1929 – 14/12 1932 – 1j

10. Lindknud Sogneraads Protokol 18.Aug 1932 –

Aar 1932 d. 18. Aug. afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

 

Formanden meddelte at have været ved Stiftamtet og der søgt Oplysning  angaaende Ostehandler Niels Nielsens Hustrus Sygdom først under Indlæggelsen paa St. Joseph Hospital i Esbjerg. Fuldmægtig Lerche Thomsen erklærede at Sygehusets Overlæge ikke havde Pligt til at oplyse Sygdommens Art men fast holdt som for at Sygdommen ikke kunde henføres til nogen offentlig Sygdom (§ 62 i Fattigloven)

Men Fuldmægtigen vedføjede at der var den Mulighed at ommeldte Fru Nielsen siden Indlæggelsen kunde have en saadan Sygdom.

Under Hensyn til nævnte maa den ydede Hjælp betragtes som Fattighjælp.

Man vedtog at Formanden foranledigede ved Læge Teglhus Jensen, Brørup nævnte Dagmar Nielsen indlagt paa et Sygehus til Observation.

Hypotekforeningen i Aarhus der i Februar Maaned d. Aar har overtaget den Laust Hansen, Okslund tilhørende Ejendom meddelte pr. Tlf. ikke at vilde betale en ældre Skatterestance som fra 1.Juli 1930/31 (Ejendomsskat).

Skal man forsøge Hypotekforeningen idømt ad rettens Vej? Der resterer fra 1929/30 en Skat fra Juli Kv. Man vedtog at fastholde at Hypotekforeningen maa betale det resterende Beløb selv om Sagen skal gaa til Domstolen.

Side 275

Sagen angaaende Ægteskabsattest til Hans Chr. Fyhnbo forelaa fra Ministeriet med Anmodning om Specifikation af den ham herfra ydede Hjælp fra 1925 og indtil nu.

Formanden fremsender Specifikation.

Johannes Nielsen

P.Jensen Hermansen, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen H.M.Petersen

 

Aar 1932 d. 14. Sept. holdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.

Pige f. 2/7 Datter af Husm. Thorvald Mogensen og Hustru Petra Iversen, Risbøl.

  –    f. 9/7     –       –  Boelsm. Jens Christensen og Hustru Mette Marie Jensen, Risbøl.

  –    f. 11/7   –       –  Gdr. Anton Christensen og Hustru Emma Marie Andersen, Risbøl.

  –    f. 24/7   –       –  Gdr. Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen, Hovborg.

Dreng f. 9/7 Søn af Husm. Ludvig Hagen Aggerholm Christensen og Hustru Anna Petronelle Nielsen. Navn Hans Knudsen Christensen.

Side 276

2. Landbrugsministeriet har meddelt Udstykning far Sofie Pedersens Ejendom i Debel.

3, Samme for Peder Andersens Ejendom i Debel

4. Samme For Peder Kjems Gerndrup

5. Deklaration for Elektricitetsværket i Hovborg forelaa til Underskrift fra Kommunekreditforeningen Restgæld 17,259, 20. Hovedstol 25,000 Kr.               Underskreves.

6. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at man fra 1/8 1932 maa yde Halvdelen af Invaliderente for Niels Jensen, Hovborg idet paagældende er fyldt 62 Aar.       Til Efterretning.

7. Plejehjemsforeningens Formand Lambert  Hansen, Darum beder Sogneraadet om at udpege en god Mand eller Kvinde i Stedet for Laurids Simonsen der er syg og han hat bedt sig fritaget.

Man indstiller Gdr. Chr. Heick, Hovborg.

8. Sogneraadet i Grindsted har fremsendt til Notering datter af Landpost Johannes Pedersen og Hustru Inger, Lindknud f. 14/7 1932 paa Sygehuset i Grinsted. Formanden lader Barnet notere.

9. Sogneraadet i Holsted beder om Notering af Søn af ugift Astrid Abeline Sørensen. Barnet er født 9/5 1932. Navn Søren Tage Sørensen. Moderen var paa 10 Maaneders Dagen hos Gdr. Morten Pedersen, Assersbøl.                                                                                               Barnet noteres.

Side 277

10. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 18/8 1932 angaaende Fuldmagt til at meddele Natjagt paa forskelligt Vildt.

12. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 30/8 1032 angaaende Arbejde i Henhold til Arbejdsløshedsloven af 23/6 1932. Det meddeles at ekstra Vejarbejder igangsættes i Henhold til Loven hvis Udgifter for den Del man selv kan udrede kan opføres paa Vejbudgettet (hvoraf Motorafgiften beregnes) derimod ikke den Del man faar refunderet i Henhold til nævnte Lov.

13. Vejinspektøren fremsender Forespørgsel om hvor meget og til hvilken Pris man vil levere Vejmaterialer i kommende Aar til medfulgte nærmere anviste Amtsveje.

Man meddeler Vejinspektøren at man ønsker at levere 500 m. til Vejen til Grindsted eller 500 m til Vejen Lunderskov – Hejnsvig at begynde ved 10 Km. Stenen fra Lunderskov. Alt beregnet efter 2,5 Tons Skærver til en Pris af 12 Kr. pr. m.

Side 278

Regninger. Fra J.L.R. Jepsen, Holsted. 20/1 Mathilde Juhl Til Esbjerg 14 Kr., 13/2, 24/5, 8/9 for Andreas Jepsen til Odense a´25 Kr. I alt 89 Kr.                                              Til Efterretning.

14.Fra Den Kellerske Aandssvageanstalt for Frode Andersen 5 Kr.                          –

15. Fra Holger Henriksen. Kørsel for 3/1 Marie Thiesen, Hovborg 12 Kr., 13/7 for Johannes Pedersen Hustru 28 Kr., 25/7 for Chr. Jeppesen, Lindknud 9 Kr., 3/8 for Marie Nielsen, Gilbjerg 5 Kr. I alt 54 Kr.                                                                                                  Til Efterretning.

16. Forpagter Thorup, Klelund ansøger om Godtgørelse for Benzinafgift til stationær Motor.

                                                                                                Sogneraadet kan ikke betale nævnte.

17. Sogneraadet i Gørding har noteret Børn af Iver Martin Nielsen, Vittrup født 19/1 1931 og 20/5 1932.                                                                                                                 Til Efterretning.

18. Hans P. Hansen søger Forhøjelse af Aldersrenten. Ansattes til 40,50 Kr. fra 1/10.

19. Johanne Kirstine Adamsen født 10/11 1842 søger om Aldersrente. Vil blive ansat senere.

      Aastrup for Mette Ehmsen 29,06 Kr.

Side 279

20. Ribe Byraad spørger om Anerkendelse af Olaf Svendsen Olesen født 4/12 1905. Anerkendes.

21. Andreas Hansen, Bøgeskov beder om Tag til sit Hus. Man bevilger Tag saa snart Tømrer kan.

22. Alimentationsbidrag for Ove Skovdahl Nielsen til Politimesteren i Kolding 78 Kr. Til Efterr.

23. Politikontoret I Holsted for Hans Chr. Fyhnbo 120 Kr.                                                   –

24. Politimesteren i Nykøbing Mors for Emil Th. Møller Hansen 78 +78 Kr.                      –

25.          –             i Assens for Svend Stølsvig Jeppesen 78 Kr.                                            –

26. Forsømmelseslister.

27. Hans Chr. Fyhnbo beder om Forhøjelse af Understøttelsen i Form af Forskud paa Invaliderente.

                                                                          Bevilgedes 20 Kr. pr. Maaned fra 1 Sept.

Side 280.

Hans Nissen Hansen, Vejle mødte og ansøgte om man skulde betale Fagforeningskontingent. Der resterer ca. 4 Maaneder. Ligesaa var det galt med tøj og Husleje.

Bevilgedes 20 Kr. samt Fagforeningskontingent saa stor en Del som skal betales forinden Understøttelsen kan hæves.

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse Bevilgedes 10 Kr.

 

Johannes Nielsen

Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

Side 281

Ekstraordinært Møde afholdtes i Lindknud Kro d. 23. Sept. 1932 hvor følgende forhandledes:

 

Peter Christensen og Peter Hermansen havde mødt til forhandling i Ribe om Levering af Stenslag til Amtet hvilket resulterede i at man fik Tilsagn om 500 m dog med Forbehold af senere Tilbud til levering paa den nye Vej Asbo – Vejen.

Man endes om at lade de gifte begynde at slaa Sten i kommende Uge til en Pris af pr. Favn 34 Kr. Der anskaffes af Kommunen Harpe formentlig med Masker 1,5 Tommer. Derimod saafrent nogen mangler Hamre og ikke kan komme i Gang anskaffer Kommunen Hamre og fradrager Indkøbsprisen i Arbejdslønnen.

Man enedes om at Vejudvalget for en passende Vederlag paatager sig Eftersyn.

Man antager at kunde paatage sig en Levering af mindst 500 m, maaske man kan levere 1000???

I Henhold til en Skrivelse fra Hjælpekassen angaaende Arbejde til Trængende som derfra oppebærer Understøttelse enedes man om at meddele Hjælpekassen at de Arbejdsdygtige kan henvises til Sogneraadet som da anviser Stenslag.

Side 282 mangler. Der savnes afslutning på ovennævnte møde og begyndelse på det næste

Side 283.

Pige f. 11/7 Datter af Gdr. Anton Christensen og Hustru Emme Marie Andreasen, Okslund.

                                                                                                  Navn Sofie Kirstine Christensen

  –        24/7    –       –  Gdr. Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen. Navn Marie Donslund J.

  –       14/7     –       –  Datter af Johs. Madsen og Hustru Ninna Jensen, Klelund.

                                                                                                  Navn Magda Margrethe Madsen.

2. Cirkulære far Indenrigsministeriet af 13/9 1932 ang. den amtskommunale Skat af Landbrugsejendomme for Okt. Termin 1932 forelaa.                                       Til Efterretning.

3. Cirkulære fra Socialministeriet af 19/9 1932 ang. Arbejdsløsheds Fortsættelseskassen forelaa.

4. Landbrugsministeriet meddeler Approbation af Enke Marie Hansens Ejendom i Lindknud.

5. Fra Vejinspektøren forelaa Fortegnelse over hvilke Kommuner og med hvor store Kvantum de kommer i Betragtning med Levering til Amtets Veje samt en fortegnelse over hvilke Leverancer der udbydes i Licitation d. 18 ds.

6. Ribe Stiftamt meddeler at den os tilkommende Restandel af Motorafgift for 1931/32 er 3055,33 Kr. hvilket Beløb er modtaget.

7. Samme henleder Opmærksomheden paa den kvartaarlige Opgørelse over udbetalt Arbejdsløshedshjælp skal være fremsendt inden d. 15/10 d. Aar.                         Til Efterretning.

Side 284

8. Ribe Amtsstue afkræver Beløbet 449,50 Kr. som man skalæ betale for Johs. P. Madsens Grundforbedringslaan.                                                                  Kasseren fremsender Beløbet.

9. Skoledirektionen meddeler under 4. ds. at have kaldt Evald Skovbjerg og Katrine Knudsen henholdsvis til Lindknud og Klelund Skoler.                                                     Til Efterretning.

10. Vejinspektøren beder om en Udtalelse ang. Raabjergvejen idet Vejassistent Christensen har Indberettet at Vejen er i daarlig Stand.

                                                             Man er til Sinds at holde Vejen I Stand efter bedste Evne.

11. Ejvind Ravn, Lindknud beder om Autorisation som Elektrisk Installatør for Elektricitetsværket i Lindknud.                                              Man ønsker Elektricitetsværkets Bestyrelses Anbefaling

12. Handelsbanken I Esbjerg meddeler at vores Skyld er d. Aar 3818, 85 Kr.    Til Efterretning.

13. Indbydelse til Sogneraadsforeningens Generalforsamliong paa Jubilæumsdagen d. 21. ds. Kl.

1 ½ forelaa. Mødet holdes paa Hotel Kikkenborg i Bramming.

                                                                                Formanden skaffer Bil fra Lidknud Kl.12/2.

14. Chr. Skov ansøger om fri Proces i Anledning af at han har solgt Ejendommen og Køberen undslaar sig at vedkende sig Købet. Slutsedlen er Stemplet med 59 Kr.

Sogneraadet er villig til at attestere at Sælgeren ikke uden Afsavn af det fornødne kan føre en saadan sag.

15. Chr. Bramming i Holsted tilbyder Kommunen Sten fra V. Brochs Ejendom i Assersbøl.

Ved Opgravning kan to Mand fra herv. Kommune komme i Arbejde saafremt man vil købe Stenene.                                                                                                                   Afvises.

Side 285

16. Regninger.

Fra Sindssygehospitalet Augustenborg for Kirsten Jensen 184,15 Kr.       Til efterretning.

17. Øjenlæge Killerich, Esbjerg for Mathilde Juhl, Lindknud 15 kr.                       –

18. Østifternes Aandssvageanstalt for Carlo Johs. Hansen 125 Kr.                         –

19. Aandssvageanstalten i Ribe for Anna Hansen 99,15 Kr., for Morten Nielsen 274 Kr., Niels Chr. Nielsen 155,15 Kr. Man vedtog at lade et Udvalg paa to Mand forhandle om Marie Nielsen evt. nedsættelse.

20. Brejninge Frode Andersen 37,50 Kr., Hans Jørgensen 125 Kr.              Til Efterretning.

21. Fra Læge Lind, Bække for Laust Iversen 36 Kr. For Sygekassemedlemmer 243 Kr.

For Laust Iversen betaler man Halvdelen.                                                     Til Efterretning.

22. Brørup Boghandel 0,70 + 8,65 + 8,80 Kr.                                                          –

23. Brørup Apotek Ole Henriksens Enke 34,10 Kr.?, Iver Nielsen 5,40 Kr., Niels Martinus Nielsen 15,25 Kr.?, Poul Nielsen 31,30 Kr., Ostehandler Nielsen 106,60 Kr., Axel Pedersen 2,45 Kr., Hans P. Pedersen 28,95 Kr.                                                                                      Til Efterretning.

Side 286

24. Fra Holsted Apotek Marie Thiesen 3,85 Kr., Iver Nielsen 0,95 Kr.                   –

25. Surhave Fattiggaard Hans Oskar Chr. Vandrup 4.20 Kr., Fritz Ferdinand Blismann 7,00 Kr., Sofus Magnus Mathiesen 2,80 Kr., Niels Pedersen Mørck 2,80 Kr., Otto Bertelsen 2,80 Kr., Aage Hansen 4,20 Kr., Hans Marius Christoffersen 2,80 Kr., Chr. Jepsen 4,20 Kr.

26.  Invalideforsikringsraadet beder om Oplysning om Thora Brink, Vittrup.

                                                                                                        Formanden udfylder Skemaet.

27. Samme meddeler at Theodor Jepsen, Hyldelund ikke kan faa Invaliderenten. Til Efterretning.

28. Fattigsager. Politimesteren i Nykøbing Mors beder om Alimentationsbidrag for Gudmund Christensen Søvang 150 Kr.                                                                        Til Afsoning.

29. Fattigvæsenet i Hillerød forespørger om man anerkender Forsørgelsespligt for Helga Rerup Nielsen f. i Lindknud Sogn 28/9 1907.                                                       Anerkendes.

30. Fra Københavns Magistrat 3. Afd. forespørges om man anerkender Anders Chr. Hedelyng f. 1279 1882 i Lindknud. Man forespørger paa hvilken Tidspunkt han i1924 er fraflyttet København.

Side 288.

31. Politimesteren i Aalborg beder om Refusion af Alimentationsbidrag for Poul Chr. Johan Østergaard 96 Kr.                                                                            Skal afsones for et helt Aar.

32. Overretssagfører Rode, København protesterer mod Skatteansættelsen for Godsejer Middelbo, Klelund for Skatteaaret 1932/33.

Han var ansat til at betale 780 Kr., kunde blive 50 Kr. Fremsendes til og beder om en Udtalelse.

33. Formanden meddeler at have foranlediget at Helga Andersen har faaet Plads hos Chr. Sørensen, Vejen Østermark fra 1/11 d. Aar og skal fortsat have fri Ophold.

Kan man tilstaa Helga en Kommode idet hun intet som helst har at have sit Tøj i ?

Formanden anskaffer et Skab.

34. Ejler Johansen, Hyldelund mødte og ansøgte om at der maatte blive tilstaaet ham til Pleje af Sønnen Otto Johansen f. 15/10 1917. Man udsatte Sagen til Fastsættelse af Beløbets Størrelse til næste Møde.

35. Fra Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 159 Kr.                Til Efterrretning.

Side 288

Hovborg Borgerforening ansøger om et Tilskud til Gadebelysning for 1932/33. Bevilges 30 Kr.

Niels Jørgensen har bedt om Arbejde ved Stenslagning. Man vedtog at lade ham slaa en Favn/Mdr.

Kommunens Regnskab for 1931/32 der balancerer med 61,125,48 Kr. Kassereren oplæste Regnskabet, ingen havde noget at bemærke.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen. H.M.Petersen.

 

Aar 1932 d. 21/10 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde hvor følgende forhandledes:

 

Lærer Skovbjerg, Lindknud ansøgte om Forhøjelse af Kommunens Tilskud til Børnebogsamlingen fra 50 Kr. til 70 Kr. for at kunde opnaa Amtstilskud.                          Nævnte 20 Kr. bevilgedes.

Harald Petersen Hustru, Vittrup ansøgte om Hjælp idet hun oplyser at faar 17 Kr. pr. Uge ved Hjælpekassen hvilket Beløb hun erklærer ikke at kunde klare sig med.

Sogneraadet ønsker Møde i Samraad med Hjælpekassens Bestyrelse.

Side 289

Formanden meddelte at han ansaa det nødvendigt at gøre Foranstaltning tilæ at faa Restavcerne nedbragt idet de som Sogneraadet bekendt i sidste Regnskabsaar var steget med 4,5 Tusind Kr. trods Modtagelse af Krisehjælp.

Man var enig i at der maatte sættes med haard Haand for at indkassere Restancerne.

Man gaar frem paa den Maade at man i Samraad gennemgaar Restancerne og da afskriver de paa Forhaand uerholdelige.

Derefter ser man sig nødsaget til at foretage Udpantning overalt.

Man lader forud nævnte Vedtagelse komme til Kundskab ved Avertering i de stedlige Blade idet man vedtog Udpantning. Realisation vil blive paabegyndt 15. Novb. d. Aar.

Om bibeholdelse af Renter af Restancen vil senere blive forhandlet.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P. Jensen Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

side 290

Aar 1932 d. 26. afholdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

Man gennemgik Restancelisterne.

Henriette Hansen, Bøgeskov beder om Understøttelse i Form af Fødevarer og Garn samt Tøj.

Bevilgedes 15 Kr. til Fødevarer foruden det hun har modtaget Dags Dato. Ligesaa bevilgedes Garn til Strømper indtil 6 a´8 Kr. Underbukser samt Trøje til Henriette.

Et sæt Tøj til Andr. Hansen at købe ved Skrædder Svenning.

Man samledes til sidst med Hjælpekassens Bestyrelse ang. Harald Pedersens Hustru s Ansøgning om forøget Understøttelse.

Hjælpekassen vilde yde 20 Kr. pr Uge men kuns indtil Manden kommer hjem hvilket man meddeler hende.

Man forhandlede dernæst om at yde Maler Bonde Tilskud foreløbig indtil han faar lidt bedre Øvelse i Stenslagning.

Hjælpekassen bevilgede ham 5 Kr. pr. Uge indtil videre.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Side 291

Aar 1032 d. 9. Novb. afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

Fødselsanmeldelser forlaa.

1. Født 23/9 Datter af Gdr. Niels P. P. Vase og Hustru Kirstine Nielsen

      –     28/9 Søn af Savskærer Stefan E. T. Bertelsen og Hustru Kirstine Houborg

      –     25/8  –     – Sognepræst Viggo Hansen og Hustru Valborg Johannesen. Navn Poul Hansen

2. Lindknud Sogns Sygekasse beder om Tilskud 50 Øre pr. Medlem. Medlemstal 830.

                                                                                                          Udsattes til næste Møde.

3. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder ang. Skovhugst af 30/9 32. Til Efterretning.

4. Ribe Amtsstue meddeler under 21/10 1932 at man maa indsstille Udfærdigelse af Juli Kv. Krisehjælpsliste indtil videre.                                                                                Til Efterretning.

5. Arbejdsdirektoratet har fremsendt Forskud paa Arbejdsløshedunderstøttelsen i Henhold til Lov af 19/10 1931 med 279 Kr.                                                                                         Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt har under 4/11 1932 meddelt at man er tilstillet som ekstraordinært Tilskud i Henhold til Lov af 23/6 1932 med 8,978 Kr.                                                          Til Efterretning.

Side 292

7. Fra det statistiske Departement anmodes om Indhentning af Oplysninger om Høstudbyttet i 1932.

8. Invalideforsikringsraadet meddeler gennem Sygekassevæsenet at Hans Georg Diderik Henry Johansen er fra 1/10 tilstaaet Invaliderente med 380,40 Kr.                                   Henlagdes.

9. Johanne Katrine Jensen (Bonde) beder om Tiolskud 25 Øre pr. Dag fra 1. Nov. idet hun fra den Tid har faaet en Søn hjem, selv ligger hun paa Kuranstalten Hald.

Bevilgedes for Nov.75 Øre/Dag at udbetale pr. Ugedag.                      Hun skal tilbagebetale.

10. Ribe Stiftamt meddeler at der skal fortages Revision af Kommunens Veje. Blanketten til brug forelaa.

11. Jordemoderen i Holsted meddeler at Husassistent Agnete Nielsen f. 27/6 1915 har under 22/10 1932 født et Drengebarn. Moderens Forsørgelseskommune skal udfindes idet Barnet der, skal noteres da Moderen er under 18 Aar.

Man anmoder Politimesteren om at fortage Afhøring af nævnte.

12. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 17/10 1932 ang. Grundligningsskyld.   Til Efterretning.

13. Ribe Stiftamt henleder Opmærksomheden paa Lov af 15/43 1930 om Tilskud til ekstraordinære Vejarbejder.                                                                                                             Til Efterretning.

Side 293

14. Cirkulære fra Socialministeriet af 20/10 1932 ang. Indberetning om Invaliderentenydere.

                                      Skema til Brug forelaa.                                                       Til Efterretning.

15. Lindknud Borgerforening beder om Tilskud til Gadebelysning.                    Bevilgedes 30 Kr.

16. Formanden meddelte at have tilstaaet Niels Anton Henry Nielsen f. 4/2 1892 forsørgelsesberretiget under § 27 Underbeklædning i alt 13,70 Kr. Formanden indhenter Oplysning om Anerkendelsen ved Amtet.

17. Sundhedskommisionen beder sig fritaget for Hvervet. Nuværende er: Andreas Thaysen, Lindknud, Nikolaj Nokolajsen, Vittrup, Martin Stokholm, Okslund, Afdøde Ole P. Simonsen, Hovborg, og Søren Steiner, Hyldelund.

Nyvalgt blev: Vognm. Høgh Rohde, Lindknud, Boelsm. Chr. Nielsen, Vittrup, Gdr. Holger Lundgaard, Okslund, Skomager Thomas Nielsen, Hovborg, Gdr. Niels P. Hansen, Klelund.

18. Brandmandskab valgtes i Henhold til Vedtægtens § 4.

Lindknud Kreds 1. valgtes Jens Lambert Christensen, Peder Jørgensen og Holger Poulsen.

Hovborg    –       2.     –       Murer Th. Christensen, Smed Søren Kolbæk og Snedker Niels Chr. Nielsen.

Side 294

19. Regning fra Plejehjemsforeningen i Ribe Amt 177,15 Kr.                              Til Efterretning.

20. Fra Læge Bennike, Holsted 31,95 Kr. Katbøl er Aastrup Kommune.

21. Cold Mortensen for Maren Hansen, Baldersbæk 9 Kr. Sygekassemedl. 261 Kr. minus Rabat ??

22. V. Schmidt, Brørup 94,91 Kr. minus 52,51                                                      Til Efterretning.

23. Plejehjemsforeningen i Ribe Amt for Dorthea Houborgs Barn 447 Kr.

                                                                             Tilbagesendes undersøges Refusion fra Gørding

24. Læge Møller, Brørup for Ole Henriksens Enke 52,20, Sygekassemedl.86,85 Kr. Til Efterretning.      

25. Teglhus Jensen, Brørup for Ostehandler Nielsen 16,20 Kr., Hans P. Pedersen, Hyldelund 3,60 og for Sygekassemedlemmer 225,90 Kr.                                                                  Til Efterretning.

26. Aastrup Kommune Mette Ehmsen 174,38, Bentha Johannesen 141,75 Kr.                   –

Side 295

27. Fra Kolding for Anders Hansen 263,25., Anna K. Hansen 191,25 Kr.                           –

28.  –    Holsted Daniel Petersen 60,75., hans Hustru 299,97 Kr.                                          –

29.  –    Vorbasse for Anne H. Jensen Tilbagesendes. (Andst)

30.  –    Gesten      – Johanne K. Lauridsen 234 Kr.                                                               –

31. Fattigunderstøttelse. Fra Gesten for Gunnar Adamsen 534,91 Kr.                                 –

32. Odense Laurids Clausen Pedersen 311,53 Kr.                                                                –

33. Alimentation fra Politimesteren i Vejle for Marius Buhl 102 Kr.                                   –

34. Ribe Fattigvæsen for Olaf Svendsen Olesen 169,86 Kr.                                                 –

35. Alimentation fra Politimesteren i Mors for Hans N. Hansen 66 Kr.                               –

36. Politimesteren i Ribe forespørger om man vil give Afkald paaa Alimentationsbidrag nemlig 60 Kr. den Del som er bestemt til Udgifter under Fødslen for Dorthea Houborg idet der i Sagen fremgaar at Fædrene har betalt direkte til Moderen.                             Kunde ikke imødekommes.

Side 296

37. Sogneraadet i Andst forespørger om man anerkender Peder Pedersen f. 30/9 1892 i Holsted.

Man mener ikke at nævnte er forsørgelsesberettiget i herv. Kommune.

38. Ribe Stiftamt meddeler at have tilskrevet Hans Chr. Fyhnbo ang. Ægteskabsattest hvilken Sag har været indanket for Socialministeriet. At da det er blevet oplyst at nævntes Forlovelse er hævet frafalder Sagens Behandling.                                                                           Til Efterretning.

39. Formanden har til Magistraten anerkendt Anders Chr. Hedelyng f. i Lindknud 12/9 1882.

                                                                                                                    Under 30/10 1932.

40. Regning fra Holsted for Ane Nielsen 774,45 Kr.                                               Til Efterretning.

41. Vandel for Lene Jepsen 340 Kr.                                                                                    –

42. Aagaard Knudsen beder om Understøttelse ved fremsendt Skema som Arbejdsløs.

                                                                                                 Nævnte maa tjene 10 Kr. pr. Uge.

43. Overretssagfører Rode, København meddeler paa Godsejer Middelbo s Vegne ikke at vil anerkende Statsskatteansættelsen. Saafremt Kommunen fastholder maa Sagen indankes for Landoverskatteraadet.

Man beder Overretssagføreren saafremt han fastholder sit Standpunkt at lade Sagen indanke.

44. Forskellige Ansøgninger forelaa.

Side 297

45. Vejlicitationen afholdes i Lindknud Kro d 24 ds. Kl. 4. Sogneraadet møder Kl. 2 .

46. Som Valgstyrere ved Folketingsvalget d. 16. Novb. 1932 valgtes:

For Lindknud Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, H.M.Petersen og Formanden

For Hovborg Ths. Thomsen, P.Jensen Hermansen, Jes Schmidt eller Oluf Jepsen.

47. Johannes Jensen mødte og bad om Understøttelse som Arbejdsløs eller paa anden Maade.

                                                                                                                                Bevilgedes 10 Kr.

48. Hans Nissen Hansen mødte og bad om en Erklæring om at den ydede Fattighjælp for de sidste 3 Maaneder eftergives.                                                                                               Bevilgedes 15 Kr. 

49. Chr. Kruuse Hansen, Lindknud ansattes til en Aldersrente af pr. Maaned 33,50 Kr. indtil han evt. udlejer Huset.

50. Vinding Sogneraad for Hans N. Hansen 3 Kr.                                                      Til Efterretning.

51. Gjedsted for Margrethe Sørensen 82,84 Kr.                                                                     –

52. Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75

53. Hans H. Ravn ansøger om at man vil betale Udgifter til Nævntes Hustru Ligkiste.   Bevilgedes.

54. Lære Skovbjerg ansøger om 16 Sangbøger. Formanden forespørger Skolekommissionens Form. om Bøgernes Anbefaling.

56. Forsømmelseslister forelaa. Formanden paafører evt. Mulkter.

57. Ejler Johansens Søn skal anbringes under Aandssvageforsorgen. Man foranlediger at Cold Mortensen undersøger nævnte og udsteder Erklæring om hans Tilstand hvilken Erklæring fremsendes til Aandssvageanstalten i Ribe.

58. Poul Andersen Hovborg ansøger om forhøjelse af Aldersrenten.

                                                                                      Bevilgedes mens han er syg fra 1/11 10 Kr.

59. Harald Pedersen søger om at faa betalt Arbejdsløshedskontingentet.

                                                                   Man vedtog at betale den lovmæssige Del.

Side 299

Man vedtog at opstille Skilte ved Lindknud og Klelund Skoler ved sidstnævnte Skole søges om lovmæssig Skilte derimod i Lindknud opsættes Skilte af Træ.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, P.J. Hermansen, Peter Christensen. Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1932 d. 19. Nov. afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

 I Anledning af at man i Sept. Maaned havde givet Tilbud paa Stenslag til Vejen Hovborg – Grindsted eller Vejen Vorbasse – Lunderskov. Angaaende nævnte Tilbud var man indbudt til Møde hos Amtsvejinspektøren i Ribe og herv. Sogneraad lod sig repræsentere ved P.J.Hermansen og Peter Christensen.

Mødet resulterede i at man som var lavestbydende 22 Kr. pr m blev skubbet ud imod at man fik Tilsagn om at kunde faa en levering paa Asbo – Vejen Vejen.

Imidlertid meddeler Formanden nu at have været hos Vejinspektøren og der faaet konstateret at der ikke vil blive taget Hensyn til Kommunen med mindre end at man ved Licitationen bliver lavestbydende eller ligestillet i Bud med Private.

Formanden fremlagde derefter Blanket til Brug ved Tilbud.

Man vedtog at tilbyde saaledes:

Side 300

Fra 7 til 8 km. Stenen 300 m 11 Kr.            Slaaede Paksten fra 7  til  8 km Stenen 300 m a´ 7,00 Kr.

  –   6  –  7  –        –       300  –  11,50 Kr.            –            –         –   6   –   7  –        –      300  –      7,25  –

       5  –  6  –       –        300  –  12,00  –              –             –         –   5   –   6  –       –       300  –      7,50  –

Fra 7 – 8 km Stenen raa Paksten 300 m. a´5,75 Kr.

JOHS. Nielsen

P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

 

Ekstraordinært Møde afholdt I Lindknud Kro d. 24. Nov. 1932 hvor følgende forhandledes.

 

 Man ansatte Prisen paa Arbejdet ved Slaaning af Paksten til 1,50 Kr. pr. m. forløbig.    

Man vedtog at ansætte Prisen paa harpet Grus til 28 Kr. pr. Favn og paa harpet af de store 25 Kr.

Iver Nielsen, Vittrup mødte efter Tilsigelse for at forhandle om Understøttelsen, han fastholdt at han ikke kan klare sig med en mindre Understøttelse.

Man vedtog at fortsætte med Understøttelsen indtil videre.

Side 301

Jens Poulsen Jensen, Klelund faar Tilsagn om at han maa rense op saa Vandet kan løbe fra ved sin Ejendom idet man ellers graver de private Overkørsler op.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen  

 

Ekstraordinært Møde afholdtes i Lindknud Kro Tirsdag d. 6. Dec. 1932 hvor følgende forhandledes.

 

1.Kommunens Bivejfortegnelse fremlagdes af Formanden med Forslag om enkelte Ændringer.

Nedsat fra 2. til 3. Klasse Veje blev en Del af Kommunens Veje, ligesom en ny Vej blev optaget Damhusvejen fra Tved til Jørgen Hansen.

Side 302

2. Aandssvageanstalten i Ribe der har godkendt den aandssvage Otto Johansen, Hyldelund til optagelse i Anstalten afæsker Sogneraadet en Erklæring om man finder det forsvarligt at paagældende forbliver hos Forældrene i kontrolleret Familiepleje, ligesom en lignende Udtalelse afæskes Læge Cold Mortensen, Holsted.

Man vedtog at udtale til Aandssvageanstalten at som Forholdende for Tiden er i Hjemmet finder man det forsvarligt at den Aandssvage forbliver i Hjemmet.

3. Iver Nielsens Hustru, Vittrup ansøger om Tøj til sig selv og Børnene samt ekstra Pengehjælp til Julen.

Man vedtog at tildele hende en Korset samt stille dem i Udsigt at de kan faa 15 Kr. til Julen.

4. Johannes Damgaard, Lindknud beder om Stenslagningsarbejde.     Maatte slaa 2 Meter pr. Uge.

Johs. Nielsen

P.J. Hermansen, Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M. Petersen

Side 303

 

Aar 1932 d. 14. Dec. afholdtes Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

 

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser.

Dreng f. 22/10 Søn af ugift Agnete Nielsen, Brunbjerg.

    –      – 14/8     –    af Hans Chr. Hansen og Hustru Karen Kirstine Hansen. Navn Niels Holger H.

Pige     – 23/9 Datter af Boelsm. Niels P. Vase og Hustru Kirstine Nielsen. Navn Elly Mary Vase

  –        –  6/10   –       – Skovarb. Jens Nikolajsen Jensen og Hustru Ane Marie Sørensen

  –        – 12/10  –       – Husm. Jens P.H.Tarp og Hustru Ane K. M. Jensen. Navn Anna Dorthea     

                                                                                                                           Boysen Tarp

  –        – 17/10  –       – Smed Karl P. Runge og Hustru Bodil Hansen Nielsen

Dreng  – 28/9  Søn af Savsk. Stefan E.T. Bertelsen og Hustru Kirstine Houborg. Børge Bernhard B.

Pige     – 6/10 Datter af Skovarb. Jens Nikolajsen og Hustru Ane Marie Sørensen. Ester Marie S.

  –        – 24/11  –       – Boelm. Marinus Mikkelsen og Hustru Elise Petrine Pedersen.

  –        – 25/11  –       –  Murer Peder Jørgensen og Hustru Ely Elna Pedersen.

  –        – 27/11  –       – Vejm. Lorents P. Axelsen og Hustru Kirstine Marie Jensen.

Side 304

Pige f.  29/11 Datter af Boelsm. Niels Chr. Hansen og Hustru Marie Kirstine Husmann.

2. Lov og Cirkulære af 2/11 1932 ang. Laan og Tilskud til Grundforbedring forelaa. Til Efterretning

3. Ribe Stiftamt har meddelt at man som Forskud paa udbetalte Arbejdsløshedsunderstøttelse er tildelt 200 Kr.                                                                                                           Er modtaget.

4. Forenede Danske Motorejere havde fremsendt Anmodning om at Kommunen i glat Føre lader Vejkryds m.m. gruse.

Saafremt Forholdene bliver absolut nødvendig foranstaltes Grusning paa udsatte Steder.

5. Ribe Stiftamt meddeler under 9/11 én af Indenrigsministeriet truffet Afgørelse om Flytning paa Valglister efter 1/3.                                                                                   Kunde ikke lade sig gøre.

6. Vejinspektøren i Ribe anmoder om en Specifikation over de Vejmaterialer der er tiltænkt Raabjegvejen.

7. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 27/10 1932 ang. Læreransættelser.

Side 305

8. Ribe Stiftamt meddeler under 23/10 1932 at man er tildelt ekstra Tilskud til Hjælpekasseudgifter et Beløb paa 14 kr.                                                                                                     Er modtaget.

9. Ribe Stiftamt har under 7/11 1932 me3ddelt Tilladelse til at Andreas Nikolajsen, Hovborg faar Henstand med skyldige Renter 2.Halvaar 1931 og 1. Halvaar 1932. At afdrage i 10. Termin første Gang 1/3 1934.                                                                                Paategnet blev Obligationerne.

10. Ribe Stiftamt har under 7/12 1932 meddelt Anerkendelse af Niels Anton Henry Nielsson mrkt. No. 997.

11. Ribe Stiftamt meddeler at Normalbidraget er fastsat uforandret.              Til Efterretning.

12. Gæstgiver og Beværterloven er af Formanden foreslaaet uforandret.                  –

13. Skatteraadsformanden beder om en Udtalelse af Godsejer Middelbo Skatteansættelser for 1932/33 idet nævnte har klaget til Landsskatteraadet.     Formanden paategner Skrivelsen.

14. Vejinspektøren meddeler at vores Tilbud paa Materialer til Asbovejen er antaget saaledes:

290 m Skærver a´11 Kr. = 7450 Kr.,

840 m. Paksten a´7 Kr. = 9000 Kr.

310 Skærver a´11 Kr. = 9000 Kr.

Side 306.

15. Ulykkesforsikringen beder om Indberetning.                    Formanden og Kassereren.

16. Regninger. Vognm. Grejsen Jordemoderkørsel til Steffen Bertelsen og til Brunbjerg hver 7 Kr. Har afleveret Regningen.                                                                                            Til Efterretning. 

17. Fra P. Mikkelsen Kørselsregning  32 Kr.                                                                          –

18. Fra Sogneraadet i Brande for Johs. H. Petersen 150 Kr., Kirsten Kristensen 277,50 Kr. –

19. Holger Henriksen, Brørup 28 Kr.                                                                                      –

20. Sygehuset i Grindsted for Ligkiste til Marie Mathiesen 83 Kr.                                         –

21. V. Schmidt, Brørup 42,40 Kr.                                                                                             –

22. Fra Folding for Marie Christensen 76,50 Kr.                                                                      –

23.  –    Gørding for Maren Veldt 184,39 Kr.                                                                            –

24.  –    Vejen for Vilhelm Jepsen 257,90, for Jakob Lebæk Jakobsen 422,18 Kr.                   –

Side 307

25. Invalideraadet beder om Oplysning om Hans Georg Diderik Henry Johansen, Lindknud.

                                                                                                            Formanden udfylder Skemaet.

26. Fra Aarhus for Hans S. Hansen 320,81 Kr.                                                           Til Efterretning.

27. Niels Christeansen, Lindknud beder om Tillæg til Aldersrenten. Bevilges 10 Kr./Mdr. fra 1/12.

28. Fra Vejstrup for Villiam Nielsen 428 Kr.                                                              Til Efterretning

29. Magistraten i Københ. for Anders Chr. Hedelyng 160,80 Kr.                               Til Efterretning.

30. Samme Alimentation for Poul Chr. Johan Østergaard 76 Kr.  Til afsoning.

31. Vejle for Niels Christensens fraskilteHustru 331,30 Kr.                                                      –

32. Vejen for Marius Hansen 93,08, for Morten Mortensen 428,25 Kr.                                    –

33. Lejrskov for Hans S. Jensen 77,40 Kr.                                                                                 –

34. Politimesteren i Faaborg for Laust August Jensen 84 Kr.                                                    –

35. Vejen for Bentha Christensen 8,30 Kr.                                                                                 –

36. Anna Adamsen beder om ekstra Hjælp til Julen.                    Kunde ikke bevilges.

Side 308

37. Chr. Jensen anmoder om Tilladelse til at benytte Forsamlingshuset til Boksning. Ikke tillades.

38. Fra sidste møde ansøgtes om Tilskud til Sygekassen 50 Øre/Medlem.

                                                                              Bevilgedes under Forbehold af Amtets Tilladelse.

39. Martin Hansen mødte og meddelte at hans Hustru paa Grund af Sygdom er taget i Pleje af Svigersønnen i Vejen. Angaaende Lægetilsynet var man enig i at Regningerne stiles direkte til herv. Kommune. Man gav ham i Tillæg 6,25 Kr. pr. Maaned at regne fra 1/12.

40. Niels Jørgensen ansøger om at maatte slaa 2 Favn Grus mere end han er ansat til.

                                                                    Man vedtog at forblive ved det vedtagne indtil videre.

41. Plejehjemsforeningen i Ribe beder om Tilskud.                                              Bevilgedes 20 Kr.

42. Sindssygehospitalet i Augustenborg for Kirsten Jensen 180 Kr.

43. Valgbestyrelsen i Bække 46,30 Kr.

44. Rasmus Hansen beder om Forhøjelse  i Vintermaanederne og ekstra Hjælp til Julen. Bevilges 20

Side 309

Gymnastikforeningen i Hovborg ansøgte om Halvdelen af en Rullemadras til Klelund Gymnasstikhus.                                                                            Er vedtaget før dog ikke over 30 Kr.

Hans Clausen Ravn ansattes til Aldersrente 44 Kr/Mdr.

Skatte ansættelser.

Fra 1/10 Hans Jørgen Pedersen, Assersbøl  1500 – 400

  –   1/1  Søren Carstensen Hansen, Hovborg  100

  –  1/10 Chr. Sigvald Pedersen Østerbygaard et Barn 1000 – 400

  –   1/1  Marie Hansine Nielsen adr. Hans Skov 27 Aar 800

  –  1/10  Morten Henriksen, Lindknud 1 Barn  1000 – 400

  –   1/1  Jensine Andersen (Maler Bonde) 1 Barn     800

Johanne Thomsen adr Chr. Mortensen      800     Johs. Holm adr. Carl Hermansen              1000

Hedvig Jensen, Vittrup                               600    Caterine Knudsen, Lærerinde                    1000

Karen Pedersen, Okslund                           600     Nikoline Thomsen, Lindknud                     800

Else M. Nymann adr. J. Schmidt 21 Aar    800     Marie Madsen adr. Ullerup                        800

Mads Boesen Jepsen 17 Aar                       600     Andr. Jakobsen adr. S. Steiner                   600

Eli Olesen, Vittrup 17 Aar                          600      Simon Chr. Hansen                              1700- 1000

Marius Hansen, 20 Aar                               100      Aage Hansen adr. Hans Chr.Hansen        1000

Gertrud Jensen, Hovborg                            800      Ingrid Nielsen, Vittrup                              800

Johanne Madsen, Okslund                          800      Hansine Vase, Hovborg                             800

Jens Chr. Rasmussen                                 1000

Side 310

Solveig Thoutrup, Hovborg                        600       Niels Chr. Holm, Klelund                          1000

Viggo Hermansen, Kidholm 17 Aar           600       Anders Boisen Andresen                            1000

Jens P. Hansen adr. J. Hedegaard                             Hans Chr. Madsen, adr John Madsen 17    600

Margrethe Salomonsen 18Aar Præsteg.     600        Lysias Søholm Jensen                                1000

Mickael Lauridsen Schmidt 18 Aar            600       Marentha Rasmussen 23 Aar                       800

Lilly Jepsen                                                 600        Katrine Brink                                               600

Mads P. Boisen adr. Bruun, Vittrup 16 Aar 600      Herman Kok Pedersen                                1000

Vagn Hansen, OPkslund                            1000      Mary Sørensen                                             1000

Peder Valdemar Pedersen                            800       Edel Pallesen 19Aar                                      600

Karl Viktor Kjær, Hovborg                         100        Ester Marie Pedersen adr C. Hermansen      800

Chr. P. Nielsen                                            1000       Mary Christensen adr Heich                        600

Frederik Jessing                                          1000       Rudolf Pedersen Hovb. Kro                       1000

Eli Hansine Lund                                         800        Maren Degnebolig, Kidholm                       600

Olga Christensen Hovb. Brugsforening      800         Magnus Poulsen adr. Poul Poulsen             900

Overslaget for 1933/34 var til 1. Behandling og blev henlagt til næste Møde efter grundig Gennemgang

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen     

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *