1926 – 29 – 1e

5. Lindknud Sogneraads protokol 12. Okt. 1927 –

 

Aar 1927 d. 12. Okt. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende Chr. Heick.

Følgende Sager behandledes:

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Sept. Md.

D. 21 Sept. født en Søn af Gmd. Jens Skovbjerg og Hustru Karen Jensen, Hovborg

D.  6.    –       –     –  Datter af Husm. Laurids Gammelgaard og Hustru Krestine N. Petersen, Vittrup

2. Agerbækvejen. Efter Indstilling af Amtsraadet Bivejudvalg i Forbindelse med Amtsvejinspektøren paalægges det Lindknud Sogneraad at faa Vejen planeret inden 1/1 1928. Til E

3. Skolehjemmet Himmelbjerggaard har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag. Henlæg.

4. Møltrup Optagelseshjem har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.           Henlægges.

Side 135.

5. Zonebrandvagten. Direktør Falk har meddelt at Hovedzone Brandvagt i Holsted med Bizone i Ribe, Bramminge og Vejen nu er til dels sikret. Der er 3 Kommuner der har stemt for Brørup som Hovedzonevagt, men der er rettet Henstilling til dem om at give Tilslutning til Holsted, Skeer dette vil Installeringen foregaa i en nær Fremtid.                                             Til Efterretning.

6. Protokoller. Borhandler Fredslund har fremsendt Regning paa 8 Brandfogedprotokoller samt 8 Brandsyns dito 96 Kr. + 320 Skorstensfejerbøger a´12 Øre = 38,40 Kr.

7. handelsbanken i Esbjerg meddeler at Lindknud Kommunes Skyld til Banken pr. 1/10 27 var Hovedskyld 15000 Kr. resterende Renter 245,14 og udbeder sig en Godkendelse af Skyldens Rigtighed snarest belejlig.                                                                                     Til Efterretning.

8. Flytning af Benzintank hos Købmand j.C. Petersen, Hovborg. Der danske Tetroliumsselskabs Benzinafdeling ansøger om Tilladelsetil at Flytte den nedlagte Benzintank ud mod Landevejen og udbeder sig Erklæring fra Sogneraadet desangaaende.                                                Anbefales.

9. Ribe Stiftamt meddeler at de takster der maa lægges til Grund for Refusion fra Statskassen ved Benyttelsen af Kommunale Forsørgelsesanstalter og disses Sygeafdelinger for et Aar fra ¼ 28 at regne maa sættes 100% højere end de d. 31/12 1914 godkendte Takster.             Til Efterretning.

10. Ole P. Simonsens Skat. Starup Sogneraad har sendt sagen angaaende

Side 136

Fordelingen af O. Simonsens Skat til Ribe Stiftamts Afgørelse idet Starup S. stiller Krav om et Skattebeløb af mindst 100 Kr. Stiftamtet har under 17/9 27 sendt Sagen hertil idet der udbedes Oplysninger om hvorvidt O. Simonsen hele Aaret har boet paa Gaarden i Hovborg og ført Husholdning der.                                                                                                    Til Efterretning.

11. Vejmandens Dagløn. Skal der foretages Ændringer i de f. T. gældende Takster for Vejmandens Dagløn.                                                                                                                Bliver uforandret.

12. Fastsættelsen af Betaling for Stenslagning for den kommende Vinter. Ansættes til 50 og 45 Kr.

13. Hvilke Arbejder kan der tænkes at lade udføre af evt. Arbejdsløse?                 Behandles senere.

14. Skal der anvises Arbejder til de unge der ikke er Familieforsørgere?              Det skal der ikke.

15. Vejsyn foretages.

16. Skal der af Sogneraadet foranstaltes foretaget Ændringer i de gældende Regler for Afslutning af Kommunens Regnskab saaledes at Regnskabet afsluttes ¼.?

17. Skal der indføres yderlig Kontrolbestemmelser overfor Regnskabsføreren?

Side 137.

18. Vejen til Nørre Vittrup. Den nye Vej fra Vej No. 20 ved den gl. Skole over Ejendommen Matr. 7d, 7t, og 7i fra 7a nordre Skel hen til nævnte Ejendom der tilhører Chr. J. Christensen har en Længde af 1200 M.

Peter Petersens Ejendom i Vittrup. Søren Storm har udtalt at han muligvis er Køber til Ejendommen.                                                               Sogneraadet kunde ønske at dette gik i Orden

19. Frikørsler. Læge Kirkebjerg har fremsendt Regning for Frikørsler for følgende. (12 navne på Folk fra Sognet er nævnt og den samlede Regning lyder paa 166 Kr.)                      Til Efterretning.

20. Læge Teglhus Jensen . Regning for Frikørsler. (7 navne er nævnt Regning paa 73 Kr.)    –

21. Harald Mortensen, Vittrup. Invalideretten har under 17/9 27 meddelt at H.M. s Erhvervsevne ikke skønnes at være nedsat til 1/3Deel eller derunder.        I.R. Nægtet.                 Til Efterretning.

Side 138.

22. Skolesager. Cirkulære af 13/9 27 hvori meddeles at Statens Tilskud til Kommunale Efterskoler for 1927/28 ar fastsat til 2,90 Kr. pr læst Time.                                                         Til Efterretning.

23. Vinterlærer og Vinterlærerindepladserne. Skoledirektionen meddeler at den hat kaldet Seminarist Jos. Peter Hansen, Søborg som Vinterlærer ved Lindknud Skole og Forskolelærerinde Magrete Kvorning som Vinterlærerinde ved Klelund Skole, hvilket meddeles Skolekommissionen.

24 Okslund Skole. Maler Andersen, Bække har sendt Regning for Maling af Udhæng ved Skolen samt Maling af en Kakkelovnsplade 30 Kr.                                                               Til Efterretning.

25 Aldersrentesager. Kirstine Sørensen, Lindknud afgik v. Døden 28/6 27. Brørup Sygehus har sendt Regning for Sygehusophold i 42 Dg. A´5 Kr.= 210 Kr.                                    Til Efterretning.

26. Søren Nielsen, Vittrup Sht. Joseph Hospital i Esbjerg har sendt Regning for Hospitalsophold i 34 Dg.a´5 Kr.=170 Kr.                                                                                                 Til Efterretning.

27. Laurids Clausen Petersen, Vejle. Aldersrenteudvalget meddeler at Petersen er bevilget A.R. pr Maaned fra 1/10 27 28,35 Kr.                                                                                      Til Efterretning

28. JKens Thomsen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa sin A.R.

Side 139

forhøjet, han erklærer at de ikke kan leve af det det nu faar.

Indtægten 300 Kr. halveres. A.R. sættes til 31,50 Kr. pr. Md. fra 1/10 27

29. Fru Petrea Marie Christensen, Okslund. Regning fra Gesten Apotek 11,05 Kr.

30  Ane Thomsen, Lindknud                             –                   –          –       25,90  –     Til Efterretning

31. Fattigsager Helga Andersen. Kvindehjælpen i Aarhus har sendt Regning for Okt. Kv. 183,50

32. Karl Johs. Hansen. Den Sjællandske Aandssvageanstalt har sendt Regning for Okt. Kv. 150 Kr

32a.Frederikke Jespersen. Holsted Apotek har sendt Regning for Medicin 16,90 Kr.

Samme. Læge Kirkebjerg har sendt Regning for Konsultation og Kørsel og Rejse 101 Kr.

   –         Regning fra Varde Sygehus for Opåhold i 41 Dg a+ 6 Kr.=  246 Kr.             Til Efterretning

32. Anna Hansen, Lindknud. Man har sendt en Ansøgning til Aandssvageanstalten v. Ribe om at faa hende anbragt i Familiepleje hos Forældrene under Anstaltens Administration og med Tilskud fra samme. Med Svaret sendtes 3 Stk. Skemaer 1. til Ansøgning fra Faderen om Optagelse. 2. Lægeerklæring der blev udfyldt af Læge Kofoed Jensen. 3. Kautionsbevis fra Kommunen for Betaling samt Erklæring om at Hjemmet kan anbefales. Endvidere ønskes valgt en Tilsynsværge for Pigen, man valgte Sognefoged Peter Nielsen.

34. Jens Sørensen Jensen har købt en Skjorte paa Brugsforeningen, modtaget 50 Øre + Befordring

Side 140

med Bil fra Bække til Vejle.                                                                                  Til Efterretning

35. Hans Nissen Hansens fraseparerede Hustru. Politikontoret i Nykøbing Mors udbeder sig Refusion for udlagt Børnebidrag til Dagmar Jensen 78 Kr.                                   Til Efterretning.

36 Hans Jørgensen. Regning fra Brejninge 150 Kr.                                                          –

37. Regning fra Brørup Apotek for Petrea Marie Chrestensen, Okslund 50,40 Kr.          –

38. Iver Jensen afdøde tilstilles Jens Petersen

39. Ane Thomsen, Lindknud                                                                     36.90  –             –

40. Fattigsager. Mads Kr. Nielsen, Vittrup 3,85 Kr. Samme fra Gesten Apotek 35 Kr.     –

41. Forskelligt. Oksebremselarvens Udryddelse. Regning fra Brørup Apotek for Hympol 83,90

42. Søren Storm Thomsen forespørger om Sogneraadet i Tilfælde af at han køber Ejendommen af P.Petersen vil gaa ind paa at lade de 800 Kr. Kommunen har til gode blive staaende med Pant i Ejendommen og i Tilfælde af at Kreditlaanet bliver udbetalt paa første Pant.

Sogneraadet gaar ind paa at lade de 800 Kr. staa med 1. Pant i Ejendommen til en Rente paa 5%  og med ½ Aars Opsigelse for begge Parter. Bliver Jorden videresolgt er Pengene Straks forfaldne til Udbetaling.

Side 141.

43. Kloak Klelund Skole. Jens P. Jensen, Holsted har lavet et Overslag over en Ledning gennem Lorentz Ravns Mark ned til Hovborg Mølle af 4 Tommers Drænrør, det hele iberegnet for en samlet Sum af 450 Kr.

Det vedtoges at lade Arbejdet udføre og henvist til det staaende Udvalg.                     

 Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Chr.Heick, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, Marius Madsen, H.M.Petersen

 

 Aar 1927 d. 9. Nov. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Alle mødt. Følgende Sager behandledes:

 

1. Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Okt. Md.

D. 24/10 født en Søn af Skomager Jens P. J. Bonde og Hustru Lovise J. Karoline Møller

–       –       –           –     – Hmd. Iver Martin Nielsen og Hustru Emilie Bonde, Vittrup

–  29/10    –           –     –  Bmd. Søren Petersen og Hustru Anne Marie K. Schmidt, Klelund

 

2. Cirkulære af 12/10 27 for Finansaaret 1927/28 er der stillet et Beløb af 350,000 Kr. til Raadighed for Kommuner hvis Udgifter til A.R. er forholdsvis store i Forhold til Udgifter til A.R. i Aaret 1922/23. Ansøgning sendes til Stiftamtet inden 15/11 27                                    Til Efterretning.

3. Cirkulære af 5/10 27 angaaende Ydelse af Hjælp af den Kommunale Hjælpekasse.      –  

Side 142.

4. Skatteraadet har fremsendt meddelelser om afsagte Kendelse i Skattesager.      Til efterretning.

5. Blindehjemmet i Vejle har fremsendt Aarsberetning og ansøger om et Bidrag.   Henlagdes.

6. K.F.U.M. Soldaterhjem i Københ. har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.Bevilges 10 Kr.

7. Kirkens Korshær har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                       Henlagdes.

8. Kvindehjælpen i Aarhus har sendt Aarsberetning og beder om Bidrag.      Tilstodes 10 Kr.

9. Folkeregistret. Olaf C. Barfod har fremsendt et Skema til Brug ved Folketælling samt en Fortegnelse over en Deel Skemaer til Brug ved Føring af Registret.

10. Fortegnelse over samtlige offentlige Vejee.Ribe Stiftamt har fremsendt Skemaer hvorpaa der opføres en Fortegnelse over samtlige Kommunens Veje med Angivelse af No., Navne, Vejens Længde samt den Kommune Vejen fortsætter i m. m.. Fortegnelsen fremlægges til Alm. Eftersyn i 4 Uger fra 1. Dec. og tilstilles Amtet 8. Jan. 1928.                         Til Efterretning.

11. Ribe Stiftamt meddeler at Amtsraadet har under Overvejelse at anskaffe en Vejtromle der stilles til Diosposition for Kommunerne til tromling af Veje. I den Anledning ønsker Amtet inden 20. Nov. meddelelse om hvor store Vejstrækninger hver Kommune ønsker behandlet.

Der søges nærmere Oplysninger.

Side 143.

12 Stiftamtet d. 27/10 27. Sognefogedforeningen har ansøgt Indenrigsministeriet om at der maa blive tilstaaet dem en Betaling af 10 Øre pr Indbygger som Vederlag for at foretage Vielser. Dette kunde ikke bevilges, men det paahviler Sogneraadene at sørge for at der anvises et passende Lokale hertil. Hvor Vielserne foregaar i Sognefogedens Hjem findes det rimelig, naar Sognefogeden anmoder derom, at der af Kommunens Kasse ydes ham en passende Vederlag.

13. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Ribe Stiftamt meddeler paa Amtsraadets Vegne Tilladelse til at Sogneraadet optager et Statslaan paa 800 Kr. til videre Udlaan til Niels Schultz, Klelund mod Pant i hans Ejendom 5x og 6e, Klelund næst efter 6000 Kr

14. Endvidere at Sogneraadet optager et Statslaan paa 500 Kr. til videre Udlaan til Peter Nielsen Petersen, Kidholm mod Pant i Ejendommen Matr. No- 4c, Assersbøl næst efter 13900 Kr.

15. Panteobligation. Sagfører K. Anger, Holsted har femsendt Panteobligation for et Statslaan paa 1500 Kr. med Pant i Ejendommen Matr. No. 4a m. f. Assersbøl tilhørende H.M. Petersen, næst efter 26300 Kr. Tinglyst d. 13/10 1927.                                                          Til Efterretning.

16. Vwejudvalget har foretaget Syn over Kommunens Veje, der forslaaes anvendt følgende Materialer i 1928. 45½ Kbf. Stenslag, 2 Kbf. Leer, 5½ Kbf. Harpet Grus 24 Kbf. Sandgrus hvor Stenslag erstattes med harpet Grus tænker man sig ca. 3 Fv. Harpet for 2 Fv. Stenslag. Regulering, Rabat og Grøftearbejde udliciteres ikke.

Side 144.

Skal alt Arbejde forbeholdes Kommunens Beboere?      Ja. Tiltraadtes.

17. Licitation over Levering af Materialer til Vejene samt Gravning og Stuvning af 100,000 Tørv afholdes i Lindknud Kro d. 28. Nov. kl. 2.

18. Fælles Fattiggaareden i Surhave. Der fremlagdes et Uddrag af Regnskabet for 1926/27. Omsætningen har været 23354,88 Kr. Ifølge Status er der en Formue paa 34025,15 Kr. Til Efterr.

19. Foreningen Danmarks Blinde har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.  Henlagdes.

 

20 Ribe Amts Plejehjemsforening har sendt Regning f. T. fra ¼ til 30/9 for:

No. 688 Carl Hansen hos Morten Holm 120 Kr minus 72 = 48 Kr.

 –     715 Ebba Viola Chrestensen                   –               –        –

 –    797  Karen Margrethe Andersen 196,80 + Læge og Medicin 7,55 = 204,35.  Til Efterrtetning

21. Snefoged i Hyldelund/Assersbøl. Ejner Ravn har sendt Ansøgning om at blive fritaget for Hvervet Pga. en Brokskade, han kan ikke taale at at gaa i Sne. Tilbyder om fornødent en Lægeerklæring.                                             Magnus Baagø indstilles i Stedet.

22. Ribe Stiftamt har pr telefon retttet en Henstilling til Sogneraadet om at indskrænke Brandkredsens Antal for det Tilfælde at der skal anskaffes Brandmateriel. Følgende vedtoges:

Side 145

1. Fordeles saaledes Hovborg, Klelund 4 Ejendomme, Okslund og den vestre Deel af Hyldelund

2. Lindknud, Debel, Assersbøl + en Deel af Hyldelund.

3. Vittrup, Okslund og Gildbjerg.

23. Frikørsler Iver Nielsen, Vittrup ansøger om Betaling for Kørsel med Jordemoder i Anledning af Barnefødsel + et Besøg senere efter Fødslen 7 Kr.                                      Til Efterretning.

24. Sygekassebidrag for Søren Mortensen forhen Assersbøl. Vejen Sogneraad udbeder sig Refusion for betalt Medlemsbidrag til Vejen Sygekasse for Søren Mortensen med ¾ af 34,40 Kr. Undersøges.

25. Bager Chr. Christensens Enke, Lindknu8d udbeder sig Refusion for Lægekørsel for Læge Møller 2 Timer a´6 Kr = 12 Kr.                                                                             Til Efterretning.

26. Jordemoderkørsel til Fr. Jepsens Hustru, Okslund Møller P. Nielsen har fremsendt Regning for Kørsel med Jordemoder 3 Gange a´4 Kr. = 12 Kr.                                                Til Efterretning.

27. Læge Lange, Grindsted har sendt Regning for Befordring til Knud Hansen, Hovborg 13,50 Kr.

28. Læge Teglhus Jensen, Brørup har sendt Regning for Befordring  til ( 8 personer hvis navne er nævnt) i alt 143 Kr.

29. Læge Kofoed Jensen, Bække har sendt Regning for Kørsel f. T. ¼ til 30/9 for følgende:

Side 146

(50 personer hvis navne er nævnt) i alt 362 Kr.                                                      Til Efterretning.

30. Børn af Enker. Johanne Hansine Olsen. Søllerød Kommune meddeler at de intet har at indvende imod at Understøttelsen for Carl Johs. Olsen vedvarer til han fylder 18 Aar.            Til Efterretning.

31. Grundforbedringslaanet til Niels P. K. Vase af Okslund er ifølge Landbrugsministeriets Skrivelse af 29/10 27

Side 147.

bevilget paa Betingelse af at Sogneraadet garanterer for ½ Deelen og at Arbejdet bliver afsluttet inden 15/5 28. Laanet er paa 1250 Kr.

32 Niels P.P. Vase, Okslund ligeledes et Grundforbedringslaan paa 550 Kr. paa samme Betingelser

Jens Karl Jensen ligeledes paa 1500 Kr.

33. Invaliderentesager. Julie Hansen, Lindknud ansøger om at fa Forskud paa I.R. forhøjet.

                                                                                  Bevilgede fra 1/12 27 40 Kr./Md

34. Rasmus Hansen, Lindknud er ifølge Skrivelse af 13/10 fra Gesten Sogneraad anerkendt forsørgelsesberretiget i Gesten K.                                                                  Til Efterretning.

35. Anders Chr. andersen, Lindknud ansøger paa sin Hustrus Vegne om Forskud paa I.R. Andrageren er d. 7/11 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus. Bevilges 100 Kr. efter Fattigloven

H.C. Jørgensen ansøger om Rejsegodtgørelse til Behandling paa Silkeborg Sanatorium. Bevilges.

36. No. 45695 Slagterlærling Hans Chr. Jørgensen. Ivalideforsikringen meddeler at nævnte Ansøgning om Renten er modtaget 24/10 27.                                                  Til Efterretning.

37. Metha Ibsen, Klelund, Invalideretten meddeler at Renten for Metha Ibsen var holdt tilbage fra 1/8 27, men at Sagen nu atter verserer for Retten. I den Anledning udbeder Raadet sig en Udtalelse fra Sogneraadet angaaende hendes Arbejdsevne, Helbredstilstand, økonomiske Forhold m. m.

                                                                                                                         Der søges Oplysninger.

Side 148

38. No. 37645 HusmoderGjertrud Sofie Hansen. Invaliderenteraadet har under 26/10 27 meddelt at paagældende er tilstaaet I.R. Hendes Arbejdsevne skønnes at være nedsat til1/3 eller derunder, men skjønnes at være forbigaaende.                                                                         Til Efterretning.

39. Cirkulære af 30/9 27 hvorved det paalægges Sogneraadet mindst 1 Gang hver 5 Aar, første Gang inden 1 Jan. 28 at udgive Beretning om samtlige Personer i Kommunen der oppebærer I.R.. Indberetningen skal være saa grundig som muligt for at det kan tjene til Vejledning for Raadet, Skemaer findes vedlagt.                          Sagen behandles en senere afholdt Sogneraads møde.

40. Aldersrentesager. Læge Kofoed Jensen, Bække har fremsendt Regning for Ane Thomsen, Lindknud paa 51,75 Kr.                                                                                       Til Efterretning.

41. Marie Christensen, Okslund paa 103,25 Kr.                                                             –

42. Søren Nielsen, Vittrup Regning paa 10 Kr.                                                         Nægtet

43. Sønnich Iversen Lund, Lindknud f. 4/1 1861 i Marstrup, Haderslev Amt har fremsendt Ansøgning om A.R. Han er Enkemand opgiver Formue af 1000 Kr., har tidligere nydt A.R. Er forsørgelsesberettiget i Føvling Kommune, er ikke Medlem af Sygekassen. Bevilgedes A.R. Fra 1/11 27 med 27,75 Kr. pr. Maaned

side 149.

44. Sønnik I Lund har grundet pa et ham overgaaet Ulykkestilfælde været indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution. Sygehuset har sendt Regning paa 60 Kr. Til Efterretning.

45. Laurids Kl. Pedersen Regning fra Fattigudv. i Vejle paa 198,46 Kr.                      –

46. Ane K. Hansen               –                    –           Kolding     178,54  –                        –

47. Vilhelm Jepsen               –              Vejen Sogneraad         209,93  –                        –

48. Dorthea Maren Nielsen                              –                       297,53  –                        –

49. Jakob L. Jakobsen                                      –                       341,25  –                        –

50. Jens Kr. Nielsen                              Føvling      –                166,50  –                       

51. Johs. Adamsen                                Hejls          –                  57,75  –                         –

52. Johanne Buch                                  Skanderup  –                 90,00  –                         –

53. Daniel Petersen                               Holsted       –                 60,75  –                         –

54. Vejen Sogneraad meddeler at A.R. er tilstaaet følgende med det anførte Beløb pr. Maaned

Dorthea Maren Nielsen med 56 Kr. Vilhelm Jepsen med 45 Kr., Jakob L. Jakobsen med 45 Kr.

55. Fattigsager. Anna Hansen, Lindknud er af Aandssvageanstalten i Ribe bevilget en Plejeløn af 360 Kr., Kommunen betaler ½delen.                                                          Til Efterretning.

56. Villiam Thorvald Nielsen. Regning fra Vejstrup Sogneraad for ½ Aar paa 187,43 Kr. Til Efterr.

Side 150

57. Cigarmager Iver Jepsen, Viborg Fattigudvalg meddeler at der er tilstaaet ham fortsat Sygehjælp i Henhold til Fattiglovens § 63 med et Beløb paa 546 Kr.  Der forespørges om han anerkende forsørgelsesberettiget i Lindknud.              Afhøring følger.                                 Anerkendes.

58. Line Jepsen. Randbøl Sogneraad har sendt Regning for ½ Aar 300 Kr.          Til Efterretning.

60. Iver Iversen. Da Handbjerg Sogneraad stadig vægrer sig ved at modtage Familien til Forsørgelse eller yde fuld Refusion har man sendt Sagen til Ribe Stiftamt. Samme har videresendt Sagen til Ringkøbing Amt, der nu udbeder sig en Erkælæring i Sagen, bl.a. om han fremdeles oppebærer Offentlig Understøttelse samt en Specifikation over hvor meget han har modtaget.

Sagen tilbagesendes med de til Sagen ønskede Oplysninger. Der klages over at Handbjerg Sogneraad ikke betaler for 1926/27.

61. Margrete Sørensen. Gjeldsted Sogneraad har sendt Regning for ydet Understøttelse paa 69,25 Kr. – 1/4 = 17,21 = 51,94 Kr.                                                                       Til Efterretning.

62. Hans Nissen Hansen. Sømændenesw Forbund i Vejle har paa Hansens Vegne sendt en Opfordring til Sogneraadet om at betale resterende Bidrag til Forbundet med 31 Kr.

Undersøges om det er falsk og om der evt. kan faaes Hyre og komme i Arbejde. H.N. Hansen har sendt et privat Brev.

Side 151.

63. Mads Kr. Nielsen. Landkommunernes Ulykkesforsikring har meddelt at M.Kr. N. skal møde hos Øjenlæge Otto Gertz  Havnegade 5 i København til Undersøgelse. TYidspunktet aftales mellem de paagældende.

Understøttelsen pr. Maaned for Vinteren 30 Kr. Samme Regning fra Læge Kofoed paa 80 Kr. + 10

64. Andreas Hansen, Lindknud. Møller P. Nielsen har sendt Regning paa Briketter paa 33.75 Kr.

65. Forskelligt. Hans P. Petersen, Hyldelund har søgt om Optagelse paa et Sanatorie, man har i den Anledning udstedt Kautionsbevis for ham. Efter det oplyste er han forsørgelsesberettiget i Skads.

 

66. Tjenestepige Johanne Fallesen, Vittrup hos Marius Thomsen. Kolding Sygehus hat sendt Regning for vederlagt fri Behandling paa 5 Kr.                       Undersøges hvor hun har været. 

67. Graves Nielsen har sendt Tilbud paa at levere harpet Grus påaa Vej No. 1. Bøgeskov – Lindknud i 1928 mod en Betaling af 8,50 pr. kubikm.

68. Skolesager. Forsømmelseslisterne for Sept. og Okt. fremlagdes. Mulkterne paaføres af Formanden.

69. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa et nyt Kort over Asien samt et Hold Sangbøger.

                                                                                            Overdrages til Niels Thøgersen 

Side 152

70. Rørledning under Vej No. 27. Skovridder Christensen, Høllund Søgaard ansøger Sogneraadet om at nedlægge en Rørledning under nævnte Vej.

Sogneraadet finder ingen Anledning til at nedlægge den nævnte Ledning, men der findes ikke noget at indvende imod at Plantagen nedlægger en Rørledning mod at Plantagen holder den ved lige og sætter Vejen i forsvarlig Stand.

71. Kloak ved Klelund Skole. Dræningsmester Peter Jensen, Holsted har paataget sig at udføre det tidligere behandlede Kloakanlæg for en samlet Sum af 440 Kr.

Lorentz H. Ravn har givet sit Samtykke til at Kloakledningen maa føres ned gennem hans Mark øst om Ejendommen mod at han faar Ret til at sætte én eller flere Stikledninger fra hans nuværende Ejendom + 1 a´2 andre i Forbindelse med Hovedledningen.

I Tilfælde af den nævnte Ret bliver benyttet skal Ejeren af Ejendommen deltage i vedligeholdelsen af Hovedledningen ned til Aaen.

72. Skatteansættelser for Lindknud Brugsforening Indtægt 13,612 Kr. 3% = 408 Kr.

                                         Hovborg            –                –          4,199  –     –    –  126  –

                                              –          Plantage              –          1750   –     –    –    52  –

Der paalægges Bøder for at forsømme Ti – og Fraflytning med 10 Kr.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Marius Madsen. Niels Jørgensen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 153

 

Aar 1927 d. 17/11 holdt Lindknud Sogneraad Møde i Hovborg Kro.

Følgende forhandledes:                                          

Formanden har rettet Forespørgsel til Amtsraadsmedlem Oluf Christensen og Vejassistent Christensen, Grindsted for at faa nærmere Oplysninger angaaende Frundforbedring og Tromling af visse Vejstrækninger. Der oplyses at Tromlingen med Tromlefører er gratis. Der skal for at kunde faa Deel i Bilskatten udføres Grundforbedringsarbejder for Halvdelen af Skatten. Hvor store Kvantum af Materialer der skal bruges til Forbedringer vil bero paa Vejenes Beskaffenhed.

Der forslaaes at foretage Grundforbedring med Tromling af Vej C 1, paa Vej No. 1 fra Bøgeskov efter Lindknud. Og Grundforbedring af C 1, paa Vej No. 27 fra Hejnsvig Sogneskjel ved Baldersbæk efter Hovborg ligeledes med Tromling.

Man tænker sig at anvende 3 Tommers Stenslag i Forbindelse med Naturgrus. Prisen paa Slaaning af nævnte Stenslag sættes til 30 Kr. pr. Favn.

 

Hans Nissen Hansen. Vejle Politikontor meddeler at J. Carlsen er Formand for Sømændenes Forbund, har som saadan sendt den tidligere modtagne Medelelse og udtaler at naar de 31 Kr. bliver betalt staar hansen atter som Medlem af Forbundet med Ret til at søge Hyre faa Understøttelse osv. Det vedtoges at betale de 31 Kr.

 

Vittrup gl. Skole. Taget er utæt, det regner ned, det vedtoges at lægge Blik ovenpaa Taget og i det hele taget faa Huset lavet i Stand, overdroges Marius Madsen.

Lindknud Gymnastiksals Gulv vaskes 1 Gang om Ugen.

Side 154

Brændsel til Klelund Skole. Der er kuns 2 Huse fyldt med Tørv, saa det vil blive nødvendigt at skaffe andet Brændselsmateriale. Det vedtoges at købe en lille Vogn Kul til Skolen.

 

Lærer Thomsen agter at holde Aftenskole, forspørger om han maa forvente samme Tilskud som sidste Aar.                                                                                                        Bevilgedes.

 

Meta Ibsen. Invaliderenter. Ths. Thomsen meddeler at hun selv erklærer sig at være rask og tjener en Deel Penge bl.a. ved Renholdelse af Skolerne m. m. hun har meldt sig ud af Sygekassen. Formanden giver en midlertidig Svar paa de stillede Spørgsmaal.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1927 d. 14/12 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

 

Følgende Sager forhandledes.

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Novb. Maaned

1. Den 3. Novb. 27 født en Søn af Bmd. Anders Jessen Lindet og Hustru Else f. Henriksen, Okslund

                                                                                                         Barnet død udøbt.

      –    7.    –       –     –      –    –     –    –    Ingvard Damgaard og Hustru Teresse Marie A. f. Larsen

      –   10    –             –            –     –   –    Marinus Søholm Jensen og Hustru Ane Marie f. Rasmussen

      –   11    –             –            –     -Hmd. Ejner P. Mortensen og Hustru Anine Andersen af Vittrup

Døbte i Novb. Maaned:

Side 155

Arne Skovbjerg f. 21/9 Søn af Jens Skovbjerg, Hovborg, Evald Riemann Bonde f. 3/10 Søn af Jens P. Bonde, Lindknud, Jens Bonde Nielsen f. 21/10 27 Søn af Iver Nielsen, Vittrup, Yrsa K. Fisker Hansen f. 13/1 27 Datter af Murer Rasmus Hansen, Lindknud.                   Til Efterretning.

2. Cirkulære af 14/11 27. Veteraner fra Krigen 1848 – 50 kan bevilges A.R. uden Hensyn til Hædersgaven paa 100 Kr.                                                                              Til Efterretning.

3. Udstykning. Landbrugsministeriet meddeler Samtykke til at Poul Nikolajsen fra sin Ejendom maa udstykke Matr. 1af, 1ap, 1au og 1 bø. Resten danner en Landbrugsejendom Kl. IV.

4. samme Ministerium meddeler at Matr. No. 2r Hyldelund, Lindknud Sogn i Forening med Matr. No. 8d og 8q Surhave, Graungaard samt No. 2d Hulkjær i Brørup danner en Landbrugsejendom Kl. IIII.                                                                                                                   Til Efterretning.

5. Formandens og Kassererens Løn. Ribe Amtsraad meddeler tilladelse til at der for Aarene 1926/27 og 27/28 af Kommunens Kasse ydes 1000 Kr. til hver af Aarene til Deling samt 150 Kr. for hver af Aarene til Folkeregisterføreren.                                                                        Til Efterretning.

6. Cirkulær af 8/11 27 om Indberetning om Høstudbyttet for 1½927. Der er udsendt nogle Spøgeskemaer til en Deel Landbrugere.                                                    Ordnes af Formanden.

7. Kautionsforsikring for Sogneraads Medlemmer. Forsikringselskabet Skjold har ved Hr. N.P. Nielsen, Bastrupvej, Varde opfordret til at tegne en Forsikring i Selskabet, den aarlige Præmie er for 10,000 Kr. 150 Kr., for 20,000 250 Kr., for 30,000 325 Kr. osv. Jævnfør Cirkulære fra Ribe Stiftamt.                                                                                                           Henlagdes.

Side 156

8. De danske Zonebrandvagter meddeler at Zone B.V. Holsted hedder Joh. Schjosser Tlf. No. 82

                                                                       –            Bramminge                                     –        101

                                                                       –             Vejen                                              –         69

                                                                       –              Ribe                                               –       368

Aarspræmien bliver under Forudsætning af at Føvling gaar med 19 Øre pr. Indbygger. 293,95 er bt.

9. Reedningskorpset har udsendt Cirkulære angaaende Indkøb af Haandsprøjter og andet Materiel. Endvidere kan der faaes Undervisning i Betjening af Sprøjter m. v..                           Henlagdes.

10. Det blaa Kors har sendt Ansøgning om Bidrag, Gothersgade 765 Københ.K.                –

11. Vridsløselille og Nyborg Straffeanstalter har sendt Ansøgning om Bidrag, Aarsberetningen og Regnskabet følger.                                                                                                             Henlagdes.

12. Ribe Amts Plejehjemsforening har sendt Ansøgning om Bidrag. Tilstodes 20 Kr.

13. Staffenshjemmet Aarhus har sendt Ansøgning om Bidrag                                                –

14. Peter Frandsen, Jernbanegade 35, Kolding tilbyder sin assistance som Revisor.              –

15. De Jyske Skjærvefabrikker tilbyder forskellige Belægningsmaterialer til Vejene. En Repræsentant mødte personlig og anbefalede deres Materialer.                        Henlagdes foreløbig.

Side 157

16. Dampvejtromle. Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik har ved en Repræsentant rettet en Henstilling til Sogneraadet om at anskaffe en Dampvejtromle evt. i Forening med én eller flere andre Kommuner.                                                                                                 Henlagdes.

17. Hovborg – Baldersbækvejen. Sagfører Engelsen meddeler at det anbefales at anlægge en større Dæmning over Fiskedammen ved Baldersbæk inden Vejen laves i Stand. Udvalget har besluttet at flytte Vejen ved Dammene.

18. Harald Petersen har faaet Tilladelse til at levere 2 Kbf Steen ved Vej No. 1.    Til Efterretning.

19. Vejsag i Vester Okslund. Magnus Magnussen, N. H. Christensen, Jens Fr. Hansen og Jørgen Hansen Okslund har fremsendt en Ansøgning om at faa udlagt en Vej fra den gamle Jordemoderbolig ved Jørgen Hansens Mark ud til Lindknud – Okslundvejen Nord for Tved.

Er der forsøgt en privat Ordning med de Lodsejere over hvis Jorder Vejen skal gaa. I benægtende Tilfælde  bør dette forsøges.

20 Grundforbedringslaan Lov No. 52 af 29/3 26. Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysning om i hvor stor Udstrækning der er gjort Brug af Loven og hvorvidt man mener Lovens bør forlænges. Til Eft.

21. Normalbidraget er af Ribe Stiftamt fastsat saaledes.

 For de første 4 Leveaar Esbjerg Købstad 204 Kr. Øvrige Dele af Amtet 168 Kr

 4 til 10 Leveaar                           –             180  –                    –                  144  –

 11 – 14    –                                                 156  –                     –                  120  –

15  – 18     –                                                 120  –                     –                   96   –   Til Efterretning.

Side 158.

21. Hans Knudsen Jensen af Vittrup forespørger om han kan faa Penge af Hedelaanet til at betale sin gamle Kommuneskat med.                          Bevilgedes under Betingelse af at Skatten betales.

22. P. Billund, vejen har sendt regning paa Brøndrør og Dæk til Brønden ved den gamle Skole + en Dæk til Skolens Brønd paa 155 Kr.                                                                         Til Efterretning.

23. Rasmus Hansens Hustru er indlagt paa Varde Sygehus for at underkastes en Operation, 2 af Børnene er anbragt paa et Børnehjem i Bække mod en Betaling af 140 Kr. pr. Maaned for hver.      Betaling af Kommunen vil faa almindelig Fattighjælp Virkninger.

24. Hans P. Petersen er indlagt paa Sanatoriet i Silkeborg Kommunen har forsynet ham med en Deel Tøj samt udstedt Kaution for hans Indlæggelse. Hjælpekassen underholder familien. Han er anerkendt forsørgelsesberettiget i Skads Kommune. Undersøges om Familiens Underhold kan ydes af Kommunen uden Fattighjælps Virkninger. Samme Sanatorie har sendt Regning paa 38 Kr. Til E.

25. Thomas H. Knudsens Søn i Okslund, Karlo Knudsen har været indlagt paa Grindsted Sygehus til Behandling for Fnat af Starup Kommune. Der har været forespurgt om man anerkender ham for forsørgelsesberetttiget i Lindknud kommune hvilket bekræftes. Starup Sogneraad har sendt Regning paa 15 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.

Side 157.

26. Børn af Enker. Johanne Katrine Jensen, f. Bonde, Enke efter Arbejdsm. Andreas Jensen nu boende i Assersbøl har sendt Begæring om Understøttelse til nedennævnte Børn:

Niels Marinus Jensen f. 29/11 1918, Frida Irene J. f. 21/6 1921, Elna Mary J. f. 7/8 1922, Jens Magnus J. f. 24/8 1923. Hun opgiver Formuen til 0. Indtægt Invaliderenter. Er forsørgelsesberettiget i Aal Kommune pr. Varde (fra 1/12 at regne)     Til Efterretning.

27. Mette Iversen f. Ehmsen, Enke efter Barber Micael Iversen, boende i Assersbøl ansøger om Understøttelse til Barnet Ruth Iversen f. 5/2 1922. Hun opgiver Formuen til 0 Indtægt f.T. 0. Er forsørgelsesberettiget i Kolding.                                                                  Til Efterretning.

28. Invaliiderentesager. Niels Vhristensen, Klelund. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at han d. 2/10 1927 er fyldt 62 Aar Kommunen er ifølge Loven pligtig til at betale ham ½ af Renterne. Gertrud Hansen, Jørgen Hansens Hustru af Okslund er ifølge Skrivelse af 11/11 1927 bevilget Invaliderenter. Invaliditeten skønnes at være forbigaaende.                         Til Efterretning.

29. I Henhold til Sundhedsministeriets Cirkulære af 30/9 27 bliver der at indsende Indberetning til Invalideforsikringsraadet Amaliegade 23 Københ. paa dertil i nævnte Anledning fremsendte Skemaer. Skemaerne bliver behandlet og besvaret efter bedste Skøn.    Behandledes.

Side 160.

30. Overslaget for 1928/29 var til 1. Behandling og henvistes til 2. Behandling.

31. Skolesager. Lærer Frandsen, Vittrup holder Husflidsskole for 11 Drenge af ældste Kl.  bestaaende af Børstenbinder og Træarbejder i 2 Timer om Ugen. I den Anledning ansøger Frandsen om Tilladelse til at benytte Skolen som Arbejdslokale samt om fri Brændsel og Lys.  Bevilges.

32. Lindknud Skole. Blikkenslager Glarbjerg, Brørup har sendt Regning for Reparation af Tagrender ved Skolen 6 Kr.                                                                                Til Efterretning.

33. Marius Madsen og N. Thøgersen har ladet Peter Hansen hente 3 Ton Kul til Deling mellem Lindknud og Vittrup Skoler evt ogsaa Okslund.

34. Laan til Opdyrkning af Heder og Moser, Niels Schultz, Klelund. Landbrugsministeriet har gennem Ribe Stiftamt fremsendt Gjældsbrev til Lindknud Kommune paa et Beløb paa 800 Kr. til videre Udlaan til Niels Schultz. Gjældsbrevet underskreves af Sogneraadets smtlige Medlemmer og indsendes derefter gennem Amtet til Ministeriet.

35. Peter N. Petersen, Kidholm. Samme Ministerium har fremsendt et lign. Gjældsbrev paa 500 Kr. til videre Udlaan til P.N.Petersen. Behandledes som foran nævnt.                         Underskreves.

Side 161

Invaliderenter.

Ragnhild Schønning ansøger om Forskud paa Renten. Bevilgedes pr..Maaned fra 1/12 40 Kr.

Okslund Skole. Der klages over Pumpen ved Skolen, Vandet er urent, overdroges til Oluf Jepsen og Niels Thøgersen at faa Sagen ordnet.

36. Aldersrentesager. Sønniik Iversen Lund er anerkendt forsørgelsesberettiget i Gjørding Kommune

37. Jens P. Veldt. Regning fra Gjørding Sogneraad paa 210 Kr.                           Til Efterretning.

38. Maren Hansen, Hovborg f. 10/12 1861 i Gjørding har sendt Ansøgning om Aldersrente. Hun opgiver sin Formue til 0 Indtægt 0. Hun har modtaget Renter i Starup Kommune hvor hun har opholdt sig i en Deel Aar og er forsørgelsesberettiget, er ikke Medlem af Sygekassen.

             Er hun fraflyttet Starup ?                        Bevilges fra    ?  som 65 aarig 31,50 Kr.

39. Niels Kristiansen, Indsidder, Lindknud f. 3/5 1854 i Holdsted Sogn. Hans Hustru Kirtstine Lavrine Jensen f. 29/9 1879. Han angiver at eje en Formue paa 2000 Kr. + 400 Kr. i udestaaende Fordringer. Indtægt ved Arbejde 10 Kr.. Er ikke Medlem af Sygekassen er forsørgelsesberettiget i Holdsted. Han har sendt Ansøgning om A.R. Beviolgedes fra 1/12 27 pr. Maaned 44 Kr.

40. Smed Hans Hansen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa sin A.R. forhøjet under Hensyn til at han ikke kan faa det til at slaa til.

41. Ane Katrine Hansen. Kolding har tilstaaet A.R. pr. Maaned 42,50 Kr.            Til Efterretning.

Side 162

42. Bertel Petersen.                   Regning fra Folding Sogneraad   180 Kr.                        –                  

43. Th. K. Therkelsen                    Hejnsvig   –              –                 –

44. Johanne Buch                            Bække     –                                54  –                            –

45. Mathilde Chrestensen                Gjesten                    –              207  –                            –

46 Ane K. Sørensen                        Aastrup                     –              162  –                           –

47. Anders hansen                          Vonsild                      –              174  –                           –  

48. Fattigsager. Maren Kirsteine Buhl f. Due er af Fattigudvalget i Fredericia tilstaaet i Huslejehjælp 25,20 Kr.                                                                                                         –

49. Morten Mortensen førhen Assersbøl. Vejen Sogneraad har fremsendt Regning for resterende Husleje for 1926/27 84 Kr. + 96. ¾ deraf = 135 Kr. Anerkendes.          Til Efterretning.

50. Ane Marie Hansen, Klelund. Sinssygehospitalet i Viborg har sendt Regning for Jan. Kv. 180 Kr.

51. Jes P. Petersen, Sømand, Bov Sogneraad. Efter at man I Bov Sogneraad har nægtet at anerkende nævnte Petersen har Sogneraadet sendt en ny Skrivelse, hvor der henvises til at paagældende i Aarene 1907 – 08 og 1911 – 12 har modtaget Understøttelse i Kolding der er refunderet fra Lindknud. Hvilket viser sig at være rigtigt.       Kan ikke anerkendes.

Side 163.

52. Villiam Thorvald Nielsen. Vejstrup Sogenraad har forlangt fuld Refusion eller Ret til at hjemsende paagældende hvilket blev nægtet. Sagen er derefter tilstillet Amtet til Afgørelse. Ribe Stiftamt udbeder sig i den Anledning Sogneraadets Erklæring. Den ham oppebaarne Fattigunderstøttelse kan Familien absolut ikke leve af.

53. Charles Christensen. Politikontoret i Varde udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til hans fraseparerede Hustru til Barnet for ½ Aar med 72 Kr.              Forlanges indsat til Afsoning .                       

54. Martin Madsen. Regning far Bække Sogneraad paa 22 Kr.                      Til Efterretning.

55. Cigarmager Iver Jepsen. Fattigudvalget I Viborg har sendt Regning for ydet Hjælp i Henhold til Fattiglovens § 63 med 54. Kr.                                                                           Til Efterretning.

56. Maren M. Hansen. Vejle Fattigudv. har sendt Regning paa Understøttelse for ½ Aar paa 355 Kr.

57. Gunder Adamsen. Gjesten Sogneraad har sendt Regning for ydet Fattighjælp f.T. ¼ til 30/9 27 paa 516,62 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.

58. Helene Jepsen ansøger om lidt Hjælp til Brændsel til Julen.                       Kan ikke bevilges.

59. Carl Mortensen, boende i Lindknud ansøger om en offentlig Fattigunderstøttelse af 35 Kr om Maaneden fra 1/12 at regne. Paagældende er forsørgelsesberettiget i Viuf Kommune.

                                                                      Bevilgedes 35 Kr/Md. fra 1/12 27 med fuld Refusion.

60. Iver Iversen, Lindknud ansøger om ekstra Hjælp til Julen til Brændsel 50 Kr.  Bevilgedes.

Side 164

Mads Kr. Nielsen. Ulykkesforsikringen forespørger om der ønskes Bemærkninger før Sagen slutter. M.C. Nielsen ansøger om for 25 Kr. paa Brugsforeningen til Julen. 3 Trekoer til Drengene. 100 kr.til Briketter om Ugen til Marts, 2 Læs Riis hos Juhl.                 Bevilgedes 10 Kr. ekstra til Julen.

Forskelligt. Brandfogedkredsene. Ribe Amtsraad meddeler Samtykke til at Lindknud Kommune deles i 3 Brandfogedkredse saaledes

I. Kreds Lindknud, Debel, Assersbøl , Deel af Hyldelund Brandfoged indstilles Anders L. Knudsen.

II.  –      Hovborg, Klelund, Deel af Hyldelund, Okslund          –          Møller Peter Mikkelsen, Hovb.

III. –      Deel af Okslund, Vittrup og Gildbjerg                         –         Chr. Jesper Christensen.

Ole Peter Simonsens Skattefordeling. Amtsraadet har vedtaget at Skatten deles lige mellem Starup og Lindknud Kommuner.

Skovridder Christensen tilbyder at levere 1½ F. Stenslag for 50 Kr..pr Favn. Det vedtoges at købe 5 Kbf.                                                                                    Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Chr. Heick, Marius Madsen. Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *