1909 – 1915 afsnit 5

Afsnit 5

Side171

 5. Ribe Stiftamt har under 30 f. M. meddelt, i Henhold til § 8 i Lov af 27. Maj 1908 indeholdende Bestemmelser

     om Børn udenfor Ægteskab og disses Forældre, hvorefter Normalbidraget for Femaaret fra 1. juli 1913 til 30.

     Juni 1918 for Ribe Amts Vedkommende saaledes: Til underhold af Børn saavel udenfor som de i Ægteskab

     fødte: For Børn, der forsørges i Esbjerg Købstad, for et Barns 2 første Leveaar 86 Kr. Aarlig.

                                                                                                                 Og derefter 72 Kr. Aarlig.     

     For Børn der forsørges i den øvrige del af Amtet: For et Barns 2 første Leveaar 72 Kr. Aarlig.

                                                                                                                 Og derefter 60 Kr. Aarlig.

     Til Moderen udenfor Ægteskab, j. før førstnævnte Lovs § 2:

     Til Underhold 1 Maaned før Fødselen.     12 Kr.

     Til Barselsfærden.                                     12 Kr.

     Til Underhold 1 Maaned efter Fødselen.  12 Kr.

 6. Søren Peder Sørensen, Klelund har indsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse, han er født d. 26. Sept.

     1834 i Lindknud Sogn. Han opgiver at være forsørgelsesberettiget i Brørup Kommune. Ønsker 300 Kr. som

      betales med 150 Kr. hver 1. Maj.og 1. Novbr.  Tilstodes 25 Kr. Maanedlig fra 1. Aug. 1913. 

 7. Skovrider Sørensen har fremsendt Ansøgning om ar Hr. Grosserer Holger Pedersen kan faa lov til at køre med

     Automobil paa Kommunens Vej fra Hovborg Kro til Villaen i Baldersbæk.  Tilstodes med det forbehold, at

     der udvises størst mulig Forsigtighed over for andre Vejfarende, og at den kan tages tilbage.

 8. Kolding Sogneraad har fremsendt Afskrift af Begjæring om Alderdomsunderstøttelse fra Kirstine Marie

     Pedersen (forhenv. Lærerinde i Okslund ). Hun er flyttet fra Lindknud Sogn i d. 5/11 1898og har siden

     Skiftevis haft Ophold i Folding og i Sønderjylland, hvorved det fremføres, at hun ikke har vundet sig Forsør-

     gelsesret noget andet Sted. Der er tilstaaet hende 12 Kr. Maanedlig fra 1. Juli. d. A.

     Anerkjendes Forsørgelsesberettiget i herværende Kommune.

 9. Marius Madsen har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Forsamlingshuset for Skolebørnenes Afbenyttelse af

     samme.      60 kr. Tilstodes.

10. Angaaende den i sidste Møde omhandlende Sag, hvori

Side 172.

      Andreas Nikolajsen ansøger om et Statslaan paa 15 Hundrede Kr. vedtoges, at der Kautioneres paa følgende

      Vilkaar: at Kommunen faar Pant næstefter 6000 Kr. i Kreditforening og 1000 Kr. i Holsted Sparekasse og at

      Pengene først udbetales af Sogneraadet eftersom Heden bliver Opdyrket og Mergelen bliver paaført, og at

      Pengene udbetales til Mergelselskabet.

                                                                               Mødet sluttet.   Peder Nielsen.

          Lavrids Simonsen.       Chr. Hermansen.            Niels Thøgersen.

                    P. N. Pedersen.           H. P. Hansen.        Christian Mortensen.

 

      Onsdag d. 13. August holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

      Følgende Sager behandledes.

 1. Regnskabet for 1912/13 underskrives.

 2. Fra Pastor Nielsen er fremkommen Fødselsanmeldelser for Juni Maaned.

     D. 16. 1 Dreng af Gaardmand Jes P. Schmidt og Hustru Marie Sofie Riis, Klelund.

     D. 18. 1 Dreng af Husmand Niels P. Hansen og Hustru Petrea Dorthea Kirstine Tonnesen, Hovborg.

     D. 10. 1 Pige af Gaardmand Niels Andreas Nielsen og Hustru Oline Kirstine Olesen, Okslund.

               Fødselsanmeldelser for Juli Maaned.

     D. 7. 1 Dreng af Gaardmand Søren Hansen Stejner og Hustru Maren Andreasen, Hyldelund.

     D. 3. 1 Pige Johanne Cecilie Pedersen Vase, af Husmand Søren Chr. Pedersen Vase og Hustru Maren  

                                                                                                                                                 Pjengaard, Hovborg.

     D.13. 1 Pige af Murer Peder Kristensen Dam og Hustru Anne Marie Dorthea Pedersen, Debel.

     D.26. 1 Pige af Husmand Hans Peder Andersen og Hustru Karen Marie Pedersen, Lindknud.

                                                                                                                                               Til Efterretning.

 3. Skovrider Kann, Klelund har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Sygeplejeforeningen for 1913/14, og paa

     Grund af at han for afvigte Aar har forglemt at indsende Ansøgning, hvorfor han henstiller at dette tages i

     Betragtning.        Tilstodes 20 Kr.         

 4. Ministerielt Cirkulære af 30.Juni 1913 om indbetaling af Statskassens Andel i Brændevinsafgiften.

     Til Efterretning.

Side 173.

 5. Kjøbenhavns Magistrat har fremsendt Regning for Alimentationsbidrag for ½ Aar til 30. Okt. 1913 med 30 Kr.

     for Iver Jepsen, hvorefter halvdelen er 15 Kr.     Til Efterretning.

 6. Fredericia Fattigvæsen har d. 9. f. M. meddelt, at Jens P. Jensen Bejrholm er indlagt som subsistensløs og der

     er 21. Juli d. A. fremkommen Regning paa 9 Kr.    Til Efterretning.

 7. Vorbasse – Hejnsvig Sogneraad har fremsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse til Ane Katrine

     Hansen (før Okslund). Der forespørges om man anerkjender hende som forsørgelsesberettiget i Lindknud

     Kommune. Der er tilstaaet hende 10 Kr. Maanedlig fra 1. Juni d. A.  Anerkjendes.

 8. Ole Olesen, Gilbjerg har fremsendt Ansøgning om ar faa Understøttelsen forhøjet til 15 Kr. Maanedlig fra 1-9-

     1913. Tilstodes 13 Kr. Maanedlig for Sommeren og 15 Kr. om Vinteren fra 1-9-1913.

 9. Da Chr. Pedersen, Gilbjerg er død, skal man have Understøttelsen nedsat til 13 Kr. fra 1/9 d. A.

10. Da Hovborg – Okslund Bro over Landgrøften er i stykker skal den istandsættes. Det overlodes Laust

      Simonsen at sørge for Broens Istandsættelse.

11. Mads Chr. Nielsen tilstodes 20 Kr. ekstra paa grund af Konens Sygdom.

 

      Skatteansættelse: Hans P. Damhuss Enkes karl? ansættes til at svare Skat for 1 Aar 16 Kr. er fra

                                  1. August 10 Kr. 66 Øre.

                                  Niels Birkelund for 1 Aar 16 Kr. er fra 1. Aug. 10 Kr. 66 Øre.

                                  Lærerinde Frøken Ovesen for 1 Aar 12 Kr. er fra 1. Aug. 9 kr.

                                                                                                                             Mødet sluttet. P. Nielsen.

                            Niels Thøgersen.        Kristian Mortensen.        P. N. Pedersen.

                                       Lavrids Simonsen.           H. P. Hansen.         Chr. Hermansen.    

 

Side 174.

                Onsdag d. 10. Sept.1913 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

               Følgende Sager behandledes.

 1. Skolemulkterne Dikteredes.

 2. Der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Anders Pedersens Indlæggelse paa Brørup Sygehus.

     Til Efterretning.

 3. Statstilskud til Lærer og Børnebogsamling er modtaget 15 Kr. Til Efterretning.

 4. Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse er anvist paa Ribe Amtstue for Regnskabsaaret fra 1. April 1912 til

     31. Marts 1013. 1560 Kr. Til Efterretning.

 5. Til at revidere Snekastningslisterne valgtes: Hans P. Hansen. N. Thøgersen og Formanden.

 6. Amtstuen i Ribe har d. 21.f. M. meddelt, at herværende Kommune skal indbetale Statskassens Andel (for1.

     Aar 20 Kr.) af Hovborg Brugsforening, er for ¼ Aar til 31. Marts 5 Kr. Til Efterretning.

 7. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Beretning for 1912/13, og anholder om

     Tilskud. Nægtedes.

 8. Beretning fra Samfundet og Hjemmet for Vanføre for Aaret 1912/13 og der anholdes om Tilskud. Nægtedes.

 9. Beretning om Danmarks Afholdsforenings Virksomhed i 1911/12. Fremlagdes.

10. Gjørding – Malts Herredskontor har fremsendt Skrivelse af 6. d. M. hvori det fremgaar, at Th. C. Thomsen,

      Lindknud Brugsforening, Hovborg do. og M. Chr. Clausen, Hovborg er pligtig til at svare Brændevinsafgift i

      Henhold til den nye Beværterlov, men at dette kan frafaldes med Sogneraadets Tilladelse.

      Sogneraadet frigiver de foranstaaende for at svare den omtalte Afgift.

11. Herredskontoret meddeler af 27. August, at i henhold til Lov No. 113 af 29. April 1913 skal Sogneraadets

      Opmærksomhed henledes paa, at Trangsattesten skal forsynes med Paategning om hvorvidt det kan betragtes

      som forsvarligt, Forskudsvis at udbetale Underholdsbidraget til Moderen. Til Efterretning.

Side 175.

12. Provst Hjortkjær meddeler d. 15. f. M, at der kun er meldt sig 1 Kvalificeret Ansøger til det ledige Embede i

      Okslund Skole, bliver Pladsen opslaaet paany. Til Efterretning.

13. A. Gertsen M. Jensen har fremsendt en Skatteudregningstabel og ønsker at sælge sammen.  Fremlagdes.

14. Ribe Stiftamt har d.14. f. M. meddelt, at det afgiftspligtige Beløb, som af Ribe Amtsraad er fastsat i Henhold

      til Beværterlovens § 40 indeholdes i det trykte Uddrag af Amtsraadets Forhandlinger i mødet d. 13-12 f. A.

      side 34.

15. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark skal have Valg af Repræsentanter og i den Anledning stemmes

      paa?             Udsættes.

16. Henrik Thomsen, Andreas Jakobsen og Erik Hansen, Klelund har bedt sig fritaget for at være Brandsyn, da de

      gaar ud fra at have fungeret i 3 Aar. Til Brandfoged indstilledes: Søren Jepsen og til Vidner valgtes: Peder

     Jensen Pedersen og Chr. J. Pedersen.

17. P. Dam andrager om at faa Ingeborg Pedersens Understøttelse forhøjet fra 30 til 50 Kr. Maanedlig, samt at

      betale Sygeplejeforeningen for den Tid Sygeplejersken har været der. Sagen udsættes indtil videre.

 

18. Ribe Stiftamt har i en Skrivelse af 16. f. M. udbedt sig herværende Sogneraads Erklæring over hvorvidt Chr.

      Povlsen Christensen med Familie kan Hjemsendes, eller at Føvling Kommune kan komme til at yde fuld

      Refusion til hans opholdskommune (Bække). Herværende Sogneraad forlangte ikke fuld refusion paa Grund

      af at man den gang ikke var klar over om Sygdommen var forbigaaende, for dersom Sygdommen vilde blive 

      vedvarende, da var det vores mening at vi vilde have forlangt fuld refusion eller Hjemsendelse.

19. Finsens Lysinstitut har fremsendt Regning for Kirstine Johansen og Petrine Nielsen, og der er indrømmet

      Kristine Johansen en nedsættelse af Betalingen til 50 % og herefter er Instituttet villig til at yde Kristine

      Johansen helt fri Behandling.       Til Efterretning.

20. Hover Sogneraad har meddelt, at der er tilstaaet Maren Margrethe Hansen en ekstra Hjælp af 10 Kr.

      Til Efterretning.

Side 176.  

21. Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har d. 1/9 meddelt, at Jens P. Jensen Bejrholm er indlagt paa Fattig-

      gaarden for senere at blive hjemsendt. Lovmedholdelig Refusion forventes.

      J. P. Jensen Bejrholm er den 5. s. M. blevet Hjemsendt.    Til Efterretning.

22. Mette Marie Hansen har fremsendt Ansøgning om at faa noget Lærred til et par Lagener.

      Tilstodes 4 Kr. til Lærred.

23. Doktor Møller har fremsendt en Regning for Kjørsel for Ernst Søgaard paa 21 Kr. da E. Søgaards Heste var

      syge i fjor.    Vedtoges at yde halvdelen.10 Kr. 50 Øre.

 

      Derefter foretoges Indstilling af Lærere til det ledige Vinterlærerembede ved Lindknud Skole.

      Skolekommisionen og Skolens Lærere var indbudt. Der var indkommen 62 Ansøgere.

                Følgende indstilledes:

      No. 1. Christian Oskar Rasmussen, Skovlund Mølle pr. Raarup, Horsens.

      No. 2. Niels Chr. Nielsen, Vester Hunderup pr. Nykøbing Mors.

      No. 3. Karl Kristian Kristensen, Vellev pr. Ulstrup.

                                                                                              Mødet sluttet.   P. Nielsen.

                                   P. N. Pedersen.        H. P. Hansen.       Niels Thøgersen.

                                             Lavrids Simonsen.      Chr. Hermansen.       Christian Mortensen.

 

      Tirsdag d. 23. Sept. 1913. holdt Sogneraadet indstilling af Lærerinder til det ledige Forskolelærerindeembede

     I Lindknud Kro. Skolekommisionen var indbudt. H. P. Hansen, Pastor Nielsen og Chr. Andersen var ikke

     mødt.      Der var indkommen 12 Ansøgninger.   

     No. 1. Sørine Nielsen, Hvorslev pr. Ulstrup St.

     No. 2. Maren Jensen, Nors pr. Nors St.

     No. 3. Kirstine Fibæk, Jernbanegade Skive.

                                                                                        Mødet sluttet.      P. Nielsen.

                  Chr. Mortensen.   Chr. Hermansen.   Niels Thøgersen.  Lavrids Simonsen.  P. N. Pedersen.

 

 

Side 177.

         Onsdag d. 8. Okt. 1913. holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Laust Simonsen var ikke mødt.

      Følgende sager behandledes.

 1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for August maaned.

     Den 6. 1 Pige af Gaardmand Søren Jepsen og Hustru Marie Sørine Kristoffersen, Klelund.

     Den 21. 1 Pige af Gaardforpagter Marinus Andersen og Hustru Marie Elisabeth Povlsen, Klelund.

     Den 23. 1 Pige af Plantagearbejder Bodulf Martin Pedersen og Hustru Petrea Nielsen, Klelund.

 2. Til at foretage Syn over Kommunens Veje Valgtes: Hans P. Hansen, Chr. Mortensen og Formanden.

 3. Danmarks Afholdsforening har fremsendt Aarsberetning, og samtidig opfordret til at henstille til Stiftamtet i

     Henhold til Lov No.104 af 10. Maj 1912, at de i nævnte Lov § 22 omhandlende Polititilladelse kun maa gives

     til Beværtning uden ret til Udskænkning af stærke drikke, at de i ovennævnte Lovs § 23 omhandlende Politi-

     tilladelse ikke maa gives i Kommunen, saaledes at det altsaa fremtidig er forbudt ved fester, Møder, Markeder,

     Auktioner, Licitationer, Valg, Jernbaneanlæg o. l. her i Kommunen, at udskænke stærke Drikke andetsteds end

     i de Lokaler, til hvilke Adkomst til Beværtninger er erhvervet, at indstille til Amtsraadet at der i henhold til

     ovennævnte Lovs § 27, andet Stykke, fremtidig kun maa gives Næringsbevis til Handel med stærke Drikke her

     i Kommunen, naar Amtsraadet, efter at Sogneraadet er hørt, giver sit Samtykke dertil.

     Man vedtog at indsende denne Andragende.

 4. Beretning angaaende den Almindelige Brandforsikring for Bygninger for Regnskabsaaret fra ¼ 1912 til 31/3

     1913.   Fremlagdes.

 5. Ribe Stiftamt har d. 2. d. M. meddelt, at Jordemoder B. K. Nielsen, Lindknud har opsagt sin Plads som

     Jordemoder i Lindknud, og har faaet lov at fratræde fra 1 Januar n. A.    Til Efterretning.

 6. Ribe Stiftamt har under 30. f. M. meddelt, at der Dags Dato er meddelt Enke Abelone Pedersen, Debel Kro

      Bevilling til at drive Beværtning uden Ret til Udskænkning af stærke Drikke, og at hendes Gæstgiverbevilling

      af 25. januar d. A, med ret til Udskænkning af stærke Drikke ophæves.    Til Efterretning.

Side 178.  

 7. Skoledirektionen har den 4. d. M. meddelt, at Seminarist C. O. Rasmussen, Skovlund Mølle Raarup St. har

     taget imod Vinterlærerpladsen i Lindknud, og Frk. Sørine Nielsen er konstitueret som Forskolelærerinde i

     Okslund fra 1. Okt. at regne, at tiltræde senest d. 15. Okt. d. A.      Til Efterretning.

 8. Fra Amtstuen i Ribe er modtaget Forlystelsesskat for ½ Aar fra 1/3 -31/8 d. A. 20 Kr. 27 Øre. Til Efterretning.

 9. Holsted Sparekasse har fremsendt Regnskab for Aaret fra ¼ 1912 til 31/3 1913 og samtidig tilsendt 170 Kr.78

     Øre til Uddeling i gavnlige og veldædige Øjemed. Foranførte Beløb deltes saaledes:

     Sygekassen 120 Kr. 78 Øre.

     Sygeplejeforeningen 50 Kr.

10. Kommissoriet for Anlæg af Jernbaner i Jylland. Tilladelse til at køre med Motorvogn i Anledning af Funder-

      Bramminge Baneanlæg. Tilladelse gives med det forbehold, at der udvises den størst mulige forsigtighed

      over for andre Vejfarende, og at den til enhver Tid kan tages tilbage.

11. Herredskontoret har d. 4. d. M. meddelt, at Boelsmand Søren Jepsen, Klelund er Beskikket til Brandfoged i

      Klelund Distrikt i stedet for Henrik Thomsen.    Til Efterretning.

12. Ribe Stiftamt har fremsendt en Skrivelse hvori der ønskes Erklæring fra herv. Sogneraad, om vi er villige til at

      udstede Hjemstedsbevis for Else Marie Andersen, født i Lindknud Sogn d. 26. Maj 1907 Datter af Anders

      M. Andersen. Da Forsørgelsespligten paahviler Føvling Kommune mener man, at det ogsaa er Dem der skal

      udstede Hjemstedsbevis.

13. Der er af Formanden udstedt Kavcionsbevis for Evald Emilius Villiamsen, Adsersbølgaard. Der er indsendt

      Skrivelse til Amtet om at faa beløbet refunderet derfra.    Til Efterretning.

14. Ribe Stiftamt har fremsendt en Skrivelse af 20. f. M. og ønsker oplyst, om Sogneraadet vil yde Bidrag til

      Afbrænding af Peder Hansens Bygninger i Tved, Okslund. Der er af Lægen fremført at Huset er meget

      Smittefarlig, men der findes ingen Lovhjemmel til at yde Erstatning af det offentlige til et saadant foretagende

      I Henhold til foranstaaende skal man herved meddele, at saafremt at Lægen konstaterer at Huset ikke kan

      renses ved Decinfikation indgaar Sogneraadet paa at yde indtil 500 Kr. til en ny Bygning under forbehold at

      Amtet giver Tilladelse til at udbetale beløbet af Kommunens Kasse. Det tilføjes at det skal paalægges Ejeren

      at faa alt Tøj forsvarlig renset, inden der flyttes ind i den nye Ejendom.

Side 179.

15. Herredskontoret har meddelt der er udbetalt Alimentationsbidrag for den i Lindknud Kommune Forsørgelses-

      berettigede Anders Christian Hansen for 1 Aar til 17. Juli d. M. 40 Kr.

      Han er forgjæves efterlyst i Politiefterretningerne.     Man vedtog at betale Beløbet.

16. Jens Mygind Nielsen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Fattighjælp til 1 Kr. daglig.    Nægtedes.

17. Niels M. Henriksen ønsker at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 25 Kr. Maanedlig.

      Tilstodes 20 Kr. Maanedlig fra 1. Nov. at regne.

18. Sine Nielsen har fremsendt Ansøgning om at faa 15 a. 16 Kr. Maanedlig i Alderdomsunderstøttelse 

      Tilstodes 14 Kr. Maanedlig fra 1. Nov. d. A.

19. Laust Jensens Enke ansøger om at faa hjælp til Huslejen. Tilstodes 5 Kr. Maanedlig for Vinteren.

20. Fra Brørup Sygehus er fremkommen Regning for Anders Pedersens Ophold, 66 Kr. 05 Øre. Til Efterretning.

21. Brørup Sogneraad har d. 11. f. M. meddelt, at Søren P. Sørensen anerkjendes som forsørgelsesberettiget i

      Brørup.     Til Efterretning.

22. Muckadell m. fl. Birker, Faaborg, Fyn har foretaget Afhøring af Margrethe Pedersen (Anders Chr. Sørensens

      Hustru). Diernisse Sogneraad har ydet hende 28 Kr. til Klæder som Kommunen ønsker refunderet.

      Anerkjendes og ydes Lovmedholdelig Refusion.

23. Chr. Thomsen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa Alderdomsunderstøttelse til Bestridelse af

      udgifterne til et Sygehusophold. Han er født i Lindknud Sogn d. 15/9 1835 og er forsørgelsesberettiget her.

      Tilstodes.

24. Til at være Værge for Ane Dorthea Albertsen Valgtes Niels Thøgersen.

                                                                                                                    Mødet sluttet P. Nielsen.

           Christian Mortensen.      Niels Thøgersen.        Chr. Hermansen.    H. P. Hansen.      P. N. Pedersen.

Side 180.

       Torsdag d. 13. Nov. 1913 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

       Følgende Sager behandledes:

 1. Skolemulkterne Dikteredes.

 2. Fra Pastor Nielsen er fremkommen Fødselsanmeldelser for September Maaned.

     Den 2. 1 Dreng af Husmand Martin Madsen og Hustru Agatha Christine Hansen, Lindknud.

     Den 5.1 Dreng af Boelsmand Hans Bejsnap Hansen og Hustru Karen Kirstine Hansen, Klelund.

     Den 16. 1 Dreng af Gaardmand Hans Kristian Hansen og Hustru Christine Hansen, Hyldelund.

     Den 17. 1 Dreng af Ugift Tjenestepige Dorthea Margrethe Birk hos Husmand Henrik Voss, Adsersbøl.

     Den 20. 1 Dreng af Ugift Tjenestepige Ane Dorthea Albertsen hos Gaardmand Jes H. Schaffer, Gilbjerg.

     Den 17. 1 Pige af Husmand Peder Madsen Pedersen og Hustru Marie Sørine Povlsen Lehmann, Hyldelund.

                 For Oktober Maaned.

     Den 25. 1 Pige af Husmand Hans Chr. Hansen Fynbo og Hustru Margrethe Karlsen, Gilbjerg.

     P. N. Pedersen skal foretage Afhøring af Dorthea M. Birk

             Ane Dorthea Albertsen har haft Ophold hos Jes H. Scaffer Timaanedersdagen før Fødselen.

 3. Ribe Stiftamt har fremsendt Forlystelsesskat 12 Kr. 70 Øre.     Til Efterretning.

 4. Ribe Stiftamt har fremsendt et Gjældsbrev, hvorved Kommunen modtager et Statslaan paa 1500 Kr. til videre

     Udlaan til Andreas Nikolajsen, Hovborg. Laanet er Afdragsfrit i de første 5 Aar fra 11. Marts 1914 at regne. 

    Efter Forløbet af 5 Aar vil Laanet i de følgende 10 Aar være at forrente og afdrage med 1 ¾ % halvaarlig eller 

    26 Kr. 25 Øre halvaarlig. Efter forløbet af 10 Aar og indtil Gjælden er udbetalt, forrentes og afdrages Gjælden

     Med 2½ % af Laanets oprindelige Beløb eller med 37 Kr. 50 Øre.    Underskreves.

 5. Til Ministeriet er Gjennemsnitsalderen paa Sogneraadets Medlemmer opgivet at være 49 Aar. Til Efterretning.

 6. A/S Lunderskov – Vorbasse Bilselskab har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at køre med Bil paa

     Kommunens Veje.      Tilladelse gives paa de sædvanlige Betingelser.

Side 181.

 7. Søren Kolbæk, Hovborg ansøger om Tilladelse til at køre med Automobil paa Kommunens Veje.

     Tilladelse gives paa Sædvanlige Betingelser.

 8. Søren Kolbæk har fremsendt Ansøgning om Fritagelse for at være Brandfoged. Da treaaret ikke er omme

     endnu, kan det ikke lade sig gøre.

 9. Karsten Runge har paa Bestyrelsens v. fremsendt Ansøgning om et Tilskud til Lindknud Sogns Sygekasse paa

     Ca. 400 Kr. – Tilstodes 300 Kr. + en Sparekassebog som er i Brørup Sparekasse som er indsat til

     Sygekassen i sin Tid.

10. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 28. f. M. udbedt sig Oplysning om værdien af de i det Peder Hansens Hus

      værende Bygningsmateriale.  Man henholder sig til den vedlagte Vurdering.

11. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 28. f. M. meddelt, at Kommunens Udgift til Fattigunderstøttelse til den i

      Karlshavn i Sverige d. 3. Okt. 1863 fødte Evald Emilius Villiamsen kan forventes fordelt i Overensstemmelse

      med Fattiglovens § 27 Mærket No. 712. indsendes for hvert halvaar.    Til Efterretning.

12. Provst Hjortkjær meddeler, at fra d. 15. d. M. er Hr. Pastor Gad, Veerst konstitueret i Hr. Hjortkjærs Sted.

      Til Efterretning.

13. Følgende Kommuner har fremsendt Regninger:

      Veerst – Bække for Peder Hansens Enke.          81. Kr.

      Diernisse for Margrethe Pedersen.                     21.  ”

      Viuf for Villiam Thorvald Nielsen.                    23.  ” 36 Øre.

      Vilslev – Hunderup for?                                    77.  ” 81.  ”

      Hover for Maren M. Hansen.                              55. ” 00.  ”

      Føvling for Kirstine Marie Pedersen.                  27. ” 00. ”

      Kolding Fattigvæsen for Jens P. J. Beirholm.     20. ” 44. ”

                                                                                                         Til Efterretning.

 

14. Frederiksberg Fattigvæsen har d. 5. Nov. d. A. fremsendt en Skrivelse samt en Fødselsattest for Forstander

      Tycho Emil Kastberg og Hustrus Barn er født i Kjøbenhavn d. 29. Juli d. A. paa Frederiksberg Fødehjem,

      født et Pigebarn. Denne Fødsel maa blive foranstaltet noteret i vedkommende Sogns Kirkebog, og Attesten

      derefter tilbagesendes forsynet med Sognepræstens Paategning om, at Noteringerne skal blive foretaget.

Side 182.

15. Hover Sogneraad pr. Vejle har den 20. f. M. meddelt, Maren M. Hansens Huslejehjælp er forhøjet fra 20 til

      25 Kr. pr Kvartal.   Til Efterretning.

16. Cirkulære af Enkeloven fremlagdes til Eftersyn.

17. Ribe Stiftamt har d. 25 f. M. fremsendt en Skrivelse om at forhøre Sogneraadets Udtalelse angaaende en

      klage fra Jens Mygind Nielsen, Vittrup. Under de nuværende Forhold synes man, at Understøttelsen er høj

      nok, for det er en Kjendsgjerning at J. M. Nielsen og Hustru arbejder meget for Sønnen, og man synes ikke at

      Sønnen skal have Fordel, men i det Øjeblik Hr. Jens M. Jensen og Hustru Lejer Hus og tager Ophold et andet

      Sted, da er man villig til at forhøje understøttelsen.

18. Søren Kristensen, Lindknud anholder om at faa 20 Kr. til Renter.     Tilstodes.

19. Niels M. Henriksen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet fra 20 til 25 Kr.

      Maanedlig. Til at undersøge Sagen Valgtes Niels Thøgersen og Chr. Mortensen.

20. Hovborg og Omegns Haandværkerforening har fremsendt Ansøgning om at afholde Tombola d. 7-8. Februar.

      Anbefales under det forbehold, at der ikke serveres Spirituøse Drikke.

21. M. Pedersens Enke søger om Tilladelse til at afholde offentlig Dans 5 gange Aarlig. Tilladelse gives mod der

      ydes 10 Kr. Aarlig.

22. Andst Slaugs Herreds Kontor har fremsendt en Skrivelse hvori der forespørges om en i Okslund d. 2. Sept.

      1884 fødte Esben Snare Kristensen anerkjendes Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune. Der er vedlagt

      Politirapport over Manden, men der er noget misvisende da Sogneraadet i Grindsted i sin Tid har anerkjendt

      ham, men senere er kommen til det resultat at det ikke er rigtigt.

      Efter de foreliggende Forhold kan man paa ingen Maade indgaa paa at anerkjende Esben S. Kristensen.

23. Vejlicitation afholdes i Lindknud Kro Lørdag d. 22. Nov. Kl. 1 Eftermiddag, til at møde Valgtes:

      Vejudvalget samt Niels Thøgersen.

Side 183.

24. Et Udvalg af Bestyrelsen for Lindknud Forsamlingshus var mødt for at sælge denne til Kommunen.

      Der forlangtes 2000 Kr. for Huset. For at se paa Huset Valgtes et Udvalg som bestaar af:

      Christian Mortensen, Peder N. Pedersen, Laust Simonsen og Hans P. Hansen. 

                                                                                                                          Mødet sluttet. P. Nielsen.

                    Niels Thøgersen.           P. N. Pedersen.                 Chr. Hermansen.

                               Laurids Simonsen.          H. P. Hansen.                  Christian Mortensen.

 

       Onsdag d. 22. Novbr. 1913 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. For at bortlicitere Vejmateriale

       for det kommende Aar, endvidere forhandledes:

 1. Sine Nielsen har fremsendt Ansøgning om at faa 25.000 stk. Tørv til det kommende Aar. Tilstodes 20.000 stk.

 2. Mads Chr. Nielsen har fremsendt Ansøgning om at faa noget Tøj til Børnene.

     Tilstodes 15 Kr. at købe for hos Th. C. Thomsen.

 3. Udvalget som blev nedsat til at se paa Huset ved sidste Møde, har i Dag undersøgt Sagen. Der enedes om at

     købe Huset og give 1700 Kr.( Sytten Hundrede Kr.) Alt under forbehold af Amtsraadets Approbation.

     Man tilbyder at betale Pengene til 1. Maj 1914. Bestyrelsen modtog tilbudet og solgte Huset.

 4. Til at se paa en Vej i Hyldelund valgtes:    Peder N. Pedersen og Niels Thøgersen.

                                                                                                Mødet sluttet. P. Nielsen.

                          Niels Thøgersen.         P. N. Pedersen.       Chr. Mortensen.

                                       H. P. Hansen.              Lavrids Simonsen.

 

Side 184.

       Onsdag d. 10. Decbr. 1913, holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

      

      Følgende Sager behandledes.

 1. Fra Pastor Nielsen, Lindknud er fremkommen Fødselsanmeldelser for Novbr. Maaned.

     Den 3. 1 Dreng af Boelsmand Terkel Jepsen og Hustru A. Rosaura Jørgensen, Okslund.

     Den 22. 1 Dreng af Vognmand Kristen Kristensen og Hustru Knuddine Dorthea Hansen, Klelund.

     Den 11. 1 Pige af Husmand Simon Simonsen og Hustru Karen Kirstine Madsen, Baldersbæk.

     Den 14. 1 Pige af Boelsmand Torsten Hansen Torstensen og Hustru Ane M. Andersen Jæger, Hovborg.

 2. Ribe Stiftamt har den 25. f. M. meddelt, at der er anvist Lindknud Sogneraad 92 Kr. til Udbetaling paa

     Amtstuen i Ribe som Tilskud til Hjælpekassen.    Til Efterretning.

 3. Ribe Stiftamt har meddelt, at der er tilstaaet Lindknud Kommune 400 Kr. til Ophjælpning af Skolevæsenet.

     Til Efterretning.

 4. Ribe Stiftamt har d. 24 f. M. udsendt Skema til udfyldelse af Høsten i Aaret 1913.    Disse Udfyldtes.

 5. Overslag for Aaret 1914/15 var til første Behandling.

 6. Lindknud Afholdsforening ansøger om Tilskud.   Tilstodes 10 Kr.

 7. Anders Nielsen, Vittrup har fremsendt Tilbud paa Rengøring af Vittrup Skole for 1 Aar 65 Kr.  Antages.

 8. Lokalforeningen ” Arbejdet Adler ” har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Foreningen 10 Kr.

 9. Optagelseshjemmet Himmelbjerggaard har fremsendt Aarsberetning for 1912/13 og beder om et Tilskud.

     Nægtedes.

10. Til at revidere Kommunale Valglister Valgtes: Niels Thøgersen, Hans Peder Hansen og Formanden.

11. Vilslev – Hunderup Sogneraad meddeler, at der er tilstaaet Maren Nielsen 3 Kr. mere i Understøttelse fra

       1. November d. A.     Til Efterretning.

Side 185.

12. Hover Sogneraad har den 17. Novbr. d. A. meddelt, at der er ydet Maren Margrethe Hansen en midlertidig

      Understøttelse af 8 Kr. Til Efterretning.

13. Kristen Nielsen, Klelund som før har haft Ophold her i Kommunen er nu igjen tilflyttet, og har fremsendt

      Begjæring om Alderdomsunderstøttelse, han er født den 28. Juni 1846 i Lindeballe Sogn, han er forsørgelses-

      berettiget i Grindsted – Grene Kommune. Han ansøger om 20 Kr. Maanedlig fra 1. Dec. d. A.

      Tilstodes 15 Kr. fra 1. Dec. d. A.

14. Morten Pedersen har indsendt har indsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet fra

      8 til 12 Kr. Maanedlig.    Udsattes.

15. Benned Hansen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 12 til 15 Kr. Maanedlig.

      Tilstodes fra 1. Januar.

16. Anders Pedersen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet. Tilstodes 15 Kr. fra 1-1-14.

17. Chr. Pedersens Enke har fremsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 13 til 20 Kr. Maaned-

      lig fra 1. Dec.   Tilstodes 15 Kr. midlertidig paa Grund af Sygdom.

18. Mads Chr. Nielsen har fremsendt Ansøgning om forhøjet Understøttelse paa Grund af Sygdom hos hans Kone

      Nægtedes.

19. Skatteansættelse:

      Lærerinde Sørine Nielsen ansættes til 12 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Dec. 4 Kr.

      Lærer Rasmussen ansættes til 18 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Dec. 6 Kr.

      Hans Pedersen hos Peder J. Pedersen til 18 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Dec. 6 Kr.

      Marie Sørensen hos Søren P. Larsen ansættes til 5 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Dec. 1 Kr. 66 Øre.

      Katrine Madsen hos Lars P. Thomsen for 1 Aar 5 Kr., er fra 1. Dec. 1 Kr. 66 øre.

                               , hos Lavrids Lavridsens Enke til 18 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Dec. 6 Kr.

Side 186.

      Anders Pedersen, Okslund beregnes til Formue 600 Kr., Indtægt 400 Kr.= 60 Kr. for 1 Aar er fra 1 Jan. 15 Kr.

      Chr. Pedersen, Okslund for 1 Aar (4000 Kr. kontant) Løn 400 Kr. = 28 Kr. for et Aar er fra 1. Jan. 7 Kr.

      Maren Kristensen, hos H. Chr. Hansen, Hyldelund til 5 Kr. for 1 Aar er fra 1. Jan. 1 Kr. 25 Øre.

      Katrine Jæger, Hovborg Kro for 1 Aar 5 Kr. er fra 1. Decbr. 1,66 Kr.

      Marie K Hansen,     do.        for 1 Aar 5 Kr.   er fra 1 Decbr. 1, 66 Kr.         

      Kommi? Pedersen,  do.        for 1 Aar 16 Kr. er fra 1 Decbr. 5 Kr. 33 Øre.

      Anton Nielsen,        do.        for 1 Aar 16 Kr. er fra 1 Decbr. 5 Kr. 33 Øre.

      Niels Rasmussen,    do.        for 1 Aar 16 Kr. er fra 1 Decbr. 5 Kr. 33 Øre.  

 

                                                                                                    Mødet sluttet.    P. Nielsen.

                          Lavrids Simonsen.          Chr. Hermansen.          Hans Peder Hansen.

                                   Christian Mortensen.             Niels Thøgersen.          P. N. Pedersen.

 

        Onsdag d. 14. Jan. 1914 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

        Følgende Sager Behandledes:   

 1. Skolemulkterne behandledes.

 2. Fra Pastor Nielsen, Lindknud er fremkommen Fødselsanmeldelser for Novbr. Maaned 1913.

     Den 11.1 Pige, af Husmand Anton Nielsen og Hustru Maren Mathilde Nielsen, Vittrup.

     December 1913.

     Den 9. 1 Dreng Aage Anæus Nøhr, af Ugift Tjenestepige Hedevig Nielsen Nøhr, Lindknud.

     Den 25. 1 Dreng af Plantagearbejder Ejler Niulaus Johansen og Hustru Ane Bothilde Jørgensen, Sønderlund.

     Den 2. 1 Pige af Boelsmand Niels Hansen Christensen og Hustru Andrea Petrine Olesen, Okslund.

     Den 13. 1 Pige af Skovarbejder Jens Hansen A. Nikolajsen og Hustru Marie Christine Johansen, Sønderlund.

        Aage Anæus Nøhr foranstaltes Noteret andet Sted.

 3. Godtunla Logen i Hovborg har indsendt Ansøgning til Herredskontoret i Holsted om Tilladelse til at

     afholde Diletantforestilling i Hovborg Kro Lørdag d. 17. og Søndag d. 18. d. M. Hr. Herredsfoged Frost har i

     den Anledning tilsendt Sogneraadet Skrivelsen til Erklæring, desuden Oplysning om Afgiften til Kommunens

     Kasse. Anbefales med det forbehold at der ydes 10 Kr. til Lindknud Sogns Hjælpekasse.

Side 187.

 4. Ribe Stiftamt har fremsendt Cirkulære af 29. Decbr.  1913 angaaende Fabriksvirksomhed. Til Efterretning.

 5. Niels L. Hansen og Hans Peder Andersen har indsendt Ansøgning om at blive fritaget for at være Ligsyns-

     mænd. I deres Sted indstilles: Povl Sørensen, Andreas Jepsen og Th. C. Thomsen.

 6. Der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Otto Valdemar Emil Gath og Valdemar Johansen og Ove

     Vikoldt Hansen. Ligeledes er der udstedt Kaucionsbevis for Alfred Theodor Frederik Rybergs Indlæggelse

     paa Fausing Sanatorium.

 7. Ryberg er anerkjendt forsørgelsesberettiget af Kjøbenhavns Magistrats 3. Afdeling.   Til Efterretning.

 8. Otto Valdemar E. Gath er anerkjendt forsørgelsesberettiget af Gjorslev Sogneraad pr. Høng. Til Efterretning.

 9. Valdemar Johansen er anerkjendt forsørgelsesberettiget af Vigsnæs Sogneraad pr. Sakskøbing. Til Efterretning

10. Hovborg Brugsforening har fremsendt Regning paa Kul m. m. i alt 155 Kr. 48 Øre.   Til Efterretning.

11. Fabrikken Føniks, Vejen har fremsendt Regning paa Tækning af Lindknud Forsamlingshus.  Til Efterretning.

12. Dette beløb som indestod paa en Sparekassebog i Brørup og som blev tilstaaet Lindknud Sygekasse var

      78 Kr. 59 Øre.   Til Efterretning.

13. Ingeniørerne M. Frandsen og M. Thomsen, Kolding har fremsendt meddelelse om, at de har nedsat Dem i

      Kolding og har oprettet et Ingeniørkontor der.    Til Efterretning.

14. Skattedepartementet har fremsendt Cirkulære af 17 Decbr. 1913.    Til Efterretning.

15. Cirkulære af 19. og 22. Novbr. 1913 angaaende Hjælpekassen oplæstes og fremlagdes.

16. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt bringer Tak for Støtte og ønsker et Tilskud.  Tilstodes 10 Kr.

Side 188.

17. Regnskab og Beretning for Landkommunernes Ulykkesforsikring for Aaret 1912/13 fremlagdes.

18. Overslag for Regnskabsaaret 1914/15 var til 2. Behandling.  Uforandret.

19. Angaaende en i sin Tid affattet Resolution af 20. April 1910, hvorved Iver Jepsen og Carl Gøpfert er udnævnt

      til Fader til et Barn født d. 20-4- 1910, har Københavns Magistrat nægtet at udbetale Underholdsbidrag for

      C. Gøpfert, men i Ribe Stiftamts Skrivelse af 11. Dec. 1913 er der meddelt, at der er vedlagt en Anvisning paa

      Beløbet 33 Kr.Til Efterretning.

20. Hr. Herredsfoged Frost, Holsted har d. 17. Decbr.1913 fremsendt en Tilføjelse til Politivedtægtens § 20 og

      som gaar ud paa, at i Tidsrummet fra 16. August til 31 Marts skal paa Landevej, Amtsveje alle forspændte

      Køretøjer være forsynet med tændte klart lysende Lygter med ufarvet Glas, fra 1 Time efter Solnedgang til

      1 Time før dets Opgang.

      Man mener at Lygtetænding bør ske af frivillighedsvej i stedet for ved paabud.

     

      At. Til Vedtægtens § 19 føjes følgende:

            Paa offentlige Veje maa der ikke uden Vejbestyrelsens transporteres Køretøjer, der med Læs vejer over

            6000. Kg.    Tiltrædes.

 

       At. Til Vedtægtens § 38 føjes følgende:

             I Gæstgiverier, Beværtninger og Konditorier maa ikke finde Kortspil sted i de for Publikum tilgængelige

             Beværtningslokaler.     Tiltrædes.

 

       Disse Tilføjelser vedtoges af Amtsraadet, hvorefter de er fremsendt til Hr. Herredsfogden til Erklæring efter

       forud at have indhentet Sogneraadets Erklæringer.

21. Hr. Herredsfoged Frost har fremsendt Cirkulære af 25. Novbr. f. Aar hvorefter Ansøgninger om Tilskud til

      Indplantning? af Fiskeyngel i ferske Vande.   Til Efterretning.

22. Hjælpekassen har indsendt Ansøgning om at faa en ekstrabevilling af Kommunens Kasse paa 200 Kr.

      Disse tilstodes for Regnskabsaaret 1913/14.

Side 189.

23. Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har fremsendt meddelelse om, at Jens Peder Jensen Bejrholm er

      Afleveret til Fattigvæsenet, og vil blive hjemsendt paa Kommunens Regning.   Til Efterretning.

24. Bestyrelsen for Lindknud og Omegns Mergelselskab har indsendt Ansøgning om Tilladelse til Grundafstaa-

      else til lægning af Mergelspor.   Dette anbefales.

25. Lærer Rasmussen har indsendt klage over hans Skatteansættelse. Man mener, at man ikke kan nedsætte

      Skatten.

26. Sørine Nielsen har klaget over sin Skatteansættelse da hun oplyser, at hun svarer Renter af 1400 Kr. og

      afdrag Aarlig 100 Kr. Nedsættes til halvdelen, er fra 1. Decbr. 2 Kr.

27. Ribe Stiftamt har tilsendt Sogneraadet den sidst i Mødet den 13. Novbr. f. A. behandlede Sag angaaende

      Jens M. Nielsens klage over hans Ansættelse af Fattigunderstøttelsen til Erklæring.

      Man fastholder vores Udtalelse af 13 Novbr. f. A.

28. Frederik Hansen anholder om at faa sin Understøttelse forhøjet til 12 Kr. Maanedlig.   Nægtedes.

29. Grindsted – Grene Sogneraad har den 15/12 f. A anerkjendt Chr. Nielsen som forsørgelsesberettiget

      Til Efterretning.

30. Den i Mødet d. 13. Novbr. f. A. indsendte Ansøgning fra N. M. Henriksen, Lindknud behandlede Sag, som

      Da blev udsat, vedtoges i Dag at forhøje Understøttelsen til 25 Kr. Maanedlig fra 1. Februar d. A.

31. Kolding Fattigvæsen har meddelt, at Niels P. Olesen er afleveret til Fattigvæsenet. Anerkjendes og afleveres

      til Brørup Fattiggaard.

32. Hover Sogneraad har meddelt, at der er tilstaaet Maren M. Hansen en Hjælp til Julen af 10 + 16 Kr.

      Til Efterretning.

33. Skatteansættelse:

      Skomager Th. Nielsen, Hovborg ansættes til at svare Skat for 1 Aar 20 Kr. er fra 1 Decbr. 6 Kr. 66 Øre.

      Rasmus Hansen, Lindknud til 12 Kr. for 1 Aar, er fra 1 Decbr. 3 Kr.

Side 190.

      Jes Schaffer til 16 Kr. for 1 Aar, er fra 1 Decbr. 5 Kr. 33 Øre.

                                                                                                            Mødet sluttet.  P. Nielsen.

                           Niels Thøgersen.         H. P. Hansen.         Chr. Hermansen.

                                    Christian Mortensen.         Lavrids Simonsen.      P. N. Pedersen.

 

         Onsdag d. 11. Februar 2014 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

                     Alle Medlemmer var mødt.

        Følgende Sager var til Behandling.

 1. Formandens Løn for næste Aar var til første Behandling.    Fastsattes til 300 Kr.

 2. Legatrenterne tilstodes Kjerstine Sørensen.

 3. Fra Pastor Nielsen var fremkommen Fødselsanmeldelser for Januar Maaned 1914.

     Den 14. 1 Dreng (Hans Frandsen Vinding) af Landpost Frands Hansen Vinding og Hustru

                                                                                              Laurine Kristine Adamsen, Lindknud.

     Den 18. 1 Dreng (Tvilling) af Vejmand Jakob Nielsen og Hustru Johanne Kirstine Nielsen, Hovborg.

     Den 18. 1 Dreng (do.)     Niels Kr. Nielsen (begge Børn døde).

     Den 14. 1 Pige af Ugift Anne Kirstine Pedersen, Lindknud.

     Den 18. 1 Pige af Boelsmand Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine Birgitte Dorthea S. Stenager, Vittrup.

     Den 27. 1 Pige af Boelsmand Johan Peder Madsen og Hustru Sine Katrine Nymand, Okslund.

     Den 27. 1 Pige af Boelsmand Hans Chr. Hansen Axelsen og Hustru Metha Kjerstine Hansen, Okslund.

     Den 28. 1 Pige af Ugift Tjenestepige Johanne Cathrine Bonde.

     Den 30. 1 Pige af Boelsmand Morten Peder Mortensen og Hustru Hedevig Oline Henriksen, Vittrup.

                  Anne Kirstine Pedersen og Johanne Cathrine Bondes Børns Fødsel foranstaltes Noteret.

           N. B. Johanne Cathrine Bondes Børns Fødsler er noteret i Holsted Sogns Kirkebog d. 26 Marts 1914.

 

Side 191.

 4. Landsoverskatteraad har fremsendt en Meddelelse som fremlagdes.

 5. Forenede Danske Motorejere har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at køre med Motorvogn paa den del af

     Vejen fra Brørup over Lindknud til Hovborg. Tilladelse gives med det sædvanlige forbehold, at der udvises

     størst mulig forsigtighed.

 6. Beretning om Kong Frederik VII Stiftelse for Hjælpeløse og forladte Pigebørn, fremlagdes.

 7. Danmarks Afholdsforening har fremsendt Aarsberetning for 1912/13 og ansøger om Bidrag.   Nægtedes.

 8. Gjørding – Malt Herredskontor har fremsendt Skrivelse om at Brandbøgerne for Lindknud Kommune skal

     indsendes samlet.

 9. Ribe Stiftamt har meddelt, at der vælges Hegnssynsmænd og Vurderingsmænd for Mark og Vejfred. I henhold

     Til Lov af 6 Marts 1869 § 14 og Lov 25 Marts § 13 i Tidsrummet fra 1 April 1914 til 31 Marts 1917.

     Valgtes: Povl Nicolajsen, Hovborg, Formand. Niels A. Nielsen, Okslund og Søren Stejner, Hyldelund.

10. Ministerielt Cirkulære af 15 Januar 1914 Fremlagdes.    Til Efterretning.

11. Lindknud og Omegns Mergelselskab har fremsendt Ansøgning om, at Sogneraadet paa Kommunens Vegne

      vil stille Garanti for Forrentning og Afdrag for et Beløb af 150.ooo Kr.(til Forrentning og Afdrag i 10 Aar.)

      Man vedtog at Kommunen Garanterer for den Del af Beløbet, der er tegnet Mergel for inden for Lindknud

      Sogn.   Man ønsker dette Beløb fastsat.

12. Herredskontoret har beskikket Povl Sørensen og Andreas Jepsen og Th. Conrad Thomsen som Ligsynsmænd

      for Lindknud Sogns østre Distrikt.    Til Efterretning.

13. Lærer Bork har indsendt Ansøgning om Tilskud til Klelund Bogsamling.     Tilstodes 10 Kr.

14. Fortegnelsen over det dobbelte Antal af de til umiddelbar Deltagelse i Landstingsvalget i 11. Landstingskreds,

      berettigede, højstbeskattede Vælgere.  Til Efterretning.

Side 192.

15. Fra Pastor Nielsen er fremkommen Skrivelse om Afløsning af Offer og Asidenser? Men da der ikke forelaa

      Skrivelse fra Ministeriet udsattes Sagen.

16. Sine Nielsen har indsendt Ansøgning om at faa et læs Tørv.    Tilstodes.

17. Hover Sogneraad har meddelt, at der er tilstaaet Maren M. Hansen 2 gange 8 Kr.    Til Efterretning.

18. Rønnebæk Sogneraad har anerkjendt Otto Ernst Pedersen.    Til Efterretning.

19. Ribe Stiftamt har meddelt, at Amtet ikke forhøjer Jens M. Nielsens Fattigunderstøttelse.   Til Efterretning.

20. Kolding Fattigvæsen har fremsendt Meddelelse om, at der paa Kolding Sygehus er indlagt en Sofie Bejerholm

      som anses at være født i Lindknud Sogn d. 9/10 1889. Efter disse Oplysninger som foreligger, er hun forsør-

      gelsesberettiget her, dersom hun er født her, dette skal oplyses. Efter det oplyste fra Pastor Nielsen er hun ikke

      født i Lindknud, hvorfor hun ikke anerkjendes. Fødselsattest udbedes.

21. Andreas Kristian Pedersen, Klelund anholder om Alderdomsunderstøttelse, han mener at være Forsørgelses-

      berettiget i Bramming, han er født d. 15-9 1846. Han anholder om 25 Kr. Tilstodes 20 Kr. Maanedlig fra 1-3.

22. Jens Hovborg, Klelund født d. 3 Novbr. 1844 i Vester Gjesten anholder om at faa Alderdomsunderstøttelse.

      Han har kun haft ophold her i Landet fra 23/11 1906, men da han antages at være en hæderlig Mand, saa

      indgaar man paa at yde ham hans Understøttelse i form af Alderdomsunderstøttelse, dersom hans forsørgel-

      seskommune ikke har noget derimod at indvende.   Tilstodes 16 Kr. Maanedlig fra 1. Februar 1914.

23. Mette Marie Hansens Datter har fremsendt Ansøgning om at faa noget for at passe sin Moder.  Nægtedes.

24. Kjøbenhavns Magistrats 3. Afdeling har fremsendt Ansøgning om, at der skal udbetales Alimentationsbidrag

      for Iver Jepsen.     Til Efterretning.

25. Angaaende en Sag fra Andst – Slaugs Herredskontor om anerkjendelse af Esben Snare Kristensen. Der

      forelaa Politiafhøring fra Grindsted og Vejen, og man blev klar over at han er forsørgelsesberettiget her i

      Kommunen.

Side 193.

26. Marie Nielsen har fremsendt Ansøgning om Lærred og om 25 Øre Daglig i vederlag for pasning af N. M.

      Henriksen.     Tilstodes 25 Øre daglig i 14 dage= 3 Kr. 50 Øre. og 4 Kr. til Lagener.

                                                                                                                           Mødet sluttet. P. Nielsen.

                          Lavrids Simonsen.        Niels Thøgersen.          Chr. Hermansen.

                                   P. N. Pedersen.            Christian Mortensen.           H. P. Hansen.

 

               Torsdag d. 26. Februar 1914 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro.

                   Alle Medlemmer var Mødt. 

            Følgende Sager behandledes.

 1. Den i sidste Møde fremsendte Ansøgning fra Lindknud og Omegns Mergelselskab om at Kautionere for at

     optage et Laan, er nu blevet ændret i den Skikkelse, at de forskjellige Sogne hver kommer til at Garantere for

     Det Beløb som der er tegnet Mergel for, hvorefter det for Lindknud Komm. vedkommende bliver 100.000 Kr.

 2. Anna Sørensen, Adsersbøl har paany fremsendt Ansøgning om noget for at pleje hendes Moder Mette Marie

     Hansen.     Tilstodes for pleje midlertidig 10 Kr.

 3. Johannes Jensen, Østerbygaard har fremsendt Ansøgning om Anbefaling til at have et Plejebarn. Anbefales.

 4. Anders Pedersen (før Lindknud) har fremsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til

     25 Kr. Maanedlig, da han nu har taget Ophold paa et Plejehjem i Give og betaler 1 Kr. pr. Dag.

     Give Kommune yder ingen Bidrag.

     Tilstodes 20 Kr. Maanedlig fra 1 Marts d. A. Men vi er ikke tilfreds med, at han uden videre indlægger sig paa

     Plejehjem uden at kende forholdene, og at vi skal betale fuldt ud eller rettere, at Opholdskommunen ingen

     Forpligtelser har.

 5. Efter Ansøgning fra Morten Pedersen om forhøjet Alderdomsunderstøttelse meddeles, at der er tilstaaet ham

     10 Kr. Maanedlig fra 1. Marts d. A.

Side 194.

 6. Hjælpekasse Valg fastsættes til Onsdag d. 11. Marts d. A. 

 7. Til at revidere Folketingsvalglisterne valgtes: Niels Thøgersen, Hans P. Hansen og P. Nielsen.

 8. Paa grund af at Niels Martin Nielsen er blevet Formand for Lindknud Mergelselskab vedtoges at faa en

     Omregulering af Vejmændenes foretagende. Peder Chr. Schmidt faar Brørup Vejen og afstaar det Vejstykke

     som ligger i Klelund Rettighed, som H. P. Hansen prøver paa at faa en Mand til at tage dette Stykke. Kristian

     Mortensen forsøger paa at faa A. P. Buch til at overtage Vittrup – Lindknud Vejen, samt Vejen efter Bække,

     samt Kjeldbjerg og Vejen efter Okslund.

 9. Derefter foretoges Skatteligning til Kommuneskat. Skatteprocent 5,8.

                                                                                                                        Mødet sluttet.  P. Nielsen.

                        H. P. Hansen.        P. N. Pedersen.               Lavrids Simonsen.

                                     Chr. Hermansen.          Niels Thøgersen.             Christian Mortensen.

 

       Onsdag d. 11. Marts 1914 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

 

             Følgende Sager var til Behandling.

 1. Formandens Løn for næste Aar var til anden Behandling.    Fastsattes til 300 Kr.

 2. Skolemulkterne Dikteredes.

 3. Fra Pastor Nielsen var fremkommen Fødselsanmeldelser for Februar Maaned.

   1.) Den 1.1 Dreng af Boelsmand Povl M. Povlsen og Hustru Petrea Marie Madsen, Hyldelund.

   2.) Den 10. 1 Dreng af Barber Peder Chr. Lautrup og Hustru Petrea Birte Marie Hesselbjerg, Hovborg.

   3.) Den 15. 1 Dreng af Bager Anton Kristian Sørensen og Hustru Sofie Pedersen, Debel.

   4.) Den 21. 1 Dreng af Gaardmand Christian Heick og Hustru Laura Marie Kristensen, Hovborg.

   5.) Den 25. 1 Dreng af Boelsmand Søren Jørgen Ditlevsen og Hustru Marie Kjerstine Simonsen, Hovborg.

 

Side 195.

   6.) Den 7. 1 Pige af Husmand Henrik Hoyer Voss, Adsersbøl og Hustru Anna Marie Jensen Birk.

   7.) den 24. 1 Pige af Husmand Jens Linding Hansen, Vittrup og Hustru Margrethe Othea Mikkelsen.

 4. Søren Kolbæk, Hovborg har fremsendt Ansøgning om at blive fritaget for hvervet som Brandfoged for

     Hovborg Distrikt. Ligeledes har Povl Nikolajsen og P. Povlsen Jensen fribedt sig for at være Vidner. I stedet

     for Indstilles som Brandfoged Peder Mikkelsen og som Vidner valgtes: Jens S. Jørgensen og Th. Thorstensen.

 5. Lærerinde Elisabeth Ovesen, Adsersbøl ønsker at blive fastansat ved Forskolen i Adsersbøl, og ønsker i den

     Anledning Sogneraadets Anbefaling.     Anbefales.

 6. Landsforeningen Arbejdet Adler har fremsendt Ansøgning om Tilskud.    Nægtedes.

 7. Da der kun er kommet en Liste med Kandidater, til at være Bestyrelse for Lindknud Sogns Hjælpekasse,

     betragtes disse som valgt. Disse er følgende: Marie Johansen, Gilbjerg, Hans Klausen Ravn, Adsersbøl, Søren

     Ditlevsen, Klelund, Louise Burkal, Klelund og Søren Storm Thomsen, Vittrup.

 8. Cirkulære fra Ribe Stiftamt af 21. februar 1914 om, at Udgifter som Kommunen har haft for Børn under

     Værgeraadet, til dels kan faaes godtgjort.    Til Efterretning.

 9. Stiftamtet har af 3, d. M. meddelt, at Lindknud Kommune for indeværende Aar udreder 82 Kr. 67 Øre for

     Vurdering af Ejendomsskyld.    Til Efterretning.

10. Stiftamtet har af s. d. udbedt sig Oplysninger om, hvorvidt der for Tiden i Kommunen findes Sindssyge, som

      forgæves er søgt anbragt paa Sindssygeanstalter.     Findes ingen.

11. Stiftamtet meddeler af s, d, at Sager som ønskes behandlet i Amtsraadets Møde i Maj d. A. maa være indsendt

      Inden 20 marts d. A.

12. Til Vurderingsmand for Umyndiges og andre under offentlig Tilsyn staaende Midler indstilledes: P. Nielsen.

Side 196.

13. Fra Ribe Sygehus er meddelt af 28/2 1914, at der paa Ribe Sygehus den30. Januar er født et Drengebarn af     

      Hans Schønning og Hustru Ragnhild af Lindknud. Fødslen foranstaltes Noteret i Lindknud Sogns Kirkebog.

14. Der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Hans Peder Hansens Indlæggelse paa Brørup Sygehus.

15. Doktor Møller har fremsendt Regninger: Chr. Thomsen 13 Kr. Mads Chr. Nielsen 28 Kr. Chr. Pedersens Enke

      12 Kr. Ole Olesen 37 Kr. Hans P. Mikkelsen 28 Kr. Nis Højen 6 Kr. Kjørsel for Sygekassemedlemmer: Jens

      L. Hansen 3,50 Kr. P. Nissen 4 Kr. Smed Jørgensen 8 Kr. Sygeplejerske Poder 10 Kr. Vilhelm Kirks Bog-

      handel, Holsted for Skolematerialer 74 Kr. 96 Øre. Jens Sørensen til Klelund Skole 26 Kr. 15 Øre.

      Til Efterretning.

16. Fra Vilhelm Jepsen var fremkommen Tilbud paa Renholdelse af Lindknud Skoler for 1 Aar 150 Kr. Antoges.

17. Kjøbenhavns Magistrat har meddelt, at Vibold Ove Hansen anerkjendes forsørgelsesberettiget.

      Til Efterretning.

18. Kolding Fattigvæsens Udvalg har fremsendt Regning for Jens P. J. Bejrholm 7, 45 Kr. og for N. Olesen 60 Ø.

19. Hover Sogneraad har af 1-3. meddelt, at der er ydet Maren M. Hansen en midlertidig Understøttelse af 10 Kr.

      og af 12-2. 8 Kr. Til Efterretning.

20. Bramming Sogneraad har af 26/2 meddelt, at Andreas Kr. Pedersen anerkjendes forsørgelsesberettiget.

      Til Efterretning.

21. Søren Kristensen født d. 28. februar 1854, (og haft uafbrudt Ophold i Lindknud Sogn i de sidste 30 Aar) har

      fremsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse fra 1 Marts d. A. Anholder om 35 Kr. Maanedlig. Tilstodes.

22. Chr. Pedersens Enke anholder om at faa sin Understøttelse forhøjet til 20 Kr. Maanedlig.

      Tilstodes 18 Kr. fra 1. April 1914.

23. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Honorar for afholdt Aftenskole.   Tilstodes 20 Kr.

                                                                                                              Mødet sluttet.  P. Nielsen.

                         Niels Thøgersen.         Christian Mortensen.             P. N. Pedersen.

                                    H. P. Hansen.              Lavrids Simonsen.        Chr. Hermansen.

 

Side 197.

          Onsdag d. 8. April 1914. holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

         Følgende Sager var til Behandling.

 1. Til at være Formand og Kasserer for det kommende Aar Valgtes: Peder Nielsen.

 2. Til at revidere Kommunens Regnskab Valgtes: Niels Thøgersen og Hans Marinus Pedersen.

 3. Ministerielt Cirkulære af 19. f. M. angaaende Understøttelse til Blinde fremlagdes.

 4. Stiftamtet har d. 10. f. M. meddelt, ar der af Indenrigsministeriet til Udbetaling paa Ribe Amtstue er anvist

     Sogneraadet 1067 Kr. 09 Øre som Tilskud for Regnskabsaaret fra 1. April1912 til 31 Marts 1913 til

     Udgifter til Alderdomsunderstøttelse.      Til Efterretning.

 5. Ribe Stiftamt har d. 17. f. M. meddelt, at der ikke findes Hjemmel til at afholde den Udgift som er forbundet

     med at afbrænde Peder Hansens Hus.     Til Efterretning.

 

 6. Til at afgive Indberetning til Kapitelstaktens Fastsættelse for de kommende treaar 1914-16 Valgtes:

     Møller Peder Mikkelsen.

 7. Cirkulære af 7. f. M. om Afholdelse af en Haandværks og Industritælling d. 26. Maj 1914. Til at foretage det

     fornødne Valgtes: Niels Thøgersen og Formanden. Til at foretage Omdeling Valgtes: Hans P. Hansen og

     Chr. Hermansen for den vestre Distrikt.

 8. Ribe Stiftamt har d. 21 f. M. beskikket Møller P. Mikkelsen, Hovborg til at være Brandfoged i Hovborg

     Distrikt i stedet for Smed Kolbæk.    Til Efterretning.

 9. Mads P. Iversen har paa Gymnastikforeningens Vegne indsendt Ansøgning om Tilskud for

     Skolebørnenes Afbenyttelse af Gymnastikredskaberne.   Tilstodes 15 Kr.

10. Der er af Formanden udstedt Forsørgelsesattest for Chr. Ehmsen, født d. 4/7 1880 i Lindknud.Til Efterretning.

11. Konsul Pagh, Esbjerg som ejer Galtlund søger om at faa Skattenedsættelse.   Nægtedes.

12. Jakob Nørgaard har indsendt Ansøgning om at beholde et Barn, som er født hos ham i Vinter, det er hans

      Mening at lade Barnet Døbe med hans Efternavn. Man nedsatte et Udvalg til at undersøge Sagen.

      Valgt blev: Niels Thøgersen, Peder N. Pedersen og P. Nielsen.

Side 198.

13. Kommunekreditforeningen har fremsendt Regnskab for 1913.    Til Efterretning.

14. Efter at Stiftamtet har givet Tilladelse til at købe Forsamlingshuset i Lindknud, forhandledes om at optage et

      Laan til Dækning af denne Udgift. Man vedtog at laane 2000. Kr. som afdrages i 5 Aar.

15. Holsted Sogneraad har fremsendt Fødselsattest for ugift Johanne Katrine Bondes Barn, med Paategning om, at

      Noteringen har fundet Sted.     Til Efterretning.

16. Hover Sogneraad har af 22. f. M. meddelt, at der er ydet M. M. Hansen en ekstra Hjælp af 10 Kr.

      Til Efterretning.

17. Udvalget for Fattigvæsenet i Svendborg har fremsendt Afhøring af Abelone Margrethe Sørensen født

      Pedersen, og Anders Chr. Synke Sørensen.    Anerkjendes.

18. Bramminge Sogneraad har fremsendt Meddelelse om, at Maren Nielsen er flyttet til Bramminge og de har

      tilstaaet hende 26 Kr. Maanedlig.       Anerkjendes.

19. Hovborg Husflidsforening har fremsendt Ansøgning om Tilskud.     Tilstodes 20 Kr.

20. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Børne- Lærer og Folkebogsamlingen.

      Tilstodes henholdsvis 20 Kr. 15 Kr. og 10 Kr.

21. Jordemoderen i Brørup har fremsendt Opgjørelse over Vejlængden i Anledning af, at hun har Praktiseret i

      Lindknud Kommune.    Attesteres.

22. Helsingør Politikammer har meddelt, at Iver Jepsen nu opholder sig i Horsens Købstad, og da man har udlagt

      Alimentationsbidrag vedtoges, at foranstalte, at han kommer til at afsone dette Beløb som man har udlagt

      for ham.

23. Nis Højen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om et Læs Tørv.      Tilstodes.

24. Skatteansættelser: Søren Jensen, Vittrup ansættes til 16 Kr. For 1 Aar fra 1. April.

                                    Jens J. Hansen, Vittrup ansættes til 16 Kr. for 1 Aar fra 1. April.

                                    Niels P. Hansen, Klelund ansættes til 16 Kr. for 1 Aar fra 1. April.

                                                                                                           

                                                                                             Mødet sluttet.   Peder Nielsen.

                           P. N. Pedersen.        Niels Thøgersen.          Chr. Hermansen.

                                     H. P. Hansen.            Christian Mortensen.         Lavrids Simonsen.

 

Side 199.

     Fredag d. 24. April 1914 holdt et Udvalg af Sogneraadet Møde i Lindknud Kro, for at behandle en Skatteklage,

    Som var indkommen fra Niels Jensen, Hovborg.  Man enedes med ham om, at Skatteansættelsen var rigtig

    Med undtagelsen af at hans Formue var 1000 Kr. for høj, som var begrundet af, at han har 1000 Kr. i løs Gjæld.

    Skatteansættelsen blev uforandret.

                                                                  Mødet sluttet.   P. Nielsen.

                            Lavrids Simonsen.        P. N. Pedersen.          Niels Thøgersen.

 

                    Onsdag d. 13. Maj 1914 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

                               Alle Medlemmer var mødt.

      Følgende Sager behandledes.

 1. Skolemulkterne Dikteredes.

 2. Pastor Nielsen, Lindknud har fremsendt Fødselsanmeldelser for April Maaned.

     Den 24. 1 Dreng af Ugift Tjenestepige Mariette Pedersen Buck, Debel.

     Den 26. 1 Dreng af Plantagearbejder Frederik Hansen Johansen Pedersen og Hustru

    

                                                    Maren A. Larsine Irene C. Mortensen, Klelund.

    Den 22. 1 Pige af Plantagearbejder Andreas Chr. Hovborg og Hustru Dorthea Cathrine E Jespersen, Klelund.

    NB) Mariette P. Bucks Barns Fødsel foranstaltes Noteret andetsteds.

 For Marts Maaned: Fødte.

    Den 5. 1 Dreng af Boelsmand Jens Lavrids Jensen og Hustru Kirstine Henriksen, Vittrup.

    Den 13. 1 Dreng af Husmand Jørgen Aarø Jørgensen og Hustru Karoline Jørgensen, Risbøl, Vorbasse Sogn.

    Den 14. 1 Dreng af Boelsmand Marius Sofus Madsen og Hustru Mette Kirstine Hansen Schelde, Vittrup.

    Den 21. 1 Dreng af Husmand Ernst Pedersen Søgaard og Hustru Marie Kirstine Schmidt, Adsersbøl.

    Den 11. 1 Pige, Dora Mary Vinfred Nørgaard af Ugift Tjenestepige Dorthea Kristensen, Gilbjerg, Lindknud.

    Den 14. 1 Pige af Boelsmand Niels Kristensen og Hustru Maren Kristine Sørensen, Risbøl, Vorbasse Sogn.

    Den 20. 1 Pige af Husmand Hans Peder Andreasen og Hustru Inger Marie Knudsen Høgh, Okslund. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *