Martha Brodersen, i Tirslund og V. sognet: Hans Iversens hustru og jordemoder Ebbine Tøstesen; i Gjerndrup: Peder J. Pedersens hustru og Peder Bechs enke.

I Lindknud sogn: i Hovborg og Klelund: Mads Chr. Clausens hustru; i Hyllelund og Adsersbøl: Peder Pedersens hustru; i Oxlund, Debel, Lindknud og Gilbjerg: jordemoder Marie Pedersen; i Vittrup: Jørgen Mortensens hustru.

8/ Det vedtoges at afholde sognerådsvalget fredagen den 7de decbr. form. kl 9.

9/ Til Klelund Skole vedtoges at anskaffe en ny kakkelovn, hvilket overdroges til S. P. Andersen. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Klaus Moltesen, J. Terkelsen, H. P. Andersen, J. C. Hansen, Hl. Nielsen, S. Jørgensen, S. P. Andersen, Søren Jepsen, H. P. Andersen.

 

Mandagen den 3. dcbr. 1888 afholdtes det ordinære møde på fattiggården, hvor følgende sagerforhandledes:

1/ På et andragende fra landpostbudene om tilskud til deres alderdomsforsørgelseskasse fandt man ingen grund til at indlade sig på, da man fandt at deres stilling i almindelighed var en sådan at de havde deres gode udkomme.

2/ Lærer Lustrup har fremsat andragende om at få en hel del udsættelser på Lindknud Skole

afhjulpne. Sognerådet har allerede udført en hel del af dem og andre vil med det første blive udførte, derimod finder man ingen grund til at anskaffe dobbelte døre for stalden eller lægge cementgulve i forstuen.

3/ Ane Marie Clemmensen anholder ved sin svigersøn Niels Christensen om at få den obligation, hvis restbeløb lyder på 400 kr. udleveret. Man finder imidlertid ingen grund til at gå ind på andragendet, da man formener at være i berettiget besiddelse af denne i henh. til en tidligere overenskomst mellem sognerådet og hendes afdøde mand, Mads Christensen.

4/ Ligningen vedtog man at lægge den 14de dcbr.

5/ Med Niels Knudsen af Lindknud Mose indgik man følgende overenskomst:

Niels Knudsen forpligter sig for sig og sine efterkommere til at udlægge en 6 alen vei til Lindknud lærerembedes moselod langs skolestien fra det punkt hvor denne skjærer den nuværende vei til Niels Knudsens nordre skjel. Det er en selvfølge at det stykke vei som derved bliver tilovers falder bort. For denne omlægning modtager N. Knudsen et vederlag af 12 kr. Niels Knudsen                    Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, S. P. Andersen, J. Terkelsen, Hl. Nielsen, Søren Jepsen, J. C. Hansen, Klaus Moltesen, S. Jørgensen.

 

Fredagen den 14de dcbr. 1888 afholdt sognerådet et møde på arbeidsgården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Det vedtoges at bestille 6 af de til brug i statstjenesten anskaffede papirsorter, hvorom bestilling vil være at indsende til stiftamtet inden dette års udgang.

2/ Efter at en oversigt over kommunens status var gjort vedtoges det at påligne 22 kr. pr. td. hartkorn for det kommende år.

3/ Overslag over indtægter og udgifter udfærdigedes in duplo og underskreves.

4/ Ligningen for 1889 udfærdigedes og underskreves.

5/ Legaterne uddeltes til: Svend L. Svendsen i Thuesbøl, Hans Hagensen i Gjerndrup,

Jens Hansen i Klelund og Mikkel Hansen Gehlert i Lindknud.

6/ Til revisorer valgtes: Søren Jepsen, Vittrup og kjøbm. V. Schmidt, Brørup.

7/ Til midlertidig formand valgtes: Søren P. Andersen, Stenbrogaard. Mødet sluttet.

Joh. Søltoft, Søren Jepsen, J. Terkelsen, H. P. Andersen, S. Jørgensen, Hl. Nielsen, J. C. Hansen, Klaus Moltesen

 

Torsdagen den 3de januar 1889 afholdt sognerådet et extraordinært møde på fattiggården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til formand for 1889 valgtes S. P. Andersen.

2/ Til viceformand for 1889, Hans Chr. Nielsen

3/ Til at føre tilsyn med skolerne valgtes i Brørup Hans P. Andersen og i Lindknud P. Petersen.

4/ At føre tilsyn med jordemoderboligen valgtes i Brørup S. Jørgensen og i Lindknud Jeppe

Terkeldsen.

5/ At føre tilsyn med arbeidsgården valgtes Hans M. Mortensen, Hans P. Andersen og S. Jørgensen

6/ Til at føre tilsyn med veiene valgtes i Brørup Hans Kr. Nielsen, Hans M. Mortensen,

S. Jørgensen, Hans P. Andersen, N. Mortensen og i Lindknud J. Terkeldsen, P. Petersen og

Kristen Nielsen.

7/ Til synsmand og suppleanter ved vandafledning i følge lov af 28. mai § 6 gjenvalgtes Hans Kr. Nielsen, Eskelund som formand, og synsmanden P. Kr. Thygesen i Okslund og Hans J. Søltoft, Hulvad, samt supleanterne Niels Gravesen, Hovborg og Ernst Jensen, Gjerndrup.

8/ Høstindberetning for året 1888.

9/ Udfærdigelsen og indberetning af de personer der drive frinæring.

10/ Til medlem af skolekommissionen valgtes Joh. Søltoft og Niels Mortensen.

11/ Andragende fra Mads Kr. Klausen, Hovborg om tilbagebetaling af 3 kr 50 ø, som han har ydet formeget i hartkornsskat vedtoges. Mødet sluttet.

S. P. Amdersen, Hl. Nielsen, Niels Mortensen, J. Terkelsen, Peder Pedersen, H. M. Mortensen,

H. P. Andersen, Kristen Nielsen, S. Jørgensen.

 

Mandagen den 4. februar 1889 afholdtes det ordinære møde på fattiggården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra provsten angående gymnastikredskaberne ved Lindknud og Klelund skoler overdrages: Peter Petersen at ordne.

2/ Andragende fra lærerne i Eskelund og Lindknud om at der af kommunens kasse må ydes et bidrag af 10 kr. til hver, til at dække udgifterne ved afbenyttelse af gymnastikhusene i Brørup og Lindknud til børnenes gymnastik vedtoges.

3/ Lærer Thjellesen anmoder sognerådet om anskaffelse af to nye kakkelovne til Eskelund skolestuer man vedtog at udsætte anskaffelsen af ovnene til næste efterår, med mindre de to kakkelovne som ståer, kunne sælges tilfredsstillende forinden.

4/ Til at affatte folketings valglisterne valgtes Peter Petersen og H. M. Mortensen sammen med formanden.

5/ En skrivelse fra provsten angående en cirkulære fra undervisningsministeriet oplæstes.

6/ Andragende fra sognerådet til stiftamtet om at der af comunens kasse må ydes et bidrag af 100 kr til medhjælp til formanden vedtoges.

7/ På et andragende fra husmandsforeningen i Lindknud om tilskud for året 1889 vedtog man i lighed med foregående år at yde 15 kroner.

8/ Af klager over skatteligningen for indeværende år var fremkommen følgende:

a) Christian Jensen, Gjerndrup kan efter de fremkomne oplysninger ikke nedsættes.

b) Hans S. Petersen, Houborg fandt man efter de i klagen givne oplysninger ikke at kunne nedsætte ham.

c) Hans Petersen, Brørupgård formue og leilighedsskat for 1889 nedsættes med 3 kr, fra 30 kr til 27 kroner.

d) Christian Poulsen, Gjerndrup vedtog man at nedsætte fra 10 kroner til 5 kroner efter de i klagen fremkomne oplysninger.

9/ Det vedtoges under forbehold af amtets samtykke at yde 300 kroner til den fri fattigkasse med 150 kroner til hver af sognene. Mødet sluttet.

S. P. Andersen, J. Jørgensen, H. P. Andersen, H. M. Mortensen, J. Terkelsen, Peder Pedersen, Kresten Nielsen, Niels Mortensen, Hl. Nielsen.

 

Torsdagen d. 21. marts 1889 afholdt sognerådet et extra møde på fattiggården hvor følgende sager forhandledes:

1/ Et andragende fra skrædder Peder Jensen, Brørup St. om at yde kjøbmand Sandager et extra godtgjørelse for jordemoder kjørsel på grund af snefog noget man ikke kan indlade sig på.

2/ En klage fra Hans J. Gehlert fra Vittrup over at Christen Sørensen, Vittrup var opført på folkethingslisten, begge vare tilvarslede til at møde og mødte også og efter de oplysninger som fremkom, fandt sognerådet ikke at der var nogen grund til at slette Chr. Sørensen.

3/ Skoleforsømmelses listerne fremlagdes for februar måned og vedtog sognerådet at indgive et andragende til skoledirektionen om at måtte eftergive mulkten for 2 dages forsømmelse om måneden for hvert barn, udover dette vedtog sognerådet at holde sig det efterretlig med hensyn til mulkteeringen.

4/ Man vedtog at nedsætte et udvalg af 3 medlemmer af sognerådet til at diktere skolemulkterne i begge sogne og hertil valgtes Niels Mortensen, Hans M. Mortensen og formanden.

5/ Til opsynsmand for Hyllelund og Kidholm med udflyttere i stedet for husmand H. P. Hansen som beder sig fritaget, valgtes husmand Hans Mortensen, Hyllelund og til brandvidner Anders Christiansen, Sønderlund og Jens Chr. Nielsen, Hyllelund. Mødet sluttet.

S. P. Andersen, H. M. Mortensen, J. Terkelsen, S. Jørgensen Hl. Nielsen, Niels Mortensen,

Peder Pedersen, Kresten Nielsen, H. P. Andersen.

 

Lørdagen d. 20. april 1889 afholdtes det ordinære møde på fattiggården, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandfoged i Lindknud med udflyttere i stedet for Iver J. Kolbæk som beder sig fritaget valgtes gårdmand Hans G. Hansen, Lindknud og som vidner Anders Bertrum og Jørgen Thomsen begge af Lindknud.

2/ En skrivelse fra skolekommissionen som foreslåer at ansætte en sommer lærer ved Klelund Skole hvilket sognerådet var enig med skolekommissionen om, vedtog man at yde et tilskud af comunekassen stor 50 kroner for sommeren 89 og overdroges det til Peter Petersen, Chr. Nielsen og Jeppe Therkildsen at forhandle med lærer Lustrup og lærer L. Ravn om sagen.

Mødet sluttet.

S. P. Andersen, Hl. Nielsen, H. M. Mortensen, P. Andersen, Niels Mortensen, S. Jørgensen,

Peder Pedersen, Kr. Nielsen, J. Terkelsen, S. Jørgensen.

 

Mandagen den 3. juni 1889 afholdtes det ordinære møde på fattiggården, hvor følgende sager forhandledes, sognerådsmedlem Hans Peter Andersen var ikke mødt på grund af sygdom.

1/ En skrivelse fra Claus Johansen af Eskelund, hvori han klager over at Hans Jørgen Hansens enke ikke ved privat overenskomst har kunnet enes om vedligeholdelsen af veien som fører over Hans Jørgen Hansens enkes jorder til klagerens gård. Sognerådet vedtog at udnævne 3 af dets medlemmer til at forsøge tilveiebragt overenskomst mellem parterne og hertil valgtes i forening med formanden, H. M. Mortensen og Hans Chr. Nielsen.

2/ Skoleplanen for Brørup Lindknud sogn som var indhentet fra ministeriet fremlagdes.

Mødet sluttet.

S. P. Andersen, S. Jørgensen, Niels Mortensen, J. Terkelsen, Hl. Nielsen, Peder Pedersen,

Kr. Nielsen, H. M. Mortensen.

 

I henhold til forstående klage fra Klaus Johansen, vare undertegnede delegerede af sognerådet mødte på åstedet den 18. juni 1889 tillige med klageren og brugeren af veien, Theodor Krafack, Asmus From og Hans J. Hansens enke som var indvarslet på lovlig måde.

Asmus From frasiger sig ret til brugen af veien som fører fra Klaus Johansens gård til Eskelund Kro, hvorimod Theodor Krafack har fri brug af forannævnte vei uden at deltage i vedligeholdelsen, imod at Klaus Johansen har fri brug af veien som fører langs Krafacks nordre skjel uden at deltage i vedligeholdelsen.

Med hensyn til istandsættelsen og vedligeholdelsen af veien fra Eskelund Kro til Klaus Johansens nordre skjel enedes klagerne og Hans J. Hansens enke på følgende betingelser:

Hans J. Hansens enke påtager sig at istandsætte og vedligeholde 75 favne vei fra landeveien imod syd. Klaus Johansen påtog sig at istandsætte og vedligeholde resten af veien, steenkisten igjennem nævnte vei vedligeholdes i fællesskab. Parterne enedes om at veien skulde have en brede af 6 alen.

Således vedtaget og underskrevet af parterne.

Eskelund d. 18. juni 1889.

Klaus Johansen, Else ? Hansen, Th. Crafack, Asmus From.

Delegerede af sognerådet.

S. P. Andersen, H. M. Mortensen, Hl. Nielsen.

 

Ved auctionen som holdtes i mai 1889 ved Eskelund skole over gammel tække med mere blev følgende høiestbydende

Klaus Johansen får 1 jernrør                        6 kr.  bt.

 Dito    for 1 gammel pomp                            7  –     bt.

H. M. Mortensen for 1 pompstokke                  1  –     bt.

H. C. Nielsen for gammel tag                         7  –     bt.

                                                           ialt   21 kr.  Betalt

Samtlige bud approberedes

Betalt d. 14/10 89               S. P. Andersen

 

Mandag den 8. juli 1889 afholdt sognerådet et extra møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Bestyrelsen for Ormslev Børnehjem har henvendt sig til sogenrådet hersteds om en lille understøttelse af sognerådets kasse noget man ikke kan indlade sig på.

2/ Bestyrelsen for Landpostbudenes Alderdomsforsørgelseskasse for Jylland, anmoder sognerådet om at yde et lille bidrag til foreningen, noget som man ikke kan indlade sig på.

3/ Andragende fra bestyrelsen for friskolen i Brørup om en understøttelse af comunekassen for indeværende år, man vedtog at yde 25 kroner. Mødet sluttet.

S. P. Andersen, Hl. Nielsen, H. P. Andersen, H. M. Mortensen, Kr. Nielsen, J. Terkelsen,

Peder Pedersen, S. Jørgensen, Niels Mortensen.

 

Græssletten i kirkeengen ved Kokvad bortleiedes mandag den 8. juli 1889 udsat i parceller på følgende vilkår.

  1. Græsset skal være slået inden 1. august
  2. Leieafgiften indbetales til sognerådet inden førstkommende 1. november.

Høiestbydende bleve følgende:

Parcel No 1   Niels Mortensen, Thuesbøl med              19 kr. 50 øre bt.

   –       –   2   Dito                          dito        –                 24     50  –    bt.

   –       –   3   Ernst Svarts, Gjerndrup           –                25     50  –  

   –       –   4   Detlev Bjordholm,   dito        –                  25  – 00  –    bt.

   –       –   5   Dito                          dito        –                  19  –  00 –    bt.

   –       –   6   Hans Hansen, Thuesbøl         –                   20  –  00 –    bt.

   –       –   7   Anders Søltoft, Gjerndrup     –                   21  –  00 –     bt.

                                                                                    154 kr. 50 øre

Samtlige bud approberedes.

S. P. Andersen 

 

Søndagen d. 14. juli 1889 var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave for at leie en bestyrer, og enedes man med Niels Hansen Skak fra Lille Andst om at overtage pladsen som bestyrer på fattiggården fra 1ste novbr 1889 til 1ste novbr 1890 imod en løn af 250 kroner for den nævnte tid.

S. P. Andersen, Niels Mortensen, Kristen Nielsen, Peder Pedersen, J. Terkelsen, Hl. Nielsen,

H. P. Andersen, S. Jørgensen, N. H. Skak.

 

Søndagen d. 20. august 1889 afholdt sognerådet sit ordinære møde på fattiggården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til ifølge cirkulære fra amtet at føre tilsyn med maskiner valgtes i Lindknud smedemester Hans Hansen og til suppleant Jørgen Christensen begge af Oxlund og i Brørup valgtes Peter Schmidt, Skovbøl og til supleant Jens P. Henriksen, Brørup Station. Mødet sluttet.

S. P. Andersen, H. M. Mortensen, Hl. Nielsen, H. P. Andersen, Kr. Nielsen, S. Jørgensen,

Peder Pedersen, Niels Mortensen.

 

Mandagen den 7. oktober 1889 afholdt sognerådet sit ordinære møde på fattiggården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Med hensyn til skiftet efter Mads Christensens enke i Eskelund enedes sognerådet med afdødes svigersøn Niels Christensen af Hesselho, Starup sogn på følgende betingelser:

Afdødes søn Hans Madsen i Eskelund Kjær afholder forlods 200 kroner siger to hundrede kroner, resten af Ane Maris Christensens penge, efter fradrag af udgifterne under hendes sygdom samt omkostningerne ved hendes begravelse deles i to lige dele mellem Niels Christensen af Hesselho og sognerådet som modtager dem til Hans Madsen som jo er hans værge.

Niels Christensen. ?

2/ Til brandfoged i Tirslund istedet for Niels Chr. Nielsen som har begjæret sig entlediget vedtog man at indstille husmand Hans Rasmussen, Tirslund og til brandvidner Jørgen Chr. Jørgensen og Johan Brink.

3/ Hans Hagensen andrager sognerådet om at betale udgifterne ved hans pleiebarns hjemsendelse til Vejle, vedtoges.

4/ A. Petersen, Klevanggaard har henvendt sig til sognerådet om at få hegnet tilplantet imellem ham og skolelodden, man vedtog at overdrage til H. M. Mortensen, H. C. Nielsen og formanden at forhandle med ham desangående.

5/ Licitationen over arbeidet på kommunens veie for det kommende år vedtog man at afholde onsagen den 6. novembr. i Lindknud og tirsdagen d. 7. novembr. i Brørup, i Lindknud kl 9 og i Brørup kl 2. Mødet sluttet.

6/ Til brandvidner istedet for Chr. Laugesen valgtes Poul Friis, Thuesbøl.

 

S. P. Andersen, H. P. Andersen, Kr. Nielsen, Hl. Nielsen, S. Jørgensen, N. Mortensen, J. Terkelsen, H. M. Mortensen, Peder Pedersen.

 

Mandagen d. 2. december 1889 afholdt sognerådet sit ordinære møde på fattiggården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandfoged istedet for H. P. Poder i Houborg distrikt valgtes Niels Gravesen i Houborg og til brandvidner istedet for Niels Pedersen og Chr. Sørensen af Houborg valgtes husmændene Laust Simonsen og Henrik Jensen begge af Houborg.

Oxlund distrikt: Jeppe Terkildsen, Oxlund

Gildberg-Debel distrikt: Hs. A. Hansen, Debel

Lindknud distrikr: Niels Kruse, Lindknud

Vittrup distrikt: Jørgen Mortensen, Vittrup

2/ I henhold til skr. fra amtet vedtoges det at foreslåe, at der i de i lovens § 7 & 10 omtalte tilfælde fastsættes en dagløn af kr. 1,50 øre for snekastning.

3/ Til sammen med formanden at udfærdige valglisterne til det forestående sognerådsvalg, og sammen med denne at lede valghandlingen, valgtes: Peder Pedersen og H. M. Mortensen.

4/ Alderdomsunderstøttelser

Af skr. fra Leirskov-Jordrup sgrd. hvoraf fremgår at der er tilstået Chr. Hansen, (Manøhus) en underst. af 120 kr. årlig samt fri læge og medicin. Til efterretning.

5/ Da det er oplyst at Niels P. Nielsens enke en tid har opholdt i udlandet vil hendes tilståede alderdomsunderst. være at ansee som urettelig oppebåret og derfor være at regne som fattighjælp, hvorom der er givet hende meddelelse.

Fraværende på grund af sygdom, Niels Chr. Nielsen.

6/ Til som delegeret på sognerådets vegne at overvære sessionen, valgtes P. Holst.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M. Mortensen, J. Hansen, Peder Pedersen, N. Mortensen, J. P. Sørensen, Peder Holst, Kr. Nielsen.

 

Onsdagen den 31. octbr. 1894 var sognerådet samlet til et extraord. møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til brandvidne i vestersognet, i stedet for Søren Jørgensen, Ågård, der er fraflyttet distriktet, valgtes Chr. Thygesen, Surhave.

2/ Valget af sognerådsmedlemmer, vedtoges det at afholde mandagen den 3die december kl. 9½ form.

3/ Til erklæring, skr. fra Niels Chr. Nielsen, Vittrup til amtet med klage over at sgrdt. har

nægtet at yde vedk. alderdomsunderstøttelse. Man fandt ingen anledning til at forandre den engang vedtagne beslutning, og overdroges det formanden at erklære på klagen i overensstemmelse med beslutningen i mødet den 4. dec. 1893.

4/ Skrivelse fra Brande sgrd. angående Mikkel Johansens alderdomsforsørgelse, tilligemed

afhøring. da man tvivlede om rigigheden af Mikkel Johansens forklaring vedtoges det gjennem amtet at andrage om politiafhøring. Mødet sluttet.

V. Schmidt, J. P. Sørensen, H. M. Mortensen, Kr. Nielsen, N. Mortensen, Peder Pedersen, Niels Chr. Nielsen, J. Hansen, Peder Holst.

 

Mandagen den 3de decbr. 1894 vare sognerådet samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Alderdomssager.

a/ Ane Marie Petersen hos H. Egelund, Lindknud, der tilstodes en årlig understøttelse af 150 kr. at regne fra 1. decbr. d. å. indtil videre, samt fri læge og medicin, og desuden at betale lægeregninger m. m. hos Povlsen, Vamdrup.

b/ Peder Nielsen Pedersen, Eskelund. Der tilstodes fri læge og medicin, dog således at hvis han er medlem af sygekassen, kun det beløb lægeregningen overstiger det der betales af sygekassen.

c/ Andreas Andreasen, Ribe.

Skr. fra Ribe byråd at dette har tilstået ham 10 kr. månedlig.

d/ Jeppe Larsen, Rendbo, Nyby.

Skr. fra Veien-Læborg sgrd. at dette har tilstået ham en årlig underst. af 36 kr. Til efterretning

e/ Niels Chr. Nielsen, Vittrup.

Skr. fra amtet med pålæg om at tilstå ham 2 kr. mdl. Til efterretning.

f/ Henrik Jensen, Lindknud

Udsattes til næste møde for at få nærmere underretning og få manden til at møde her.

2/ Høstberetning udfærdigedes.

3/ Andragende fra veiassistent P. Smidt om fri proces. Det vedtoges at anbefale andragendet.

4/ Til ligningsmand i stedet for Søren Jørgensen der har begjæret sig entlediget, valgtes Marius Gehlert, Surhave og til suppleant Chr. Thygesen, Surhave.

5/ Andragende fra Karen Hansen til skoledirektionen om hjælp til at holde lærerinde, er af fonden anbefalet. Godkjendtes.

6/ Næste møde fastsattes til mandag d. 10de decbr. kl. 9 form. , og ville de nyvalgte medlemmer være at indbyde til mødet.

7/ Legatrenterne uddeltes således:

Svend L. Svendsen, Thuesbøl kr. 3,50

Hans Hansen, Kokjær    ”        kr. 3,50

8/ Efterat en oversigt over kommunens indtægt og udgift var givet, vedtoges det for det kommende år at påligne efter 25 kr. pr. tdr. hartkorn.

9/ Til revisorer valgtes Joh. Søltoft og Peder Pedersen.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M. Mortensen, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen, J. Hansen, Kr. Nielsen, Peder Pedersen, J. P. Sørensen, Peder Holst.

 

Mandagen den 10. decbr. 1894 var sognerådet samlet til et extraordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Alderdomsforsørgelse.

Henrik Jensen, til fornyet behandling. Der tilstodes kr. 80- årlig, hvoraf dog endel anvendes efter sognerådets skjøn til anskaffelse og forbedring af besætning. Til foreløbig at være behjælpelig med dette udvalgtes Chr. Nielsen, P. Petersen og Gr. Nielsen, og vil der ved næste møde være at tage yderligere bestemmelse.

Maren Enevoldsen. Tilstodes 50 kr. årlig, til husleie og brændsel. 20 kr. hver 1/11., 20 kr. hver 1/5., og 10 kr. i klynetiden.

2/ Til midlertidig formand valgtes V. Schmidt.

3/ Der tilstodes for 1894 et tilskud til friskolen i Thuesbøl af 25 kr.

4/ Overslag over indtægter og udgifter i året 1895 udfærdigedes in duplika og underskreves.

5/ Ligning af kommunebidrag for året 1895 lagdes og underskreves. Mødet sluttet.

V. Schmidt, H. M.- Mortensen, Niels Chr. Nielsen, J. Hansen, J. P. Sørensen, N. Mortensen, Niels Chr. Nielsen, Kr. Nielsen, Peder Holst.

 

Torsdag den 11. jan. 1895 var sgrdt. samlet til et extraord. møde, på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fremlagtes skr. fra amtet, med stadfæstelse af valgene til snefogder, samt meddelelse at betaling for snekastning vil være at ansætte til 75 øre for ½ dag (4 timer) og 1 kr. 50 øre for en hel dag.

2/ Skr. fra Malt-Folding sgrd. at der er tilstået Birthe Marie Jensen en alderdomsunderst. af 25 kr. for månederne nov. dec. 94. Til efterretning.

3/ Andragende fra Andr. P. Lauridsen, Eskelund om æresopreisning. Anbefales.

4/ Til formand for 1895 valgtes Kl. Moltesen.

5/ Til viceformand for 1895 valgtes V. Schmidt.

6/ Til revisorer valgtes V. Schmidt og P. Petersen.

7/ Til at have tilsyn med arbeidsgården og forestå omsætningen med kreaturer m.m. valgtes Graves Nielsen, Niels Chr. Nielsen og P. Holst.

8/ Til skolepatron i Brørup valgtes V. Schmidt.

9/ Til skolepatron i Lindknud valgtes Graves Nielsen, (og for Klelund Joh. Nielsen)

der i påkommende tilfælde har ret til at tilkalde Joh. Hansen og Schmidt.

10/ Til at have tilsyn med jordemoderboligen valgtes:

i Brørup, P. Holst, i Lindknud, Jens P. Sørensen.

11/ Til sammen med formanden at udfærdige folkethingsvalglisterne valgtes Joh. Hansen og Schmidt.

12/ Det vedtoges for indeværende år at yde et tilskud til den fri fattigkasse af kr. 130 deraf

80 kr. til Lindknud idet der i Lindknud er en familie (Jørg. Hansens enke) der vil trænge til større understøttelse.

13/ I fortsættelse af forhandlingerne i forrige møde om Henrik Jensens alderdomsforsørgelse vedtoges det at optage et lån kr. 250 i Holsted sparekasse med afbetaling i 5 år, til indkjøb af

besætning, hvorhos sgrdt. skal have papirer på, at besætningen tilhører dette indtil lånet er udbetalt. Der tilstodes et tillæg på 3 kr. månedlig om vinteren, 2 kr. om sommeren.

See endvidere mødet den 10. dec. 1894.

Til at bestyre Henrik Jensens sager, med handel af besætning, afbetaling af lånet m.m. valgtes Graves Nielsen og Carl M. Petersen.

14/ Til at tage syn over et veistykke i Klelund, hvor Povl Sørensen ønsker veien lidt forlagt, valgtes Johs. Hansen og Carl M. Pedersen.

15/ Til medlemmer af skolekommissionen valgtes Joh. Søltoft og Niels Mortensen.

16/ I lighed med hvad der er tilfælde i Lindknud vedtoges det at hvert sgrdsmedlem udbetaler til fattige, alderdomsfors. og hver i sit distrikt. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Klaus Moltesen, Karl M. Pedersen, J. Hansen, N. Mortensen, Niels Chr. Nielsen, Peder Holst, Graves Nielsen, J. P. Sørensen.

 

Mandag den 4. februar 1895 afholdt sognerådet møde på arbeidsgården hvor følgende sager

forhandledes:

1/ Til brandfoged i Gjerndrup vedtoges det at indstille gårdejer Knud Madsen og som vidner

Jørgen Koed og Hans Sørensen.

2/ Meddelelse om at afgive heste og vogne til mønstring fremlagdes.

3/ Skrivelse fra Københavns magistrat at der er tilstået Nancy Mathilde Hansen sygehjælp

i hjemmet.

4/ Andragende fra Jydsk Husmandsforening i Lindknud om understøttelse, tilstodes 10 kr.

5/ Skema udfyldtes for fattiggården.

6/ Fortegnelse over afgang og tilgang af personer der driver fri næring fremlagdes.

7/ Indberetning om vejarbejde fremlagdes og udfyldtes.

8/ Andragende om bidrag til aftenskolen i Brørup, det tilstodes fri belysning og brændsel, endvidere et andragende fra samme til Ribe amtsskoleråd. Anbefales.

9/ Fuldmagt til formanden underskreves.

10/ Andragende fra afholdsforeningen i Brørup om tilskud, det tilstodes for inderende år at yde 5 kroner.

11/ Andragende fra Hans Nielsen Jensen overforhøjet alderdomsunderstøttelse, det tilstodes

midlertidigt for tiden fra 1. januar til 30. april 3 kroner månedlig.

12/ Skatteklager fra Joh. Søltoft fremlagtes. Der klagedes over endeel beboeres ansættelse,

disse skatteydere vare tilkaldt og fandt man efter de modtagne oplysninger anledning til at nedsætte skatten hos efterfølgende således:

Morten Madsen, Gjerndrup med 3 kr.

Smed N. A. Nielsen  do. med 2 kr.

Joh. Søltoft                do. med 2 kr.

og endvidere at forhøje skatterne hos:

Maler Jensen, Brørup med 2 kr.

Formand Poulsen do. med 4 kr. 5 øre

Bødker Jensen      do. med 2 kr.

Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, Niels Chr. Nielsen, S. Hansen, V. Schmidt, Karl M. Pedersen, N. Mortensen, Peder Holst, J. P. Sørensen, Graves Nielsen.

 

Mandag den 4. marts 1895 afholdt sognerådet et møde hvor følgende forhandledes:

1/ Det overdroges Smidt og Niels Kr. Nielsen at afhjælpe savnet angående brønden ved

Surhave skole.

2/ Til det ledige embede i Klelund skole ifølge skrivelse fra skoledirektionen af 23. februar med 16 ansøgninger vedtoges det at indstille følgende som:

No. 1. P. Feddersen Jensen, Estrupmark sk.  9 st.

No. 2. Mads Rahbæk,            Feuling          “    9 st.

No. 3. P. Kammersgård Jensen, Æbeltoft,      5 st.

 3/ Skrivelse fra provsten, med forespørgsel, hvor stor en udgift til belysning og brændsel medfører ved aftenskolen i Eskelund skole ifr. sognerådets resolution i forrige møde, sognerådet fastsatte summen til 15 kr.

4/ Andragende fra pastor Nissen om bidrag til sygeplejeforeningen i Brørup sogn.

Det vedtoges at yde 15 kroner på betingelse af at beboerne i Lindknud får hjælpen ydet for højst 75 øre daglig; bidraget er for 1895.

5/ Skrivelse fra amtet om en erklæring fra sognerådet på en andragende fra skovrider Frits. Det vedtoges at erklære, at man i forhold til hans løn som skovrider ansès hans landbrug som en mindre biindtægt.

6/ Skrivelse fra amtet om erklæring fra sognerådet på, at landevejen fra Andst Brørup til Holsted nedlægges som amtsvej. Det vedtoges at nedlægge en bestemt protest derimod. Som delegeret til at møde i sagen desangående i Brørup St. kro løverdagen den 9. marts valgtes

formanden, V. Schmidt, Niels Kr. Nielsen, Niels Mortensen.

7/ Skrivelse fra Malt-Folding sogneråd om at der er tilstået Birthe Marie Jensen en alderdomsunderstøttelse på 150 kr..

8/  Andragende fra Kirsten Marie Jepsen om en alderdomsunderstøttelse. Det vedtoges at yde 4 kroner månedlig.

9/ Andragende fra Marie Mortensen, Eskelund om et bidrag for den afholdte håndgjerningsskole i Eskelund skole. Der tilstodes hende et bidrag stor 15 kroner for indeværende år.

10/ Andragende fra lærer Lustrup, Lindknud, om en forhøjet kvantum brændsel. Man fandt

ingen anledning til at bevillige, da der er leveret 23.000 klyne siden nytår. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, Niels Chr. Nielsen, Graves Nielsen, J. Hansen, Karl M. Pedersen,

N. Mortensen, V. Schmidt, Peder Holst, J. P. Sørensen.

 

Mandag den 1. april 1895 afholdt sognerådet møde hvor følgende sager forhandledes:

1/ Peder Pedersen, Adsersbøl mødte med drengen Jens Kristian Iversen for at leje ham fra 1. november 1985 til 1ste november 1896 og man enedes med Peder Pedersen om at drengen bliver hos ham for en løn 120 kroner og fri vadsk og syning.

2/ Andragende fra beboere i Hyldelund og Adsersbøl om at få oprettet en pogeskole, det vedtoges at udnævne Karl M. Pedersen Joh. Hansen, Jens P. Sørensen til at undersøge

om der mulig kan skaffes lokale; og udsattes sagen til næste møde.

3/ Til at tiltræde valgbestyrelsen ved det forestående folkethingsvalg valgtes formanden.

4/ Der fremlagdes andragende fra landpostbudene om et bidrag. Sognerådet fandt ingen

anledning til at yde noget.

5/ Til medlem af skolekommissionen valgtes Peder Pedersen, Adsersbøl.

6/ Skrivelse fra Amtet om hvorvidt sognerådet finder anledning til at indsamle oldenborre i flyvetiden 1895. Sognerådet var enig om at erklære, at der bør indsamles.

7/ Andragende fra biavlerforeningen i Lindknud om at yde et bidrag for året 1895, det vedtoges at yde 4 kroner.

8/ Til forligsmand indstiller sognerådet Søren J. Sørensen, Hulvad, og som suppleant

Morten Pedersen, Gjerndrup.

9/ Til brandfoged i Adsersbøl valgtes til indstilling Søren N. Jakobsen og som vidner Hans Peder Jensen og Morten Pedersen.

10/ Andragende fra Jørgen Iversen om forhøjet alderdomsunderstøttelse; det vedtoges at yde

ham 1 krone mere månedlig.

11/ Det vedtoges for fremtiden i al fald foreløbig at sognerådet holder møde første mandag i hver måned.

12/ Det vedtoges at overdrage V. Schmidt og Niels Kristensen at sørge for omdannelse på bygningen ved Eskelund skole sammen med Niels Mortensen og til reparationer ved Klelund skole for at udbedre skaden valgtes Joh. Hansen. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, J. Hansen, Graves Nielsen, V. Schmidt, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen, Peder Holst, Karl M. Pedersen, J. P. Sørensen.

 

Mandag den 6. maj 1895 afholdt sognerådet ordinær møde; medlemmerne mødte undtagen V. Schmidt som var på rejse, følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra Anders P. Kristensen om en forhøjet bidrag for Voldborg Andersens ophold. Formanden har skreven til ham at sognerådet fandt ingen anledning til at forhøje bidraget, da han ifølge fattigprotokollen er gået med på for hendes livs tid at forsørge hende imod årlig godtgjørelse på 80 kr. Tiltrædes.

2/ Skrivelse fra Veerst-Bække sogneråd at der er tilstået pigen Ane Dorthea Poulsen Freydendal en ugenlig understøttelse på 4 kroner, til efterretning.

3/ Skrivelse fra Kjøbenhavns magistrat om at det har tilstået maler Johannes Frd. K. J. Hansens fraseparerede hustru en månedlig understøttelse på 16 kroner.

Til efterretning, dog enedes man om ved fornyet forhøjelse eventuelt at forlange hende hjemsendt.

4/ Andragende om forhøjet understøttelse fra Frederik Kr. Pedersens enke, Thuesbøl, vedkommende fordrer 20 kroner til brændsel, man vedtog at udsætte sagen til næste møde.

5/ Andragende fra Henning Madsen, Brørup om alderdomsunderstøttelse på 120 kroner

man enedes om at yde 3 kr. månedlig om somren og 5 kr. månedlig om vinteren.

6/ Andragende fra Niels Nielsen, Gilbjerg om en alderdomsunderstøttelse på 60 kroner, man enedes om at bevillige 3 kr. månedlig om somren og 5 kr. månedlig om vinteren.

7/ Slrivelse fra amtet angående indsamling af oldenborre, det vedtoges at der ydes ½ øre pr. pund for vejning og bogføring, ½ øre pr. pund for dræbning, og betale indsamleren for pr. pund 7 øre og eventuel forhøje betalingen imod slutningen af indeværende måned i de

forskjellige distrikter, til at veje og dræbe oldenborrene. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, N. Mortensen, J. P. Sørensen, Peder Holst, Karl M. Pedersen, Graves Nielsen, Niels Chr. Nielsen, J. Hansen.

 

Tirsdag den 4. juni 1895 var sognerådet forsamlet og følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra lærer Lustrup, man enedes om at skrive til provsten og udbede sig Lustrups klage for bedre at kunde give svar.

2/ Skrivelse fra Føvling-Holsted sogneråd om, at denne har tilstået lærer Brun ved Tirslund skole et lønningstillæg på 60 kroner årlig fordi denne underviser 5 dage ugenlig; under forbehold af at herværende sogneråd samtykker deri. Man enedes om at samtykke deri, dog således at det bliver et midlertidigt personligt tillæg.

3/ Andragende fra lærer Jensen, Eskelund skole om tilskud til en ajlebeholder. Man enedes om ikke at give tilskud i betragtning af den bekostning kommunen har fået ved Eskelund skole i år.

4/ Et andragende fra forrige møde som da blev udsat fra Frederik Kr. Pedersens enke i Thuesbøl om forhøjet alderdomsunderstøttelse, der forlanges 20 kroner til brændsel. Sognerådet vedtog at yde 20 kroner til brændsel.

5/ Sognerådet enedes om at slutte indsamling af oldenborre da det viser sig, at der ingen kommer mere til modtagerne.

6/ Næste møde bestemmes til lørdag den 24. juni, da tillægsligningen skal foretages.

Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, Niels Chr. Nielsen, Graves Nielsen, Karl M. Pedersen, V. Schmidt, J. Hansen, Peder Holst, J. P. Sørensen, N. Mortensen.

 

Torsdag den 27. juni 1895 var sognerådet forsamlet på arbejdsgården i Surhave, følgende sager forhandledes:

1/ Tillægsbevillingen for 1895 lagdes.

2/ Bestyrer Skak lejedes for næste år løn 350 kroner, og Sørensen skal have i løn fra 1. maj 1895 til 1. november 1896 125 kroner.

3/ Til brandfoged i Hovborg indstilles Kresten Andersen, vidner Morten P. Sørensen og

Hans Peder Hansen.

4/ Til at føre tilsyn med plejebørn valgtes for Brørup St. vedkommende:

Gjæstgiver Hans Klindts hustru og Anders Jensens enke for Eskelund. H. M. Mortensens hustru og Niels Kr. Nielsens hustru for Thuesbøl. Niels Mortens hustru og Søren Moltesens hustru. Tirslund og v. sognet. Niels Kr. Nielsens hustru og Klaus Moltesens hustru, Gjerndrup. S. J. Sørensens hustru og Morten Pedersens hustru. Lindknud sogn

Hovborg Mads Kr. Klausens hustru og Joh. Hansens hustru, Hyldelund og Adsersbøl Peder Pedersens hustru, Oxlund, Debel Lindknud Gildbjerg, jordemoder Marie Pedersen og Jep Therkelsens hustru, Vittrup, Kresten Nielsens hustru og Graves Nielsens hustru.

Mødet sluttet.

Niels Chr. Nielsen, J. P. Sørensen, Klaus Moltesen, J. Hansen, Graves Nielsen, Peder Hansen,

Karl M. Pedersen, N. Mortensen, V. Schmidt.

 

Mandag den 5. august 1895 var sognerådet forsamlet undtagen Karl M. Pedersen som er fraflyttet kommunen, V. Schmidt og Graves Nielsen som er udrejst, følgende sager forhandledes:

1/ Amtet afæsker sognerådet en erklæring angående en ansøgning fra snedker Peder Jensen om fritagelse for at nedrive sit hus som er i strid med brandpolitiloven. Man enedes om at erklære på ansøgningen at vedkommende må blive fri for at nedrive sit hus, da

vedkommende ellers vil blive økonomisk ødelagt.

2/ Begjæring om alderdomsunderstøttelse fra enke Sofie Marie Lamp ved Brørup St., som efter begjæringen er forsørgelsesberettiget i Ribe. Sognerådet enedes om på grund af hendes sygdom at tilstå hende en månedlig understøttelse på 10 kroner fra 1. juli at regne.

3/ Skrivelse fra Malt-Folding sogneråd om oplysning hvornår Jørgen Hansen, Brørup St. er tilstået alderdomsunderstøttelse, skal besvares herfra.

4/ Skrivelse fra Malt-Folding sogneråd om herværende sogneråd finder anledning til at yde Jens Pedersen en lille alderdomsunderstøttelse. Man vedtog at svare, da andrageren har en aftægt til 148 kroner årlig fandt man ingen anledning dertil, da man ingen har ydet så stor en sum i alderdomsunderstøttelse, i øvrigt henstilles til Malt-Folding sogneråd at behandle sagen.

5/ Forespørgsel fra Frederik Hansen, Lindknud om at få hjælp til lægen under hans kones sygdom, man vedtog at yde ham de 2/3 dele af udgifterne til lægen. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen, J. Hansen, Peder Holst, J. P. Sørensen.

 

År 1895 den 4. september var sognerådet samlet på arbejdsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra provsten med anmodning om at indstille til de ledige vinterembeder i kommunen for 1896. Se skoleprotokol samme dato.

2/ Andragende fra beboerne i Eskelund kjær om at få vej fra Kolding, Varde landevej til Skottevejen ad Nyby til. Da sognerådet ingen anledning finder til at tage imod andragendet på grund af at der er god forbindelsesvej med skolevej til Brørup St.

3/ Skrivelse fra Malt-Folding om, at der er tilstået aftægtsmand Jens Pedersen en alderdomsunderstøttelse på 2 kr. om måneden, til efterretning.

4/ Opfordring fra redningshjemmet for forførte piger i Århus om at yde bidrag. Man enedes om ikke at give noget før man får mere oplysning. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen, Johannes Hansen, Graves Nielsen,

Peder Holst, J. P. Sørensen, Peder Pedersen, V. Schmidt.

 

År 1895 den 7. oktober var sognerådet forsamlet på arbejdsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Ansøgning om forhøjet alderdomsunderstøttelse fra Ane Marie Pedersdatter i Adsersbøl på 120 kroner, man enedes om at give hende 8 kroner månedlig fra 1. november at regne.

2/ Skrivelse fra bestyrelsen for plejehjemsforeningen om at plejebørnene må blive fritaget for den kommunale tilsyn; sognerådet billigede forslaget.

3/ Hans M. Boulund og Jakob Holm, Thuesbøl mødte for at få vejen forandret over deres mark, man enedes om at udsætte sagen til vejsynet er foretaget og udsatte sagen til næste møde.

2/ Da Peder Pedersen er valgt til sognerådsmedlem vedtog man i hans sted at udnævne mejerist J. P. Justesen til kommunerevisor.

Næste møde fastsattes til onsdag den 6. november. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, V. Schmidt, N. Mortensen, J. Hansen, Peder Holst, Graves Nielsen,

Niels Chr. Nielsen, J. P. Sørensen. Peder Pedersen.

 

Mandag den 21. oktober afholdtes et ekstra møde i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra Ribe byråd, at der er tilstået Andreas Andreasen en alderdomsunderstøttelse på 20 kroner månedlig fra 1. oktober til 1. april 1896, til efterretning, dog var man enig om at klage derover til amtmanden, da vedkommende fik 20 kroner i den tid han opholdt sig her i sognet og hans pekuniære stilling og arbejdsdygtighed er lige så god nu som dengang.

Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, J. P. Sørensen, V. Schmidt, Niels Chr. Nielsen, Peder Pedersen, J. Hansen,

N. Mortensen, Graves Nielsen, Peder Holst.

 

Tirsdag den 29. oktober 1895 afholdt sognerådet et møde på arbejdsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra amtet med anmodning til sognerådet om at fastsætte offeret til lærer Lustrup i Lindknud før en del beboere i Lindknud i anledning af en klage som Lustrup har indgivet til amtsrådet over vedkommende beboere. Man vedtog at fastsætte følgende offer:

Erik Pedersen, Klelund                            15 øre

sammes moder, do.                                    5 øre

Niels Nielsen og hustru                            15 øre

Hans Friis og do.                                      10 øre

Henrik Jensen og do                                 10 øre

sammes moder                                            5 øre

Hans P. Pedersen og hustru                     10 øre

Andreas Nielsen og do.                            15 øre

sammes fader                                             5 øre

Peder Hansen i Vittrup                            15 øre

Kresten Buhl do                                       10 øre

Hans Gregersen Hansen                           15 øre

Mejeribestyrer Kirstine Nielsen                15 øre

Mejerske i Lindknud                                  5 øre

mejerist i do.                         5 øre

2/ Andragende om alderdomsunderstøttelse fra Jokim Frederik Frederiksen af Okslund, der

forlanger 150 kr. Man vedtog at yde ham 10 kroner månedlig.

3/ Begjæring om alderdomsunderstøttelse fra Niels Markussen ved Brørup St. der i for vejen får 4 kr.månedlig, Man vedtog at yde ham 8 kroner månedlig for vintermånederne og 4 kroner for sommermånederne. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, Graves Nielsen, Niels Chr. Nielsen, Peder Pedersen, J. Hansen,

J. P. Sørensen, P. Holst, N. Mortensen, V. Schmidt.

 

Mandag den 2. december 1895 afholdtes sognerådsmøde på arbejdsgården i Surhave hvor

følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra Veerst-Bække sogneråd at Jokim Frederik Frederiksen anerkjendes forsørgelsesberettiget.

2/ Begjæring om alderdomsunderstøttelse fra J. J. Scjaffer, Adsersbøl, kan ikke bevilliges!

3/ Begjæring om alderdomsunderstøttelse fra Maren Enevoldsen, hjemmehørende i Malt-Folding, hun har forud 50 kroner i understøttelse, kunde ikke bevilliges, da man mener hun ikke behøver det.

4/ Begjæring om alderdomsunderstøttelse fra Albert Sørensen, Gildbjerg, det vedtoges at yde ham 3 kroner månedlig fra 1. november 1895 til 1. maj 1896.

5/ Begjæring om alderdomsunderstøttelse fra N. P. Juhl, Eskelund kro, det vedtoges ikke at yde mere da han haver 90 kr. i understøttelse forud.

6/ Klage over en vejgrøft udfor læge Freiesleben, det overdroges V. Schmidt og Niels Kr. Nielsen, at undersøge sagen.

7/ Efter at en oversigt over kommunens udgift og indtægt, vedtoges det for det kommende år

at påligne efter 25 kroner pr. tdr. hartkorn.

8/ Næste møde fastsattes til mandag den 9. december. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, Graves Nielsen, J. Hansen, Peder Pedersen, Peder Holst, V. Schmidt,

J. P. Sørensen, N. Mortensen, Niels Chr. Nielsen.

 

Mandag den 9. december og tirsdag den 10. december afholdt sognerådet møde hvor følgende sager forhandledes:

1/ Overslag over kommunens indtægter og udgifter i året 1895 udfærdigedes og underskrev-

es.

2/ Ligning af kommunebidrag for året 1895 lagdes og underskreves.

3/ Til revisorer er valgt købmand V. Schmidt, mejerist J. P. Justesen.

4/ Til formand for det kommende år valgtes Klaus Moltesen.

5/ Til viceformand V. Schmidt.

6/ Det øvrige bestillinger bliver at være som i år.

7/ Legatrenterne uddeltes således:

Jørgen Hansens enke i Okslund               3,50

Svend L. Svendsen, Thuesbøl                  3,50               Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, V. Schmidt, Niels Chr. Nielsen, Peder Pedersen, N. Mortensen, Graves Nioelsen, Peder Holst, J. Hansen, J. P. Sørensen.

 

Mandag den 3. februar 1896 afholdt sognerådet møde på arbejdsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ klage over ligning for 1896 fra Hans Pedersen, Brørupgård. man finder ingen anledning

til nedsættelse.

2/ Do. fra møllebestyrer P. Jensen, Brørup St. med klage over sin egen skatteansættelse som for høj og over for lavt ansættelse for følgende:

Poul Barsø, formand Poulsen og Svejstrup Jensen. sognerådet fandt ingen anledning til forandring i ligningen.

3/ Klage over ligning fra Svejstrup Jensen over følgende som efter hans beregning er for lavt

ansat i forhold til ligningen på hans ?, nemlig lærer Jensen, skovrider Pedersen, stationsforstander Lauesen, Jacob Nielsen og pastor Nissen. Sognerådet fandt ingen anledning til forandring i ligningen

4/ Klage over skatteligningen fra Hans P. Andersen. Man fandt ingen anledning til forandring

i ligningen.

5/ Anmeldt fra Lejrskov-Jordrup sogneråd, at der er tilstået Kresten Hansen et tillæg til alderdomsunderstøttelse på 2 kroner månedlig. Til efterretning.

6/ Skrivelse fra Mogens J. Noer, Aastrop sogn om en forhøjet understøttelse til Jens Sørensen der nyder alderdomsunderstøttelse i Aastrup; I henhold til alderdomsloven er det opholdskommunen der bestemmer understøttelsen og kan ifølge samme lov ikke hjemsendes.

7/ Andragende fra Andreas P. Lauridsen boende i Eskelund kjær men forsørgelsesberettiget i Vejen-Læborg om en alderdomsunderstøttelse på 100 kr. man enedes om at yde 5 kroner månedlig om vinteren og 2 kr. månedlig om somren.

8/ Andragende fra ugift Sidsel Andrea Hansen boende i Lindknud forsørgelsesberettiget her om en alderdomsunderstøttelse på 120 kroner, man enedes om at yde hende en alderdomsunderstøttelse på 9 kr. månedlig.

9/ Andragende fra Jokum Andersen i Lindknud om en forhøjet alderdomsunderstøttelse.

Man enedes om at yde ham i det hele 6 kr. månedlig om vinteren og 5 kr. om somren.

10/ Andragende om en erklæring fra sognerådet på en ansøgning til kongen fra Poul Nikolajsen Hovborg kro om bevilling til gjæstgiveri. kan meget godt anbefale.

11/ Andragende fra husmandsforening i Lindknud om en understøttelse af kommunen for året 1896. Man enedes om at bevillige 10 kr.

12/ Andragende fra læreren ved Eskelund skole om tilskud for aftenskoleundervisning i

Eskelund skole vinteren 1896. man enedes om at bevillige 15 kroner.

13/ Andragende fra Brørup afholdsforening om et tilskud. Man enedes om at yde som sæd-

vanlig 5 kr.

14/ Amtet affordre sognerådet en erklæring over en ansøgning fremkommet fra Anders Pedersen, Eskelund i anledning af hans kones langvarige ophold på hospitalet; Man enedes om at anbefale andragendet og i den anledning bevilliges ekstra 40 kroner til ”frie fattig kasse”

15/ Man enedes om at bevillige 30 kr. ekstra til den ”frie fattig kasse” i Lindknud sogn. Det vedtoges at søge amtsrådets tilladelse til at yde indtil 300 kr. til den frie fattigkasse.

16/ Ansøgning fra sygeplejeforening i Brørup sogn om et bidrag for 1896. man enedes om at yde 25 kroner.

17/ Høstberetningen udfærdigedes.

18/ Fuldmagt underskreves til formanden for at hæve de i årets løb kommunen tilkommende

udbetalinger på Ribe amtsstue.

19/ Til medlemmer af valgbestyrelsen fo 1896-97 valgtes V. Schmidt og Joh. Hansen til sammen med formanden at udfærdige folkethingsvalglisterne. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, V. Schmidt, Graves Nielsen, Peder Pedersen, J. Hansen, Niels Mortensen,

Niels Chr. Nielsen, Peder Holst, J. P. Sørensen.

 

Mandag den 2. marts 1896 afholdt sognerådet møde på arbejdsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Andragende fra Jens H. Hansen i Debel, Lindknud om alderdomsunderstøttelse. man enedes om at forhøre, om vedkommende ikke har flere indtægter som i begjæringen anført.

3/ Andragende fra Peder Lind, Tirslund, Brørup sogn, om alderdomsunderstøttelse. Man enedes om at forhøre om vedkommende ikke har flere indtægter som anført i begjæringen.

4/ Andragende fra Henning Madsen om en forhøjet alderdomsunderstøttelse. man enedes om at give ham et midlertidigt tilskud på 6 kroner for i vinter på grund af sygdom.

5/ Til hegnssynsmænd og vurderingsmænd for mark og vejfred valgtes for 3året fra 1. april 1896 til 31. marts 1899. Hans Kr. Nielsen, Eskelund som formand

Søren Jørgensen, (Aagård) nu Eskelund Supplesnt

Jørgen Mortensen,              Vittrup                                     do.

Søren Jepsen,                          do.                                       do.

6/ Til brandfoged og opsynsmænd for Tirslund vedtoges det at indstille Peder Riis Sommerlund i stedet for Jens Lauridsen som har begjæret sig entlediget og til vidner valgtes Jørgen Jørgensen og Herman Hermansen.

7/ Til brandvidner i Hovborg vedtoges det at vælge Morten Peder Simonsen og Hans Peder Hansen.

8/ Til ligsynsmænd i Lindknud sogns østre distrikt valgtes Jens Madsen, Vittrup,

Hans Andersen Hansen, Debel og som suppleant Niels Poulsen, Vittrup. Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, V. Schmidt, Peder Pedersen, J. Hansen, Niels Chr. Nielsen, Peder Holst,

J. P. Sørensen, N. Mortensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *