1909 – 1915 afsnit 3

                                                    Afsnit 3

Side 77 fortsat

 

 Onsdag d.10Maj holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødte.

                   Følgende Sager behandledes.

 1  Sogneraadsforeningen afholder ordinær Generalforsamling paa Højskolehjemmet i Esbjerg Lørdag d.

     20. Maj. Til at give Møde Valgtes Peder Nielsen.

 2  Skolemulkterne dikteredes.

 3  Valg af Revisorer. Hertil valgtes, Graves Nielsen og Hans Marinus Pedersen.

 4  Da man efter Loven kan fritages for Vandsynsmand, naar man er Medlem af Sogneraadet, anmoder

     P. Nielsen om at blive fritaget for hvervet som Vandsynsmand. Valgt blev Niels Thøgersen.

 5  Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet har i Skrivelse af 26. April meddelt, at naar Gymnastik-

     huset ved Klelund Skole opføres efter vedlagte Tegning og forsynes med de befalede Redskaber efter

     Gymnastikhaandbogen 2 Oplag, kan herværende Kommune forvente sædvanlig Statstilskud i Henhold

Side 78

     til Lov af 29. Marts 1904 § 33.

     Murer Jørgensen, Brørup var efter Tilsigelse mødt, og man enedes med ham om, at han skal udarbejde

     et Overslag.

 6  Ministeriel Cirkulære om at faa bekjentgjort at Generalstaben i indeværende Aar agter at foretage

     Opmaalingsarbejde der vendtes paabegyndt i den sidste halvdel af Maj Maaned.  Til Efterretning.

 7  Hans I. Johansen, Niels Thøgersen og Peder Nielsen har forhandlet med Magnus Magnussen om at

     beholde Bodil Dorthea Hansen fra 1. Maj 1911 og til 1. Maj 1912, og man enedes med ham om 100 Kr. ,

     hvorimod Sogneraadet forbeholder sig Ret til at anbringe hende et andet Sted, saafremt Sogneraadet

     ser noget Fordel derved.

 8  Vejle Fattigvæsen har fremsendt Regning over ydet Hjælp til Niels Kristensens Kone og paa Regningen

     bemærket, ”Fuld Refusion tidligere vedtaget.”        Sagen undersøges.

 9  Andragende fra Ole Olesen, Gilbjerg om at faa et læs Tørv. Kan ej ydes.

10 Andragende fra Chr. Pedersen, Gilbjerg om at faa et Læs Tørv.   Kan ikke ydes.

11 Mads Chr. Nielsen var mødt for at faa noget Hjælp til Føden.    Tilstodes 15 Kr.

12 Da Knud Vinding er bortrejst fra Klelund skal der vælges en Brandsynsvidne. Valgt blev A. Jakobsen.

13 Andragende fra Lærer Skovbjerg om Tilskud til Lærer og Børnebogsamlingen. Tilstodes 20 Kr. til

     Børnebogsamlingen og 15 Kr. til Lærerbogsamlingen.

14 Andragende fra Lærer Skovbjerg om Tilladelse

Side 79

     til at anskaffe 20 Regnebøger 1 Del.

     Det overlodes til Chr. Andersen at ordne det fornødne.                     

                                                                                            Mødet sluttet.   Peder Nielsen.

                                  Graves Nielsen.     Laurids Simonsen.     P. N. Pedersen

                                         Kristen Andersen.    Hans. I. Johansen.    Chr. Hermansen  

 

          Fredag d.9. Juni holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro, for at foretage Indstilling

    af en Forskolelærerinde ved Lindknud Skole. Skolekommisionen og Hovedskolens Lærere var indbudt.

    Chr. Nielsen var ikke mødt.                                                    

 1. Der var indkommen 7 Ansøgninger.

 2. Som Nr. 1 Indstilledes Karen M.A.Ussing.   adr. Karetmager Ussing, Taulov.      

             Nr. 2 Else Bruun, Tobøl Skole, Holsted St.

             Nr. 3 Karen M. Nielsen, Ørtoft ved Sæby.    

 3. Dernæst forhandledes følgende.

 4. Det vedtoges at Tække Gymnastikhuset i Klelund med Bølgeblik.

 5. Der nedsattes et Udvalg til at se paa Broen ved Adsersbøl som trænger til reparation. Valgt blev:

     P.N. Pedersen, Hans I. Johansen og Graves Nielsen.

 6. S. Simonsen har paa Udvalgets Vegne indsendt Ansøgning om Anbefaling til at afholde Tombola ved

     Dyrskuet i Lindknud i Juli Maaned d. Aar.  Man vedtog at anbefale Andragendet.

 7.  Skrivelse fra Vissenbjerg Sogneraad om, at Jørgen Frederiksen faar sin Understøttelse som Alderdoms-

      understøttelse, i stedet for Fattighjælp.      Man mener ikke det kan lade sig gøre.

Side 80      

 8  Da man har indhentet Oplysninger fra Arkivet i Brørup om Niels Kristensens Kone, og der af

     Skrivelsen fremgaar, at der er ydet hende 25 Kr. Kvartalet fra April Flyttedag 1907, maa man anerkjende

     hende som Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune, men man mener ikke at man behøver at yde

     fuld Refusion.

 9  Skrivelse fra Skovrider Sørensen, om at optage Vejen fra Vorbasse Skjel til Hovborg Kro som første

     Klasses Vej, og at Holger Pedersen vil yde 300 Kr. og endvidere mener Sørensen at Hovborg Plantage

     vil yde 200 Kr. Sogneraadet vil ikke indlade sig paa at optage Vejen som første Kl. Vej, men dersom Hr.                                                             

     Holger Pedersen og Hovborg Plantage vil yde Tilskud, er herværende Sogneraad villig til at yde et

     Tilskud, muligvis et lignende Tilskud, men man er villig til et Møde og forhandle om Sagen.

                                                                         Mødet sluttet.    Peder Nielsen.

                                      Graves Nielsen.    Laurids Simonsen     Chr. Hermansen.

                                               P. N. Pedersen.     Kristen Andersen     Hans I. Johansen.

 

              Onsdag d. 14. Juni 1911 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

                                                                                            Alle Medlemmer var mødte.

                 Følgende Sager behandledes.

 1  Indberetning til Landkommunernes Ulykkesforsikring om hvor mange Kbf. Skjærver Kommunen

     har ladet slaa i 1910/11.  14,5 Kbf.       (Kbf er Kubikfod).

 2. Landinspektør Nielsen, Grindsted andrager om Sogneraadets Erklæring om Udstykning af Matr. Nr.5 a

     Okslund, samt underskrive Fuldmagt som køber af det stykke Jord til Byggeplads for en ny Skole i

     Okslund. Man afgav Erklæring, og underskrev Fuldmagten.

 3  Fortegnelse over Vurderingerne i Lindknud Sogn over Ejendomsskyld.       Fremlagdes.   

Side 81.

 4  Fra Pastor Nielsen er modtaget følgende Anmeldelser om Fødsler i April Maaned 1911.

     Den 16. 1 Dreng , Gilbjerg, Mejerist N. Olsen og Hustru Marie Kirstine Schaffer.

     Den  4.   1 Pige, Vittrup, Boelsmand Jens Laurids Jensen og Hustru Kirstine Henriksen.

     Den 14   1 Pige, Okslund, Boelsmand Hans Peder Andreasen og Hustru Inger Marie Knudsen Høgh.

     Den 24   1 Pige, Hovborg, Staldkarl Anders Chr. Andersen og Hustru Jensine Marie Hansen.

 5       Og for Maj Maaned følgende:

     Den  8. 1 Dreng, Hyldelund, Gaardejer Søren Hansen Stejner og Hustru Maren Andreasen.

     Den 13. 1 Dreng, Lindknud, Sognepræst Lauritz Vilhelm Frederik Nielsen og Hustru Ida A. C. Madsen.     

     Den  3. 1 Pige, Vittrup, Husmand Hans Christian Nielsen og Hustru Katrine Hansen.

     Den 30. 1 Pige, Hyldelund, Husmand Peder Madsen Pedersen og Hustru Marie Sørine Poulsen Schuman.

 6  Ministeriel Cirkulære af 2 Juni 1911 om Husmandsbrug, er af Ministeriet beskikket Formand for

     Kommisionen i de forskellige Amtsraadskredse.             Til Efterretning.

 7  Ministeriel Cirkulære af 9 Maj 1911, om at der i Finansaaret kan anvendes et Beløb af indtil 40.000 Kr.

     Til rentebærende Udlaan til Opdyrkning af Hede og Moselodder.         Til Efterretning.              

 8  Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre anholder om et aarligt Bidrag.   Kan ikke ydes Tilskud.

 9  Regning over ydet Fattigunderstøttelse til C.C. Sørensens Enke fra Varde Fattigvæsen, fra Føvling

     Sogneraad over ydet Alderdomsunderstøttelse til Alfred Sørensen, fra Ansager til Jeppe Larsen Rendbo, 

     fra  Veerst- Bække til Peder Hansen, fra Læborg til Gertrud Hansen, fra Udvalget for Fattigvæsenet i

     Kolding for Jens Fr. Jensen, Fra Plejehjemsforeningen som Plejeløn for Kr. M .Kristensen og Karen

     Dorthe Albertsen, samt Regning fra Læge Krog, Vorbasse fremlagdes.

Side 82

 10 Bekendtgørelse om Betaling til Aandssvageanstalten for uformuende aandssvage .     Fremlagdes.

 11 Landpost A.H. Sørensen, Lindknud har til Amtsraadet indsendt Klage over, at han er for højt ansat i

      Skat, i den Anledning har Stiftamtet udbedt sig Sogneraadets Erklæring.

      Det overlodes Formanden at afgive Erklæring.

 12 Gjørding-Malt Herredskontor har i en Skrivelse af 1d.M. meddelt, at der forskudsvis med Normalbidrag

      20 Kr. er udbetalt til Plejemoderen det Anders Chr. Hansen paahvilende Alimentationsbidrag for ½ Aar

      til 17. Jan.d Aar. Man vedtog at betale beløbet 20 Kr., men ønsker Alimentanten Efterlyst og beløbet

                                                                                                                                                               afsonet.

  13 Morten Pedersen anholder om at faa sin Understøttelse forhøjet til 10 Kr. Maanedlig.

       Tilstodes 8 Kr. Maanedlig fra 1. Juni. d.Aar.

  14 Tegning og Overslag over Gymnastikhuset ved Klelund Skole fremlagdes.

       Da Overslaget overstiger den sum der er beregnet, enedes man om at foretage en nærmere Undersøge-

       gelse, og tilmed indsende Ansøgning til Ministeriet om at faa Huset tækket med Bølgeblik, da det

       muligvis bliver billigere, og desuden kommer det til at tage sig bedre ud i forhold til Skolen.

  15 Tegning og Overslag over Skolebygningen for Okslund Skole fremlagdes. Overslaget samt Tegningen

       Indsendes til Skoledirektionen om Aprobation.

       Dernæst overlodes til Udvalget at foranstalte Arbejdet udbudt.

Side 83

  16  Skrivelse fra Laust Nielsens Enke, Lindknud om at faa noget til Huslejen.      Man vedtog at sende

        Skrivelsen til Brørup Sogneraad og lade Dem afgøre Sagen.

  17  Mads Chr. Nielsen var mødt for at faa noget hjælp til at faa sit Hus repareret.   Tilstodes 25 Kr.

  18  Skatteansættelser.

       John Madsen, Okslund ansættes til 16 Kr. for et Aar, er fra 1.Juni 13Kr.34Øre.

       Jens Thomsen, Lindknud ansættes til 24 Kr. for 1 Aar, beregnet fra 1 Juni 20 Kr.

       Klaus Jensen Svig, Lindknud ansættes til 6 Kr. for 1 Aar, beregnet fra 1 Juni 5 Kr. 

       Kontrolassistent Mathias Jørgensen ansættes til 12 Kr. for 1 Aar, beregnet fra 1 Juni 10 Kr.

       N. Olesen, Gilbjerg ansættes til 6 Kr. for 1 Aar, beregnet fra 1 Juni 5 Kr. 

       Povl Povlsen,? Hyldelund ansættes til 24 Kr. for 1Aar, beregnet fra 1 Juni til 20 Kr.

  19 Angaaende Adsersbøl Bro.

       Det Udvalg som i sidste Møde blev indsat for at se paa Broen, kom til det resultat at Broen skal ombyg-

       ges, hvorfor det vedtoges at faa P. Chr. Schmidt og Chr. A. Pedersen til at udføre arbejdet.

                                                                                             Mødet sluttet. P. Nielsen

                                            Laurids Simonsen   P. N. Pedersen   Chr. Hermansen  

                                                   Graves Nielsen   Kristen Andersen   Hans I Johansen

 

       Onsdag den 12. Juli 1911 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

       Følgende Sager behandledes.

   1  Skolemulkterne dikteredes.

Side 84

  2  Tegningen over Okslund Skole er Aproberet(godkendt)  Til Efterretning.

  3  Stiftamtet har i Skrivelse af 20.f.M.tilskrevet herværende Sogneraad saaledes. Telegrafdirektoratet skal

      herved tillade sig at andrage det ærede Amtsraad om Tilladelse for Telegrafvæsenet til i tjenstlig Ærinde

      at køre med Automobil paa Ringe i Amtet, hvor Telegrafvæsenet maatte have Linier. I denne Anledning

      udbeder Amtet sig Underretning om, hvorvidt Sogneraadet har noget imod den ønskede Tilladelse gives.

      Sogneraadet har ikke noget derimod.

  4  Stiftamtet har i en Skrivelse af 24.f.M. fremsendt 2 Eksemplarer af Lov af 13. Maj 1911 om Søfolks

      Adgang til Folketingsvalg og valg af Valgmænd til Landstinget.   Til Efterretning.

  5  Amtsraadet har i sit Møde d.26 f. M. vedtaget, at indskærpe Sogneraadene at holde sig Amtsrevisorernes

      Antegnelser til Regnskaberne angaaende midlertidig Laan og Underskud nøje efterrettelig, da der ellers

      Fremtidig maa skrides til Tvangsforholdsregler.   Til Efterretning.

  6  Ministeriet har den 14.Juni 1911 tilskrevet Skoledirektionen saaledes:

      I et med Direktionens paategnede Erklæring af 28 Marts d. Aar. Hertil indsendt Andragende anholder

      Lindknud Sogneraad om Statstilskud i Henhold til Lov af 29. Marts 1904 § 33 til Dækning af Udgifterne

      ved Opførelsen af en Forskole i Okslund. I Anledning heraf skal Ministeriet tjenstlig melde til Efterret-

      ning og videre Bekjendtgørelse, at saafremt et nærmere Forslag fra Sogneraadet om oprettelse af et

      Forskolelærerindeembede ved Okslund Skole, og om Embedets Lønning m.m. maatte blive aproberet af

      Ministeriet, og hvis sagen fremmes saaledes, at Forskolen kan staa færdig til at tage i brug til 1. Novbr.

      d. Aar, vil Kommunen kunne forvente efter derom til sin Tid indsendt Andragende til Amtets Skole-

      raad at erholde sædvanlig Statstilskud efter Reglerne i den nævnte Lovbestemmelse til Dækning af

      Udgifterne ved Forskolens Opførelse og Indretning.       Til Efterretning.

   Side 85

  7  Jørgen Simonsen, Hovborg, har til herv. Sogneraad indsendt Andragende om Erklæring paa, at den af

      Ham købte Parcel i Hovborg paa ca. 19 Tdr. Land egner sig til Statshusmandsbrug. 

      Følgende Papirer udviser:

      1Daabsattest udstedt af Pastor Nielsen, Lindknud, at han er født d.30. Marts 1886.

      2 Attest for at han har ernæret sig som Landarbejder i de sidste 4 Aar er udstedt af Peder Hermansen og

         Jens Chr. Ditlevsen.

      3 Skrivelse fra Laust Simonsen at han skylder ham 200 Kr. samt Skrivelse fra Aktieselskabet Købmands

        Og Haandværkerbanken i Aarhus, at han har 431Kr.37Øre indestaaende der.

     4 Tegning og Overslag over Bygninger.

        De foranstaaede Besvarelser i Andragendet er besvarede Samvittighedsfuld. Der er god Vej til Jordlod-

        den som ligger Ca.200 Favn fra Kommunevejen. Prisen paa Jorden anses for passende. Andrageren er

        ædruelig og arbejdsom. Sogneraadet anbefaler sagen paa det bedste.

  8  Fra Pastor Nielsen er modtaget følgende Anmeldelser om Fødsler i Juni Maaned 1911.

      D.10. 1 Dreng, Okslund, af Boelsmand Chr. Madsen Christensen og Hustru Karen Marie Johansen.

      D.20. 1   dito    Klelund, Husmand Mads Mathiasen Olesen og Hustru Katrine Dorthea Kristensen.

      D.21. 1   dito    Klelund, Gaardejer Jes Peder Schmidt og Hustru Maren Sofie Riis.

      D.25. 1   dito  Lindknud, Skrædder Thomas Lauridsen og Hustru Lene Kirstine Henriksen.

      D.26. 1   dito  Sønderlund, Arbejdsmand Niels Peder Schjulz og Hustru Claudine Hansine K. Jespersen.

      D.29. 1   dito  Hyldelund, Gaardmand Hans Christian Hansen og Hustru Kristine Nielsen.

      D.20. 1 Pige, Lindknud, Husmand Morten Madsen og Hustru Agathe Christine Hansen.

      D.22. 1 Pige, Hovborg, Boelsmand Thorsten Hansen Thorstensen og Hustru Ane Mathilde A. Jæger.

      Kristen Hermansen foretager afhøring af Barnemoderen Claudine Hansine K. Jespersen.

Side 86.

  9  Malt Herreds Skyldkredsformand Hr. Rasmussen har af 15.Juni meddelt, at Skolen paa Matr.Nr.1b.

      m.fl.i Debel er ansat til Værdi 12,700 Kr.                   Til Efterretning.    

 10 Distiktsjordemoderen i Brørup har hertil indsendt fortegnelse over de Fødsler hvor hun har assisteret i

      Lindknud Sogn fra 1. April1909, samt optegnelse over Vejlængden.

      Sogneraadet har i henhold til Amtsraadets Beslutning af 11.Marts d.Aar. Punkt 77, Attesteret den

      opførte Vejlængdes Rigtighed. 

 11 Regning over Kirstine Thomsen fra Sindsygeanstalten i Middelfart, fra Sygehuset i Brørup for ophold

      for Vilhelm Aage Lundsted, fra den Kellerske Aandssvageanstalt, Bregning, for Niels Chr. Pedersen,

      samt fra Læge Krog, Vorbasse, regninger til forskellige.        Til Efterretning.

 12 Til at møde paa Sessionen i Holsted valgtes: Peder N. Pedersen.

 13 Skrivelse fra Læborg Sogneraad om, at Gertrud Hansens Alderdomsunderstøttelse er forhøjet til 30 Kr.

      Maanedlig fra 1.Juli d.Aar.          Til Efterretning.

 14 Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har den 30f. M. meddelt at Barnet Harald Pedersen 1.3/4 Aar gl.,

      Søn af den under 22 Juni 1907 anerkjendte Arbejdsmand Jes P. Pedersen, født d.6.Februar 1875 i Oks-

      lund under 24 s.M. blev indlagt paa Kolding Sygehus.

      Sogneraadet vedtog at søge Oplysning i den fælles Brørup-Lindknud Kommunes Arkiv.

 15 Angaaende Niels Kristensens Kone har Vejle Byraads Fattigudvalg i Skrivelse af 13.f.M. meddelt, at de

      forventer fuld Refusion. En Skrivelse fra den fælles Brørup-Lindknud Kommune af 24.Juni 1903 var

      vedlagt. Efter de foreliggende Oplysninger vedkendes Niels Kristensens Kone og ydes fuld Refusion.

      Afskrift af 24.Juni 1903 er taget og Registreret.

Side 87

 16 Føvling Sogneraad har i Anledning af A.H. Andersens Børn forespurgt:

     1. Er Børnene anbragt af Værgeraadet og i faste Pladser hvor de kan blive f. Eks. indtil Konfirmationen,

         saa er Føvling villig og pligtig til at yde fuld Refusion, idet at da kan halvdelen refunderes af Staten.

     2. Er Børnene derimod anbragt i midlertidige Pladser og uden Føvling Sogneraad er underrettet om

         Værgeraadets indgribelse, saa kan Føvling i henhold til Nr.72-1905 §44 ikke være pligtig at yde

         Lindknud Refusion for sit Udlæg.

     3. Har Forældrene retten over Børnene saa mener Føvling, at det kan være tvivlsomt om Børnene kan

         Hjemsendes, og Føvling anser det for rettest at Udgifterne ved Børnene deltes som sædvanlig Lind-

         knud 1/4og Føvling 3/4. Svar1. Børnene er af Værgeraadet anbragt i foreløbige Pladser, hvor de

         muligvis kan blive til Konfirmationen. 2. Midlertidig anbragt.3. Moderen har Forældreretten, Værge-

         raadet har flere gange forgjæves søgt at faa Forældreretten. Herv. Kommune vil paatage sig at betale

         det beløb som er udbetalt til dato, imod at Herv. Kommune faar de 15 Kr. for hver af Børnene som

         Faderen skal betale, i henhold til forannævnte Lovs §44.

  17 Angaaende den føromhandlende Klage fra Chr. Hansen, Vittrup, har Ribe Stiftamt efter at der af 

       Politibetjent Bergenstoff er foretaget Rapport over Chr. Hansen, ønsket Sogneraadets erklæring,

       Sogneraadet henviser til sin tidligere Udtalelse. Naar der i Politiafhøringen fremføres ar han har tjent

       4 af 5 Kr. i de sidste Maaneder, saa har han i den sidste Tid arbejdet i Sønnens Roemark og for Tiden

       Arbejder han for fremmede.

  18 Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Vilhelm Aage Lundsted. Til Efterretning.

  19 Frederiksberg Fattigkommision har i Skrivelse af 7.d. M. meddelt, at Vilhelm Aage Lundsted anerken-

       des som forsørgelsberettiget der i Kommunen. Til Efterretning.

  20 Mette Marie Hansen, Adsersbøl anmoder Sogneraadet om at faa noget Brænde. Vi mener at hun snart

 

       kan faa noget af dem som staar paa Mosen, saalænge kommer hun til at vente.

  21 Søren P. Lauridsen var mødt og fremførte, at Vejen fra Vittrup efter Okslund som gaar forbi hans Hus

       gaar inde paa hans Mark, og han formener at Vejen skal gaa paa Terkel Jepsens Mark. Sogneraadet

       udvalgte Graves Nielsen og P. Nielsen til at forhandle med dem om at faa Vejen flyttet.

Side 88

  22 Andragende fra Lærer Skovbjerg til at holde Vikar i tiden fra 15. Sept. d.Aar. til Sommerferien 1912,

       da han er tilstaaet et Statstilskud til etaarig Kursus.        Anbefalet Andragendet. 

  23 Angaaende Gymnastikhuset i Hovborg:

       Det vedtoges at udbyde Gymnastikhuset med den forbehold at Summen ikke bliver alt for høj.

  24 Tilstodes Mads Chr. Nielsen 10 Kr. for Juli Maaned.                

                                                                    Mødet sluttet. Peder Nielsen.

                            Laurids Simonsen           P. N. Pedersen            Graves Nielsen         

                                             Kristen Andersen          Chr. Hermansen          Hans I. Johansen       

 

         Mandag d.31.Juli 1911 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro.

                                                         Alle Medlemmer var mødt.

                    Følgende Sager behandledes.

     Der var indkommen 16 Tilbud paa Opførelse af en ny Skolebygning til Okslund,

     og et Gymnastikhus ved Klelund Skole. 

     1 Hans J. Pedersen, Holsted, paa Skolen 4617 Kr. Gymnastikhuset 5431 Kr.

     2 Snedker Schultz, Brørup, Snedkerarbejde Skolen 491 Kr. Gymnastikhuset 470 Kr.

     3.C. Christensen. Øster Gjesten, Skolen 5020 Kr. Specielt Murerarbejde 2845 Kr.

                                     Gymnastikhuset 4835 Kr. med Bølgeblik ekstra 28 Kr. Specielt Murerarbejde 28 Kr.

     4. August Kristiansen, Holsted, Skolebygningen 4635 Kr.

                                       Gymnastikhuset 5775 Kr. med Bølgeblik 5865 Kr.

Side 89

    5 Søren Kvist, Brørup, Til Gymnastikhuset, Tømrerarbejde med tillæg af Materialer 1590 Kr.

                                           Til Skolen,                                         dito                                 1432 Kr.

    6 Terkel Lund, Brørup, Skolen Med Tillæg                                                                   4945 Kr.

    7 Jakob Pedersen, Øster Gjesten,  Tilbud paa Skolen                                                     5145 Kr.

                                                                do    Gymnastikhuset                                           4830 Kr.            

                                                                       med Bølgeblik, ekstra                                       60 Kr.

    8 Chr. Bendiksen, Brørup, Tømrerarbejde m. Tillæg                                                      1401 Kr.

                                                 Malerarbejde                                                                         115 Kr.

                                                 Blikkenslagerarbejde                                                               85Kr.

    9 Johannes Betzer, Glejbjerg, Opførelse af Gymnastikhuset                                           5715Kr.

  10 C.H. Struve, Brørup, Tilbud Gymnastikhuset                                                               5325Kr.

                                             do     Skolen                                                                             4082Kr.

  11 Ullerup, Holsted,      Tilbud Gymnastikhuset                                                               5443Kr.

  12 Chr. Askov,              Snedkerarbejdet Skolen                                                                 415Kr.

                                                      do            Gymnastikhuset                                            553,50Kr.

  13 V. Rasmussen, Brørup, Tilbud Tømrerarbejdet m. tillæg Gymnastikhuset                  1450Kr.

                                                                              Med Bølgeblik    60Kr. mindre

                          do               Tilbud paa Tømrerarbejde m. Tillæg, Skolen                           1285Kr. 

  14 N. Frederiksen, Gørding,          Skolen                                                                           5437Kr.

                           do                          Gymnastikhuset                                                             6581Kr.

                                                                  do.      m. Bølgeblik +20Øre pr. ¤ Alen.

  15 Peder Dam, Lindknud,     Tilbud Skolen                                                                        4609Kr.

                   do                   Specielt Tilbud Murerarbejde med Materiale Brolæggerarbejde 2611Kr.

  16 Efter at de foranstaaende Tilbud er Indkommen har Sogneraadet antaget Tømrermester Struve,

       Brørup, til at bygge den nye Forskole i Okslund efter Tegninger og Konditioner for 4082Kr.

       (Fire Tusind Otte ti to Kroner)+ 70Kr. for brændte Tagsten i Stedet for Cement Tagsten.

  17 Tilbud paa Opførelse Gymnastikhuset ved Klelund Skole er indkommen fra Murer C. Christensen,

       Øster Gjesten, paa 4835Kr. (Fire Tusind Otte Hundrede Tre Ti Fem Kroner) hvilket Bud blev antaget

       + 28Kr. ekstra for Bølgeblik.

  18 Forinden Sogneraadet vedtog at bygge

Side 90

    Gymnastikhuset har man modtaget en Skrivelse af Hr. Skovrider Kann paa, at Beboerne betaler 1100 Kr.

    (Elleve Hundrede Kr.) samt Kjørsel af 8500 Sten. Disse Penge indbetales Kontant.

 

 

  19 Skrivelse fra Hr. Skoledirektionens Formand om at indsende Meddelelse om at faa Skolerne Adsersbøl,

       Okslund, samt Lindknud opslaaet ledig, og indsende Oplysning om Embedernes Beskaffenhed. Man

       vedtog at opslaa Pladserne efter Følgende forhold. Adsersbøl, med Løn 550Kr. samt Bolig Brændsel og

       Have. Okslund med Løn 550Kr. samt Bolig, Brændsel og Have. Lindknud 1 Vinterlærer, Løn 400Kr.

       samt Bolig. 

  20 Endvidere har Provsten meddelt, at Sogneraadet maa sørge for en Vikar til efter Sommerferien i

       Adsersbøl, den nuværende Lærerinde er kaldet til Grindsted.

       Man vedtog at henvende sig til Lærerinde Else Brun, Tobøl Skole pr. Holsted.    

  21 Skrivelse fra Hans P. Jensen, Adsersbøl om at Sogneraadet vilde yde noget til Bestridelse af Udgif-

       terne ved hans Kones Begravelse.                     Tilstodes 35Kr.    

  22 Mads Chr. Nielsen anholder om at faa noget Hjælp til at faa hans Hus repareret. Tilstodes 25Kr.    

                                                                                              Mødet sluttet. P. Nielsen

                                 P.N. Pedersen         Chr. Hermansen             Kresten Andersen         

                                          Laurids Simonsen          Graves Nielsen        Hans I Johansen  

Side 91

        Onsdag d.9Aug. 1911 afholdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

                                                                                          Alle Medlemmer var mødte.

               Følgende Sager behandledes.

   1  Distriktsjordemoderen i Holsted har fremsendt Regning over de Fødsler som hun har Assisteret ved i

       Lindknud Kommune og opgivet Vejlængden. Vejlængden rigtig. Attesteres. 

   2  Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet har af 25.Juli d.Aar meddelt, at Forskolelærerinde-

       embedet ved Okslund Skole bifaldes med Løn 550 Kr., samt anordningsmæssig Bolig, Brændsel og

       Have.          Til Efterretning.

   3  Angaaende en Skrivelse fra Brørup Sogneraad af 25. f M.angaaende Forsørgelsespligten for Jes P.

       Pedersen født i Okslund, tillader herværende Sogneraad sig at formene, at forannævnte vil blive fælles

       for Brørup og Lindknud Kommuner, da han er forglemt at blive indført i Delingsprotokollen d.16 Nov.

       1908. 

   4  Aalborg Byraads Udvalg for Fattigvæsenet har indsendt Afhøring over Jens Peder Jensen Beirholm,

       at han er indlagt paa Kommunens Hospital lidende af Dilerium. Hvorfor der forespørges, om Lindknud

       Kommune vil anerkjende ham som Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune. Anerkjendes.

   5  Lærerinde Else Brun har meddelt, at hun nok vil Vikariere i Adsersbøl Skole fra 1 Septr.d.Aar.   

   6  Fra Pastor Nielsen er modtaget anmeldelser over Fødsler for Juli Maaned 1911

       d.2. 1 Dreng Okslund, Boelsmand Therkel Jepsen og Hustru Anna Rosaura Jørgensen.

       d.4. 1    do   Lindknud, Lærer Niels Christian Nielsen Skovbjerg og Hustru Christine Pedersen.

       d.18. 1  do  Sønderlund, Arbejdsmand Andreas Christian Houborg og Hustru Dorthea C. E. Jespersen.

Side 92  

       d.1. 1 Pige, Hovborg, Husmand Niels P. Hansen og Hustru Petrea Dorthea Kirsten Thomsen.

   7  Skrivelse fra Amtet om, at efter indkomne Oplysninger angaaende Christian Hansens, Vittrup klage,

       har Amtet meddelt, at det ikke finder Anledning til at foretage videre i Sagen. Til Efterretning.

   8  Angaaende Anders H. Andersens Børns Forsørgelse har Føvling Sogneraad meddelt, at saafremt at

       Børnene kan blive i de Pladser hvor de af Værgeraadet er anbragte, og de aarlige Udgifter derved ikke

       overstiger Ribe Amts Plejehjemsforenings Takster minus Amtsraadets Tilskud, saa er Sogneraadet vil-

       lig til at yde Lindknud fuld Refusion for de Udgifter der medgaar til Børnenes Opdragelse.

       Endvidere er Føvling Sogneraad villig til at yde 30 Kr. til Bestridelse af de udgifter som er medgaaet til

       Børnenes midlertidige Ophold.

       Herværende Sogneraad vedtog at tiltræde det af Føvling Sogneraad foreslaaede.

   9  Finsens Lysinstitut har indsendt Regning over Petrine Nielsen 208 Kr.40Øre. Og en do. for Kristine

       Johansen paa 718 Kr.58 Øre.

       Man vedtog at henstille til Instituttet at nøjes med foreløbig 175 Kr. for Petrine Nielsen, da Hjælpe-

       kassen af den Sum har ydet halvdelen og Amtet den anden halvdel, og for Kristine Johansens vedkom-

       mende indbetales halvdelen, og at Kristine Johansen har indsendt andragende til Amtet om at yde den

       anden halvdel, men endnu ikke har modtaget Meddelelse. 

 10  Helsingør Politikammer har i Skrivelse af 5. August d.Aar. meddelt, at det har udbetalt Alimentations-

       bidrag for Cigarmager Iver Jepsen, Borgergade 80” for 1 Aar til 30/10 1911 72 Kr. Herværende Sogne-

       raad vedtog at indbetale det foranførte beløb, men da man formener at det ikke er nødvendig, at saa ung

       en Mand falder Kommunen til Byrde, ønsker Sogneraadet at han kommer til at afsone Beløbet.

Side 93

  11 Skatteansættelse.

       Chr. Poulsen, Lindknud ansættes til 18 Kr. for et Aar, er fra 1. Juli 13 Kr.50 Øre.

       Murer Hansen, Hovborg ansættes til 24 Kr. for et Aar, er 18 Kr. fra 1. Juli. 

       Marinus Ditlevsen, Hovborg ansættes til 12 Kr. for et Aar, er fra 1.Juli 9 Kr.

       Henrik Jensen hos Karlsen, 16 Kr. for et Aar, er fra 1. Juli 12 Kr. 

       Schjuls hos Henrik Jensen, Hovborg ansættes til 16 Kr. for et Aar, er fra 1 Juli 12 Kr. 

       Schjuls hos Chr. Heick, Hovborg ansættes til 16 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Juli 12 Kr.

  12 Provst Hjortkjær har af 27/7 d.Aar meddelt at Skoledirektionen har godkjendt Lærer Skovbjergs Vikars

       Ansættelse under forudsætning af, at Sogneraadet intet har imod denne Vikars Ansættelse.

       Sogneraadet godkjender Vikarens ansættelse.  

                                                   Mødet hævet. Peder Nielsen

                          P. N. Pedersen            Kristen Andersen            Chr. Hermansen     

                                       Graves Nielsen        Hans I Johansen         Laurids Simonsen    

 

        Torsdag d.14 Dec.1911 holdt Sogneraadet ordinær møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt

       Følgende Sager behandledes.

  1  Skolemulkterne dikteredes

  2  Fra Pastor Nielsen er modtaget Fødselsanmeldelse for august Maaned 1911.

       d.9. 1 Dreng af Boelsmand Mads Madsen, og Hustru Katrine Pedersen, Hyldelund.

       d.23. 1 Pige af Boelsmand Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine Birgitte Dorthea Sørensen Stenager.

       d.25. 1  do. af Skovfoged Povl Andersen og Hustru Ane Rasmussen af Hovborg.

Side94.

  3  Der er paany af Formanden udstedt Kautionsbevis for Petrine Nielsen. Til Efterretning.

  4  Da S. Simonsen er fraflyttet Brugsforeningen bliver det nødvendig at vælge en anden Mand til at

      afgive Votum til Kapitelstaksternes fastsættelse, hertil valgtes Møller P. Mikkelsen, Hovborg.

  5  Til at revidere Snekastningslisten valgtes Hans Ingvard Johansen og Chr. Hermansen, Formand.

  6  Andragende fra Samfundet for Vanføre om Bidrag. Kan ikke ydes noget.

  7  Meddelelse fra Stiftamtet om, at Lindknud Kommune skal saafremt Udskrivning i Henhold til Lov af 16

      Juni 1876 skal finde Sted i Aaret 1911/12 fremstille 3 og afgive 2 Heste paa Mønstringsstedet i Holsted.

      Følgende Heste anvises:

      Madam Pedersen, Lindknud Kro, 1 rød Hoppe 7 Aar.

      Chr. Hermansen, Klelund, 1 brun Hoppe 5 Aar.

      Laurids Simonsen, Hovborg, 1 rød Hoppe 5 Aar.

  8  Skoledirektionen godkjender at Sogneraadet har antaget Else Brun som Vikar ved Adsersbøl Skole.

      Til Efterretning.

  9  Skoledirektionen har meddelt at der ingen Kvalificerede Ansøgere var indkommen til det ledige Forsko-

      lelærerindeembede i Okslund og Adsersbøl, hvorfor de efter Loven opslaaes paany. Til Efterretning.

10  Herværende Sogneraad har gennem Skoledirektionen modtaget den stadfæstede Skoleplan for Lindknud

      Kommune, men har i en særlig Skrivelse meddelt, at Lærerindelønnen ikke kan nedsættes til 550 Kr. i

      Adsersbøl.               Til Efterretning.

 11 Hr. Herredsfoged Frost har indbudt Lindknud Sogneraad til at deltage i et Møde der afholdes paa

      Tinghuset i Holsted fredag den 15 d. M. Kl. 2 ½ Eftermiddag for at oprette Lokalforening under Lands

      foreningen Arbejde Adler.      Til Efterretning.

      Hertil Valgtes: P.N. Pedersen, Kidholm,  Laurids Simonsen.

Side 95

 12 Da Anders J Andersen er fraflyttet Gilbjerg, skal der udvælges en ny Brandvidne i Gilbjerg-Debel

      Distrikt. Indstillet blev: Søren Th. Sørensen, Gilbjerg.

 13 Ministerielt Cirkulære om fremstilling af de gældende regler om Erhvervelse og Fortabelse af Dansk

      Indfødsret.                   Til efterretning.

 14 Marie Nielsen har indsendt Ansøgning til Sogneraadet om at faa et Komplet Konfirmationsudstyr til

      hendes Søns Konfirmation nu i dette Efteraar. Endvidere andrager hun Sogneraadet om at hjælpe hende

      tilrette med at faa ham anbragt i en eller anden Lære efter hans Konfirmation.(Da han er en del svag kan

      han vist ikke taale at Arbejde ved Landbrug). Tilstodes 30Kr. til Konfirmationsudstyr. Angaaende at faa

      Morten anbragt enedes man om at Marie Nielsen skal forhøre hos en Træskomand paa hvad maade

      han kan komme i Lære.

 15 Skrivelse fra Brørup Sogneraad angaaende deling af Udgifterne ved Arbejdsmand Jes Peder Pedersens

      Forsørgelse mener Brørup ikke at kan deltage, der henvises til Punkt 1 i Adskillelsesprotokollen, og

      formener endvidere, at Deling af Udgifterne ved fattige omfatter kun de fattige der var under

      fattigforsørgelse i det paagjældende Aar i hvilken Adskillelsen fandt sted. Efter de foreliggende Oplys-

      ninger anerkjendes Jes Peder Pedersen som forsørgelsesberettiget i herv. Kommune i henhold til

      Fødsel, og at Udgifterne ved hans Børns Indlæggelse paa Kolding Sygehus bliver betalt herfra i

      Henhold til Loven.

 16 Brørup Sygehus har tilsendt Regning over Jordemoderhonorar paa 6 Kr. for Marie Nicolajsen.

      Man enedes om at henstille til Sygekassen at betale Beløbet.

 17 Andragende fra Chr. Pedersen, Gilbjerg om at faa hans Alderdomsunderstøttelse forhøjet.

      Kan ikke ydes noget.

 18 Vejle Byraads Fattigudvalg har meddelt at der er tilstaaet Niels Kristensens Kone 20 Kr. til Huslejehjælp

      Til Efterretning.

Side 96

 19 Jørgen Frederiksen, Okslund andrager om at faa sin Fattigunderstøttelse forhøjet til 20 Kr. Maanedlig

      fra 1Okt. Som grund anføres, at hans Søn er rejst fra Gaarden og at han nu skal til at Leje Hus og købe

      Brændsel. Kan ikke ydes højere Understøttelse, saalænge at Jørgen Frederiksen arbejder under de

      nuværende Forhold. 

 20 Søren Hansen, Gilbjerg anholder om at faa hans Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 18 Kr. Maanedlig.

      Kan ikke tilstaaes.

 21 Herværende Sogneraad har d.29 August indsendt Skrivelse til Helsingør Politikammer med anmodning

      om, at Ivar Jepsen kom til at afsone sin Alimentasionsbidrag som man har betalt for ham. I den Anled-

      ning har Politikammeret af 31. f.M. meddelt, at forinden videre foretages skal yderligere indsendes 36         

      Kr. paa Grund af at den anden Alimentant ikke er forsørgelsesberettiget her i Landet.

      Man vedtog at undersøge Sagen yderligere.

 22 Hr. Herredsfoged Frost har meddelt, at der forskudsvis er udbetalt 20 Kr. i Alimentationsbidrag for

      Anders Kristian Hansen for 1/2 Aar til 17.Juli d. Aar. Man vedtog at betale Beløbet.

 23 Brørup Sogneraad har i Skrivelse af 14. August forespurgt om herværende Kommune anerkjender

      Marinus Andreas Pedersen, Hulkjær, som forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune, og Refundere

      udlæg til et Ophold paa Josephsøstrenes Tuberkulosehospital i Esbjerg. Afhøring er vedlagt samt Daabs-

      attest.                             Udsættes indtil videre.

 24 Veerst-Bække Sogneraad har meddelt, at Peder Hansen er afgaaet ved Døden, og at der er bevilget

      Enken en Begravelseshjælp af 25 Kr., samt en Maanedlig Alderdomsunderstøttelse af 18 Kr. fra 1.

      August d. Aar. Til Efterretning.

Side 97

 25 Hr. Tømrermester Struve har givet Hr. Kjøbmand V. Schmidt, Brørup en Transport paa 1600 Kr. for

      Opførelsen af Okslund(Skole). Ligeledes har Tømrer Kristensen, Gjesten Transporteret sit Beløb for

      Opførelsen af Gymnastikhuset i Klelund til Hr. Niels Pedersen, Vejen, alt i Henhold til Kontrakten.

      Til Efterretning.   

 26 Gymnastikforeningen for Lindknud har indsendt andragende om at faa en Tilskud til Foreningen for

      brug af Redskaberne af Skolebørnene. Tilstodes 15 Kr.

 27 Skrivelse fra Niels M. Henriksen om ar faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet.

      Tilstodes 18 Kr. Maanedlig fra 1.Oktober d.Aar.

 28 Mads Kr. Nielsen anholder om at faa noget Understøttelse. Tilstodes 25 Kr.

 29 Man vedtog at stifte et Laan optaget paa en Veksel i Vejen Bank paa 5000 Kr. til midlertidig at betale

      Ved Okslund Skole, samt Gymnastikhuset i Klelund.  

 30 Man vedtog at skrive til Povl Madsen, Dons om at levere Redskaberne til Gymnastikhuset.

 31 Marie Lund fritages for at betale den hende ansatte Skat.

 32 Skatteansættelse, Smedesvend Søren Runge, Lindknud 16 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Sept. 9 Kr.33 Øre.

 33 Da Hans J. Gehlert har henvendt sig til Sogneraadet om, at han mulig vil overdrage en del af hans

      Ejendom til herværende Kommune, vedtog man at nedsætte et Udvalg til at forhandle med ham om

      Sagen, hertil Valgtes: Chr. Andersen og P. Nielsen.

 34 Næste Møde sattes til den 25 September kl. 6 Aften.

                                                                                                Mødet sluttet. P. Nielsen

                           Graves Nielsen        Kristen Andersen       Hans I. Johansen

                                  P.N. Pedersen        Chr. Hermansen            L. Simonsen    

Side 98

      Mandag d.25 Sept. 1911 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstil

      ling af Lærere til det ledige Vinterlærerembede ved Lindknud Skole.

      Skolekommisionen samt Lærer Bork, Klelund var indbudt.

      Alle Medlemmer var mødt, Skolekommisionen og Lærer Bork var mødt.

  1 Skrivelse af 21. Sept. d. Aar fra Herredsfogeden i Holsted om, at Okslund By der nu hører under Lind-

     knud Sogns vestre Distrikt, med undtagelse af Matr. Nr. 1c og 1m.henlægges under Lindknud Sogns

     østre Sognefogeddistrikt.                     Til Efterretning.

  2 Angaaende den i mødet den 14 d.M omhandlende Sag, angaaende Marinus Andreas Pedersen, Hulkjær

     i Brørup Sogn, vedtog man at anerkjende ham som Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.

  3 Skrivelse fra Gjørding-Malt Herredskontor, angaaende en Andragende fra Bestyrelsen for Hovborg og

     Baldersbæk Plantage om at sætte Gift for Ræve i 3 Aar 1912-13-14. Anbefaledes at sætte Gift for Ræve i

     Hovborg Plantage samt paa Matr.nr.5c og 5f som hører under Baldersbæk.

  4 Lærer Bork, Klelund var mødt og fremførte, at han ønskede Landkort over de fremmede Verdensdele.

     Man vedtog at give Læreren lov til at købe 2 i Aar og 2 til næste Aar.

  5 Man vedtog at søge Amtets Tilladelse til at optage et fast Laan paa 9000 Kr., til Dækning af Udgifterne

     ved Opførelsen af Skolen ved Okslund og en Gymnastikhus ved Klelund Skole, og det overlodes til

     Formanden at forhøre hvor de bedst og billigst kan faaes.

  6 Der var indkommen Tilbud fra Kjøbmand Riks og Kjøbmand Nielsen, Brørup paa Støbegods til Okslund

     Skole. Riks gav den billigste Tilbud paa 15 % under Prislisten hvilket bud vedtoges.

Side 99

     Derefter foretoges Indstilling af 3 Lærere til det ledige Vinterlærerembede ved Lindknud Skole.

  7 Som Nr. 1 Indstilledes Seminarist Jørgen Hollen Jensen, Gl. Engaard, Birkelse St.

             Nr. 2 Seminarist Hans Henrik Funch, Fuglebølle pr. Rudkøbing.

             Nr. 3 Seminarist Jens Peder Jensen, Vinkel pr. Viborg.  

                                                                               Mødet sluttet         P. Nielsen

                              Graves Nielsen          P. N. Pedersen            Chr. Hermansen

                                         Kristen Andersen        Laurids Simonsen          Hans I. Johansen. 

 

 

                  Onsdag den 11. Okt. 1911 afholdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

              Alle Medlemmer var mødt. Følgende Sager behandledes.

  1 Regnskab for 1910/11 for Holsted Sparekasse fremlagdes.

  2 Af Holsted Sparekasses Overskud i Regnskabsaaret 1910/11 har Lindknud Sogneraad modtaget 167 Kr.

     48 Øre, til Uddeling i Lindknud Sogn i gavnlige og vældædige Øjemed. 

     Anførte Beløb fordeles saaledes: Sygekassen 80 Kr. Hjælpekassen 50 Kr. Sygeplejefore. 37,48 Kr.

  3 Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Regnskab for Aaret 1910/11, og

     Anmoder Sogneraadet om at yde Tilskud til Foreningen for indeværende Regnskabsaar.

     Kan ikke tilstaaes noget.  

  4 Søren Storm Thomsen, Vittrup søger om Tilskud til Lindknud Sogns Afholdsforening. Tilskud 10 Kr.

Side 100

  5 Fra Pastor Nielsen er modtaget Fødselsanmeldelser for Sept. Maaned.

     Den 3. 1 Dreng Gregers Kristian Heick, Hovborg, Gaardejer Kristian Heick og

         do.  1    do   Andreas Kristian Heick,               Hustru Laura Marie Kristensen.

     Den 13. 1 Dreng Gaardejer Hans Kristian Pedersen og Hustru Petrine Marie Skygebjerg, Hovborg.

     Den 13. 1 Dreng Husmand Ernst Pedersen Søgaard og Hustru Marie Kristine Schmidt, Adsersbøl.

     Den 29. 1 Dreng Boelsmand Kristian Hansen og Hustru Ellen Marie Jensen, Okslund.

  6 Skoledirektionen har meddelt, at Lærerinde Karen Ussing er Konstitueret til Forskolelærerindeembedet

     Ved Lindknud Skole fra 1 Oktober med Tiltrædelse fra 15 Oktober. Til Efterretning.

  7 Skrivelse fra Vorbasse- Hegnsvig Sogneraad om, at afholde et fælles Møde hos Skovrider Sørensen,

     Høllund Søgaard angaaende Grundforbedring af Vejen fra Vorbasse til Hovborg Kro. I Anledning af de

     Oplysninger vi har faaet fra Vejinspektøren, at Vejens Grundforbedring vil koste 6 Kr. pr. Favn. forme-

     ner man ikke, at vi kan paatage os saa stor en udgift, for saa fattig en Kommune. Men man vedtog at

     holde møde hos Sørensen, og dertil valgtes Laurids Simonsen og P. Nielsen.

  8 En Beretning fra den almindelige Brandforsikring for Landbygninger for 1910/11 fremlagdes.

  9 Frederiksberg Forsørgelsesvæsen har af 9 d.M. meddelt at der i Henhold til Lov Nr.130 af 27. Maj 1908

     § 7. for Kelner, Søren Marinus Sørensen, Adsersbølgaard, er udbetalt Alimentationsbidrag for ½ Aar

     60 Kr.                       Til Efterretning.

10 Angaaende den i Mødet d. 14. Sept. omhandlende Cigarmager Iver Jepsen, har Helsingør Politimester af

     20 f.M. tilsendt Sagen med Bilagene til Frederiksborg Amt, og formener, at Lindknud Kommune er

     Forpligtet til at betale det hele Beløb til 30/10 d.Aar. 72 Kr., idet Iver Jepsen er solidarisk ansvarlig for

     Beløbet, da Carl                          

Side 101

      Gøpfert ikke er hjemmehørende her i landet.

      Sagen med Bilagene er den 25 f.M. tilsendt Ribe Stiftamt til Afgjørelse, og i den Anledning har Ribe

      Stiftamt udbedt sig Sogneraadets Erklæring. Man formener, at Bidraget for Karl Gøpfert vil blive at

      Udrede i Henhold til § 27 i Fattigloven. Barnet er endvidere Døbt med Karl Gøpferts navn.

  11 Hans P. Mikkelsen har indsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 10 Kr.

       Maanedlig om Vinteren og 8 Kr. om Sommeren. Kan ikke tilstaaes.

  12 Vejle Byraads Fattigudvalg har d.3.d.M. meddelt, at der er tilstaaet Niels Kristensens fraskilte Kone

        En fremtidig Hjælp af 20 Kr. Kvartalet. Til Efterretning.

  13 Hans Thyge Pedersen har indsendt Ansøgning, om at faa 5 Kr. Maanedlig om Vinteren i Alderdoms-

       understøttelse. Tilstodes 5 Kr. Maanedlig fra 1 Nov. at regne. (for Vinteren) 

  14 Viuf Sogneraad har d. 26 f.M. hertil indsendt Afhøring over Villiam Thorvald Nielsen, da han har

       forlangt en mindre Fattighjælp til Konfirmationsudstyr, hvorfor der forespørges, om han anerkjendes

       som forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.  Anerkjendes.

  15 Til at foretage Syn over Kommunens Veje valgtes: Laust Simonsen, Graves Nielsen og P. Nielsen.

  16 Hans Mikkelsen Gehlert har indsendt Ansøgning om at faa noget Alderdomsunderstøttelse.

       Man vedtog at give ham Bevis paa at købe for 5 Kr. paa Lindknud Brugsforening i hver Maaned om

       Vinteren, fra 1 November d. Aar. 

  17 Modtaget Ribe Stiftamts Skrivelse af 10 d.M. angaaende en af herværende Sogneraad indsendt

       Skrivelse senest af 1.f.M. angaaende Amtets Afgjørelse angaaende Bodil Dorthea Hansen i Trangs-

       Tilfælde bliver at forsørge efter Reglerne i Fattiglovens § 27. Til Efterretning.

Side 102

  18 Søren Kristensen, Lindknud har indsendt Ansøgning om at faa lidt mere i Alderdomsunderstøttelse.

       Tilstodes 10 Kr. Maanedlig for Vinteren fra 1/11 d.Aar.

  19 Chr. Vad Sørensen har meddelt, at Knud Sørensens Enke er Død, og anholder om noget til Kiste og

       Klædning. Man vedtog at faa hans Aftægtskontrakt til næste Møde, for at se hvad der staar.

  20 Mads Chr. Nielsen anholder om at faa noget Hjælp. Tilstodes 20 Kr.

  21 Niels Thøgersen var mødt paa Værgeraadets Vegne, for at faa Sogneraadet til at kautionere for at A.P.

       Buchs Søn bliver udstationeret af Værgeraadet.

                                                                                      Mødet sluttet. P. Nielsen.

                           Graves Nielsen      Laurids Simonsen     P.N. Pedersen  

                                    Hans I. Johansen      Chr. Hermansen       Kristen Andersen           

    

  

       Lørdag d.21 Oktober 1911 Kl. 5 Eftermiddag, holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro

       for at foretage Indstilling af Lærerinder til de ledige forskolelærerindeembeder til Okslund og

       Adsersbøl Skoler. Skolekommisionen var indbudt. Alle var mødt.

       Der var Indkommen 14 Ansøgninger.

  1  Brandfoged for Gilbjerg-Debel Distrikt, Hans Andersen Hansen har paa grund af Sygdom bedt sig fri for       

      Dette Hverv. I stedet for indstilledes: Gaardejer Anders N. Knudsen.  

  2  Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Niels Ingvard Gundesen, Adsersbølgaard, for indlæggel-

      se paa Brørup Sygehus, han oplyser at han er forsørgelsesberettiget i Tørslev Kommune, hvorfor der vil

      blive forespurgt om han anerkjendes der, og vil refundere os udlægget efter Lovmedholdelig Regning.

      Til Efterretning.

Side 103

  3  Ribe Stiftamt har i en Skrivelse af 14 d.M meddelt, at Fungtionstiden for de nuværende Forligsmæglere

      I Tyende og Aftægtssager og for Suppleanter udløber d. 31 December d. Aar, hvorfor Amtet anmoder

      Sogneraadet om at foretage Valg af en Forligsmægler og en Suppleant og indstille Valget til Amtsraa-

      dets Aprobation. Indstillet blev: Karl M. Pedersen, Gilbjerg og som Suppleant Ole Simonsen, Gjenvalg

  4 Jørgen Holm, Høllund har en Dreng som stadig har søgt den Private Skole i Okslund, men da der nu er

     bygget en ny Kommuneskole, har han henvendt sig til herværende Sogneraad om, at hans Dreng maa

     komme til at gaa til Okslund Skole. (Drengen er svag, og kan ikke godt taale at gaa den lange Vej til

     Nebel Skole). Vedtog, at han kommer til at gaa til Skolen, saafremt Lærerinden ikke har noget derimod.

     Der skal betales 20 Kr. for Vinteren.

  5 Til Adsersbøl Skole indstilledes:

     No.1 Else Brun, Adsersbøl Skole.

     No.2 Laura Markmann, Frederikslyst, Tvingstrup.

     No.3 Dorthea Nielsen, Klattrup, Børkop. 

   

    Til Okslund Skole indstilledes:

    No.1 Ane Sørensen, Foldinggaarde, Brørup.

    No.2 Dorthea Nielsen, Klattrup, pr. Børkop.

    No.3 J. Børsting, Thise, Jebjerg. 

                                                               Mødet sluttet. P. Nielsen.

                        Graves Nielsen.         P. N. Pedersen.          Hans I. Johansen.

                                Chr. Hermansen.         Kristen Andersen.      Laurids Simonsen. 

Side 104

             Onsdag d. 8 Novbr. 1911 holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro.             

       Alle Medlemmer var mødt.

       Følgende Sager behandledes:

  1 Skolemulkterne Dikteredes.

  2 Ribe Stiftamt har d.26 f.M. meddelt, at Jordemor Birgitte Kirstine Rasmussen af V. Nebel er udnævnt til

     fra samme dag, at være Distriktsjordemor for Lindknud Distrikt.      Til Efterretning. 

  3 Ribe Stiftamt har i en Skrivelse af 24.f.M. meddelt, at forinden videre foretages angaaende Tilladelse til

     at optage et Laan paa 9000 Kr. skal det være vedtaget i Sogneraadet i to Møder, vedtaget af et Flertal af

     Sogneraadets Medlemsantal.

     I den Anledning har man i Dag vedtaget, at Sogneraadet foranstalter optaget et Laan paa 9000 Kr.(Ni

     Tusinde Kroner) til Bestridelse af Udgifterne ved Opførelse af ny Forskole i Okslund, samt et

     Gymnastikhus ved Klelund Skole.

  4 A/S Vejen Trælasthandel har d.31/10 meddelt, at Gymnastikhuset ved Klelund Skole er under Tag,

     hvorfor der forventes Dækning for den akkorderede Sum.

  5 Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Kristine Johansens Indlæggelse paa Finsens Lysinstitut

     i Kjøbenhavn. Jeg har skrevet til Instituttet om at faa Betalingen nedsat, og har modtaget Skrivelse, at

     betalingen for Behandling vil fremtidig være 35 Kr. mdl. og 37 Kr. for Ophold ialt 72 Kr. Til Efteretning.

  6 Anders Nielsen Andersen har den 26/10 meddelt, at hans Plejebarn Ingeborg Salome Hansen fra 1Novbr.

     d.Aar. faar ophold hos Landmand Jansen Hansen, Vorslund pr. Give.      Til Efterretning.

Side 105

  7 Gjørding Sogneraad har i en Skrivelse af 17. f.M. meddelt, at der er tilstaaet Maren Nielsen en Sygehjælp

     af 15 Kr.          Til Efterretning.

  8 Fattigvæsenet i Kolding har i Skrivelse af 2/10 meddelt, at den i Lindknud forsørgelsesberettigede Jens

     Frederik Jensens Hustru er bleven indlagt paa Kolding Sygehus.       Til Efterretning.

  9 Bestyrelsen for Hovborg og Omegns Haandværkerforening og Borgerforening var mødt med et Andra-

     gende til Indenrigsministeriet om at afholde Tombola i Hovborg i Dagene d. 18 og 19 Februar 1912.

     Anbefales paa den Maade at der ikke maa serveres Spirituøse Drikke, og kun afholdes Dans

     den sidste aften.

10 Man vedtog i sidste Møde, at skrive til Chr. V. Sørensen om et Møde angaaende Begravelseshjælp

     til hans Moder.       Tilstodes 15 Kr.    

11 I sogneraadsmødet d. 11 f. M. blev vedtaget at Laust Simonsen og P. Nielsen skulde Møde sammen

     Med Vorbasse Sogneraad hos Skovrider Sørensen angaaende Grundforbedring af Hovborg-Vorbasse-

     Vejen, Laust Simonsen og P. Nielsen mente ikke, at herværende Sogneraad kunde indlade sig herpaa,

     hvorimod der muligvis kunde ydes Tilskud fra Kommunen, saafremt Hr. Grosserer Holger Pedersen og

     Hovborg Plantage ogsaa vilde yde Tilskud. I Anledning af Vejens Istandsættelse var Povl Nikolaisen og

     Bertel Andersen mødt med en Skrivelse hvori de fremfører, at naar de fik Tilskud fra Hovborg Plantage

     og Hr. Holger Pedersen vilde de Beboere som bor ved den omtalte Vej, lade Arbejdet udføre fra den

     østre ende af Vejen, hvorimod Kommunen skulde istandsætte Vejen fra den vestre ende af Vejen og

     paaføre Vejen lige saa mange Kbf. Ler og Grus som dem.Angaaende den omtalte Vej da har herværende

     Sogneraad i Mødet d. 9 Juni d.Aar vedtaget, at saafremt Vejen kunde Istandsættes med Tilskud fra

     Hovborg Plantage og fra Hr. Grosserer Holger Pedersen, var man villig til at yde Tilskud. I den Anled-

     ning har herværende Sogneraad i Dag vedtaget, at man henvender sig til Hovborg Plantage om at yde

     Tilskud 200 Kr.(To Hundrede Kroner) og Hr. Holger Pedersen 550 Kr.(Fem Hundrede og Femti Kroner).    

  Side 106                                    

     At udbetale til Sogneraadet med 1/3 i hvert Aar i 1912-13- 14, saa er herværende Sogneraad villig til at yde

       750 Kr.(Syv Hundrede og Femti Kroner) af Kommunens Kasse med 1/3 i Aarene 1912-13-14.

  12 Hans Mikkelsen Gehlert var mødt for at faa noget højere Alderdomsunderstøttelse. Kan ikke tilstaaes mere

       foreløbig.

  13 Skatteansættelser.

        Uddeler Andersen, Lindknud, ansættes til at svare for 1 Aar 18 Kr., er fra 1Okt. 9 Kr.

        Lærer Larsen, Lindknud, ansættes til at svare for 1 Aar 18 Kr., er fra 1Okt. 9 Kr.

     Lærer Jens P. Jensen ansættes til at svare for 1 Aar 18 Kr., er fra 1. Nov. 5 Kr.

  Lærerinde Karen Ussing ansættes til at svare for 1 Aar 12 Kr., er fra 1. Nov. 5 Kr.

14 Peder Dam var mødt, og ville gjerne have lov til at købe Vat og Sprit til hans Svigermor. Tilstodes.                                                                                                                                                                 

15 Mads Chr. Nielsen Tilstodes 15 Kr.

16 Vejlicitation fastsattes til Lørdag d. 25. Nov. d. Aar Eftermiddag Kl. 2. Til at overvære Licitationen valgtes

     Graves Nielsen, Hans Ingvard Johansen og Formanden.

                                                                                                  Mødet sluttet. P. Nielsen

                             Graves Nielsen.          Laurids Simonsen.           Chr. Hermansen.

                                     P. N. Pedersen.            Hans I Johansen.

 

Side 107             

     Onsdag d.13. Dec. 1911, holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

         Følgende Sager behandledes:

  1 Med Ministeriets Godkjendelse har Skoledirektionen konstitueret Frøken Else Brun til Forskolelærerinde ved

     Adsersbøl, og Frøken Anna Sørensen til Forskolelærerinde ved Okslund Skole.

  2 Andragende fra Pastor Nielsen til Amtet om Offeransættelse for Gaardejer K. Karlsen af Hovborg der intet

     Offer har ydet for de tre Højtider i Kirkeaaret 1910/11, er tilstillet Sogneraadet til Erklæring.

     Foreslaar at hans Offer ansættes til 1 Kr. for hver Højtid.

  3 Fra Pastor Nielsen er modtaget Fødselsanmeldelser for Oktober Maaned 1911.

     Den 8. 1 Pige, Agnete Jensen, Datter af Boelsmand Søren Povlsen Jensen og Hustru Ane Margrethe Jensen,

     Klelund.           Til Efterretning.

  4 Overslag for Regnskabsaaret 1912/13 var til første Behandling.

  5 Hans Peder Poder har indsendt hans Instruks og Beskikkelse som Brandfoged for Okslund Distrikt, da han

     Formener at han nu har fungeret i 3 Aar. Til Brandfoged indstilledes Kristian Hansen.

     Til Vidner: Jens Pedersen og Mads N. Knudsen alle af Okslund.

  6 Fra Distriktsjordemoderen i Holsted var indkommen Regning til Amtet, som hun ønskede attesteret af

     Sogneraadet. Kan ikke anbefales, da man synes at Vejlængden er for lang beregnet ca. 1 Mil paa hver tur.

  7 Kreditforeningen af Kommuner i Danmark har tilstaaet herværende Kommune et Laan hos Foreningen, stor

     9000 Kr., at berigtige med Foreningens 4,5 % Kasseobligationer saafremt Amtsraadets samtykke i Laanets

     Optagelse foreligger.         Til Efterretning.

  8 Regning over Petrine Nielsens Ophold paa Finsens Lysinstitut paa 156 Kr.50 Øre, og har medsendt følgende

     Skrivelse: Patienten er rejst hjem, Tilstanden er i det hele god, men for at sikre

Side 108

     Resultatet, vil det være nødvendigt, at hun kommer tilbage til Undersøgelse og eventuel Behandling i Februar

     Maaned og haaber, at det ærede Sogneraad intet har at indvende herimod.    Til Efterretning.

  9 Fra Pastor Nielsen er indkommen Fødselsanmeldelser for Novbr. Maaned 1911.

     Den 4. 1 Pige, Sylvia Otilie Jensen, Datter af Plantagearbejder Niels Mikkelsen Jensen og Hustru

                             Thora Sofie Margrethe Ipsen, af Sønderlund.

     Den 5. 1 Pige, af Boelsmand Søren Jørgen Ditlevsen og Hustru Marie Kirstine Simonsen, Klelund.

10 Fra Vejen Bank er Anmeldt, at Kommunens Veksel paa 5000 Kr. er forfalden d. 23 d. M.

     Man vedtog at forny Vekselen uden Afdrag.

11 Ribe Stiftamt har af 2.d.M. meddelt, at Justitsministeriet har under 24.f.M. tilskrevet Amtet saaledes, 

     ” Under henvisning til, at Gyldigheden af de i Medfør af Lov Nr.72 af 14.April 1905 §3 No.2-4 og §4 No.2-6

     foretagne Valg af Værgeraadsmedlemmer og Suplianter for disse udløber d.1.Januar 1912.”  

     I den Anledning har Stiftamtet anmodet Sogneraadet om at ville foretage i Lovens §3 No.1-4 anmeldte valg.

     Af Sogneraadet Valgtes: Peder N. Pedersen, Kidholm, Supliant: Laurids Simonsen. Uden for Sogneraadet        

     valgtes: Niels Thøgersen, Supliant Niels A. Nielsen, Kristian Mortensen, Vittrup, Supliant Niels M. Nielsen.

12 Et Ministerielt Cirkulære angaaende udryddelse af Rotter fremlagdes.

13 Stiftamtet har af 23.f.M. fremsendt Skemaer til udfyldelse for Gennemsnitsudbyttet af Høsten for Aaret 1911.

     Disse udfyldtes.

14 Vorbasse –Hegnsvig Sogneraad har med Skrivelse af 29.f.M. fremsendt et Skema udfyldt af Lægen i

     Grindsted over Kristian Pedersen født d.7.Okt. 1895 i Klelund, Lindknud Sogn, Søn af Skrædder og Hus-

     mand Hans Pedersen, Fugdal, Hegnsvig Sogn, førhen af Lindknud.

Side 109

     Med hensyn til Skemaets Udfyldelse er det Meningen at faa Drengen anbragt paa den Kellerske Aandssvage-

     anstalt i Bregninge. Da Vorbasse- Hejnsvig Sogneraad formener, at Kr. Pedersen paa grund af Fødsel, efter sit

     fyldte 18 Aar vil være at anse som Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune, ønsker De en Udtalelse af

     herv. Sogneraad angaaende den omhandlende Sag. Da de foreliggende Udtalelser fra Distrikslægen giver

     meget smaa Oplysninger, ønsker man at det ærede Sogneraad undersøger Sagen og fremkommer med et

     forslag, thi vi kender jo ikke forholdene.

15 Efter forudgaaet Bekjendtgørelse er der indkommen følgende Tilbud paa Renholdelse af Kommunens Skoler

     for Aaret 1912.       For Lindknud Skole:

     a. Landpost A. H. Sørensen, 3 Klasser.                              155 Kr.

         Dersom de smaa Huse skal medregnes, ekstra.                 10 Kr.

     b. Klaus Jensen, Lindknud.                                                 140 Kr.

     c. Slagter Vilhelm Jepsen, Lindknud.                                 140 Kr.

     d. Murer Chr. Povlsen, Lindknud.                                      130 Kr.

          Tilstodes Chr. Povlsen, for 130 Kr.

        Vittrup Skole.

        Marie Nielsen, Vittrup.                                                     65 Kr.

           Tilstodes Marie Nielsen til 65 Kr.

         Okslund Skole.

     a. Jep Terkelsen, Okslund.                                                   60 Kr.

     b. Povl Jessen, Okslund.                                                      70 Kr.

           Tilstodes Jep Terkelsen til 60 Kr.

         Klelund Skole.

         Da der ingen Tilbud var indkommen fra Klelund tilstodes det Lærer Bork.

         Adsersbøl Skole.

         Ernst Søgaard.                                                                  60 Kr.    Tilstodes.  

Side 110

16 Angaaende den i forrige Møde omhandlende Tilskud til Hovborg – Vorbasse Vejens Istandsættelse, har man

     modtaget en Skrivelse fra Hr. Skovrider Sørensen, Høllund Søgaard af 22 f. M. og vedlagt en Skrivelse 19. s.

     M. fra Hr. Grosserer Holger Pedersen, hvori Hr. Grossereren indgaar paa at yde 550 Kr. i 3 Aar til Vejens

     Istandsættelse, men paa Betingelse af, at Hovborg Plantage yder 200 Kr. Sogneraadet 900 Kr., og at de

     intereserede Beboere udfører Arbejde for mindst 50 Kr. Aarlig.

     Sogneraadet vedtog at gaa ind paa Hr. Grossererens forslag med den Betingelse af, at Beboerne yder 50 Kr.

     Aarlig Kontant.

17 Torslev Sogneraad pr. Skovsgaard St. har i Skrivelse af 26 f.M. meddelt, at de anerkjender Murer Niels

     Ingvard Gundesen som forsørgelsesberettiget.      Til Efterretning.

18 Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Niels Martinus Nielsens Ophold paa Sygehuset fra 22/8 til 20/10

     I alt Kr. 125,25 Øre.

19 Jørgen Frederiksen, Okslund anholder om at faa sin Fattigunderstøttelse forhøjet fra 10 til 25 Kr. Maanedlig.

     Tilstodes 15 Kr. Maanedlig fra 1. Januar. 1912.

20 Laust Nielsens Enke anholder om at faa noget hjælp til Huslejen.    Tilstodes 20 Kr. 

21 Hans Peder Mikkelsen har indsendt Andragende om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet fra 8 til 10

     Kr. Maanedlig for Vinteren og fra 6 til 8 Kr. Maanedlig for Sommeren.    Nægtedes.

22 Lærer Th. Larsen har indsendt Klage over at være ansat i Skat, han fremfører at han sidste Aar havde

     Udgift i stedet for Indtægt. Kan ikke blive fritaget for at svare Skat.

     Lærer J. P. Jensen har indsendt Klage over at være ansat i Skat, han fremfører at han sidste Aar havde Udgift

     i stedet for Indtægt. Kan ikke blive fritaget for at svare Skat. 

Side 111

23 Renter af Ebbe Nielsens Legat tilstodes Jørgen Hansens Enke.

24 Mads N. Knudsen, Okslund har tilbudt at beholde Gabriel Andersen for 1 Aar fra 1 Nov.d. Aar. Tilstodes.

25 Mads Chr. Nielsen var mødt for at faa noget Fattighjælp.        Tilstodes 25 Kr.

26 Hovborg Afholdsforening anholder om Tilskud.    Tilstodes 10 Kr.

27 Til at revidere Valglisterne valgtes Peder N. Pedersen, Laust Simonsen og Formanden.

28 Skatteansættelser:

     Mads Povlsen, Okslund ansattes til at svare Skat for 1 Aar 16 Kr. er fra 1. Dec. 5Kr.33Øre.

     Hans Chr. Hansen, Debel ansattes til at svare Skat for 1 Aar16 Kr. er fra 1. Dec.5Kr. 33Øre.

     Lærerinde Else Brun for 1 Aar 12 Kr. er fra 1. Dec. 4 Kr.

     Lærerinde A. Sørensen for 1 Aar 12 Kr. er fra 1. Dec. 4 Kr.

     Jes Schjaffer til 16 Kr. for 1 Aar er fra 1.Dec. 5 Kr.33 Øre.

     Chresten Mortensen for 1 Aar 12 Kr. er fra 1. Dec. 4 Kr.

     Jens Jorger, hos H. Chr. Pedersen, for 1 Aar 16 Kr. er fra 1.Dec. 5 Kr.33Øre.

     Andreas Jensen hos samme, for 1 Aar 12 Kr. fra 1.Dec. 4 Kr.

     Jens Povlsen Jensen hos P. Mikkelsen, for 1 Aar.16 Kr. er fra 1 Dec.5 Kr.33Øre.

     Hans Pedersen hos S. Th. Sørensen, for 1 Aar 16 Kr. er fra 1 Dec.5 Kr.33Øre.

29 Da Taget paa Adsersbøl Skole er daarlig, blev man enig om at lægge nyt Pap paa den Søndre Side.   

                                                                      Mødet hævet. P Nielsen.

                          Graves Nielsen.         Laurids Simonsen.          Chr. Hermansen.

                                   Kristen Andersen.        Hans I. Johansen.         P. N. Pedersen.  

 

Side 112

      Onsdag d.10 Januar 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

              Følgende Sager behandledes:

 1 Skolemulkterne Dikteredes.

 2 Overslag for næste Aar var til anden Behandling.

    Man vedtog at udskrive paa Hartkorn 4320 Kr. Ejendomsskyld 2880 Kr. Formue og Lejlighedsskat 10800

    Kr. I alt 18000 Kr.

 3 Fra Pastor Nielsen er indkommen Fødselsanmeldelser for December Maaned.

    Den 2. 1 Dreng, Terkild Madsen Nielsen, af Husmand Jens Christian Jakobsen Nielsen og Hustru Mette

                                                                                                Marie Madsen Nielsen, Risbøl.

    Den 16. 1 Dreng, af Husmand Mads Christian Nielsen og Hustru Ane Johanne Kirstine Sørensen, Vittrup.

    Den 19. 1 Dreng, af Husmand Hans Peder Andersen og Hustru Karen Marie Pedersen, Lindknud.

    Den 22. 1 Pige, af Førstelærer Hans Jensen Bork og Hustru Marie Katrine Steffensen, Klelund Skole.

    Man vedtog at henvende sig til Pastor Nielsen om at fremsende Risbøl til Vorbasse. 

 4 Distriksjordemoderen i Brørup har indsendt Regning for den Tid hun har Praktiseret i Lindknud Kommune

    under Vakangce.    Regningens rigtighed Attesteres.

 5 Jørgen Jørgensen født i Lindknud Sogn 31 Okt.1882, har henvendt sig til Herv. Sogneraad om at faa et      

    Hjemstedsbevis. Efter hans fyldte 18. Aar, har han efter forevist Skudsmaalsbog opholdt sig 3 Aar i Læborg

    Sogn til 1.Novbr.1903, og siden haft ophold i Sønderjylland. Efter forevist Tysk Skudsmaalsbog.

    Hjemstedsbevis udstedes. 

 6 Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening har fremsendt Beretning for sidste Regnskabsaar, og i

    Forbindelse hermed fremsendt Andragende om Bidrag.      Nægtedes.

 7 Gjørding Malt Herredskontor har fremsendt 9 Stk. Cirkulærer udstedt af Justitsministeriet, til udlevering til

    Brandfogderne.      Til Efterretning.

Side 113

 8 Modtaget Statistisk Aarbog.     Til Efterretning.

 9 Skovrider E. Kann har fremsendt Andragende om at faa Tilskud til Lindknud-Hovborg Sygeplejeforening.

    Tilstodes 15 Kr.

10 Lambert Hansen, Darum har fremsendt Andragende om at faa Tilskud til Ribe Amts Plejehjemsforening.

     Tilstodes 10 Kr.

11 Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Beretning og Regnskab for Aaret 1910-11. Fremlagdes.

12 Lærer Skovbjerg, Lindknud har meddelt, at Tørvene næppe slaar til ved Lindknud Skole. Man vedtog at Chr.

     Andersen kan sørge for Kul.

13 Regning fra Boghandler Bennedsen, Brørup over Skolerekviciter til Skolerne i den østlige Distrikt fremlagdes.

14 Herredsfoged Frost har fremsendt Skrivelse hvori han fremfører Muligheden af at faa de handlende i Kom-

     munen til ikke at sælge Spiritus til ubekjendte Personer.

     Sogneraadet tiltræder Hr. Herredsfogdens forslag, og P. Nielsen og P. Hermansen taler med de handlende

     om Sagen.

15 Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har d.1/1 d.Aar meddelt, at de har tilstaaet Jes Peder Pedersens Kone en

     ugentlig Understøttelse af 5 Kr.      Til Efterretning.

16 Samme Udvalg har tilstaaet Jens Fr. Jensen ½ Td. Kul. Til Efterretning.

17 Aalsø-Hod Sogneraad har i Skrivelse af 15/12 f.M. meddelt, at Styrmand Jens Nielsen Schmidt erkjendes som

     forsørgelsesberettiget. Til Efterretning.

18 Maren Kirstine Høgh har fremsendt Begjæring om at faa sin Alderdomsunderstøttelse til 15 Kr. Maanedlig.

     Nægtedes.

19 Anders Pedersen, Lindknud har fremsendt Begjæring om, enten at faa Hjælp til Sygehusophold eller lidt mere

     i fast Understøttelse. Tilstodes 10 Kr. til Hjælp til Sygehusophold.      

          

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *