1926 – 29 – 1j

9. Lindknud Sogneraadsprotokol 20. Feb. 1929 –

 

Aar 1929 d. 20/2 holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

 

1. Berigtigelse af de kommunale Valglister. Sogneraadet i Forbindelse med Sognefogederne foretog Eftersyn af Skatterestance – lister for at udfinde hvor mange af de paa Valglisterne opførte Vælgere der bliver at slette af Listen, paa Grund af Skatterestancer.

I den østlige Afstemningsdistrikt slettet 118 og i den vestlige Hovborgkreds 53.

 

Andr. Hansen, Bøgeskov efter forlydende har paagældende intet at fodre sin Besætning med. Sogneraadet anseer det for bedst at Andr. Hansen gav Tilladelse til at Besætningen blev fjernet fra Ejendommen. Der nedsattes et Udvalg til at undersøge Forholdene evt. træffe en Ordning.

Valgt blev H.M.Petersen, Marius Madsen og Niels Thøgersen.

 

Valglisterne revideres Løverdag d. 23/2 29.            Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Side 295.

Aar 1929 d. 3. Marts holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

 

Følgende Sager forhandledes:

1. Pastor Barfod P. havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Februar Maaned.

9/2 født en Søn af Møllersvend Alfred Kr. Pedersen og Hustru Vilhemine Augusta Clausen, Lindk.

19/2 –          –    – Gmd. Laurits Georg Laugesen og Hustru Ane Kirstine f. Hansen, Klelund.

20/2 –       Datter   –     Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine Birgitte Dorthea S. Stenager, Vittrup

Døbte Niels Steengaard Christensen f. 23/12 28 Søn af Uddeler Chr. R. Christensen, Hovborg

 

2. Grundforbedringslaan i h. h. t. Lov No. 299 af 22/12 28. Cirkulære af 19/2 29. For Finansaaret 1929/30 stilles der et Beløb af indtil 1 Mill.Kr. til Raadighed til Udlaan til Grundforbedringsarbejder. Rente 5% Afdragstid 10 Aar.                                        Til Efterretning.

3. Cirkulære ar 20/2 29. Urigtig Selvangivelse kan straffes med Bøder = 10 gange det besvegne Skattebeløbs Størrelse. Dog kan der ved Forhandling træffes mindelig Overenskomst. Til Efterr.

4. Ændringer i Udpantningsfristerne for kommunale Ejendomsskatter. Cirkulære af 7/2 29. Udpantning for Ejendomsskatter kan først foretages 10 Uger efter normal Forfaldstid eller 6 Uger efter Udgangen af den Maaaned hvori Skatten er forfalden til Betaling.              Til Efterretning.

5. Lov No. 275 af 28/11 28 om Fastsættelse af Byggelinier ved gader og Veje.

6. Cirkulære af 16/2 29. Kommunalbestyrelsen kan faa Ret til at fastsætte Byggelinier ved Gader og Veje.                                                                                                                         Til Efterretning.

Side 296.

7. Udstykning. Landbrugsministeriet har i Skrvelsen af 4/3 29 meddelt samtykke til at Ejendommen Matr. No. 3e m. fl. af Vittrup udstykkes saaledes Matr. No. 3b, 3e og 3f af Vittrup By danner en selvstændig Ejendom Kl. 4, medens Matr. No. 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay. 14f, 14n, og 14æ alle af Bække maa fraskilles. Hovedparcellen 3b m. fl. maa afhændes til Henrik Henriksen Ullerup.

8. Landsforeningen Bedre Byggesskik tilbyder sin hjælp ved Opførelse af Bygninger. Henlagdes.

9. Ensomme gamles Værn ansøger om Bidrag.                                                                      –

10. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse ansøger om Bidrag.                   Bevilgedes 10 Kr.

11. Indberetningen om Kommunens Skatteudskrivning m. v. tilstilles Ribe Amt snarest.

12. Den Grundtvigske Soldaterhjem har sendt ansøgning om Bidrag.                    Henlagdes.

13. Forslag til Lov om at Staten yder Laan til Kommunerne til Boligbyggeri, Vejarbejde el. Lign. Laanene forrentes med 5% og tilbagebetales af den til Kommunerne tilkomne Andel af Afgiften af Motorkøretøjer.                                               Man agter ikke at gøre Brug af de nævnte Laan.

14. Hans Peter Anton Nielsen af Nr. Vittrup ansøger om at faa Henstand med sin Kommuneskat til hen i Sommeren, han melder at der er død en Ko for dem.                                           Bevilgedes.

Side 297.

15. Det Statistiske Departement udbeder sig Indberetning om de Kommunale Valg. Til Efterretning.

16. Ribe Stiftamt har i Skrivelsen af 22/2 29 meddelt Tilladelse til at Andr. Nikolajsens Statslaan paa h.h. v. 1500 og 1000 Kr. maa rykkes tilbage med Pant i Ejendommen næst efter 17,000 Kr.

                                                                                                                        Sendt til Brørup Bank.

17. Samme har under samme Dato meddelt Tlladelse til at Hans Knudsen Jensens Statslaan paa 1000 Kr. maa rykkes tilbage med Pant i Ejendommen Matr. Vittrup 9e næst efter 5000 Kr.

18. Andr. M. Jensen, Klelund. Ifølge Forespørgsel meddeler Ribe Stiftamt at Udgiften til Rejsen til Augustenborg kan blive Jensen refunderet som en fælles Udgift for Sygekassen, Amtet og Kommunen.                                                                                                             Til Efterretning.

19. J. Lauritsens Kulforretning i Esbjerg har sendt Regning for Kul til Skolerne for Feb. og Marts Maaneder paa i alt 207 Kr.                                                                                      Til Efterretning.

20. Thøger Hansen, Okslund har slaaet 1 Kbf. Steen, forespørger om han ikke kan faa Lov til at aflevere dem paa Vejen med det samme samt hvorhen han maa levere dem og til hvilken Pris?

Leveres paa Stokholms Bakke til Gildbjerg Skjeel efter Anvisning til 80 Kr.

21. Kristian A. Petersen, Lindknud har tilbudt at levere 3 a´4 Kbf. Steen til Skærver ved Brørupvejen for 27 Kr pr. Favn.                                                                              Til Efterretning.

Side 298

22. Hans P. Nielsen, Hyldelund er d. 2/3 afgaaet ved Døden, i den Anledning bliver der Plads ledig for en Vejmand. Pladsen opslaas ledig. Ansøgninger indsendes inden 25/3.

23. I.R. Sager

Julie hansen. Invalideforsikringsraadet har d. 19/2 29 meddelt at hendes Erhvervsevne ikke skønnes at være nedsat til 1/3 Del eller derunder. Hun faar altsaa ikke I.R.

Da Julie Hansen ikke fremtidig kan faa Forskud paa I.R. bliver det jo nødvendigt at tildele familien en større Understøttelse.                                                     Bevilgedes 35 Kr. pr. Uge indtil videre.

24. hans Nielsen Brink. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at den har modtaget Meddelelse at der er bevilge Brink Forskud paa I.R.                                            Til Efterretning.

25. Kirkesager

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Overslag over Kirkernes Indtægter og Udgifter. Ifølge dette fremkommer der en Udgift for Kommunen paa 4033,84 Kr.                                 Til Efterretning.

26. Kirkeministeriet har i Skrivelsen af 25/2 29 meddelt at der af Finansaaret 1929/30 af Kommunens Kasse skal udredes et Beløb af 1453 Kr.                                           Til Efterretning.

27. Justitsministeriet meddeler at Pastor Barfod Petersen samt Hustru og Børn fremtidig maa føre familienavnet Barfod Petersen. Hvilket indføres i Folkeregistret.                           Til Efterretning.

Side 299.

28. Forsømmelseslisterne for Jan. og Feb. fremlagdes.             Mulkterne paaføres af Formanden.

29. Laan til Skolebygninger. Ribe Amtsraad meddeler Tilladelse til at der yderlig optages et Laan i Holsted Sparekasse paa 3500 Kr. der slaaes Sammen med tidligere Laan rest 4000 Kr. i alt 8000 Kr. der forrentes med 6% og afdrages i 10 Aar.

30. Ribe Stiftamt. Angaaende Sogneraadets Ansøgning om at forannævnte Laan paa 3500 Kr. forhøjes til 5000 Kr. Stiftamtet spørger om dette er vedtaget i 2 Møder med mindst 14 Dg. imellem.                                                                                                                Vedtaget ved anden Behandling.

31. Vinterlærerinden i Klelund. For Bolig, Brændsel, og Lys afkortes hendes Løn med h.h.v. 70 – 25 og 15 Kr. = 110 kr.                                                                                                     Vedtaget.

32. Vinterlæreren i Lindknud. For Brændsel til Privat Forbrug afkortes Lønnen med 30 Kr.

    Stinus Eskildsen Regning syet?? til Ejner Knudsen og Carl Hermansens Karl  40 Kr.

33. A.R. Sager.

 Martin Hansen Og Hustru, Debel f. 14/4 1860 og 24/3 1864 har sendt Ansøgning om A.R. fra ¼ 29. Martin Hansen Oppebærer f. T. Renten. De har dansk Indfødsret men er ikke Medlemmer af Sygekassen. Formuen opgives til O, Indtægt 300 Kr. De er forsørgelsesberettiget i Lindknud.

                                                                                      Bevilgedes fra ¼ 29 pr. Maaned 41,75 Kr.

34. Brændselshjælp. Odense A.R.Udvalg meddeler at der er tilstaaet samtlige derboende A.R nydere over 65 Aar en Brændselshjælp paa 15 Kr.

35. Husmoder Nikoline Jørgensen, Lindknud ansøger om at faa sin A.R. forhøjet ansættes til Indtægt 500 Kr.                                                            .     Bevilgedes pr. Md. 25,25 Kr.

Side 300

35. Ove Skovdal Nielsen. Politikontoret i Kolding udbeder sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag til Marie Birgitte Pedersen af Vonsild til det d-. 30/1 1928 undenfor Ægteskab fødte Barn med 84 Kr.                                                                                            Til Efterretning.

36. Knud Sørensen, Agerbæk. Faaborg Sogneraad forespørger om nævnte Sørensen anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud grundet paa at han har modtaget Huslejehjælp. Hjælpen vedvarer.

37. Helga Andersen. Der er taget Skridt til at Faa hende ind paa et Fredehjem.       Til Efterretning.

38. Marius Christensen Skov der har været indlagt paa Fattiggaarden i Surhave paaa Lindknuds Regning. Ribe Stiftamt meddeler at Udgifterne til hans Forsørgelse kan forventes refunderet af Amtet i Henhold til Fattiglovens § 27.                                                                   Til Efterretning.

39. Viktor Laurids Frederik Anton Sørensen f. 30/8 1885 i Horsens ankom d. 12/3 29 bad om at faa sine Støvler repareret og begærede sig indlagt paa Fattiggaarden. Man lod Skomager Bonde reparere Støvlerne. Tog Afhøring af ham og lod ham indlægge paa Fattiggaarden. Til Efterretning.

40. I.R.Sager. hans N. Brink, Vittrup der er bevilget Forskud paa I.R. til ¼ 29 ansøger om fortsat Forskud.                                                                                       Henlagdes til næste Møde.

41. Husmoder Ellen Marie Hansen f. Jensen. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Kommunen er pligtig at betale ½ Deel af I.R. da hun er fyldt 62 Aar.                    Til Efterretning.

Side301

42. Daniel Petersens Hustru Anna Marie Jenny Petersen. Holsted Sogneraad forespørger om paagældende anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud og om lovmæssig Refusion af ½ Deel af hendes I.R. kan forventes. Hun er fyldt 62 Aar.                                                       Til Efterretning.

43. Hans Nissen Hansen mødte personlig han har sejlet i 5 dage, skylder Husleje 15 Kr. Pantsat Tøj for 16 Kr. Gas 5 Kr.                                                                                          Bevilgedes 50 Kr.

44. A.R. Laurids Simonsen, Hovborg ansøger om at faa sin A.R. forhøjet. Han ejer en Formue af 1650 Kr. og har en Indtægt af 400 Kr..     Bevilgedes efter en Indtægt af 400 Kr. pr. Md. fra ¼ 29 29,50 Kr.

45. Lindknud Borger og Haandværkerforening  ansøger Sogneraadet om at betale Gadelyset evt. yde et Tilskud. Udgiften er opgjort til ca. 170 Kr.                Sagen henvises til det nye Sogneraad.

46. Holger Hansen, Vittrup ansøger bSogneraadet om en Anbefaling for at erholde fri Proces ved Sagsanlæg mod Grd. Otto Hovgaard Gjerndrup til Erstatning for en Ko der har smitsom Kalvekastning.                                                                                                          Anbefales.

47 Andreas Hansen, Bøgeskov faar fremtidig  ?? Invaliderenten meddeler Brugsforeningen.

                                                                                      Man søger Oplysning fra Dommerkontoret.

48. Sognefoged Johs. Nielsen mødte og fremlagde Lister over Skatterestancer for 1926/27 og 1927/28. Listen blev gennemgaaet og en Deel blev slettet. Resten blev henvist til Udpantning.

Det meddees Sygekassen hvem der har faaet fuld I.R. saaledes at det hele betales af Sygekassen.

Side 302

Carl Mortensen ansøger om at faa en ½ Kiste Glas.                                     Bevilgedes.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Niels Jørgensen, H.M.Petersen

 

Aar 1929 d. 20/3 holdt det for Lindknud Kommune for det kommende Valgperiode valgte Sogneraaad Møde I Lindknud Kro hvor følgende Valg foretoges og Arbejdet iøvrigt fordeltes.

 

1. Til        Formand valgtes Johannes Nielsen, Vittrup

2.  –   Næstformand      –     Jes Schmidt, Klelund

3.  –   kasserer               – H.M.Petersen, Lindknud.

4. Lønnen til Deling mellem Formand og Kasserer fastsattes til 1000 Kr.

5. Som Kommunal Revisor valgtes Ths. Thomsen og Lærer Skovbjerg

6. Som Folkeregisterfører valgtes H.M.Petersen. Lønnen for samme fastsattes til 150 Kr.

7. Som Medlem af Surhave Fattiggaards Udvalg valgtes Johs. Nielsen                                                                                                                                    

8. Som Medlem af Vejudvalget valgtes Jes Schmidt, H. C. Hansen og Peder Christensen.

9  Til at udfærdige de forskellige Valglister valgtes Johs. Nielsen, H.M.Petersen, Peder Hermansen

Side 303

10. Til udfærdigelse af Snekastningslister valgtes Jes Schmidt, Peder Christensen, Johs. Nielsen

11. Til Medlemmer af Fattigudvalg.          Forbigaaet

12.   –           –           –  Aldersrenteudvalg.        –

13. Som Tilsynsførende ved Kommunens Mose valgtes H. Chr. Hansen

14. Som          –                 –   Jordemoderboliger    –        H.M.Petersen

         –            –                 –    Lindknud Skole         –        H. Chr. Hansen

         –             –                –    Vittrup        –              –        Johs. Nielsen

         –             –                –     Okslund     –              –        Peder Christensen

         –             –                –     Assersbøl   –              –        H.M.Petersen

15. Valg af 4 Medlemmer til Kommunens Skolekommission  Peder Hermansen, Peder Christensen

                                                          Hans Ingvard Johansen, Gildbjerg og Karen Nikolajsen, Vittrup

16. Valg af 5 Medlemmer til Kommunens Værgeraad.  Udsattes.

17. Fordeling af Tilsyn med de forskellige Veje i Kommunen

    No. 1.  Bøgeskov, Lindknud, Klelund.

     –    14. Surhave, Assersbølgaard, Hyldelund, Klelund

     –    16. Fra Vej No. 1 til Surhave.

     –    17. Assersbølgaard – Kidholm

Side 304

   No. 18. Assersbølgaard – Faurskov 

     –    19.  L. Lauritsens Gaard, Klelund til Aastrup

     –    20.  Kjeldbjerg, Vittrup, Okslund, Klelund

     –    21.  Østerbygaard til Vej N. 20

     –    22.  Lindknud, Okslund, Høllund

     –    23.        –        ,  Kjeldbjerg

     –    24.  Fra Vej No. 1, Hyldelund, Kidholm

     –    25.  Okslund over Ulvehøj til Den Gl. Jordemoderbolig.

     –    26.  Fra C. Burkalls efter Kærbjerge

     –    27.  Vorbasse, Hovborg, Baldersbæk

     –    28.  Assersbølgaard, Lindknud, Vittrup, Bække

     –    29.  Fra Landevejen over Raabjerg

     –    31.    – P. Hermansens Gaard mod øst til Klelund Bro

     –    32.    –  Vej No. 20 ved Vittrup gamle Skole til C. Christensens Ejendom i Nr. Vittrup

Forbindelsesvejen fra Vej No. 22 efter Damgaardene.

18. Til Medlem af Udvalget for Bogsamlingen valgtes H.M.Petersen

Side 305

Fordeling af Tilsyn med de Forskellige Veje N. 14, 17, 18, 24 og 28 H.M.Petersen

No. 1., 23, 28, 25, 24, 22 H. Chr. Hansen,

No. 28, 30, 32 Johs. Nielsen 

No. 20,22, 25, Forbindelsesvejen fra Vej 22 til Damgaardene Peder Christensen

No. 21, 27, 29 Ths. Thomsen

No. 1, 20, 14 Jes Schmidt

No. 31, 19, 26 Peder Hermansen

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen 

Side 306

Aar 1929 d. 27/3 holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende forhandledes.

1. Renholdelse af Skoler, Gymnastikhuse, smaa Huse og Kloakker. Der var indkommen følgende Tilbud for Lindknud Skole: Maler Bonde, Lindknud for en Sum af 380 Kr.

                                        og Else Andersen,      –        for         –        300  –

Overdroges P. Andersens Hustru.

Klelund Skole. Meta Ibsen, Klelund for en Sum af 300 Kr. For Rengøring i Salen efter Møder uden Fyring 1 Kr. for hver Gang, med Fyring i Kakkelovn 2 Kr. Overdroges Meta Ibsen efter Tilbuddet.

2. Ifølge Bekendtgørelse er der opslaaet Plads ledig for en Vejmand i Stedet for afdøde Hans Peter Nielsen, Hyldelund. Der er fremkommen følgende Ansøgninger om Pladsen:

Harald Pedersen, Hovborg, Søren Poulsen Jensen, Hovborg, Niels P. Johs. Petersen, Klelund, Carl M. Petersen, Klelund, Niels Jeppesen, Klelund, Theodor Schaffer, Okslund, Peder Germansen, Lindknud.

Side 307

Johs. Johansen, Lindknud, Lars Nielsen Sønderby, Grindsted, Hans P. Jensen, Lindknud

Besættelse af Pladsen udsættes til den ny Sogneraads Afgørelse???

 

3. A. Andersens Legat. Bankdirektør Christiansen, Brørup har meddelt at Fundatsen nu vil blive renskreven og derefter blive tilstillet den samlede Sogneraad til Underskrift. Det henstilles at vente med indførelse i Forhandlingsprotokollen indtil den virkelige Fundats forligger.    Til Efterretning.

 

4. Bestyrelsen for Lindknud Mejeri har meddelt at den er villig til at afstaa saa meget Jord ved Mejeriet at Vejsvinget Asserbølgaard Klelundvejen kan faa én for trafikken passende Form.

Det fornødne Arbejde udføres af Kommunen. Det vil blive nødvendigt at lave 2 a´3 Kloakker med en Rør eller muret Ledning under Vejbanen.                                                               Til Efterretning.

5. Aldersrentesag.

Andreas Jakobsens Ansøgning om A.R. der blev sendt gennem Stiftamtet til Indenrigsministeriet er atter modtaget. Ministeriet har opgjort Sagen saaledes:

Renteindtægt og kontant Kapital 800 Kr. = 40 Kr. Aarlig Aftægt fra Gaarden 265 Kr.. 4% af hans Nettoformue 2200 Kr = 88 Kr. Tillæg paa % af det Beløb hvomed han ved Afhændelsen af sin Ejendom til Sønnen har han forringet sin Formue 6800 Kr 8% = 547 Kr. I alt Indtægt 940 Kr.

                                                                             Tilstodes A.R. fra 1/12 1928 pr. Maaned 9,75 Kr.

6. Arbejdsm. Johs. Jensen, Lindknud har faaet bevilget I.R. fra Begæringens Dato. Invaliditeten skønnes at være forbigaaende. Han har modtaget som Forskud 140 Kr.

Ifølge Skrivelsen ophører Renteydelsen 8. Dec. 1928

Side 308

7. Enevold Ehmsen, Lindknud er f. T. syg lider af Tuberkulose og kan ikke arbejde. I den anledning ansøger han om Hjælp til familiens Underhold.

                                                                         Bevilges midlertidig 70 Kr. pr. Maaned fra 24/3  29.

8. Arbejdskarl Johan Chr. Damkjær Søn af afdøde Viggo Damkjær og Hustru f. 12/11 1903 i Lindknud, ifølge Afhøring har han ikke fundet Forsørgelsesret i nogen anden Kommune. Aarhus Politi forespørger om han kan anerkendes i Lindknud.                                             Anerkendes.

9. Kresten Pedersen, Hovborg ansøger Sogneraadet om Anbefaling til at tage et Plejebarn fra Ribe Amts Plejehjemsforening, en lille Pige paa ½ Aar.                                                   Anbefales.

 

Henrik Thomsen, Klelund har solgt 22 Tdr. L. fra sin Ejendom til sin Søn, medens han selv beholder Hovedlodden der udgør ca. 30 Tdr. L. I den Anledning ansøges om at den paa begge Parceller hæftende Statslaan paa 1000 kr. maa føres over paa Hovedparcellen med Pant i Ejendommen næst efter 1. Prioritet i Kreditforeningen. I Tilfælde af at Kreditforeningen forlanger en Deel af den nuværende Laan 10,500 Kr. udbetalt for at lade Parcel 2 udgaa af Pantet skal Statslaanet hæfte umiddelbart efter den til Rest blivende Kreditforeningslaan.     Vedtaget.

 

Andreas Hansen, Lindknud har kørt ca. 15 Favn Steen sammen hvoraf er slaaet ca. 4 Favn, han ansøger om betaling for de 15 Favn Steen af 27 Kr.                                       Bevilgedes.

Side 309

Mødet sluttet.

’Niels Thøgersen

Chr. Heick, Oluf Jepsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1929 d. 10/4 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

 

1. Pastor Barfod Pedersen anmelder Fødsler i Marts Maaned 1929

11/3 født en Søn af Alfred Christensen Hygum og Hustru Sigrid Hansen af Okslund

3/3 Louise Margrethe Pedersen Datter af Hans P. Pedersen og Hustru Anna M.Dall, Hyldelund

Døbte. Vagner Lystlund Sørensen Søn af Kristen L. Sørensen og Hustru Anna Bolette (f.5/1 29)

Harry Clausen Pedersen f. 9/2 29, Kristine Hansen Laugesen f. 19/2 29

 

2. Kongelig aaben Brev af 22/3 29 at der vil være at afholde Folketingsvalg d. 24/4.

3. I Henhold til Cirkulære af 23/3 29 til at tiltræde Kredsvalgbestyrelsen valgtes Johs. Nielsen

4. Som Valgstyrere for Lindknud Afstemningssted valgtes Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, H.M.Petersen og Johs. Nielsen.

5. For Hovborg Distrikt valgtes Ths. Thomsen, Jes Schmidt og P. Jensen Hermansen.

Side 310.

6. Cirkulære af 22/1 29 vedrørende lettere Adgang til Bygningsdispensation.      Henlæagdes.

7.        –         – 27/3 29 om Foranstaltning til Udryddelse af Oksebremselarver. H. Schønning, Lindknud paatager sig Eftersyn og Behandling. Betaling som i 1928. Bekendtgørelse og Lov.

8. Cirkulære af 25/3 29 angaaende Oplysning om Skatteudskrivning m. m. for 1929/30. Indberetningsskema findes vedlagt.                                                                       Til Efterretning

9. Amtsvejinspektoratet har under 5/4 meddelt at Vejtromle kan faaes i sidste Uge af Maj. Nærmere Underretning af Vejassistent Dalsø, Vejen. Dalsø, Vejen har meddelt at Henvendelse sker til ?? Grindsted. Det vedtoges at gøre Brug af Tromlen.

10. Landbrugsministeriet meddeler af12/3 29 Laan til videre Udlaan til H.M.Petersen.

11. Plejebarn. N.J. Linnet, Okslund søger Tilladelse til at antage et Plejebarn. Tilladelse meddeles.

12. Regning fra Fredslund, Brørup for Skolematerialer til Okslund og Vittrup.         Til Efterretning.

13. Kendelse fra Landsoverskatteraadet angaaaende Boelsm. Steffen J. Rasmussen, Hovborg nedsat fra 2500 Kr. Indtægt  til 2000 Kr.                                                                                Til Efterretning.

14. P. Højer Hansen, Vittrup. Ribe Stiftamt meddeler Tilladelse til Tilbagerykning af Statslaan 1000 Kr. for Kreditforeningslaan af 26,500 Kr.                                                                   Til Efterretning.

15. Ribe Stiftamt meddeler under 15/3 29, Lindknud Kommune har at udrede til Vurderingsmænd og Vurderingsformænd 95,28 Kr.                                                                               Til Efterretning.

Side 311.

16. Ribe Stiftamt meddeler faste Satser for Forskud af Motorafgifterne                                 –

17. Valg af 5 Medlemmer til Værgeraad. Ribe Stiftamt udbeder sig meddelt Formændenes Navne. Valgt blev Chr. Heick, Hovborg, Søren Ditlefsen, Klelund, Lærer Skovbjerg, Lindknud, Andreas Thomsen, Niels Thøgersen.                                                                                         Til Efterretning.

18. Ribe Stiftamt begærer Oplysninger angaaende Brændselshjælp til A.R.nydere.           –

19. Ribe Stiftamt meddeler under 5/4 29 Anvisning paa 85,42 Kr som Rest paa Statskassens Tilskud af Regnskabsaaret ¼ 1927 til 31/3 1928.                                                                    Til Efterretning.

20. Ole Hansen Damkjær ansøger Kommunen om et Driftslaan paa ca. 300 Kr. til Anskaffelse af Fiskeredskaber. I modsat Fald Oplysninger om hvor et saadant Laan kan faaes. Henvises til Dansk Fiskeriforening.

21. Regninger.

    A. Kirkebjerg , Læge, Holsted fremsender Regning stor 21 Kr.                             Til Efterretning

22.         –                 –          –              –                   –        –   193  –                                           –

23. Læge Henriksen, Vorbasse          –                   –        –     90  –  minus 4,50 Kr.                 –

24. Brørup Sygehus fremsender Regning for Søren Gehlert 415,15 Kr.                                 –

Side 312

Fattigsager

25. Aandssvageanstalten i Ribe sender Regning for Anna Hansen for T.1/4 28 -31/3 28 185,15 Kr.

26                  –                 – Brejninge          –        –    Hans Jørgensen fra ¼ 28 – 30/6 29  125 Kr.

27.                 –                 – Ribe                  –        –    Niels K. Nielsen   ¼ 28 – 31/3 29     305 Kr.

28.                 –                       –                    –         –    Anna K. Christiansen –        –            420  –

29.                 –                 –    –                     –        –    Morten Nielsen        –            –           545,88 Kr.

30. Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding sender Afhøring af Skrædder Gerhart Marienhof Nielsen samt forespørger om Lindknud K. anerkender ham Forsørgelsesberettiget da der er udlagt Huslejehjælp for 2 Maaneder 46,70 Kr.                                                                           Anerkendes.

31. Odense Byraads Udvalg for social Forsorg afkræver Lindknud K. om et Tillæg af 8 Kr. til Alimentationsydelsen for Fodermester Laurids Clausen Pedersen.                            Til Efterretning.

Side 313

32 Løgumkloster Kommune afkræver Lindknud K. for Sygehusopholds Udgift for Abeline caroline Nikolajsen. Kravet 79,50 Kr.                                                                                      Til Efterretning.

33. Den Sjællandske Aandssvageanstalts Kassererkontor Rahbeks Alle´ No. 19 fremsender Regning for Carl Johs. Hansen stor 125 Kr.                                                                              Til Efterretning.

34. Kaj Oluf Thøgersen Adsersbølgaard er overflyttet fra Brørup Sygehus til Tuberkulose Sanatorium og har faaet udleveret manglende Beklædnings Genstande. Forsørgelseskommunen antagelig Aarhus er forespurgt om han anerkendes som saadan. Afhøring foreligger. Til Efterrett.

35 Tilskud ifølge Lov. Statens Direktorat for Arbejdsanvisning fremsender Begæring om Tilskud for Maskinpasser Niels Høgh Rohde. Fik 6 Kr.                                                         Til Efterretning.

36. Beretning fra Niels Thøgersen angaaende Andreas Hansen, Bøgeskov der resterer Ulykkesforsikringskontingent, og Børnene har ingen Tøj. Ulykkesforsikringen 15 Kr. Tilstodes.

Det overlodes til Sogneraadsmedlemmerne i den østlige Del at undersøge og sørge for Tøj evt.

37. Hans Brink, Vittrup anmoder om fortsat Forskud af I.R. Tilstodes 20 Kr./Md. fra ¼ at regne.

Side 314

38. Lindknud Haaandværker og Borgeforening andrager Kommunen om at overtage Gadebelysningen evt at yde Tilskud.                                 Der tilstodes Tilskud fra ¼ 29 for et Aar.

39. Kolding Oppebørselsstue henviser til Skrivelse af 25/1, forhaabentlig er der svaret. Oplysning indhentes hos Niels Thøgersen

40. Sognefoged P. Hermansen. Ansøgning Punkt 30/263 angaaende Ansættelse af en Pantefoged.

                                                                                                                                   Henlagdes.

41. Murer H. Brink, Vittrup ansøger om Tilladelse til at bebo for Fremtiden den af Mads Chr. Nielsen forhen beboede Lejlighed i Vittrup gamle Skole. Tilstodes til en Leje 16 Kr./Md.

42. Vejmandspladsen efter Hans P. Nielsen, Hyldelund. Ansøgninger henvises til Punkt 2/306.

                                                                                                    Antoges Harald Pedersen, Hovborg.

43. Lærer Frandsen meddeler at der mangles Brændsel. Overlodes til Johs. Nielsen at sørge for Br.

44. Niels Nielsen, Vittup ansøger om Tilladelse til at lægge en Vandledning under Vejen øst for Gaarden.                                                                                            Tilladelse meddeles.

45. Landbrugsministeriet meddeler af 8/4 29 at et af Niels N. Garder Raabjerggaard meddelt Laan stor 1500 Kr. er aflyst Grundet paa manglende Udførelse af Grundforbedringsarbejde. Til Efterrett.

Side 315

46. Handelsbanken i Esbjerg fremsender Opgørelse over Renter af Kassekredit til d 31/3 29.    –

17. Fortsat.Valg af Suppleanter til Værgeraad valgt blev Chr. Rossau, Hovborg, Jens Poulsen Jensen, Klelund, Jens Brandt, M. Stokholm, Okslund og Niels M. Nielsen, Vittrup.

47. Regning. J. Lauritsens Kulforretning stor 328,50 Kr.                                           Til Efterretning.

48. Meddelelse fra Statistisk Departement, skal indsende Indberetning om Kommunalvalg.

49. Hans Nissen hansen, Vejle andrager om Hjælp til Husleje m. m. i alt 35 Kr. Bevilges 25 Kr.

50 Tyregod Kommune fremsender Begæring om Refusion af A.R. for Christen Christensen, Dørken 27,25 Kr. maanedlig.                                                                                                  Anerkendes.

51. Julie Hansen fremsender Anmodning om Tøj til Børnene og til hende selv.     Bevilges 30 Kr.

52. Regning fra Brørup Apotek Enkefru M. Christensen, Okslund Medicin i alt 41,35 Kr. Til Efterr.

53. Der fremsendes til Ribe Stiftamt Ansøgning om at Rutebilen Lindknud – Kolding fortsætter med Køretider som hidtil.                Johs. Nielsen fremsender og underskriver paa Raadets Vegne.

Side 316

54. Hans P. Pedersen, Hyldelund ansøger om Tillæg til sin Understøttelse for april Maaned. 20 Kr

55. Ribe Stiftamt. Kommunen søger at indhente Amtetraadets Tilladelse til at udbetale resterende Laan, P. H. Hansen, Vittrup samt indhente Opgørelse.                                            Til Efterretning.

56. Sagfører Siverbæk fremsenmdr Skrivelse og tilkendegiver der Kommunens Ret til de af Kommunen tilhørende Stenslag paa Fr. Madsens Ejendom i assersbøl.

57 Kommunens Trekant ved Forsamlingshusets Renholdelse overlades til Andr. Nielsen.

Dagsorden udtømt.

Johs. Nielsen

Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, P.J. Hermansen, H.M.Petersen

 

Aar 1929 d. 15/4 afholdt Sogneraadet ekstraordinært Møde.

Følgende sager behandledes:

1. Boe Schmidt, Gilbjerg andrager om Hjælp til Beklædningsgenstande idet han skal have Sanatorieophold i Silkeborg.                                                                          Bevilges 75 Kr.

2. Rasmus Hansens Hustru søgte om Rejsepenge til Afhentning af en Datter paa Sanatoriet i Augustenborg.                                                                                                 Bevilges 35 Kr.

Side 317.

3. Rasmus Hansen ansøger om et par Benklæder, et par Støvler og Strømper. Det begærte afsendes.

4. Kaj Thøgersen f.T. Kolding Sygehus T.B. ansøger om et Sæt Tøj samt Barberpenge.

                                                      Der rettes forespørgsel om det er paakrævet med omtalte Tøj.

5. Andr. Hansens Hustru, Bøgeskov ansøger om et par Støvler. Oplysning søges paa Sygehuset.

7. Peder Hansen, Lindknud har været syg og er syg ansøger Kommunen om Hjælp til Medicin og Pleje.                                                                                                                  Bevilges 20 Kr.

8. Vejmandslønninger. Fra April til November er Daglønnen 6 Kr.- 9 Timer.

                                       –   November og Marts –          –         5   –     8    –

                                      For Dec. Jan. Feb.         –           –        4   –     7    –

9. Okslund Skole. Peder Christensen oplyser at der trænges til Tapetsering i to Stuer. Komfuret skal istandsættes m. m..                                                           Maler Bonde opfordres til at give Tilbud.

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, P.J.Hermansen, Peter Christensen, Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, H.M.Petersen

Side 318

 

Aar 1929 d. 8/5 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde .

 

1. Ribe Amts Skolefond meddeler at der tilkommer Lindknud Kommune Statstilskud i alt 68,04 Kr.

2. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunen for Niels Anton Henty Nielson i Henhold til Fattiglovens § 27 kan forvente Refusion fra Amtet.                                                              Til Efterretning.

3. Arbejderforsikringsraadet meddeler angaaende Mads Poulsen, Debel, som var tilskadekommen under Vejarbejde d. 1. Ok. 28, ikke er af en saadan Art at det kan komme i Betragtning som Ulykkestilfælde.                                                                                              Til Efterretning.

4. Politimesteren fremsender et af Vognmand Høgh Rohde fremsendt Andragende om Nedlæggelse af Benzintank paa sin Ejendom.                                                                          Tillodes.

5. Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring svarer angaaende Christen Christensen, Bobøl. Refusion forlanges udbetalt af Forsørgelseskommuneen.

6. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunens Bidrag til Amtsfonden udgør pr. 1/5 29 1664 Kr. der bedes indbetalt til Amtsstuen.                                                                            Til Efterretning.

Side 319

7. Ribe Stiftamt meddeler at der af Statskassen er anvist Kommunen for Tiden fra ¼  til 30/9 27 og fra 1/10 til 31/3 28 henholdsvis ifølge § 16 og 17 i alt et Beløb af 150,31 og 953,02 Kr. Til Efterrett.

8. Ribe Stiftamt meddeler at der til Fredningsnævnet skal vælges et Medlem og Valget indberettes.

Peder Madsen Pedersen, Hyldelund valgtes. Valget gælder fra 1/7 29.

9. Ribe Stiftamt forespørger angaaende Statslaanet til Henrik Thomsen, Klelund hvorledes Matr. No.11e kan komme til Sikkerhed for Laanet da den ejes af Niels Sørensen.        Sagen undersøges.

10. Forsømmelseslister fra Skolerne forelaa.                                     Formanden paafører Mulkterne.

11. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Bogsamlingen. Til Folkebogsamlingen 50 Kr., til Børnebogsamlingen 50 Kr., Lærerbogsamlingen 0 Kr.

12. Lærer Skovbjerg ansøger paa Værgeraadets Vegne om Rejsegodtgørelse for et Medlem til Møde i Odense d. 24 – 25/6 29.                                                                                   Bevilgedes 25 Kr.

Side 320

13. Peder Hansen, Lindknud ansøger om et Tilskud paa 40 Kr. til Dækning af Plejeløn under hans Sygdom.                                                                                                              Bevilgedes 20 Kr.

14. Kirstine Vad Sørensen ansøger om Enkebørnsunderstøttelse endnu et Aar idet hun fremfører at hun kuns har hvad hun kan tjene at leve for.                                                       Bevilgedes.

15. Johan damkjær søger om Henstand med Udredelse af Alimentationsbidrag.          Henlagdes.

16. Anne Marie Dam ansøger Kommunen om Tilskud til Tøj i Anledning af Sanatorieophold.

                                                                 Det undersøges om hun har fast Ophold her i Kommunen.

Aldersrentesager.

17. Hans Hansen, Lindknud søger om Forhøjelse af sin A.R. han henviser til stadig Sygdom med Brug af Medicin.                                                                                Bevilgedes fri Medicin fra ¼ 29.

18. Alimentationsrefusion fremsendt fra Politistationen i Holsted for Laurits Peter Jensen, f. i Assersbøl, til Lindknud Kommune at udrede i alt 60 Kr.                                         Til Efterretning.

19. Kaj Thøgersen, Kolding Sygehus anmoder om Tilsendelse af Barberpenge.  Bevilgedes 5 Kr.

Regninger.

20. Vejstrup Sogneraad fremsender Regning for Villiam Th. Nielsen i alt 606 Kr. Til Efterretning.

Side 321

21. Læborg Sogneraad fremsender Regning for Ingvardt Nielsen for Tiden paa Aandssvageanstalten

i Ribe stor 202,50 Kr.                                                                                                Til Efterretning.

22. Spangsbjeg Sanatorium fremsender Regning for Rasmus Hansen stor 91 Kr.             –

Aldersrente.

23. Kolding Kommune fremsender Regning for Anna K. Hansen 205,45 Kr.                   –

24. Olaf Barfod fremsender Regning stor 5,60 Kr.                                                             –

25. Aastrup Kommune fremsender Regning for Bentha Johannesen 157,60 Kr.               –

      Holsted        –                  –              –          –   Daniel Petersen         25,88  –                  –

26. Sygehuslæge Lange, Grindsted en Regning stor 10 Kr. Karl Hermansen, Hovborg     –

27. Ørelæge Hvidt, Kolding en Regning for Klaus Jensen i alt 60 Kr.                                –

28. Sygehuset i Brørup en Regning for Carl Mortensen 80,15 Kr.                                      –

29.       –          – Kolding for Tøj til Kaj Thøgersen 72,50 Kr.                                              –

30. Randbøl Sogneraad fremsender Regning for Lene Jeppesen i alt 300 Kr.                     –

Side 322.

31. Stinus Eskildsen for Sygebil udlagt 40 Kr. Er betalt. Kvittering forelaa.

32. Plejehjemmet i Varde fremsender regning som udgør i Rest 189,60 Kr.                       –

33. Holsted Apotek sender Regning 31,80 Kr. 27,75 er betalt. Frederikka Jespersen 4,05 Kr. –

34. Frydensborg Tørvefabrik Regning for Tørv til Vittrup skole 36 Kr.                    Til Efterretning.

35. Der forelaa fra Invalideforsikringsfonden at faa udbetalt gennem Sygekassen et Beløb  140 Kr.

36. Finansministeriet meddeler Tilladelse til at udbetale Statslaanet til Mads Fr. Thomsen, Vittrup.

37. Mathias Peter Jensen adr. Jens Carl Jensen, Klelund klager over at der ikke er taget Hensyn i Skatteansættelsen til at han i Sommeren 1928 har været til Tjeneste ved Militæret.

                                                      Kunde ikke imødekommes Grundet paa Klagens sene fremkomst.

38. Ole Sørensen sender Lægeattest iflg. Sogneraadets Anmodning. Nedsættes til Indtægt af 600 Kr

39. Laura Pedersen, Hovborg til Læge i Kolding. Bevilgedes Takst til nærmeste Læge 6 Kr.

Side 323.

40. Mortensen mødte personlig og fremførte at saafremt Sogneraadet vilde betale Huslejen for Maj til August + Middagsmad i 14 Dg. vilde han selv klare Resten.                                     Tilstodes.

41. H. N. Hansen, Vejle ansøger Kommunen om Tilskud 45 Kr.

                                                         Tilstodes 25 Kr. og tilføjer at han skal klare sig selv i Sommer.

42. Thøger Hansen, Okslund ansøger om Rejsegodtgørelse til Læge i Kolding 4 Ture15 Kr. Tilst.

43. Julie Hansen ansøger om Brændsel.                                    Tilstodes et Læs af Kommunens Hus.

44. Der forlaa Tilbud paa Malerarbejde m. m. i Okslund Skole for en Sum af 227,70 Kr.   Antoges.

45. Maler Andersen tilbyder at male Køkkenet i Klelund Skole for en Pris af 8 Kr.                  –

46. H.P. Petersen, Hyldelund bevilgedes i ekstra Understøttelse i Maj Md. 20 Kr.

47. Søren Vind, Høllund ansøger om Tilladelse til at søge Klelund Skole, som Vederlag fastsattes 2 Kr/Md indtil det fyldte 10 Aar.

Side 324.

Skatteansættelser

Frederik Jensen         Indtægt  1000 Kr Efter Fradrag 800 Kr.

Otto Damgaard              –          600 Kr.   –          –       400  –

Alfred Andreasen          –             –           –          –          –    –

L. Søholm Jensen          –             –     –     –          –          –    –

Granberg, Hovborg       –          1000  –     –          –       800  –   2 Børn

Ane Marie Hansen        –            800  –     –          –       500   –

Albine Pedersen, Klel.  –            600  –     –          –        400  –

Mary Nielsen, Vittrup   –              –    –      –          –          –    –

 

17/4 29 født en Datter af Gdr. Anton Christensen og Hustru Okslund.

Døbte Ida Hansen f. 20/2 29.                                                                           Dagsorden udtømt.

Johs Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1929 d. 12/6 holdtes ordinært Møde I Lindknud Kro.

 

1. Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser

31/3 29 født en Søn af Boelsmand Anton M. Kristiansen og Hustru Ane Birgitte K. Rasmussen, Risbøl. Døbt i Hovborg Kirke Arne Mosgaard Kristiansen. Sendt til Hejnsvig til Indførelse i Kirkebogen der.

26/5 f. en Datter af Plantør Marius Mathiesen, Galtlund og Hustru Mette K. Madsen Jakobsen. Barnets Navn Annelise Mathiesen.

30/5 f. en Datter af Boelsm. Jens Søndergaard Andreasen og Hustru Magdalene Hansen, Hovborg

Døbte i Lindknud Sogn i Maj 1929 Ane Mosgaard Kristiansen og Signe Marie Christensen.

Side 325

2. Ribe Stiftamt meddeler at der som Statstilskud til delvis Dækning af Udgifter til Aldersrenter for Aaret 1927/28 vil blive tilstillet Kommunen 200 Kr.                                               Til Efterretning.

3. Ribe Stiftamt meddeler at der vil blive tilstillet kommunen som Forskud paa Andel i Motorafgifter 3500 Kr. hvilket Beløb er modtaget.                                                  Til Efterretning.

4. Amtsvalgbestyrelsen meddeler at Omkostningerne ved det foretagne Folketingsvalg har udgjort 1077 Kr. af hvilket Beløb Kommunen skal udrede 13,02 Kr.                                   Til Efterretning.

5. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Kommunens Bidrag for Aaret 1928 udgør til Invalideforskningen 1912 Kr. som Direktoratet beder os fremsende.                       Til Efterretning.

6. Johanne Nielsen, Hyldelund fremsender Begæring om A.R. i Henhold til A.R.Lovens § 1.

7. Invalideforsikringraadet udbeder sig Sogneraadet Erklæring angaaende Hans Nielsen Brink, Vittrup.                                                                                                         Udfyldes og fremsendes.

8. Anders Andersen anmoder Sogneraadet om at gøre Foranstaltning til Anbringelse af Sønnen Frode idet de ikke kan have ham hjemme.                                                     Forsøges anbragt. 

9. Lindknud Menighedsraad ansøger Sogneraadet om Dækning af evt. Udgifter til Kørsel ved de Gamles Udflugt d. 17. ds.                                                                                            Anbefales.

Side 326.

10. Otto Mikkelsen, Vittrup ansøger Sogneraadet om Anbefaling til at føre fri Proces mod Vognmand Pedersen, Bække angaaende Biluheld 20/11 1928.                                  Anbefales.

11. Johs. Damgaard, Lindknud ansøger om et Statslaan 800 a´ 1000 Kr. til Mergling af sin Ejendom

                                                                   Anbefales mod at Laanet indføres næst efter 1. Prioritet.

12. Fabrikstilsynet meddeler at der skal foretages Valg af Maskinsynsmænd hvilket Valg gælder fra 1/7 1929.                   Karsten Runge genvalgtes med Søren Sivebæk, Hovborg som Suppleant.

13. Katrine hansen Datter af Andreas Hansen, Vittrup ansøger Kommunen om Dækning af resterende Sygekassekontingent ca. 18 Kr.                                                                   Anbefales.

14. Sognefoged P. Hermansen, Hovborg meddeler at have gjort Udpantning for Kommuneskat hos 

Theodor Schaffer samt hos Søren Sørensen, Klelund.            Henlagdes til nærmere Undersøgelse.

15. Politimesteren ønsker Sogneraadets Udtalelse angaaende Flytning af Benzintank ved Møller P. Nielsen.                               Har ikke noget at indvende der imod idet den bliver paa privat Grund.

16. Alimentationsbidrag for Hans Chr. Fynbo forelaa. Politikontoret anmoder om Beløbet 193 Kr.

                                                                                                                             Til Efterretning.

Side 327.

17. Haderslev Politikontor fremsender Alimentationsafkrævning for Johan Kr. Damkjær i alt 140 Kr.          Til Efterretning. Det meddeles Alimentanten at han maa udrede Beløbet evt afdrage det. 

Regninger.

18. Læge Kofoed Jensen, Bække Kørselsregning stor 470,50 Kr.                         Til Efterretning.

      Samme fremsender for Enkefru M. Christensen, Okslund 15,75 Kr.                            –

           –             –            – Claus Jensen, Lindknud 16,50 Kr.                                               –

           –             –            –  Hans P. Pedersen, Hyldelund 29 Kr.                                           –

19. Sygehuslæge Møller for Arthur Oksholm, Okslund 24 Kr.                               Til Undersøgelse      –

20. Læge Teglhus Jensen, Brørup i alt stor 269,25 Kr.                                            Til Efterretning.

21. A. J. Straarup, Vorbasse for Tørv til Vittrup Skole 36 Kr. + Regning ogsaa 36 Kr. saafremt den ikke er betalt.                                                                                                             Til Efterretning.

22. Aarhus Aldersrenteudvalg forespørger bl.a. om Lindknud Kommune vil udrede Medicinaludgifter i alt 16,80 Kr. for Daniel Friis s Hustru Ingeborg da hun under et midlertidigt Ophold er bleven syg der i Byen.                                                               Rigtigheden undersøges. 

Side 328

23. Frederiksberg Forsøgelsesvæsen udbeder sig fremsendt Alimentationsbidrag for Svend Stølsvig Jeppesen 90 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.

24. Amtssygehuset fremsender Regning for Kaj Oluf Thøgersen i alt 71 Kr.                     –

      Samme                   –           Kørselsregning for Inger Pedersen, Okslund 27,30 Kr.      –

25. Kaj Thøgersen anmoder om at faa et par Sko.

                                 Anmodningen sendes til Sanatoriet til Foranstaltning saafremt det er fornødent.

Aldersrentesager.

26. Fra Brørup Nis P. Madsens Enke 142,50                                                             Til Efterretning.

27.   –   Gørding for Jens Veldt 237,32 Kr.                                                                           –

28.   –   Gjesten   –  Johanne K. Lauritsen 189 Kr.                                                                 –

29.   –       –         –  Mathilde Christensen 209,25 Kr.                                                             –

30.   –   Folding      Bertel Pedersen         180 Kr.                                                                   –

31.   –   Vonsild     Anders Hansen 169,88 Kr.                                                                       –

32.   –   Vejen        Vilhelm Jepsen  212,18 Kr.                                                                      –

33.  Fra Vejen for  Jakob Lebæk Jakobsen 341,25 Kr.                                                Til Efterretning.

Side 329

34. Fra Føvling for Jens Chr. Nielsen 166,50 Kr.                                                                    –

35.   –   Odense   – Fodermester Laurits Clausen Pedersen og Hustru 327,67 Kr.                    –   

36.   –   Skanderup Ane J. K. Buck 353,31 kr                                                                           –

Understøttelse til Enker

37. Marianne Sørensen, Gjerndrup 60 Kr.                                                                                –

38. Harry Asbjørn Hansen, Birkerød § 61 88,50 Kr                                                                  –

39. Chr. Tuygesen Bonde, Harboøre 255 Kr.                                                                            –

40. Niels Christensens fraskilte Hustru Maren Margrete 401,75 Kr.                                        –

41. Gunnar Adamsen, Gjesten 696,97 Kr.                                                                                 –

42. Morten Mortensen, Vejen 54 Kr.                                                                                         –

43. Mads Kr. Nielsen, Vejen 598,93 Kr.                                                                                   –

44. Knud Sørensen, Faaborg 45 Kr.                                                                                           –

45. Margrethe Sørensen, Gjelsted 66,41 kr.                                                                               –

46. Skrædder Gerhart Marienhof Nielsen 35,02 Kr                                                                   –

Side 330

47. Fredehjemmet Rødsten, Holstebro fremsender Regning for Helga Andersen 254,70         –

48. Randbøl Sogneraad meddeler at have tilstaaet Helene Jeppsen en ekstra Hjælp 10 Kr.      –

49. Under sidste Møde 8/5 har Sogneraadet købt ca. 2½ Favn raa Sten af Hans Schønning til en samlet Pris af 68 Kr.

50. Samme Dato af Andreas Hansen, Bøgeskov 1 Favn fint slaaet Sten til en Pris af 85 Kr.

51. Regning Nikolaj Nikolajsen, Hovborg for Kørsel 32 Kr.                                     Til Efterretning

52. Hans P. Pedersen, Hovborg som faar pr. Maaned til Varer 30 Kr. i Penge 30 Kr. anmoder om at faa Understøttelsen sat op til 80 Kr.                                                                               Anbefales.

Skattesager

53. Hans Chr. Grandberg, Hovborg klager over sin Ansættelse han er sat til en Skattepligtig Indtægt af 800 Kr. han forslaar det halve.

54. Anders Andersen fremsender Skat Forandringer samt Forslag til Forandring

No. 27. Ejnar Ravn                        forhøjet fra 3000 Kr. til 3500 Kr.

 –    95. Bmd. P. Jensen                       –        –   1800       –   3000  –

 –  100    –    P. Poulsen Jensen            –        –    2200      –   2600  –

 –  129 Snedker Niel Kr. Nielsen                                          2000  –

 –  165 Sognefoged P. Hermansen  ??

 –  315 Jørgen P. Nielsen                      –         –   1200       .   1600  –

                                                                                         Sogneraadet foreslaar de 1200 fastholdt 

 –  417 Birgitte Sørensen ansat til 200 Kr.

Side 331.

55. H. Møller, Lindknud ansøgte om Autorisation til at forestaa Elektricitetsværkets Gang i Hovborg.                                                                                                                   Paategnet.

56. Det vedtoges at betale Brandpenge for Andreas Hansen, Bøgeskov 3,70 Kr.

57. H. N. Hansen, Vejle ansøger om at faa 12 Kr til Husleje + 27 Kr. til Fagforeningen. Nægtes.

58. Anne Marie Jensen ansøger om 15,000 Tørv.                                                     Bevilges.

59. Maler Bonde giver Tilbud paa Malerarbejde ved Lindknud Skole Tilbuddet andrager 135,35  Kr.                                                                                                                               Antoges.

60. Dorthea Fogtmann, Hovborg ansøger om fri Medicin.

                                                                       Bevilgedes fra ¼ 29 at regne indtil videre 39,25 Kr.

61. Bertel Petersen Hus er utæt der rettes Opfordring om at det bliver istandsat.

62. Kommunens Tørvehus trænger til Istandsættelse. Det overlodes til Hans Kr. Hansen og Jes Schmidt at gøre Foranstaltning.

63. Det overlodes til Jes Schmidt, P. Hermansen og Ths. Thomsen at skaffe Materiale til Baldersbækvejen.

Side 332

Skatteansættelser

64. Theodor Hansen, Gildbjerg               Indtægt 800 Kr. Skattepligtig Indtægt 500 Kr.

     Sigrid Thomsen, Lindknud                      –       800  –                    –                 500  –

     Karen Hansen, Klelund                            –       800  –                    –                 500  –

     Hans J. Eriksen , Assersbølgaard             –          –    –                    –                   –    –

     Mette Heick, Hovborg                              –       600  –                    –                 400  –

     Marie Thomsen, Vittrup                           –        800  –                   –                  500  –

     Bodil Olander, Lindknud                         –        600  –                    –                  400  –

     Georg Ullerup, Vittrup                            –       1000  –                    –                 800  –

     Kristian Kristiansen, Assersbøl               –          –      –                   –                    –     –

     Ingrid Nielsen, Kidholm                          –         600  –                    –                 400  –

     Kamilla Hansen, Hovborg                       –         800  –                    –                  500  –

     Louise Dorthea Brødsgaard                     –           –     –                    –                    –    –

     Anna Gregersen, Lindknud                      –        1000  –                   –                  800  –

     Martin Hansen, Vittrup                            –          600  –                    –                  400  –

     Valdemar Brok, Assersbøl                        –         600  –                    –                  200  –   – 2 Børn    

     Storm Nielsen, Vittrup                              –        1000 –                    –                  800  –

     Peter Christensen, Okslund                      –             –   –                     –                    –    –

     Andreas Vind, Hovborg Kro                    –           900 –                    –                  600  –

     Kristian Thuesen, Klelund                        –              –  –                    –                     –    –

Side 333

    Karen Mortensen, Klelund                  Indtægt  800 Kr.    Skattepligtig Indtægt  500 Kr.

    Alfred Schmidt, Klelund                          –           –    –                         –                  –     –

    Nielsine Nikolajsen, Hovborg                  –           –    –                         –                  –     –

    Else Marie Damgaard, Hovborg               –           –    –                         –                  –     –

    Maren Hansen, Vittrup                             –         600  –                         –                400   –

    Magnus Hansen, Hovborg                        –       1200  –                         –                800   –  1 Barn

    Olga Ravn, Assersbøl                               –         800  –                          –                500   –

    Line Stengaard, Hovborg                          –           –     –                         –                  –      –

    Otto Mikkelsen, Vittrup                            –         600  –                          –                400   –

    Hans Larsen, Hovborg                              –        1000  –                         –                800   –

    Peder Schultz, Hovborg                            –        1200  –                         –                400   –  3 Børn

    Karl Thorup, Skovriddergaard, Klelund   –        2200  –                         –               1000  –  6 Børn

    Chr.     –                     –                  –           –          600   –                         –                 400  –

 

Arbejde Adler ansøger om Tilskud. Henlagdes.

Det henstilles til Andreas Hansen, Hovborg at foranstalte Rendestensvandet uden om Baldersbækvejen inden 15/7 29

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, P. J. Hermansen, H.M.Petersen   

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *