1929 – 14/12 1932 – 1i

Nr.9. Lindknud Sogneraadsprotokol 20. April 1932 –

Side 241

Født 25/11 1931 Asta Petersen, Datter af Niels Petersen, Kidholm

  –    31/1    1932 Erna Baagø Datter af Magnus Baagø, Assersbøl

  –     9/1       –      Inger Lund Datter af Vognm. Ejnar Lund, Hovborg

  –     7/1       –     Kirstine Engholm Pedersen Datter af Karlo Pedersen, Lindknud

  –    18/2      –     Datter af Anders Chr. Faurby, Klelund

  –    20/2      –     Datter af Harald Pedersen, Vittrup

  –    25/1      –     Olaf Ulsted Olesen Søn af Astrid Johanne Nielsine Ulsted

  –    6/2        –     Martin Blæsgaard Nielsen Søn af Niels Blæsgaard Nielsen, Klelund

  –    25/2      –     Leif Andersen Søn af Arbejdsm. Anders Andersen, Hejnsvig. Noteres i Hejnsvig hvor faderen havde Ophold da Drengen blev født.

Født 27/2  1932  Søn af Niels P. Nielsen, Okslund

   –    27/2    –        –     –  Jens Hedegaard Jørgensen, Okslund

 

Ekstraordinært Møde afholdt i Lindknud Kro d. 20 April 1932. Følgende forhandledes:

 

Skatteklager. Bagerlærling Ejnar Nielsen, Lindknud 19 Aar Ansat ved Ligningen til 900 Kr. Slettes.

Johannes Schmidt, Gilbjerg. Ansat til 1000 Kr. Nedsættes til 900 Kr.

Side 242

Barber S.C. Johansen, Hovborg. Ansat til 1000 Kr. Ansættes til 600 Kr. minus 300

Maren Pedersen, Lindknud. Ansat til 1600 Kr. Ansættes til 1400                –      100

Jens Meirup Jensen, Hovborg. Ansat til 1500 Kr. Ansættelsen fastholdes.

Svend Anton Knudsen har under 16/4 1932 anmodet om Fattighjælp idet han fremfører at mangle det fornødne til Livets Ophold. Er tilstaaet 30 Kr. Meddeler under 20/4 at være lige nær udgaaet. Bevilgedes 45 Kr.

Andreas Nikolajsen der er i stor Restance med Renter af Hedelaanet til herv. Kommune til skrives at der maa indbetales inden 11/5 1932.

Formanden tilskriver Niels Jørgensen, Klelund at Sogneraadet meget gerne ser om der sættes Arbejdere ind fra herv. Kommune.

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt, H.M.Petersen

Side 243

 

Aar 1932 d. 11. Maj afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro. Følgende forhandledes:

1. I Henhold til Vedtagelsen fra sidste Møde om Afdragsfrihed svarer Sparekassen i Holsted. Kan ikke gives. Sparekassen i Horsens forbeholder sig at svare sidst i Maj Maaned.    Til Efterretning.

2. Stiftsøvrigheden begærer Indberetning over Indkomst m. m.                    Formanden besvarer.

3. Stiftamtet begærer Indstilling af 1 Voldgiftsmand i Henhold til Lov No. 234 af 12/6 1932.

                                                                                Valgt blev Hans Chr. Hansen jun. Hyldelund.

4. Samme har sendt 1800 Kr. som ekstra Tilskud til vanskelig stillede kommuner.  Til Efterretning.

5.      –        –      –    Genpart af Meddelelse til Hans Chr. Fyhnbo hvori udtrykkes at det ikke kan paahvile Lindknud Sogneraad at udstede Ægteskabsattest.                                        Til Efterretning.

6. Formanden har fremsendt Indberetning om Skatteudskrivningen.                                   –

Side 244

7. Aldersrenteudvalget i Aarhus meddeler at Hans Simon Hansen og Hustru er forhøjet i Aldersrente til 73,25 Kr.                                                                                             Til Efterretning.

8. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Katrinus Theodor Jepsen Hyldelund ansøger om Invaliderente.                                                                                                               Til Efterretning.

9. Cirkulære af 18/4 angaaende Kriselovene.                                                                         –

10. Fra Undervisningsministeriet af 23/3 1932 angaaende Vederlag for Lærere.

Ugentlig 39 Timer 20 Kr., 40 Timer 40 Kr., 41 T. 60 Kr., 42 T. 75 Kr., 43 T. 90 Kr., 44 T. 100 Kr.

11. Sogneraadet i Holsted har anerkendt Sv. Østergaard Nielsen, Vittrup.                 Til Efterretning.

12. Landinspektør Gregersen anmoder om Udstykningstilladelse for Sofie Petersen, Lindknud.

13. Samme for Hans Gr. Hansens Enkes Ejendom.                 Formanden anbefaler Udstykningerne.

14. Fra Kreditforeningen i Ringkøbing henleder Opmærksomheden paa Indbetaling af Krisehjælp for Interessenter.                                                                                          Formanden svarer.

Side 245.

15. Forskud paa Motorafgiften for 1931/32 er modtaget med 5300 Kr.                    Til Efterretning.

16. Tjæreborg Sogneraad har anerkendt Hans Hansen, Hovborg.                                         –

17. Sogneraadet i Vorbasse har telefonisk garanteret for et Aar for 2 Børn af Chr. Therkelsen til Undervisningen i Okslund Skole. Den store Pige gaar i Sommer mod at Therkelsen betaler 10 Kr.

18. I Henhold til Sygekasseloven § 9 skal vælges 1 Mand idet Læge Kofoed Jensen, Bække er bortrejst. Valgt blev Læge Kofoed Jensen ?

19. Peder Mikkelsen, Hovborg beder sig fritaget som Brandfoged. Indstillet blev Murer Larsen.

20. Regninger. Til Brørup for Poul Sørensen Søn af Mariane Sørensen 45 Kr.         Til Efterretning.

21. Læge Teglhus Jensen 251,50 Kr.                                                                                   –

22. Direktoratet for Sygekassevæsenet for Invaliderentenydere 1080 Kr. + 748.

Side 246

23. Olaf Barfod 26,20 Kr.                                                                                            Til Efterretning.

24. Svend Thomsen, Hovborg 2,50 Kr.                                                                                    –

25. Aastup Sogneraad for Mette Ehmsen 58,13 Kr.                                                                 –

26.     –            –             –  Bentha Johansen 141,75. Kr.                                                           –

27. Holsted Sogneraad for Jens Chr. Nielsen 112,88, Anna Nielsen 610,70 (undersøges hvor meget faar hun pr. Uge), Daniel Pedersen 97,47 Kr.                                                              Til Efterretning.

28. Brørup Sygehus for Hans Hugo Mortensen 324,15 Kr.                                                    –

29. St. Joseph Hospital for Nora Nielsen, Hovborg 24 Kr. Er ikke indlagt herfra.                 –

30.  –      –              –        Dagmar Nielsen, Vittrup 345 Kr. Formanden sørger for det videre fornødne

31. Plejehjemsforeningen i Ribe Amt 148,49 Kr.                                                       Til Efterretning.

32. Erik Hansen, Klelund søger om Aldersrente (og Hustru) Ansættes til 43 Kr. pr. Mdr. fra 1/5 32

Side 247.

33. Fra Politimesteren i Vejle Alimentationsafkrævning for Marinus Buhl 102 Kr.  Til Efterretning.

34. Fra Brørup for Johs. B. Vinding 150 Kr.                                                                          –

35. Fra Randbøl for Lene Jepsen 321,20 Kr.                                                                          –

36. Holsted Apotek for Iver M. Nielsen 7,10 Kr.                                                                   –

37. Fra Kauslunde for H. N. Hansen 2,70 Kr.                                                                         –

38.   –   Vejstrup      –   Villiam Nielsen 4,20 Kr.                                                                     –

39. Andreas Hansen, Bøgeskov beder om Sædekorn m. m. Sædekorn har Sogneraadet ingen Hjemmel til at yde. Han tilskrives at de maa stile efter at faa deres Midler til at slaa til selv.

40. Skatteklage fra Fr. Mathiesen, Vittrup. Nedsættes til 600 Kr. minus 300

41. Fra Odense for Laurids Clausen Pedersen 328,38 Kr.                                          Til Efterretning.

Side 248.

42. Fra Brande for Harald Petersen 150 Kr                                                                             –

43.   –       –        .    Chr. Christensen 81 Kr.                                                                             –

44. Gesten for Johanne K. Lauridsen 248,30, for Mathilde Christensen 238,61, Gunner Adamsen 706,46 Kr.                                                                                                                    Til Efterretning.

45. Fra Lærer Christiansen, Okslund. Ansøger om Bøger. Overlodes Peter Christensen .

46 Sogneraadsformanden i Hejnsvig meddeler at Kirkeskatten i deres Kommune i 1931/32 var 20% og de har paalignet Risbøl 10%.

Formanden havde intet imod at man herfra til 7% ved Beboerne at de saaledes betalte lig med herv. Kommune og man saa opgør evt. Mellemværende med Kommunen i Hejnsvig.

 For 1932/33 er ingen Kirkeskat paalignet i Risbøl fra Hejnsvig. Man paaaligner dem for 1932/33 18& lig med herv. Sogns beboere.

Side 249.

47. Skal man ansøge ved Amtet om Afdragsfrihed efter det foreliggende?

Formanden ansøger for Horsens Sparekasse og Lindknud Andelskasses Vedkommende.

Theodor Jepsen ansøger om Forskud paa Invaliderente 30 Kr. pr. Maaned.                  Henlagdes.

48. Cirkulære fra Socialministeriet af 6/4 og 8/4.

49. Lærer Skovbjerg  ansøger om Rejsegodtgørelse til Nyborg Strand for Værgeraadet.

Grundet paa de økonomisk vanskelige Tider vedtog man om det ikke er muligt at spare nævnte Rejse.

50. Svend Knudsen, Hovborg beder om 30 Kr. i Understøttelse pr. Uge. Man bevilgede 20 Kr.

 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen Ths. Thomsen. H.M.Petersen.

Side 250

Ekstraordinært Møde afholdt d. 25. Maj 1932 hvor følgende forhandles.

Hans Nissen Hansen ansøger om Hjælp til Husleje.

Formanden tilskriver nævnte at man betaler 12 Kr. til Huslejen men man maa opgive Værtens Navn.

Hans Chr. Fyhnbo har ved Læge Lind ansøgt om Lægeattest til Ansøgning af Invaliderente.

                                                                                         Man vedtog at betale Attesten 15 Kr.

Svend Anton Knudsen, Hovborg bevilgedes Sygekassekontingent 7,50 Kr.

Man vedtog at fastholde de 20 Kr/Uge, men maa maaske i enkelte Tilfælde give lidt ekstra Tilskud

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro d. 8. Juni 1932 hvor følgende forhandledes.

1. Fødsler:

Dreng f. 6/3 1932 Søn af Boelsm. Hans Knudsen Jensen, Okslund og Hustru Hansine Frandsen. Navn Johannes Emil Jensen.

Side 251

Født 21/3 1932 Søn af Købm. Kristian Vagner Thomsen og Hustru Kirsten Brandt. Navn Bent Vagner Thomsen.

Født 23/3 1932 Søn af Mejerist Jens Theodor Henriksen og Hustru Karen Margrethe Eriksen. Navn Hans Frode Henriksen.

Født 31/3 1932 Søn af Husm. Karl Marinus Hansen og Hustru Mette Marie Thiesen., Klelund Navn Egon Hansen.

Født 18/2 1932 Datter af Husm. Anders Chr. Faurby og Hustru Mary Knudsen, Klelund. Navn Karen Faurby

Født 20/2 1932 Datter af Arbejdsm. Harald Pedersen og Hustru Kirstine Frederikke Kock, Vittrup. Navn Betty Pedersen.

Født 6/4 1932 Datter af Husm. Andreas Hansen og Hustru, Vittrup. (Galtlund) 

   –    12/4 1932 Datter af Husm. Niels Peter Hansen og Hustru Petrea Kirstine Tonnesen, Hovborg

   –   14/4 1932 Datter af Boelsm. Jens Søndergaard Andreasen og Hustru Magdalene Hansen,  –

   –   22/4 1932 datter af Husm. Carl Enemark Bonde og Hustru Agnes Elisabeth Hermansen, Assersbøl.

Side 252

Født 26/4 1932 Datter af Arbejdsm. Niels Peter Larsen og Hustru Pouline Marie Schønning, Hovborg. Navn Hilda Marie Larsen.

Født 28/4 1932 Datter af Husm. Herman Hagen Thomsen og Hustru Karla Amalie Nielsen, Klelund

2. Cirkulære far Indenrigsministeriet af 17/5 1932 angaaende Optagelse af Kommunale Laan.

3. Fra Landbrugsministeriet af 12/5 1932 angaaende Laan i 1932/33 til Grundforbedring. Til Efterr.

4. Fra Ministeriet for offentlige Arbejder af3/5 1932 angaaende Motorafgift med Anmodning om Indberetning.                                                                                                              Til Efterretning.

5. Ribe Stiftamt har under 13/5 1932 meddelt Arbejdsm. Niels P. Jensen, Kolding, at den til ham af Lindknud Kommune ydede Arbejdsløshedsunderstøttelse 1,33 Kr. er Lovmæssig.  Til Efterretning.

6. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at man for Kronisk Syge til Sygekassen skal betale 20 Kr.                                                                                                                           Til Efterretning.

7. Sagfører Anger, Holsted meddeler at der d. 21/6 1932 vil blive afholdt Møde paa Dommerkontoret i Holsted ang. Tvangsauktion  paa P. Holmskov Lauridsens Ejendom i Vittrup.

Man vedtog at bese Ejendommen med hele Sogneraadet d. 13. ds. Mandag Aften Kl. 7 ved Ejend.

Side 253.

8. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Hans Chr. Fyhnbo har ansøgt om Invaliderente.

9. Thybjerg Sogneraad har under 17/5 1932 meddelt Anerkendelse af Svend Anton Knudsen.

                                                                            Da ommeldte er straffet forlanges fuld Refusion. 

10. Invalideforsikringsraadet anmoder om Oplysninger om Theodor Jepsen, Klelund, s Helbred og Tilstand.                                                                                                 P. Hermansen udfylder.

11. Sogneraadet i Faaborg anerkender under 10/5 1932 Niels Chr. Nielsen, Klelund. Til Efterretning

12. Vejinspektøren i Ribe meddeler at det af os tilbudte Vejmateriale ikke kan aftages.       –

13. Læge Bang Hald anmoder om Betaling for fremsendt Erklæring for Hans Chr. Fyhnbo mentale Tilstand.                                                                                                                     Tilbagesendes.

14. Regninger. Fra Hald for Hans Chr. Fyhnbo 104,50 Kr                                    Til Efterretning.

15. Fra Vejen Aldersrente Vilhelm Jepsen 263,58 Kr.                                                      –

Side 254.

      Samme for Jakob Lebæk Jakobsen 343,18 Kr.                                                            –

16. Kolding for Anders Hansen 248,25 Kr., for Anne K. Hansen 208,46 Kr.                   –

17. Fra Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75 Kr.                                                              –

18. Gørding for Jens Veldt 194,55 Kr.                                                                               –

19.  Læge Cold Mortensen, Holsted for Sygekassemedlemmer 237 Kr                             –

      Og for Chr. Schultz 22 Kr.    (undersøges)

20. Læge Henriksen, Vorbasse 142,20 Kr.                                                                        –

21.  Læge Møller, Brørup 41,40 Kr.                                                                                   –

22. Købm. V. Scmidt, Brørup  52,51 Kr.                                                                            –

23. Holger Henriksen, Brørup for Kørsel 34 Kr.                                                                –

24. Fra Vejle Fattigvæsen Regning for Maren Margrethe Christensen 371, 65 Kr.           –

25. Fra Gjeldsted for Margrethe Sørensen 61,84 Kr.                                                          –

Side 255

26. Fra Vejen for Marinus Hansen 48 Kr.                                                                 Til Efterretning

27. Vamdrup for Hans Chr, Fyhnbo 16,50 Kr.                                                                    –

28. Lejrskov for Hans P. Jensen  105 Kr.                                                                            –

29. Tim for Ellen Bertelsen 42,90 Kr.                                                                                 –

30. Sogneraadet i Jerne forespørger om Anerkendelse for Valdemar Hansen f. 17/8 1903 i Lindknud

     (Hvilken Hjælpekasse?) Hvad siger Kirkebogen? (10 Maanedersdagen?)

31. Politimesteren i Aalborg Alimentationsbidrag for Poul Chr. Johan Holmgaard 156 Kr. Afsone.

32. Fra Sønderleves? Forbund, Carlsen, Vejle forelaa Anmodning om Kontingent for Hans Nissen Hansen for April, Maj og Juni.                                                                               Nægtet.

33. Hans Chr. Fyhnbo beder om Forskud paa Invaliderenten fra 1/11 1932.

      Man vedtog at yde 10 Kr. pr. Maaned idet han tillige faar Dagpenge fra Sygekassen.

34. Iver Nielsen, Vittrup mødte angaaende Understøttelsen. Nedsættes til 10 Kr./Maaned til Varer.

Side 256.

35. Søren Vind, Hovborg Mødte og vilde forhandle om Børnenes Gang i Klelund Skole.

Til byder at betale pr. Maaned 10 Kr.. Betalte straks 18 Kr. Restskyld 110 Kr.

36. Man forespørger Rasmus Hansen om han har modtaget Arbejdsfortjeneste.

Formanden undersøger om han ikke har Arbejdsfortjeneste Lejlighedsvis. I saa Fald maa Understøttelsen tilsvarende nedsættes.

37. Andreas Jepsens Hustru ansøger om Aldersrente fra 1/7 d.Aar at regne.

     Ansættes sammen med Manden til 39,25 Kr.

38. Valg af Tællere til Areal og Kreaturtælling d. 20/6 d. Aar.

For Hovborg      valgtes       Andreas Nikolajsen            Suppleant Chr. Glorup

Vester   –                –              Jørgen Simonsen                        –        Jens S. Andresen

Nordre Klelund      –             Niels Garder                                –        Jens Poulsen

Søndre     –             –             Henrik Thomsen                          –         Jakob Andersen

Sønderlund            –              Erling Kristensen                         –         Karl Thorup

Hyldelund              –              Hans P. Madsen                          –         Hans Chr. Hansen jun.

Assersbøl                –             Ejnar Ravn                                   –         Anders Sørensen

Lindknud                –              Chr. Gr. Hansen                          –          Ingv. Damgaard

Side 257.

Debel                      –              Henrik Schønning                        –         Johs Johansen

Søndre Vittrup        –             Axel Nielsen                                 –         Chr. Jørgensen

Nørre      –               –             Andreas Hansen                            –         Søren Jensen

Gilbjerg                   –             Mathies Friis                                 –         Jens Hansen

Øster Okslund         –             Holger Lundgaard                         –         Jens Bo

Vester    –                –             Niels P. Vase                                 –         Mathias Peder Jensen

 

Da man refunderer til Ane Marie Nielsen, Holsted By lader man undersøge Mulighederne af om hun samlever med en anden da man i saa Fald maa forbeholde os Pligt til at refundere.

Henstillingen gaar til Sogneraadet i Holsted.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Det tilføres herved at Lindknud Brugsforening  har afgivet af den sydøstlige Hjørne af sin Have 5 m. Jord til Vejsvinget paa nævnte Sted. Overdragelsen er sket uden Vederlag for at faa Vejsvinget mere fuldkommen og til Forskønnelse af Forholdene ved nævnte Hjørne. D. 8. Juni 1932

Side 258

Aar 1932 d. 29. Juni var undertegnede Sogneraad samlet paa Johs. P. Madsens Ejendom i Anledning af at der er bestemt Auktionsmøde 7/7.

Da herv. Kommune har indestaaende paa nævnte Ejendom et Grundforbedringslaan stor 1000 Kr. Restskyld 850 Kr. næst efter Gæld til Vest og sønderjysk Kreditforening 8500 Kr.

Til Indberetning Ejendommens Tilstand.

Der henstaar 3 Køer og 2 Kalve men Ejeren oplyser at Køerne ikke ej heller to Heste tilhører. Marken er besaaet helt igennem. Den formentlig Salgsværdi er 10,000 Kr.

Man vedtog at møde til Auktionsmøde d. 7/7 og da forsøge at redde Grundforbedringslaanet med Hans Kr. Hansen og Johannes Nielsen.

Johannes Jensen, Lindknud beder om Understøttelse 10 a´15 Kr. Bevilgedes 10 Kr.

Man vedtog at indbyde Harald Petersen og Murer Brink, Vittrup til næste Møde angaaende Huslejen.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Ths. Thomsen, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen. H.M.Petersen.

 

Aar 1932 d. 13. Juli afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsberetning.

Født 6/4  Datter af Boelsm. Andr. Hansen og Hustru Amalie G. Sørensen, Gilbj. Navn Ester Marie

  –    12/4    –       –  Husm. Niels P. Hansen og Hustru Petrea D.K. Tonnesen, Hovborg. Edith Hansen 

  –    14/4    –       –  Boelsm. Jens Søndergaard A. og Hustru Magdalene Hansen. Asta S. Andreasen

  –    22/4    –       – Husm. Carl Enemark Bonde og Hustru Agnes E. Hermansen. Viola Elisabeth B.

  –    28/4    –       –     –      Hermes H. Thomsen og Hustru Karla Amalie Nielsen. Lydia Thomsen

  –    20/5    –       –     – Iver M. Nielsen og Hustru Emilie Bonde, Vittrup. Navn Nora Bonde Nielsen

  –    25/5  Søn af Boelsm. Axel Chr. M. Christoffersen og Hustru Hansine K. Espersen. Viktor C.

  –    27/6 Datter af Husm. Anders Vilhelm Nielsen og Hustru Johanne Laura Mortensen, Risbøl

  –   12/6     –       – Cigarh. Magnus Hansen og Hustru Kristiane Kirstine Pedersen, Hovborg

  –   26/6  Søn af Savsk.Søren Marinus Nissen og Hustru Bodil Birgitte Madsen Olander, Gilbjerg 

Side 260

2. Lov af 23/6 1932 med følgende Cirkulære af 29/6 fra Ministeriet forelaa angaaende Understøttelse til Arbejdsløse.                                                                                 Til Efterretning.

3. Afnoteret er Olav Ulsted Olesen født 25/1 1932 i Lindknud Søn af ugifte Astrid Johanne Nielsine Ulsted til Kirkebogen i Holsted under 14/6 1932 .                                                  Til efterretning.

4. Ribe Stiftamt meddeler under 6/7 at Niels Ferdinand Blismann født i København d. 16/10 1911 er Forsørgelsesberretiget efter § 27 med No. 1624 Skrivelse 503/32.                     Til Efterretning.

5. Lærerlønninger for April Kv. er modtaget med 734,94 Kr.                                             –

6. Finansministeriet udbeder sig forskellige Oplysninger ang. Skatteligningen i 1932/33.

7. Forsørgelsesattest er udstedt til Martin Sørensen f. 17/2 1907 i Lindknud.         Til Efterretning.

8. Landbrugsministeriet meddeler Udstykning af Matr,. No. 1x  Fru Margrethe Carlsen.  –

9. Horsens Sparekasse kunde ikke bevilge den ansøgte Afdragsfrihed.                              –

10. Ribe Stiftamt har givet Kommunen Tilladelse til at garantere for et Laan stor 39,000 Kr. for Transformatorfoeningen i Hovborg.                                                                         Til Efterretning.

11. Ribe Stiftamt meddeler Tilladelse til Afdragsfrihed for Aaret 1932/33 Lindknud Andelskasse 1000 Kr., Horsens Sparekasse 1680 Kr.                                                                    Til Efterretning.

Side 261

Midlertidigt Laan i Handelsbanken i Esbjerg 3750 Kr. nedbringes med Halvdelen i Aar.   –

12. departementet for Toldvæsenet meddeler at det tilkommende Beløb for Omsætning af stærke Drikke er 359,13 Kr. Beløbet er modtaget.                                                                Til Efterretning.

13. Ribe Stiftamt meddeler at Forskud paa Aldersrente for Aaret 1931/32 andrager 13,700 Kr.

14. Samme meddeler at man som Statstilskud til Børn af Enker for 1931/32 kan tilkomme 300 Kr.

Beløbet er mopdtaget.                                                                                                 Til Efterretning.

15. Ribe Stiftamt meddeler at Refusion for Vikarudgifter fremtidig kun vil blive 1/5 af 9/10 af Embeds Grundløn.                                                                                                       Til Efterretning.

16. Cirkulære af 25/6 om Indbetaling af ekstra Skat i Anledning af Understøttelsesloven.   –

17. Cirkulære af 20/6 ang. Indsendelse af Udgift til Fattigvæsenet m.m.                               –

18. Finansminsteriet meddeler at man vil faa tilsendt Kriselaan til Landbrugere med 13,660, 88 Kr.

                                                                                                        Beløbet er modtaget.

19. Fra Arbejdsanvisningskontoret i Esbjerg Oplysninger ang. Understøttelsesloven af 23/6. –

Side 262.

20. Handelsbanken i Esbjerg meddeler vor Skyld pr. 1/7 d. Aar 3884,15Kr.             Til Efterretning.

21. Arbejderforsikringsraadet udbeder sig forskellige Oplysninger angaaende Peder Pedersen, Okslund, Skatteansættelse m.m.                                                                    Formanden svarer-

22. Regninger. Herunder meddeler Brejninge Aandssvageanstalten at Frode andersen er anbragt i familiepleje hvorved Betalingen nedgaar til 300 Kr. Aarlig. Fra d. ¼ til 7/6 93,41 Kr., fra 8/6 til 30/6 9,48 Kr., 24/8 til 30/8 15,39 Kr.                                                                         Til Efterretning.

23. Fra Augustenborg for Kirstine Jensen for Juli Kv. 185 Kr.                                             –

24. Fra Brejning for Hans Jørgensen 125 Kr.                                                                        –

25. Østifternes for Carl Johannes Hansen 125 Kr.                                                                –

26. Brørup Boghandel Okslund Skole 31,07Kr., Vittrup Skole 25,90 Kr.                            –

27. Fra Træhandler Matin jensen, Brørup for Frederik Chr. Jensen 5,25 Kr.                        –

28. Holsted Apotek for Iver Nielsen 11,85 Kr.                                                                      –

Side 263

29. Fra Læge Lind, Bække for Sygekassemedlemmer 56,70, for Marie Iversen 31,50, for Hans Chr. Fyhnbo 15 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

30. Invalideforsikringsraadet forespørger om man er villig til at erholde Udgifter ved Pasning af Johanne Catrine Jensens Børn under et Kur for hende paa Hald.

Man vedtog at være hende behjælpelig med Anskaffelse af fornødent Tøj idet hun selv klarer Børnenes Pasning.

31. Samme har meddelt at Invaliderenten er nægtet Kirstine Vad Sørensen.          Til Efterretning.

32. Maren Clausen f. 14/12 1861 i Aarre beder om Aldersrente. Ansættes fra 1/7 at regne til 32,50.

33. Niels Christiansen, Lindknud beder om Brændselshjælp.                       Bevilges 3 Læs Tørv .

34. Ribe Stiftamt forespørger i Anledning ad den i sin Tid verserende Noteringssag for Barn af Hans Nissen Hansens fraskilte Hustru Dagmar Johanne født Jensen om man anerkender nævnte fraskilte som forsørgelsesberettiget 10 Maaneders Dagen el. 12/2 1928.

                                                                                    Man undersøger Understøttelsens Refusion.

35. Under én af Hans Chr. Fyhnbo til Ministeriet indsendt Klage over Bestemmelserne i Separationen med Margrethe Carlsen hvorved han har faaet Forsørger Forpligtelser, der har medført at han har været under vedvarende Fattigforsorg har Ribe Stiftamt her fremsendt Sagen til behagelig Udtalelse.                                  Tilbagesendes Ribe Stiftamt. Man har ikke herfra noget at fremføre.

Side 264

36. Johan Poul Østergaard, Lintrup tilbyder at betale 15 Kr. pr. Maaned første Gang d.1/8 af herfra udlagte Alimentationsbidrag 156 Kr.                                                            Tilbuddet antaget.

37. Fra Politimesteren i Aarhus Alimentationsafkrævning for Hans Nissen Hansen, Vejle 84 Kr.

38. Poolitikontoret i Holsted for Knud Sørensen 72 Kr.                                           Til Efterretning.

39. Magistraten har meddelt Anerkendelse af Hans Hugo Mortensen, Adsersbølgaard f. 18/5 1903.

 Samme har meddelt Anerkendelse af Typograf Hans Oskar Gregers Chr. Vandrup. Til Efterretning.

40.Surhave Fattiggaards Regnskab for 1931/32 forlaa og udviste et Underskud paa 520,88 Kr.     Afdraget fast Gæld 2357,57 Kr.

41. Sogneraadet Bække meddeler at Erhvervskat for 1932/33 er ansat saaledes for (forslaar under Hensyn til Rentabiliteten i 1931/32 at nedsætte

Saaledes til 300 Hans Ravn      Indkomst 400 Kr    22,88

                   200 Jens L. Jensen      –          300  –      17,20

                   200 Morten Mortensen           300  –      17,20

                   200 Chr. Jørgensen                 300  –      17,20

                   100 Ejnar Mortensen              200  –       11,41

                   100 Holger Hansens eftf.       150  –         8,60  

Side 265

43. Sogneraadet i Vorbasse Erhvervskat for P.J. Hermansen 200 = 8 Kr.                 Til Efterretning.

44. Forsømmelseslister forelaa. Formanden paafører Mulkter.

45. Ansøgninger om Understøttelse i Henhold til Lov af 21/6 d. Aar. Hans Nielsen Brink ansøgte.

46. Hans Nissen Hansen, Vejle mødte og ansøgte om ca. 34 Kr. i Understøttelse. Fik 25+ 3 Kr.

47. Rasmus Hansen beder om Forhøjelse af Understøttelsen. Ansattes til 25Kr/Uge.

Kommunen skal betale P. Hansen, Vittrup 18 Kr. for Dynd. Udbetales Tillægget samtidig.

48. Lærer Frandsen, Vittrup ansøgte om at maate faa Skolebordene omlavet til fra 3 Mands til 2 Mands Borde idet han fremførte det mewget upraktiske i 3 Mandsbordene.

                                                                                     Omlavningen bevilgedes anslaaes til 50 Kr.

49. Skatteansættelser. Fra ¼ Karlo Damgaard 16 Aar 600 = 200 Kr. Adr. Ejnar Ravn.

      Albert Ejner Andersen  1000 minus 300 = 700 Kr.

1/7 Jakobine Jessen adr. Johanne Schmidt 800 minus 300 minus 300

Side 266.

Karl Mørk 22 Aar           1000  – 300  = 700  Magnus Uhrskov 1 Barn           1000 – 300 = 700

Hans Rosenborg 1 Barn  1000  – 300  = 700  Mads Herman Madsen 23 Aar 1000              700

Marie Vingel 41 Aar        600                300   Vilhelm D. Christensen 19 –     900               500

Kirstine M. Jakobsen Pgd.800                400   Eleonora K. Christensen 21 –   800               400

Johs. Th. Nielsen 34 Aar 1000                700   Margrethe Nikolajsen   21   –   800                400

Dagmar Nikolajsen 19 –    600                300   Andreas Jensen             27   –   800                400

Johs. Bøjlesen, Brugsen    900                500    Astrid Nielsen              20   –   800                400

Niels Højen, 2 Børn          800                 400    Erna Hansen                18   –   600                300

Karen Hedager Jensen      800                 400    Petra J.M. Andersen    23   –   800

Vibekke Augusta Luun 21 800                          Hans P. Andresen        20   –  1000

Chr. Østergaard Nielsen   1000                         Ninna Slot, Brugsen     23   –   800

Arne Nielsen, adr Tvedsb. 800

Side 267

Sinnet Sørensen     18 Aar  600                          Emil Hansen                21 Aar 1000

 

Angaaende Understøttelsen forhandlede man en Del. Hans Nielsen Brink søgte. De ugifte kunde man ikke tildele Understøttelse indtil næste Møde. Anders P. Knudsen søgte ligesaa, bevilgedes 1 Kr. pr Dag. Søren Mortensen, Hovborg søgte og bevilgedes 1,50 Kr. pr. dag. Ligeledes søgte Niels P. Jensen og bevilgedes 1,50 Kr. pr. dag

Hans Hansen, Hovborg ansøgte om Tilskud til en ny Bandage der vilde koste 30 Kr.    Bevilgedes.

Samme beder om Forhøjelse af Aldersrenten. Bevilgedes Tilskud til Brændsel 8 Kr.

Til Hovboprg Plantage under Adr. Poul Andersen, Hovborg rettes Henvendelse med Anmodning om at de fortrinsvis gør Brug af herv. Kommunes Arbejdere.

Man tilskriver Chaufførerne om ikke de kunde give samme Rabat som Lægerne 10%. Samtlige Chauffører i Kommunen.

Johannes Nielsen

Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 268

 

Ar 1932 10. Aug. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde paa Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Finansministeriet havde fremsendt i Anledning af Krisehjælp til Lajndbrugere en Opgørelse med Rettelse for en Dels vedkommende.

Resultatet derefter bliver at man skal have pr Kv. 13847,88 Kr. det er 93,50 Kr. mindre end man herfra har opgjort det berettigede Beløb til. Man er til Sinds at fastholde Opgørelsen herfra, men venter med Protest indtil Krisehjælpen er udbetalt.

2. Invalideforsikringsraadet meddeler at have modtaget Oplysningskema fra Hans Chr. Fyhnbo.

3. Samme meddeler at Thora Brink, Vittrup ansøger om Invaliderente.                     Til Efterretning.

4. Ribe Amtsstue har under 15/7 d. Aar meddelt at Ministeriet ikke vil give Bud paa Johs. P. Madsens Ejendom i Lindknud.                                                                                     Til Efterretning.

Finansministeriet meddeler under 2/8 at man herfra i Henhold til Grundforbedringslaanets Tab paa foran nævnte Ejendom som vores Part maa Indsende til Ribe Amtsstue 449,56 Kr.  Til Efterretning.

Side 269

5. Justitsministeriet har fremsendt Cirkulære af 11/6 d. Aar angaaende Udtagelse af Brandmandskab

                                                                                           Man undersøger den kommunale Vedtægt.

6. Ministeriet for Offentlige Arbejder har fremsendt Cirkulære af 1/7 angaaende Mærkesten ved Vejsving eller Hvidtning af Træer.                                                                              Til Efterretning.

7. Cirkulære af 8/7 angaaende Krisehjælp til Landbrugere.                                                   –

8. Andreas Nikolajsen, Hovborg ansøger om Henstand med Renter og Afdrag af sit Statslaan.

                                  Bevilgedes Henstand for Aaret 1931 og maa betale det derudover skyldige.

9. Ribe Amtsstue anmoder om Oplysning om Betalingsevnen hos:

Thomas Conrad Thomsen, Lindknud kr. 58,52, Kan næppe betale.

Susanne Mikkelsen, Vittrup 14,28 Kr. Kan betale.

Andreas Nikolajsen, Hovborg 43,68 Kr. Kan ikke betale.

Ernst Søgaard, Assersbøl 28,84 Kr. Kan ikke betale.

10. Fra Ribe Stiftamt forelaa herfra fremsendte Sag angaaende Dagmar Nielsen, Vittrup hvori man udbad sig Konstatering af Sygdoms Art for hvilken nævnte Dagmar Nielsen havde været indlagt paa St. Joseph Hospital idet man ikke forinden kunde se under hvilken § i Fattigloven de derved fremkomne Udgifter skulde henføres.

Efter at Amtet har foranlediget

Side 270

Regningen fra St. Joseph Hospital nedsat fra 5 til 5,50 Kr. pr. Dag har Amtet udtalt at Beløbet skal henføres under Fattiglovens § 62. Man har derefter betalt Regningen 310,30 Kr. som man forventer at faa refunderet Amtsreparationsfonden. Man maa sætte et Spørgsmaalstegn ved nærværende Indføring idet Skrivelsen ikke for sikkert kan tydes.

11. Læge Møller, Brørup har fremsendt Regning for Niels Mathinus Nielsen, Lindknud 50,40 Kr. og Søren Nielsen, Vittrup 4,50 Kr. samt for Sygekassemedlemmer 159,75 Kr.     Til Efterretning.

12. Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 129,60 Kr.                               –

13 Læge Teglhus Jensen, Brørup for Ostehandler Nielsen, Vittrup 181,50, For Poul Nielsen 21,00, for Hans P. Pedersen, Hyldelund og for Sygekassemedlemmer i alt 307,35 Kr.     Til Efterretning.

14. Ribe Stiftamt meddeler under 15/7 at Jens Chr. Nielsen, Holsted ikke er berettiget til at opppebære Aldersrente.                                                                                             Til Efterretning.

15. Sogneraadet i Brande meddeler at Chr. Christensen er indlagt paa Alderdomshjemmet og forbeholder sig lovmæssig Refusion.                                                                         Til Efterretning.

Side 271.

16. Andreas Jepsen, Lindknud beder om Tilskud til Aldersrenten paa Grund af Sygdom.

                                                            Man vedtog at give ham et Tilskud stor 10 Kr. pr. Maaned.

17. Politikontoret i Holsted beder om Alimentationsbidrag for Maurits P. Jensen. 48 Kr.

18. Samme for Skomager J.P. Bonde, Lindknud 84 Kr.                                             Til Efterretning.

19. Kolding Byraads Udvalg for Hjælp til Arbejdsløse beder om Oplysning om Refusion for Emil Th. Møller Hansen, Kolding.

20. Kuranstalten ved Hald Regning for Hans Chr. Fyhnbo 60,50 + Kørsel 15 Kr.    Til Efterretning.

21. Politimeasteren i Toftlund beder om Alimentation for Johan Chr. Damkjær 108 Kr.          –

22. Københavns Magistrat har under 14/7 anerkendt Slagtersvend Aage Hansen f. 12/4 1908  –

23. Thora Brink, Vittrup ansøger om Forskud paa Invaliderenten.

                                             Bevilgedes som Forskud pr. Maaned 40 Kr. Meddeles Hjælpekassen.

24. Søren Mortensen, Hovborg og N.P. Jensen har mødt hos Formanden og klaget over den tildelte Arbejdsløshedsunderstøttelse.

Side 272.

Man ansatte følgende Skala for Understøttelse til Arbejdsløse:

Familieforsørgere Betalende Medlemmer til Arbejdsløshedkassen

pr. Dag 2 Kr. med 2 Børn og derover, 1,75 Kr. pr. Dag under 2 Børn

Ikke Medlemmer 1,75 Kr pr Dag med 2 Børn og derover, 1,50 Kr under 2 Børn.

Alle Udgifter afvises indtil 1. Nov.

25. Karen Hedager Jensen, Baldersbæk klager over Skatteansættelsen. Ansat til 800 Kr. Nedsættes til 600 Kr.

26. Angaaende Vinterlærer og Lærerindeembederne vedtog man at lade begge Embeder opslaa.

27. Hans Nissen Hansen, Vejle mødte og ansøgte om Hjælp til Betaling af Huslejen samt 10 Kr. til Indløsning af et sæt Tøj som er paa Laanekontoret.                                                 Bevilgedes 15 Kr.

28. Man vedtog at opgøre hvor meget vi igennem Tiden har betalt for meget til St. Joseph Hospital idet det nu er opplyst at Taksten er 4,50 Kr. pr. Dag og Regningen er betalt med 5 Kr.

Man undersøger videre Sagen med Dagmar Nielsen, Vittrup idet man ikke formoder at Udgiften skal afholdes efter Fattiglovens § 61.

Side 273

29. Man vedtog at Formanden indsender til Vejinspektøren til Levering til Amtet ca. 500 Meter til ca. 9 Kr. pr. Meter paa Pladsen her hjemme.

30. Magnus Hansen, Hovborg beder om Arbejde i Stedet for Krisehjælp. Man kan ikke tildele ham Arbejde frem for andre. Samtidig spørger han om Anbefaling til at drive Afholdscafe´.

Man er ikke til Sinds at anbefale en saadan Ansøgning.

31. Knud Brink der er født 13/5 1918 er ikke udmeldt af Skolen idet der ikke er ansøgt derom.

Man tilskriver Faderen at han saavidt Sagen skal ordnes paa lempelig Maade snarest maa henvende sig til Skolekommissionen og faa Drengen udskrevet .

32. Svend H. Knudsen, Hovborg har under 15/7 ansøgt om Sengested, Sengetøj og Tøj til en Dreng som er syg.                                                                                     Er bevilget nævnte Dato.

33. Andreas Jepsen ansøger om en Udtalelse ang. Udstykning af sin Ejendom saaledes at den søndre Mark samt Engen kommer fra og han da beholder nuværende Bygninger med Arealet til Nord.                                                                                 Sogneraadet er ikke til Sinds at anbefale.

 

Johs. Nielsen

P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *