1929 – 14/12 1932 – 1e

5. Lindknud Sogneraads Protokol fra 2. Jan. 1931

Side 115

Fredag d. 2.Jan. 1931 afholdt Lindknud Sogneraad Indstilling af Lærerinde til Klelund Skole. Indbudt til Deltagelse i Indstillingen var Skolekommissionen og Lærerne Thomsen og Skovbjerg.

Der forelaa 9 Ansøgninger af Forskolelærerinder samt 16 Kommunelærerinder. Man vedtog som hidindtil at henholde sig til Forskolelærerinderne.

No. 1. Mary Skovsende, Ruerne pr. Ebberup. No. 2. Katrine Knudsen, Smidstrup Forskole pr Gadbjerg og No. 3. Jenny Pedersen, Voldby Forskole pr. Voldby.

Det vedtoges at antage No. 1. som Vikar fra 1.Jan at regne.

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, P. Jensen Hermansen, Jes Schmidt, H.M. Petersen

 

Side 116

Aar 1931  holdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro d. 14. Januar.

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser

Født 13/10 1930 Søn af Foderm. Jørgen Anton Kristensen og Hustru Mary Rasmussen. Barnets Navn Villy Kristensen, Lindknud

Født 14/10 1930 Søn af Skovarbejder Anders Mikkelsen Østergaard og Hustru Else Frederikke Jensen, Klelund. Barnets Navn Thomas Christian Jensen Østergaard.

Født 15/10 1930 Søn af Boelsm. Aksel Marius Marinus Christoffersen, Assersbøl. Barnets Navn Vagn Christoffersen.

Født 15/11 1930 Søn af Boelsm. Boe Schmidt og Hustru Nanna Karoline Runge, Lindknud. Barnets Navn Erling Runge Schmidt.

Født d 27/11 1930 Søn af Gdr. Andreas Marius Jensen og Hustru Hansine Marie Nielsen, Klelund. Barnets Navn Ejler Herluf Jensen.

Født d. 22/10 1930 datter af Husm. Ludvig Vagn Aggerholm Christensen og Hustru Anna Petronelle Nielsen, Assersbøl. Barnets Navn Valborg Augusta Christensen.

Side 117

Født d 23/11 1930 Datter af Repræsentant Carl Alfred Petersen og Hustru Jenny Jensine Hansen, Lindknud.

Fødtd  9/12 1930 Søn af Sognepræst Viggo Hansen og Hustru Valborg Johannesen. Barnets Navn Søren Hansen.

Født d. 20/12 1930 Søn af Husm. Viktor Hartmann Ehmsen og Hustru Anne Marie Nielsen, Assersbøl. Barnets Navn Vagn Leif Ehmsen.

Født d. 13/5 1930 datter af Husm. Anders Kristiansen og Hustru Johanne Katrine Bonde, Risbøl. Barnets Navn Rosa Otilie Krisiansen. Indført i Heinsvig d 19/12 1930.

2. til Brørup Sygehus er udstedt Kautionsbevis for Indlæggelse af Mads Chr. Nielsen(Spillemand) d. 13/1 1931

3. Provst Mouridsen har inden 8/1 1931 meddelt Kaldelse af Karl Andreas Kristiansen til Okslund Skole fra 1. Jan. 1931 at regne. Ligesaa Kaldelse af Lærerinde Mary Skovsende til Klelund Skole fra samme Tid at regne.

Lindknud Sogneraad vedtog at udtale til Skoledirektionen samt den Kaldede ikke at kunde antage hende idet hun ved skriftlig Meddelelse har udtalt først at kunde tiltræde Pladsen d 1/3 1931.

Side 118

4. Ribe Stiftamt meddeler at man i henhold til Lov No. 85 er tilstaaet Kr. 561.  Beløbet er modtaget.

5. Folkeregisterføreren i Hejnsvig udbeder sig Oplysning pr. Brev for den del som hører under Hovborg Kirkedistrikt, hvad angaar Fødsler lader Formanden Meddelelser tilgaa.

6. Svend Østergaard Nielsen søger om et Grundforbedringslaan stor 125 Kr. til Dræning af den til Matr. No 7 en hørende Parcel med Panteret næst efter Gæld til Husmandskreditf. 4000 Kr. og 1000 Kr. til Søren S. Hansen, Bække. Sogneraadet anbefaler Andragendet saafremt Laanet kan indføres efter Kreditf. Laanet paa de 4000 Kr.

7. Landbrugsministeriet meddeler at det fornødne for Udbetaling af Laanet til Chr. Buhl er til Stede og Beløbet vil snarest blive tilstillet Lindknud Sogneraad.                                        Til Efterretning.

8. Forsørgelsesattest er udstedt 5/1 1931 til Olaf Svendsen Olesen født i Klelund.              –

9. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Matr. No. 3a Debel til Hans Andersen Matr. No. 3bs. Samme for Matr. No. 1m Okslund Niels Chr. P. Vase.                                Til Efterretning.

Side 119

10. Ribe Stiftamt meddeler at have stadfæstet Valg af Snefogeder samt godkendt indsendte Forslag af Betaling for Snekastning.                                                                                         Til Efterretning.

11. Samme meddeler at der i Henhold til § 13 i Lov No. 101 af 29/4 1913 er anvist Kommunen et yderligere Tilskud af 27 Kr. Beløbet er modtaget.                                                       Til Efterretning.

12. Samme meddeler at Normalbidraget til Børn udenfor Ægteskab er fastsat uforandret fra 1/7 1931 til 30/6 1932.                                                                                                        Til Efterretning.

13. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 3/12 1930 angaaende Fradrag af fast Ejendom og Ligning paa Formue og Lejlighed.                                                                                             Til Efterretning.

14. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 8/12 1930 om Indberetning til Geodætisk Institut.                                                                                                                          Til Efterretning.

15. Fra Landkommunernes Ulykkesforsikring forelaa Police til Underskrift efter Anmodning efter sidste Vedtagelse. Nævnte gælder kuns Ansvarsf. Hvilket er tegnet i Mejeriernes.

16. Invalideforsikringf. Meddeler at Husmoder Emilie Nielsen, Vittrup ikke kan tilstaaes Invaliderente.                                                                                                               Til Efterretning. 

Side 120

17. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at kommunens Skyld pr1. Jan 1931 er 7622,97 Kr.   –

18. Regninger. Fra Mortensen, Holsted for Kirsten Jensen 23,50 Kr.

      Kørselsregning for Sygekassemedlemmer 158 kr.

19. Samme fra Henriksen, Vorbasse 84,50 Kr.                                                           Til Efterretning. 

20. Sygehuset i Grindsted for Mads Chr. Nielsen 200 Kr.                                                     –

21. Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr.                                         –

22. Lorentsen, Brørup for Rasmus Hansen 61,35 Kr. Samme 87,50 Kr.

      Samme for Hans P. Pedersen 165,74 Kr.                                                                          –

23. Fra Møller P. Nielsen Jordemoderkørsel for Ludvig Christensen, Assersbøl 5 Kr.

      Samme til Aksel Christoffersen, Assersbøl 5 Kr.                                                              –

Side 121

24. Fra L.H. R. Jensen, Holsted Kørsel Andr. Jepsen til Odense 25 Kr.                                 –

25. Gesten Apotek for N.P. Pedersen 18,95 Kr.                                                                      –

26. Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 217,50 Kr.                                                   –

27. Brejning for Frode Andersen 125 Kr. Samme for Hans Jørgensen 125 Kr.                     –

28. Brørup Boghandel til Vittrup Skole 16,75 Kr. Samme for Okslund 30,35 Kr.                –

29. Lund, Brørup for Mads Chr. Nielsen 84,65 Kr.                                                                –

30. Brørup Isenkram for Sprøjte 78,50 Kr.                                                                             –

31. Lauridsens Kulforretning Regning af 20/12 1930 36,82 Kr., 3/1 1931 24 Kr.                 –

32. Husmd. Kresten Bertelsen, Vittrup ansøger om Aldersrente født d. 22/11 1864 i Harte, Skema forelaa.                                                             Ansat fra 1. jan 1931 at regne til 28,25 pr. Maaned.

Side 122.

33. Aldersrenteudvalget i Odense meddeler at have tilstaaet Brændselshjælp Kr. 15 til Fodermester Laurits Klausen Petersen og Hustru.                                                                           Til efterretning.

34. Sygekasseudvalget i Vejle meddeler at M.N.Hansen staar i restance med Kr. 19.         –

35. Til Sogneraadet henstilles fra en Del Beboere i Hyldelund at Vejen fra hyldelund til Vej No. 1 Istandsættes senest førstkommende Foraar.

Det vedtoges at forbyde den store Mergelbil at køre med Læs paa nævnte Vej.

36. Fattigsager. Fra Politikontoret i Holsted Anmodning om Alimentationsbidrag for Knud Sørensen Kr. 72.                                                                                                           Til efterretning.

37. Politimesteren i Varde meddeler at Fattighjælp er ydet Alfred P. Eriksen Trøjborg.      –

38. Politimesteren i Vejle for N.A. Hansen 102 Kr.                                                               –

39. Samme for Marinus Buhl Kr. 40.                                                                                      –

40. Magistraten meddeler at Fattighjælp er ydet Aksel Pedersen, Assersbølgaard 10/12      –

Side 123.

41. Løgumkloster Landsogn Sygehusregning for  Marie Nikolajsen, Draved  Kr. 9.            –

42. Forsømmelseslister forelaa.                                                         Formanden paafører evt Mulkter.

43.Plejehjemsforeningen beder om Tilskud (Ribe Amt)                        Bevilgedes 20 Kr.

44. Møltrup Optagelseshjem ligesaa.                                                       Henlagdes.

45. Jakob Kristensen, Kvæshusgade, København udbeder sig et Skatteskema idet han har opholdt sig paa Assersbølgaard i Vinteren 1929. Har ikke staaet i Folkeregistret i herv. Kommune.

46. Kommunens Overslag var til 2. Behandling. Det vedtoges at udskrive 75,000 Kr. i Skat i Aaret 1931/32, som fordeles med 275 paa fast Ejendom og de 3/5 paa Formue og Lejlighed.

Side 124.

47. Anders Linnet anmoder om at maatte bebo Skolen i Okslund idet han med Familie paa Grund af Brand er uden Lejlighed.

                                  Sogneraadet har intet at erindre idet Læreren har Rettighed over Lejligheden.

48. Anton Nielsen, Vittrup tilbyder 2 Favn Sten til Salg.                                       Antoges.

49. Lars P. Pedersen, Hyldelund anmoder om Brændsel da de intet har.

                                                                       Jes Schmidt sørger for at Fam. faar et Læs Tørv.

50. Aksel Pedersen, Lindknud fremsender Andragende om Anbefaling af en fra Matr. 2a indkøbt Parcel ca. 14 Tdr. Land. Pris 4650 Kr. Parcellen skulde indlægges under Andragerens Ejendom.

                                                                                Sogneraadet forstaar ikke Sagens Sammenhæng.

51. Tømrer Sørensen fremsendte Liste over Restancer til Sygekassen pr.1 Jan. 1931.

                                 Niels Jensen meddeles at Kommunen kuns bt. de 3 Kr., Anders Andersen én.

52. H.N. Hansen, Vejle mødte og bad om Betaling af Fagforeningskontingent for Dec. 1930 og Jan. 1931. Husleje for 3.maaneder a´12 Kr. samt til Indløsning fra Laanekontoret et Sæt Tøj 15 Kr.         

                                                                                                                             Bevilges 40 Kr.

Side 125.

53. I Anledning af en truffen Afgørelse i Sogneraadstidende der gaar ud paa at Fnatpatienter indlægges under samme Vikaar som andre Sygdomme. I den Anledning forsøger Formanden at faa godtgjort udlagt for Regning for Laurids Laugesen Kr. 30 og Torsten Torstensen ?.

54. Fradrag i Ejendomsskylden fastsættes som ved 1. Behandling 3000 Kr.

55. Lærer Skovbjerg mødte og meddelte at Kakkelovnen i Stuen var itu.       

                                                        Bevilges en ny Kakkelovn som Hans Chr. Hansen foranstalter.

56. Ivar Nielsen anmoder om at faa en Hammer udleveret af Kommunen.

                                                                       Kommunen anskaffer en Hammer som han kan laane.

57. Formanden meddeler Skads Sogneraad at man maa forlange fuld Refusion for Understøttelse til Hans P. Pedersen, Hyldelund.

58. Alfred Juhl, Vittrup anmoder om at blive fritaget for den personlige Skat som tilfaldt Broderen Otto. Det vedtoges at dele Indk. og respektere Delingen fra 1. Okt. idet Otto først har taget Flyttebevis i Juli Kv.

Side 126.

59. Regninger fra Holsted Trælasthandel Kr. 8,40                                                   Til efterretning.

60. Købmand Thomsen, Hovborg Kr. 21,90                                                                        –

61. Kørselsregning Georg Thomsen, Lindknud. For Morten Pedersens Pige 5 Kr., For Samme 5 Kr., for Ludvig Christensen 5 Kr., for Viggo Mogensen 21 Kr., Anton Hansen og P. Pedersen 5 Kr., For Jens P. Pedersen 15 Kr.(undersøges om Sygekassen er anerkendt), for Hans K. Jensen 5 Kr.

Skatteansættelser:

Fra 1. Okt. Simon Fisker adr. Brovnbjerg                                 1000  – 800

  –       –      Viggo Sørensen adr. Niels Jørgensen, Klelund          800    500

Fra 1. Jan.  Johanne Brandt, adr Mejeriet                                     800    500

  –       –      Hans J. Pedersen adr. Chr. Pedersen, Vittrup           1000    800

  –       –      Ernst Emil Nielsen, Barber, Hovborg                         800    500

  –       –      Henry Knudsen, Okslund                                            400    200

  –       –      Gudrun Johannesen Præstegaard                                 800    500

  –       –      Chr. Bruun, Vittrup                                                    1200    1200

Side 127

Valborg Pedersen, adr. E. ravn                                                      800     500

Jakob Nielsen, adr. Søren Nielsen                                                1000    800

Anders Faurby   –    Chr. Lund                                                      1000    800

Carl Madsen      –     Niels Kruse                                                   1000    800

Kamille Hansen  –   Vester pr Thyregod                                         800     500

Arne Sørensen, Baagø, Assersbøl                                                   600     400

Robert Andersen                                                                               800     400

Martine Jensen, adr. Jens Carl Jensen                                              800     500

Hans Nielsen, Østerbygaard                                                            1000     800

Anders P. Pedersen adr. Chr. M. Pedersen                                       600      400

Kirstine Christensen adr. karl Hermansen                                        800      500

Chr. Christiansen, Lindknud                                                            1000     800

Mathias Søgaard Kidholm                                                                 800      500

Rasmus Jensen Hansen adr. Hans Gregersens Enke                      1000     800

Sofus Nielsen, Vittrupgaard                                                            1000     800

Astrid Nielsen, Lindknud Brugs                                                       600      400

Otto Mikkelsen, Vittrup                                                                   1000     800

Magnus Madsen, Kontrol                                                                 1000     800

Ditlef Holk Pedersen, Okslund                                                          900      600

Svend Andersen, Gilbjerg                                                                 1000     800

Johanne Thøgersen, Hovborg                                                              800     500

Andreas Heich                                                                                     800      500

Anders Chr. Hansen, Hovborg                                                           1000      800

 Hans Sigvald Pedersen  –                                                                   1000     800

Niels Garder, Klelund, Hovborg                                                         1000     800

Ejner Kristensen ved samme                                                                600      400

Amalie Knudsen, Hovborg Kro                                                            600      400

Ingeborg Thomsen, Østerbygaard                                                         800      500

Hans Vejleby, Lindknud Kro                                                                900       600

Georg Damgaard adr. Johs P. Madsen                                                   600       400

Ole Hansen, Hovborg                                                                            1000      800

Anna Therp, Vittrup                                                                                800       500

Albine Pedersen, Klelund                                                                        600      400

Herman Koed Pedersen, Assersbølgaard                                               1000      800

Lærer Christiansen, Okslund                                                                  1000      800

Side 128.

Alfred Chr. Pedersen, Hovborg                                                              1400      1400

Maren Veldt, Klelund                                                                               400        200

Peder Nielsen, Bager fra 1 Juli                                                               1000       800

Lars Søren Mortensen                                                                               600       400

Anna Katrine Pedersen, Vittrup                                                                600       400

Frederik Flintholm adr.Tornum                                                              1000        800

 Amalie Sørensen, Vittrup                                                                        400         200

Thora Madsen          –                                                                                800         500

 Niels Chr. Jessen     –                                                                              1800      8 Børn

Lene Højen, Lindknud                                                                               200         200

Niels P. Hansen, Klelund                                                                         1000        800

Jørgen Jepsen, Lindknud                                                                            600        400

Clara Horn            –                                                                                     800        500

Morten S. Christensen, Hovborg                                                              1000        800

 

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, Peder Christensen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt. Hans Kr. Hansen, H.M.Pedersen.

 

Aar 1931 d. 11 Feb. afholdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser.   

   Født d. 20/1 1931 Søn af Gdr. Holger Lundgaard og Hustru Sidsel Katrine Pedersen Boe.

     –     –   7/1 1931 Datter af Gdr. Ejnar Bæk og Hustru Ane Laurine Mousing. Barnet Navn Kaja  

                               Petrea Mousing Bæk.

     –     –   19/1 1931 Datter af Husm. Iver Martin Nielsen og Hustru Emilie Bonde.

     –     –    28/1 1931  Datter af Gdr. Niels Nielsen Garder, og Hustru Maren Petrea Christensen.

2. Fra Vejinspektøren forelaa Skema til Udfyldning angaaende Tromling i 1931. 200 m. Stenslag, 100 m. harpet Grus. Tromlingen ønskes først i Juli Maaned.

3. Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forlaa Anmodning om Anbefaling af ny Udstykning af Matr. No. 1a, Hovborg Poul Nikolajsen.                                                                 Anbefales.

4. Poul Nikolajsen fremsender samtidig Anmodning om Anbefaling af at nævntei Udstykningen Parceller maa udgaa i Pantet for det gennem herv. Kommune i sin Tid indhentet Grundforbedringslaan. Henlagdes til Oplysninger færdiggør om Pantene i Ejendom matr. 1a.

5. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 26/1 1931 angaaende Køb af Vejmateriale gennem danske Industrier.                                                                                          Til Efterretning.

6. fra samme af 15/1 1931 angaaende Sikring af Vejkryds med evt hvidtning af Vejtræer.   – 

Side 130.

7. Vejle Amtsstue udbeder sig Oplysninger om økonomiske Forhold hos Laust Hansen, Okslund.

                                                                                                                  Kan næppe betale.

8. S.N. Pedersen, Assersbøl ansøger Tilbagerykning af Hedelaan stor 500 Kr. for et Kreditforeningslaan stor 16000 Kr. Formanden har paa Sogneraadets Vegne anmodet Amtet om nævnte Tilladelse.                                                                                         Til Efterretning.

9. Skoledirektionen har under 24/1 1931 meddelt Kaldelse af Lærerinde Frk. Katrine Knudsen ved Klelund Skole fra 1 Jan. d.Aar at regne.                                                            Til Efterretning.

10. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 22/1 1931 angaaende Forskolelærerindens Undervisning af Børn over 10 Aar samt Undervisningsarbejdets fortræffeligst Fordeling blandt Lærerkræfter.                                                                                                      Til Efterretning.

11. Regninger. Lauritsens Kulforretning af 4/2 1931 Kr. 24.                                         –

12. Fra Møller S. Mikkelsen Kørselsregning for Sygekassemedlemmer. 57 Kr.           –

13. Læge Teglhus, Brørup for Samme 217 Kr.                                                               –

Side 131

14. Fra Holger Henriksen ligesaa Kr. 48

15. Olaf Barfod Kr. 18,60                                                                                                –

16. Snedker Askov Ligkiste til Maler Bondes Hustru 76,50, Dødsattest 4 Kr.               –

17. Boghandler Kirk, Holsted Lindknud Skole 179,80, Assersbøl 2,80 Kr.

    Houborg Skole 76,07 Kr.                                                                                              –

18. Flensborg Lager, Holsted til L.P. Pedersen Varer 37,97 Kr.                                      –

19. Karl Hermansen, Hovborg ønsker om sin personlige Skats Udregning for 1930/31 idet han mener at han er ansat efter Selvangivelse  Kr. 1300 og maa da fejlagtig og ulovlig udregnet naar det har vist sig at nævnte Skat andrager 185 Kr.

Formanden har svaret at han er ansat til en Indkomst af 2500 Kr. hvilket er udgaaet Meddelelse om d. 1/3 1930. Nævnte Hermansen meddeler nu uden Dato Angivelse i sit Brev at han aldrig har faaet omtalte Meddelelse.

Forbliver ved det svar Formanden har givet.

20. Andreas Nikolajsen beder om Henstand med sin Skyld af Statslaanet til Kommunen.

Fik Henstand til midt i Marts, men det paalagdes ham at Overholdelse er unødvendigt.

Side 132

21. Udvalget for Fattigvæsenet i Esbjerg meddeler under 1371 1931 at vilde erholde opholdskommunen Udgifter ved Sygehusophold af Kirsten Jensen født Jepsen.

22. Forsørgelsesattest er udstedt 572 1931 til Morten Kristian Marinus Jensen født i Hovborg d. 30/1 1898. Oluf Kristensen Jensen Forsørgelsesattest d. 7/2 1931.                       Til Efterretning.

23. Fattigsager. Fra Politimesteren i Nykøbing Mors Alimentationsafkrævning for Ernst Th. Møller Hansen Kr. 78. Skal betale da han i modsat Fald maa afsone.

24. Fra Haderslev for Johan Chr. Damkjær Kr. 108.                                         Skal betale.

25. Politimesteren meddeler under 23/1 1931 at Iver Martin Nielsen, Vittrup har faaet fattighjælp med Forsørgelseskommunen. Betaling af Alimentationsbidrag.                              Til Efterretning.

26. Hans N. Hansen, Vejle mødte personlig og bad om Understøttelse idet han ikke kunde leve.

                                                                                                                        Bevilgedes 35 Kr.

27. Ane Marie Nielsen, Holsted mødte og bad om Forlængelse af den ugentlige Understøttelse som er 15 Kr.                                                                                             Henvistes til Holsted Sogneraad.

Side 133.

28. Iver Martin Nielsen, Vittrup mødte og bad om Understøttelse.        Bevilgedes pr. Uge Varer i Brugsen for 10 Kr. derudover Tøj indkøbt straks i alt 82,95 Kr.

29. Marie Hansen oplyser at Hans P. Pedersens Hustru skal have et Barn og mangler i den Anledning Lærred til Lagen samt Tvistlærred.                                                           Til Efterretning.

30. Som Brandfoged for Vittrup og Okslund i stedet for Chr. Christensen som er flyttet til Lindknud valgtes Holger Lundgaard, Pedersminde, Okslund.

31.Georg Thomsen for Lægekørsel 97 Kr.

32. Møller P. Nielsen og Murer Jens L. Christensen mødte og fremførte Anmodning fra Borgerforeningen i Lindknud om Tjæring af Vejbane i fuld Bredde gennem Lindknud By samtidig med Grundforbedring. Under Hensyn til at Tidspunktet er for fremskredent til Indhentning af Tilbud af Vejfonden vedtoges at udskyde Grundforbedringen gennem Byen i et Aar og da forsøge Overenskomst med Borgerf. om evt. Tilskud idet Vejbanen skulde udvides fra Rendesten til Rendesten.

Side 134.

Andragende fra Aksel Pedersen, Lindknud om Supplering af sin Ejendom med en Parcel fra Johs. P. Madsens Ejendom overlodes til Formanden at svare: 1. Arealet egner sig for Ejendommen? 2.Ansøgeren er ikke vel egnet som Bruger.

Sogneraadet i Vejen meddelte at have tildelt Morten Mortensen en ugentlig Fattigunderstøttelse af 12 Kr. i Forbindelse med den tidligere ydede Huslejehjælp.

Hedebruget bad om Tilskud.                                                                       Bevilgedes 15 Kr.

Fra Jens Sørensen, Holsted Regning paa en Brandsprøjte 76,50 Kr.

Skatteligningen paabegyndes Lørdag d. 28. ds. Kl. 9 Formiddag.

 

Johannes Nielsen

H.M.Pedersen, Peder Christensen,, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen  

 

Side 135

Onsdag d. 11.Marts afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro.

1. Fra Pastor Hansen forelaa Fødselsanmeldelser.

    Født 20/1 Søn af Holger Lundgaard og Hustru Sidsel Katrine Pedersen. Navn Erik Lundgaard

       –    1/2   Søn af Peder Jensen, Hovborg og Hustru Maren E. Kirstine Fogtmann. Navn Erik J.

       –   11/2 Søn af Møller Jens Kr. Jakobsen og Hustru Bothilde K. Burchal. Navn Villy Jakobsen.

       –   17/2 Søn af Karl Ingvard Jakobsen, Klelund og Hustru Marie Nielsine Nielsen. Navn  

                    Kristian Alfred og Tvilling Jens Peder Jakobsen.

       –   28/1 Datter af Niels Nielsen Garder og Hustru Maren Petrea Christensen. Navn Marie

                    Mogensen Garder.

       –   27/2 Datter af Andreas M. Hansen, Hovborg og Hustru Dagny Marie Jørgensen Hansen.

2. Ribe Stiftamt anmodede om Indberetning om Antal og Størrelse af den gennem herv. Kommune oprettede Grundforbedringslaan. Formanden har svaret. Chr. Heich 700 Kr., Poul Nikolajsen 1600 Kr., Niels Chr. P. Vase 1250 Kr., jens Carl Jensen 1500 Kr., Johannes P. Madsen 1000 Kr.

Side 136

3. Ribe Stiftamt anmoder om Indberetning om Antal verseret under Forligskommisionen.

4. Fra Samme Cirkulære angaaende Dispensation i Bygningsloven.                 Til Efterretning.

5. Samme udbeder sig Indberetning om Vejudgifter i 1929/30 m. m. for Udregning af Motorafgiften.                                                                                                                    –

6. Præsidenten for Vestre Landsret meddeler at have valgt Gdr. Søren Steiner, Hyldelund til Formand for Udvalget som vælger Nævninge Grundlisten fra 1 Juli 1930 til 30 Juni 1931.

7. Til samme Udvalg vælger Sogneraadet 3 Mand. Valgt blev Sognefoged Peter Hermansen, Tømrer Sørensen og Johannes Nielsen.

8. Fra Ribe Stiftamt forelaa til Erklæring  Anmodning fra Poul Nikolajsen, Hovborg om Henstand til 10 Marts 1930 med Ydelse af Renter og Afdrag af Grundforbedringslaanet.

                               Da Fristen er overskredet finder Sogneraadet ingen Anledning til at udtale sig.

9. Landbrugsministeriet meddeler Udstykning af Matr. No.1m Andreas Jepsen. Til Efterretning.

Side 137.

10. Kirkeministeriet meddeler at der til Stiftsøvrigheden skal paalignes et Beløb stor 1548 Kr. for Aaret 1931/32.                                                                                                          Til Efterretning.

11. Udvalget for Aldersrente i Kolding meddeler at have tilstaaet Aldersrentenyderne i Kolding til Indkøb af Brændsel fra 15 til 25 Kr. i Vinteren 1930/31.                                         Til Efterretning.

12. Ribe Stiftamt meddeler om Fredning af Flodmuslingen i Varde Aa.                            –

13. P. Hermansen fremsendte Udpantning hos N.S. Johansen, Klelund 100,59 Kr.           –

14. Fra Beboerne i Risbøl forelaa ansøgning om Ligstilling i kirkelig Henseende med Ydelse af Kirkeskat idet der fremføres at de for Tiden betaler fuld Kirkeskat til Lindknud Kommune og dernæst 10% til Heinsvig Kommune.

Henviser til Heinsvig Sogneraad at de tager nærværende Ansøgning til Efterretning og videre Foranstaltning idet man samtidig forslaar at herv. Kommune refunderer Heinsvig Kommune deres Udlæg ved Beregning af Indkomsten til Stiftsøvrigheden og man formoder dernæst ikke at Heinsvig Kommune har berettiget Krav paa Kirkeskat ved Risbøl Beboerne.

Side 138.

15. direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Begæring om Invaliderente er indgaaet fra Anton Nielsen, Vittrup.

16. Regninger. Fra Lauritsens Kulforretning i Esbjerg 12 Kr.                                  Til Efterretning.

17. Politimesteren i Ribe fremsendte Afkrævning af Alimentationsbidrag Mads Chr. Nielsen 240 Kr

18.          –             –  Kolding for Marius S. Buhl 48 Kr.                                           Til Efterretning.

19.          –             –      –         –   Ove Skovdal Nielsen 90 Kr.                                 Skal selv betale.

20.          –             –  Saxkøbing fremsender 782 Kr. for Charles Christensen.

21           –             –  Haderslev forelaa Afhøring af Johan Chr. Damkjær hvoraf fremgik at Alimentanten har været svagelig. Han tilbyder at betale pr. Maaned 10 Kr.        Tilbudet antoges.

Side 139

22. fra Ødis Sogneraad forelaa Anmodning om Anerkendelse for Fodermester Chr. Bonde idet hans Hustru søger Invaliderente.                                                                                         Undersøges.

23. Fra Gørding Sogneraad forelaa Nægtelse af Notering af Barn af Iver Nielsen,Vittrup idet Sogneraadet fremfører ar der ikke for os havde været Anledning til nævnte Begæring.

                                                                                                             Sagen fremsendes til Amtet.

24. Tilbud paa Rengøring af Kommunens Forsamlingshus, Skoler med Smaahuse og Kloakker.

      For Vittrup Dagmar Nielsen 200 Kr.                                                                 Antoges.

      Samme lærer Frandsen for Brændsel til privat Brug.

25. For Okslund Skole Hansine Olsen 148 Kr. Samme Oliver Thomsen 12 Kr. pr. Maaned. Samme

      Lærer Christiansen for Brændsel minus 50 Kr.                                   Oliver Thomsen antoges.

26. Lindknud Peder Germansen 450 Kr., Samme Anders Chr. Andersen 425 Kr., Samme Maren 

      Christensen 300 Kr., Peder Andersen 400 Kr.                                     Maren Christensen antoges.

Side 140.

      Hovborg Skole Metha Ibsen 300 Kr.,Salen naar Møder afholdes uden Fyring 1 Kr. pr. Gang,   

      Med Fyring 2 Kr.                                                                                               Antoges.

27. Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysninger for Beregning af Motorafgift. 1. Vejudgifter Motortilskudet medregnet i 1929/30 11,397 Kr. 2. Motorafgift udbetalt i 1929/30 6.397 Kr. 3. Specifiseret Opgørelse over hvorledes Motorafgiften er anvendt. 3270 Kr.

28. Hansine Olsen fremsender Ansøgning om Forlængelse af Enkebørnsunderstøttelsen til Erik og Aage. Vedtoges at yde Understøttelsen til at erholde med dette Halvaars Udgang som Børnene fylder 15 Aar.

29. Forsømmelselister forlaa. Formanden paafører evt Mulkter.

30. Søllerød Sogneraad meddeler at vilde betale resterende Sygekassekontingent 3. Kv. med Halvdelen.                                                                              Man vedtog at betale anden Halvdel.

Side 141.

31. Niels Christensens Hustru ansøger om Forhøjelse af Aldersrente som er 11,25 Kr.

                                                                            Beregnes efter 65 aarige af en Indkomst af 330 Kr.

32. Mads Chr. Nielsen fraskilte Hustru anmoder om Tøj i Anledning af Mads Chr. Nielsens Begravelse. En Kaabe til sig selv. Et Sæt Tøj til én af Drengene samt en Svitter til én af Drengene.      Bevilgedes gennem Holsted Kommune Tøjet til Drengene.

33. Valg af Formand, Næstform. og Udvalg. Genvalg over det hele.

 

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, P. Jensen Hermansen, Jes Schmidt, H.M.Petersen.

 

Det vedføjes Brændselsprisen for Lærer Christiansen ansattes pr. Maaned til 12 Kr.

Vejmandslønningerne fastsattes til gældende uforandret i et Aar. 

Side 142

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *