1915 – 19 – 1f

1f. Lindknud Sogneraads Protokol d. 29 Maj 1917 –

Aar 1917 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende P. M. Pedersen pga. Sygdom.

Følgende Sager forhandledes:

1. I Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 9/5 er det forbudt indtil 9/8 at anvende Petroleum til Belysning eller                                                                                                               side 132                                                                                                                                              Kogebrug, naar ikke særlige Forhold gør det absolut nødvendigt. I Henhold til én af Kommunalbestyrelsen opslaaet Bekendtgørelse er de Beboere der anser sig berettiget til at faa udleveret Petroleum opfordret til at indsende skriftlig Begæring desang.                                           3. Følgende har indsendt Begæring om at faa udleveret petroleum: Skomager Nielsen, Hovborg ansøger om at faa 1 til 1½ L/Md. til Brug i Forretningen. Tilstodes 1½ L. indtil 1/7.                                 4. Barberer P. Pedersen, Hovborg ansøger om at faa 3 L./Md til at varme Vand til barberingen. Tilstodes 1½ L. indtil 1/7 17. 5. Jens Søndergaard Andresen ansøger om at faa 3 L. om Ugen til at farve Tagstenene med pga. at der ikke kan faaes Tagstenolie.                                                                 Det anbebefales at søge om Olie i Stedet.                                                                                                  6. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa Tilladelse til at købe nogle Liter pga. at Børnene er upasselige efter Vacinationerne.                                                                                                                                For at udlevere Petroleum til Belysning fordres Attest fra Læge el.Jordemor.                                         7. Til sammen med Formanden at behandle evt. senere Andragender om petroleum valgtes Hans I. Johansen og P.D. Jensen.                                                                                                                        8. Brændselsnævnets Formand Benson indbyder til Møde paa Hotel Spangbjerg i Esbjerg d. 30/5 Kl. 12. Formanden valgtes til at møde.                                                                                                    9. Da det maa anses formaalstjenlig at faa anskaf                                                                                side 133                                                                                                                                                   fet en Deel mere Brændsel til Skolerne enten Tørv eller Træ.                                                                   Der nedsattes et Udvalg til at ordne dette Spørgsmaal. Valgt blev P. M. Petersen for Adsersbøl, P. D. Jensen, Klelund, H.I. Johansen for Lindknud og Niels Thøgersen for Okslund.                                  10. Hans A. Egelund har fremsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 10 til 15 Kr./Md. samt 2 Læs Tørv. Tilstodes fra 1/5 15 Kr./Md. + 2 læs Tørv.                                                    Niels Thøgersen                                                                                                                                       Marius Madsen, Hans I. Johansen, P. Donslund Jensen, Ole P. Simonsen, H.M.Petersen .                           .                                                                                                                                                             Aar  1917 d. 13/6 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.                      Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                  1. Bekendtgørelse af 22/5 ang. Handel med Skoveffekter.                                         Til Efterretning. 2.           –                  24/5   –   Tilvirkning af og Handel med Mel af Hvede. –                                             3.           –                  24/5    –  Fastsættelse af Maksimalpris paa Mel.                                   –                      4.           –                  15/5 Foranstaltninger vedr. Befolkningens Forsyning af Brød og Mel. –                      5.           –                  15/5  Fastsættelse af Vægten for Brød.                                                  –                   6.           –                  19/5 Foranstaltninger til Forebyggelse af utilbørlig Udnyttelse af Konjunkturer. 7.           –                   9/5 ang. Indskrænkning af Elektricitet og Gasforsyning til Forlystelsesanst. Side 134                                                                                                                                                  8. Bekendtgørelse af 15/5 ang. Formaling af og Maksimalpris paa Byggryn.            Til Efterretning. 9.             –              – 12/5 Tillæg til tidl. Bekg.vedr. Produkter af indenlandsk Svineavl       –                        10.           –              – 24/5     –                   –         – Handel med røget Sild.                             –                     11.           –              – 24/5 vedr. Forbud mod visse Blandingsvarer af Næringsmidler.           –                    12.           –              –  7/5 ang. Fremskaffelse af indenl. Brændselsmateriale.                        –                          13. Cirkulære af 12/5 17 ang. Udbetaling af Godtgørelse paa Rug indtil 1/5                          –                       14.        –          –  6/6 ang. Uddeling af Brød og Sukkerkort foretages d. 27 – 29 Juni.            –                15.        –          – 31/5 Det forbydes at genere Generalstabsmærker o. lign.                              –               16.        –          – 23/5 Forbud mod at ligge inde med Beholdninger af Hvede og Rug.            –              17.        –          – 17/5 om Statslaan til Kommunerne til Udlaan til Opdyrkning af Hede og Mose.     18. Cirkulære af 10/10 1916 om Statstilskud til Drift af Kommunale Efterskoler.    Til Efterretning.    19. Kristeligt Soldaterhjem, Viborg ansøger om Bidrag.                                              Nægtedes.         20. Stiftamtets Skrivelse af 24/5 17. samtykke til Formand- og Kassererløn.            Til Efterretning.   21.         –         16/5 17. Skemaet til Kommunens Regnskab og Regnskab over Udgifter i Henhold til Dyrtidsloven af 28/12 16 føres hos O. Barfod og co.                                                  Til Efterretning.  Side 135                                                                                                                                                    22. Stiftamtet af 4/6. Skovridder Holst, Grindsted er udnævnt til Brændselsnævnet.             –             23.        –         – 10/5. Klaus Skjøde, Veerst er antaget som Medhjælp ved Handel med Skoveffekter.  24.       –          – 4/6. Der kan udbetales Godtgørelse for Beholdning af Rug, der var klar til Aflevering inden 1/5.                                                                                                   Til Efterretning. 25. Forenede Danske Motorejere ønsker Oplysning om hvor mange Km. Veje i Kommunen der er over eller under 5½ Meter.                                                             Formanden sender Indberetning.    26. Statslaan. H. Chr. Fynbo, Gilbjerg ansøger Kommunen om at kautionere for et Statslaan paa 1000 Kr. til Opdyrkning af Heder og Moser mod Pant i Ejendommen Matr. No. 2h af Gildbjerg næst efter en 1. Prioritet paa 4800 Kr.                                                                                                           Der vedtoges at nedsætte et Udvalg til at se paa Forholdene og fremkomme med Forslag om paa hvilke Betingelser Laanet evt. kan lade sig ordne.                                                                          Valgt blev P.M. Pedersen, H.I. Johansen og N.Thøgersen.                                                                     27. Skrivelse fra Arbejds og Fabrikstilsynet ang. Maskintilsyn. Tilstilles Maskinsynsmanden.          28. Anders Jepsen er meddelt Aprobation paa Udstykning af Matr. No.1n Lindknud. Til Efterretn.   29. Den 18/1 fødte datter af Otto R. Nikkelmann og Hustru har ikke Hjemstedsret i Lindknud hvilket bliver at tilføre Kirkebogen. Tilstilles Sognepræsten til Notering, – den er foretaget.           30. KFUM s Soldaterhjem,Roskilde ansøger om Bidrag.                                              Nægtedes.      31. K. Asmussen. Sygehusregning og Begravelsesomkostninger.                                                    Formanden sender en Opfordring til Asmussen om at betale Regningen, hvis ikke betales af Komm. Side 136.                                                                                                                                                32. M.P. Madsens Boghandel Københ. anbefaler ”Landkommunernes Styrelse” Pris 12 Kr. Til Efte. 33. Marius Madsen, Vittrup:

Forslag om at standse Udbetaling af Dyrtidshjælp til arbejdsdygtige Personer.                                     2. Forslag om at foretage Foranstaltninger ved Nedsættelse af visse Varer for alle Kommunens Beboere. Udgifterne foreslaaes fremskaffet ved en Ekstraskat lignet paa Indtægter over 1500 Kr. efter stigende Skala.                                                                                                                                    3. Forslag om Indførelse af Hundeskat.                                                                                                 De 2 første Forslag toges tilbage, men 3 vedtoges. Der betales Hundeskat efter en Skala: For en Højde indtil 12 Tommer 3 Kr. og over 12 Tommer 6 Kr. Træder i Kraft d 1/8 17.                              Hundeejere gør Anmeldelse til Sogneraadet inden 1/7 17.                                                                     34. Beretning og Regnskab for Ungdomsskolen.                                                     Til Efterretning. 35. Gjørding Malt Herredskontor har under 30/5 meddelt at H. Schønning, Lindknud for Overtrædelse af Jagtloven har indbetalt en Bøde paa 25 Kr. der tilstilles Kommunens Kasse. Beløbet er modtaget.                                                                                                                                 36. Gjørding Malt Herredskontor har fremsendt Sagen ang. Snekastningpligten for Distriktsjordemoderejendommen og Præstegaarden i Lindknud.                             Til Efterretning. 37. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Maj Maaned.                                                                      5/5 en Dreng af Boelsm. Niels Hansen og Hustru Ane Sofie Petersen                                                       11/5       –              –         Poul Marinus Poulsen og Hustru Petra Marie Madsen af Hyldelund                  29/5       –              –         Peder Pedersen og Hustru Kirstine Høyrup af Okslund.                               Side 137                                                                                                                                                   1/5 en Pige af Boelsm. Niels Rasmussen Andersen og Hustru Anna Simonsen af Hovborg.                    3/5  –     –    – Plantagearbejder Jørgen Hansen Erbs og Hustru Kjestine Jensine Bjerg af Hovborg. 6/5        –    –  Boelsm. John P. Madsen og Hustru Sine Katrine Nymand, Okslund                                  8/5 en Pige af Husm. Katrinus Th. Jepsen og Hustru Kirstnie Marie Hansen af Hyldelund.               10/5     –      –  Boelsm. Søren Jensen og Hustru Martine Kæthe Thomsen af Vittrup.                        38. Valg af Medlem til at tiltræde Fredningsnævnet. Valgt blev Peder M. Pedersen, Hyldelund.        38a. Andragende fra Kommunens fastansatte Lærere og Lærerinder om Dyrtidshjælp.                      Klelund Embede forhøjes med 100 Kr i Begyndelsesløn. Lærer Skovbjerg ydes 1½00 Kr i Dyrtidshjælp. Okslund og Adsersbøl, Lindknud lærerinder tilstaaes 30 Kr. fra 1/4 17 for Aaret 17/18 39. Marie Schaffer har gennem Ribe Amt fremsendt Begæring om Forhøjelse af den hende tilstaaede A.Understøttelse fra 10 Kr. til 18 Kr./Md + Brændsel.                                                        Nægtes at yde større Understøttelse medmindre det bliver paatvungen af Amtet. Den 23/6 sendt en længere Redegørelse til Amtet ang. Forholdet og til Begrundelse af Sogneraadets Stilling til Afgørelsen af Sagen.                                                                                                                               40. Morten Pedersen. Læborg Sogneraad har fremsendt Regning paa h.h.v. 99 og 22 Kr. Til Efterr.  41. Jens Madsen. Føvling Sogneraad har sendt Regning for 2 Halvaar paa 135 Kr.                  –         42. Marie Petersen. Folding     –          –      –            –          –       –           –     75,75 Kr.              –         43. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad    –       –            –          –       –                159,75 Kr.             –         44. H. M. Gehlert, Lindknud ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 15 Kr./Md.  fra 1/5 pga. et ham overgaaet Ulykkestilfælde.                      Tilstodes Varer for 3 Kr./Md. for Sommeren. Side 138                                                                                                                                                Morten Petersen, Lindknud ansøger om at faa leveret 8 a´10,000 Tørv af Kommunen.                  Tilstodes 8,000 Tørv leverede eller 2 Læs.                                                                                       Fattigsager.                                                                                                                                                45. Vejle Byraads Fattigudvalg har fremsendt Skrivelse af 21/5 og fastholder Kravet om fuld Refusion for Maren M. Hansen, ogsaa for Konfirmationshjælpen 50 Kr.      Regningen refunderes.  46. samme Udvalg har under 21/5 meddelt at der er tilstaaet M. M. Hansen til Underhold pga. ringe Fortjeneste Kr. 10. Regning for samme for 2. Halvaar 201,80 Kr.                            Til Efterretning. 47. Plejebarnet Harry Due. Vejen Sogneraad har fremsendt Regning for 2. Halvaar 67 Kr.  –             Ophold paa Sygehus 8 Kr.                                                          Forlanges Regning fra Sygehuset.  48. harald Egelund. Moderen har under 21/5 sendt meddelelse om at Harald opholder sig f. T. i Tirslund. Regner med at den ham tilstaaede Understøttelse 15 Kr./Md. bibeholdes.                           De 15 Kr. betales foreløbig, dog mener Sogneraadet der bør forsøges paa at skaffe ham en let Plads til ham.                                                                     Det overdroges P. Madsen at tale med Familien.   49. Karen Hansen, Okslund er af Læge Møller beordret indlagt paa et Sanatorium. Formanden har i den Anledning foretaget Afhøring hvoraf fremgaar at hun ikke er Medlem af Sygekassen, hvorfor der vil blive forlangt Kaution af Lindknud Kommune. Efter de forliggende Oplysninger maa hun anses forsørgelsesberettiget i Grimstrup Kommune.                                             Til Efterretning.    50. Mads Kr. Nielsen, Vittrup har fremsendt Begæring om at Sogneraadet betaler for Dynd til 20,000 Tørv =  30 Kr. samt at betale Regningen for den Havre Sogneraadet kautionerede for i Foraaret.                                         Det vedtoges at betale Tørven og for Havren efter Regning.    Side 139                                                                                                                                                  51. Hans Nissen Hansen. Ribe Stiftamt har under 12/6 paany fremsendt Sagen ang. Noteringen af bemeldte Hans N. Hansen Fødselsnotering i Lindknud Kirkebog vedlagt en Politiafhøring af Moderen samt en Opgørelse over den hende tilstaaede Understøttelse i Aarene 1896 – 97.               Det overdroges Formanden at udfærdige en Skrivelse og sende Sagen tilbage til Amtet.                  51a. Lorenz Ravn, Klelund Skole, 10 Beboere i Klelund Skoledistrikt opfordrer Sogneraadet til at opslaa Pladsen ledig efter Loven.                                                                       Sagen henlagtes.     Skolesager.                                                                                                                                           52. En Del Beboere i Klelund Skoledistrikt har fremsendt Begæring om at Pladsen som Lærerinde ved Skolen opslaaes ledig i Henhold til Loven. Pladsen har i mange Aar været bestyret af Lorenz Ravn.                                                                                                  Sagen udsættes foreløbig.          53. Okslund Skole. Lærerinde Frk. Korsgaard har fremsendt Begæring om at faa Landsbyskolens Lærebog 8 Stk., Andresens Regnebog 6 Stk. samt 6 Stk. Tavler.                                Bevilgedes.       54. Brød og Sukkerkort udleveres af Sogneraadsmedlemmerne Fredag 29/6 fra Kl. 5 til 8. Distrikterne fordeledes.                                                                                                                         Der foranstaltes afholdt et fælles Møde af Sogneraad, Skolekommission, og Førstelærerne om Skoleforholdene i Slutningen af indeværende Maaned.                                          Mødet sluttet.       Niels Thøgersen                                                                                                                                     Hans I. Johansen, Ole P. Simonsen, Marius Madsen,  P. Donslund Jensen, H.M.Petersen.                Side140                                                                                                                                               .       .                                                                                                                                                           Aar 1917 d. 27/6 holdt ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende P. D. Jensen.               Følgende sager forhandledes:                                                                                                                1. Maskintilsynsmand. Der fortoges Valg af en Mand til at føre Tilsyn med de i Kommunen værende Maskiner.                                     Valgt blev Carsten Runge. Som suppleant Søren Kolbæk.             2. Sogneraadsforeningen for Ribe Amt. Indbydelse til Møde paa Paladshotellet i Esbjerg Lørdag d. 30/6 Kl.1, vedlagt Dagsorden. Som Repræsentanter valgtes H.M.Petersen og Niels Thøgersen.       3. Brændsel til Skolerne. Formanden har henvendt sig til Skovridder Sørensen ang. Brændselstræ til Skolerne og faaet tilsagn paa indtil 50 Rummeter til Fordeling om ønskes.                                          4. I Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære af 12/6 17 bliver der at foretage Tælling af Kreaturer og Areal Torsdag 12/7 paa dertil fremsendt Skemaer, der senest d. 23/7 tilbagesendes til Statistisk Departement.                                                                                                                                          I den Anledning inddeles Kommunen i følgende Distrikter. Til at foretage nævnte Tælling valgtes følgende Kommissærer og Supleanter.                                                                                                     Sognet inddeles i 14 Distrikter og der vælges Folk som omtalt..                                                      side 141                                                                                                                                                    5. Laust Nielsens Enke har fremsendt Begæring om i Lighed med tidligere at blive tilstaaet 30 Kr. evt. lidt mere til Brændsel.                                                                                                                      Det vedtoges at levere hende indtil 10,000 Tørv forsaavidt hun har Plads til dem.                                             .                                                                                                                                                              Andragende fra Bager Sørensen om at garantere Betaling for Rug fra Statens Lagre til Brug i hans Forretning, evt udbetale Forskud. Garantien gælder for en Maaned fra Bestillingsdagen. Tiltraadtes.                          .                                                                                                                                                              Samme Dag afholdtes i Henhold til Sogneraadets Beslutning i Møde d. 13/6 et fælles Møde af Sogneraad, Skolekommission, samt Kommunens Førstelærere til Drøftelse af forskjellige Forhold vedr. Skolernes Ordning for den kommende Vinter.                                                                             1. Forslag til Behandling. Er Hovedskolerne i Stand til at fortsætte i den kommende Vinter som hidtil eller er der Stemning for at foretage Udvidelse af Lærerkræfterne af ren midlertidig Karakter. Følgende vedtoges:                                                                                                                               Grundet paa at Klasserne i flere Vintre i Hovedskolerne har været tildeels overfyldte findes det absolut formaalstjenlig at foretage en Udvidelse af Lærerkræfterne forsaavidt der kan skaffes brugelige Lokaler.                                                                                                                                  Kan Lokalerne skaffes anses det formaalstjenlig at ansætte en Seminarist som Vinterlærer ved hver af Skolerne.                                                                                                                                            2. Hvorledes kan man tænke sig den fremtidige Skoleordning?                                                     Sagen blev drøftet men der blev ikke taget nogen bestemt Stilling til Sagen.                                         3. Bør der fortsættes med Ungdomsskolen i den kommende Vinter?                                                    I den tilstedeværende Forsamling var der overvejende Stemning for Sagen. Der blev udtalt ønske om, paa foranledning af Sogneraadet, paany at fremme Sagen.                                                                         Mødet sluttet.                                                                                                                                          Niels Thøgersen, Ole P. Simonsen, Marius Madsen, H.M.Petersen                                                    side 142.                                                                                                                                                     Aar 1917 d. 11/7 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Fraværende Hans I. Johansen.                Følgende forhandledes:                                                                                                                                1. Bekendtgørelse af 15/6. Handlende og Bagere skal opgive Beholdninger af Hvede pr. 18/6. T.Eft.  2.            –                    –     Maksimalpris paa Kartofler.                                                                    –   3.            –                  14/6 om Pligt til at opgive Kornbeholdning til Tilsynsmændene.                   –   4.  Bekendtgørelse af 13/6. Fastsættelse af Maksimalpris paa Bindegarn.                   Til Efterretning.  5. Cirkulære af 1/5. Indb. om Standsning af Undervisning i Skolen pga. Brændselsmangel.   –         6.        –           15/5 om Høreprøver i Skolerne.                                                                         –         7.        –           15/6 Maksimalpris paa grovt Rugmel er 21 Kr. for den utørrede Mel.               –        8.        –           19/6 for at spare Brændsel anbefales at oprette Folkekøkken i Byerne hvortil kan faaes Statstilskud.                                                                                                        Til Efterretning.   9. Cirkulære af 13/6. Der kan faaes Godtgørelse 4 Kr./100 Kg. Rug  der afstaaes inde 1/5.     –       10.        –           14/6 Regnskab på Udgifter indsendt. Der kan forventes Forskud = ½ .            –          11. Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.                                                                                                                             Nægtedes.      12. Ribe Amts Plejehjemsforening har sendt beretning for 1916/17.                          Til Efterretning. 13. J.O. Brandorff, Kolding. Regning for Ovn  til Klelund Skole 238,75 Kr.                         –         side 143.                                                                                                                                                  14. Ministeriets Kornkontor har under 29/6 meddelt at al den Majs der raades over straks vil blive tilstillet Amterne til Fordeling mell. Kommissionerne. Forbrugere maa henvende sig til Korntilsynsmændene.                                                                                                  Til Efterretning. 15 Bekgs. Visse Avertissementer. Cirkl. af 8/6, der skal altid afleveres Brødkort for Brød og Mel.   16. Understøttelse af Enker er anvist et Beløb af 80 Kr. som Forskud for 1916/17. Er modtaget 9/7.  17. Skatte%. Ribe Stiftamt har under 26/6 udbedt sig Kommunens Skatte% og Lignings% for 1917/18. Skatte% er 3,87 og Lignings% 5.                                                           Er indsendt.           18. Voldgiftsmand. I Henhold til Ribe Stiftamts Skrivelse af 25/6 skal der foretages Indstilling af Voldgiftsmænd i Tvistigheder vedr. Handel med Husdyr.           Sognefoged P. Nielsen indstilledes.  19. Rugbrødpriserne i Ribe Amt er fastsat til 90 Øre pr. Brød a´4 Kg. Hvedebrød 25 Øre for 300 Gram, Sigtebrød 40 Øre for 675 Gram.                                                             Tilstilles Bageren.     20. Jordemoderboligen. Ribe Stiftamt har med en Skrivelse af 3/7 tilbagesendt Fortegnelsen med Bilag over Udgifter for Vedligeholdelse af Boligen for 1916/17  pga at Overslaget var paa 43 Kr. medens Udgifterne har været paa 236,66 Kr. I den Anledning udbedes Sogneraadets Ytringer.      Det overdroges Formanden at afgive en Redegørelse for Sagen.                                                           21. Andragende om Eftergivelse eller Tilbagebetaling af 1,40 Kr. som Statsskat for Tjenestekarl Kr. Petersen af Hovborg pga. at han var indkaldt til Militærtjeneste. Tilbagesendes med Bemærkning om at Sogneraadet afgiver en Erklæring om at den Kr. Petersen paalignede Kommuneskat ogsaa er eftergivet. Der skaffes oplyst hos P. Nielsen om Kommuneskatten er eftergivet.                                                                                               Indberettes af Formanden                                                                                                                        22. Forhandling om evt. Forhøjelse af Vejmændenes Dagløn.                                                        Daglønnen forhøjedes fra 1/12 til 1/3  til 3,25, og 1/3 til 1/12 5 Kr. dog kuns under de ordinære Forhold.                                                                                                                                                  23. Behandling af Sagen om Statslaan til Hans Kr. Fynbo. Det vedtoges at garantere for det ønskede Laan paa 1000 Kr. paa følgende Betingelser. Laanet indsæt-                                                              side 144                                                                                                                                                   tes i et Pengeinstitut og udbetales saaledes: Naar heden er pløjet 50 Kr./Tdr.L. Pløjet 2. Gang færdig til Mergling 50 Kr. og naar Jorden er merglet Resten af Beløbet i Forhold til Arealet.                 Begæring om Laanet skal være indsendt til Amtet inden 1/10.                                                            24. Andragende fra Pastor Nielsen om Dyrtidshjælp for afløst Offer og Aksidenter.                  Andragendet nægtedes. Embedsindtægten anses for at være for stor til at yde Dyrtidshjælp, desuden skal der foretages ekstra Ligning idet et saadan Tillæg evt. skal udredes af det Offentlige.               25. Andragende fra Svend Poder om Tilladelse til at tage et Plejebarn.                        Anbefales. Skolesager.                                                                                                                                                  27. Lindknud S. Regning fra N.K. Madsen, Brørup paa 300 Kg. Kul 33 Kr.            Til Efterretning.       28. Vittrup S. Vikar Martha Hansen har meddelt om at hun er kaldet som Lærerinde ved Grosten Skole Turø fra 1/8 17.                                                                                                 Til Efterretning.  29. Kommunale Efterskoler. Ministeriet har gennem Skoledirektionen meddelt at der er tilstaet Lindknud Kommune et Statstilskud for Vinteren 1916/17 stor 205,13 Kr.                                          Beløbet vil blive tilstillet Kasseren i Løbet af 8 Dage.                                             Til Efterretning.     30. Skoledirektionen har under 7/7 meddelt at den bifalder at der er tilstaaet Førstelærerembedet i Klelund et Tillæg i Begyndelseslønnen ved nævnte Embede paa 100 Kr. hvorefter Lønnen bliver 10,000 + f. T. 60 Kr.  fra 1/4 17.                                                                                                        Skoleplanen indsendes til Paategning om Forandringen.                                          Til Efterretning.  31. Behandling om Skolesagen og Læreransættelse for Vinteren. Det vedtoges at antage Køkkenet ved Forsamlingshuset til Skolelokale og ansætte en Vinterlærer ved Klelund. Lindknud udsættes   side 145                                                                                                                                                     32.  Brændsel til Skolerne. P.Chr. Schmidt har yderlig leveret 10,000 Tørv til Lindknud Skole. Jensen Østerbygaard 3 Meter Træ h.h.v. 50 og 27 Kr.                                                                             33. Vikar til Vittrup skole. Det henstilles til Anna Petersen at hun besørger Ansættelsen af en Vikar ved Skolen fra 1/9.                                                                                                                          Alderdomssager.                                                                                                                                     34. Marie Schaffer har paany fremsendt Krav om Tilskud til A.Understøttelsen og bedt sig et Skema tilsendt. Formanden har meddelt at man ikke foretager sig videre før Amtets Afgørelse i Sagen.     35. Ribe Stiftamt 21/6 anvist 1880 Kr. til Alderdomsunderstøttelse for 1916/17. Sendt Kvittering 25/6 17.                                                                                                                  Til Efterretning.      36. Anders Petersen, Give har fremsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet til 30 Kr. Tilstodes 30 Kr./Md fra 1/8 17.                                                                                                               37. A. Petersen, Regning fra Læge Haldbo, Give 10 Kr.                                                                      Mette Hansen Regning fra Brørup Apotek 1,55 Kr., Therkel Sørensens Enke 1,15 Kr., Nis Højen 0,90 Kr.                                                                                                                   Til Efterretning.    38. Chresten Hansen, Vittrup har sendt Klage til Stiftamtet om den ham tilstaaede Understøttelse paa f.T. 20 Kr., forlanger et Tillæg paa mindst 15 Kr./Md. Ansøgte 16/4 16 om 20 Kr., tilstaaet 15 og 14/3 17 om 30 Kr., tilstaaet 20 Kr.                                                                                         Sogneraadet har forhøjet Understøttelsen hver Gang der er sendt Ansøgning, man mener at han indtil i Aar har kunnet tjene til Føden paa det nærmeste. Det henstilles til Stiftamtet at Andrageren i Lighed med andre sender sin Ansøgning direkte til Sogneraadet.                                                  Fattigsager.                                                                                                                                           39. Karen Hansen, Okslund er d. ? indlagt paa Sanatoriet i Esbjerg.                                             Formanden har udstedt Kautionsbevis for Betalingen og sendt Afskrift af Afhøringen til Grimstrup Sogneraad med Forespørgsel om hun anerkendes forsørgelsesberettiget der,- har senere sendt Daabsattest.                                                                                                                                        Side 146.                                                                                                                                                  40. Marie Andersen. Sygehusforvalter Jørgensen, Ribe har under 1/7 meddelt at M. A. Dags Dato  er afgaaet ved Døden samt forespurgt om Begravelsen ønskes foretaget af Sygehuset paa Kommunens Regning.                                                                                                                                            Formanden har bedt Sygehuset foranstalte Begravelsen foretaget samt rettet en Forespørgsel til Stiftamtet om hvorledes man skal forholde sig med Hensyn til noget Tøj der henstaar hos Gdr. P. J. Pedersen, Klelund.                                                                                                  Til Efterretning.    41. Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Regning fra Apoteket paa 3,45 Kr. Efter Forlydende har Mads Kr. Nielsen købt Jord for 1500 Kr. saa er det Meningen at Sælgers Pant i hele Ejendommen næst efter nuværende 1.Prioritet.                                                                                                                        Der rettes en Forespørgsel til Herredskontoret om det ikke kan forbydes ham under de nuværende Forhold at indføre Pant som nævnt.                                                                                                       42.  Lindknud Hovborg Sygeplejeforening ansøger om et Tilskud.                                                  Udsættes indtil Pengene kommer fra Holsted Sparekasse.                                                                   43.  Hundeskat. Ole Olsen, Gildbjerg ansøger om Fritagelse for Hundeskat pga. de ikke kan undvære den om Natten.                                                                                                   Henlagtes.  44. En Del Beboere i Vittrup Skoledistrikt har sendt en Adresse underskreven af 12 Beboere hvorved der rettes en Henstilling til Sogneraadet om at foranledige at at den nuværende Lærerinde Anna Petersen søger sin Afsked i nær Fremtid saa der kan blive ansat en fast Lærerinde for at undgaa den megen Skiften med Vikarer.                                                                                                       Forsaavidt  Anna Petersen ikke snart sender Meddelelse om at hun søger sin Afsked rettes en Henstilling til hende derom.                                                                                                                    45. Bager Sørensen. Sundhedskommissionen har klaget til Sogneraadet over at en Deel Spilde    side 147                                                                                                                                                    vand fra Udstødningsrøret løber gennem en lukket Led ud i Rendestenen og videre hen til en Kloak ved J. Hansens Ejendom til Skade for de Beboere hvis Ejendomme det passerer.                           Det vedtoges at opfordre Bager Sørensen til at mure en større Beholder i hans egen Grund med tæt Dæk over og Tid efter anden øse og rense denne.                                                                               46.  Købmand Richs, Brørup har sendt Regning for Hegnstraad ved Legepladsen ved Skolen  30 Kr. 47. Ribe Stiftamt har sendt et Andragende fra Bager Sørensen om at faa Rug udleveret fra Statens Lagre mod Kommunens Kaution. Udbeder sig Sogneraadets Erklæring.  Formanden afgiver denne. Brandforsikring.                                                                                                                                    Det vedtoges at foranstalte samtlige Kommunens Skoler, Materialer og Inventar forsikret i Malt Herreds Brandforsikring.                                          Det overdroges Formanden at faa Sagen ordnet.  48. Forsømmelseslisterne forelaa. Mulkterne dikteredes af Formanden.                                           49. Hovborg Logeforening ansøger om Bidrag.                                                   Tilstodes 15 Kr.    50. Ebbe Nielsens Legatrenter til Peder Sørensens Enke, Adsersbøl.                                     Skatteansættelser.                                                                                                                                  Forstkandidat M. Jakobsen ansattes i Skat for et Aar til 60 Kr.,  fra 1/7 45 Kr.                                      Frk. Pedersen, Baldersbæk Skat for et Aar 100 Kr., fra 1/7 75 Kr.                                                   Kirstine Karstensen for et Aar 24 Kr., fra 1/7 18 Kr.                                                                        side 148                                                                                                                                                  Dernæst 14 Tjenestefolk hvis navne er nævnt sattes i Skat for et Aar fra 5 til 20 Kr.                              52. Prisen for Tørvene paa Mosen for 1916/17 fastsattes til 3 Kr./1000.                                             Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 3.                                                                                                           Niels Thøgersen                                                                                                                                 Ole P. Simonsen, P. M. Pedersen, Marius Madsen, P. Donslund Jensen, H.M.Petersen                   side 149                                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                  Aar  1917 d 20/7 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte. Korntilsynsmændene og Prisreguleringskommissionen var ligeledes indbudt og mødt.                      I Henhold til et Cirkulære af 13/7 skal den tilstedeværende Forsamling indsende Forslag til Stiftamtet ang. Tærskning og Afstaaelsen af Brødkorn til Staten af Høsten 1917/18.                           Efter en Deel Forhandling vedtoges følgende Forslag:                                                                            Det anses for upraktisk og til betydelig Skade for Kommunens Beboere at foretage rationel Tærskning deels for Arbejdets Udførelse deels fordi Halmen der alt sammen skal benyttes til Kreaturfoder vil tabe Foderværdi.                                                                                                    Man tillader sig at foreslaa Afleveringen foregaa saaledes:                                                                        1/3 af Rugen d. 15/11 og en anden 1/3 15/1 18 og Resten 15/3 18.                                           Sammen med dette Forslag sendes et Andragende om at h.v.d. Kommune kan faa Rugen ombyttet med andre Kornsorter.                                                                                                                            Til at et saadan Andragende nedsattes et Udvalg paa 3 Medlemmer, valgt blev: H.M.Petersen, Peder Nielsaen og Niels Thøgersen.                                                                                                               Der foreslaaes endvidere at Rugdyrkerne forsaavidt det ønskes faar Lov til at beholde det til vedkommende Husstands Brødforbrug nødvendige Kvantum Rug.                    Mødet Sluttet.         Niels Thøgersen.                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                      Aar 1917 d. 8/8 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.                                                         Følgende Sager forhandledes:                                                                                                              Fra Pastor Nielsen var fremsendt Fødselsanmeldelser for Juli Maaned                                                side 150                                                                                                                                                   4/7  en Dreng af Boelsm. Andr. Nikolajsen og Hustru  Ane Christensen af Hovborg                       18/7        –       –  Husm. Martin Madsen og Hustru Agathe Christine Hansen, Lindknud                   21/7        –       –  Gdr. Niels Nielsen Kruse og Hustru Kristiane Sørensen af Lindknud                              2. Lov No. 132 af 22/6 17 om Oprettelse af Husmandsbrug. Cirkulære af 2/7.         Til Efterretning. 3. Cirkulære af 23/7 Kommunalbestyrelsen opfordres til at foretage Nedslagtning af Kreaturer og Svin hvortil der kan erholdes Statsstøtte.                                                                     Til Efterretning.  4. Cirkulære af 6/7 om Løn g Diæter for Kornsynsmændene.                                               –             5. Bekendtg. af 3/7. Al Handel med Kornvarer af Høsten 1917 er indtil videre forbudt.      –             6.       –           – 23/7 om Statens Overtagelse af fremmed Hvedemel dog ikke mindre end 500 Kg.    7.       –             24/7  om Regler for tvungen Indkvartering ved fremskaffelse af Brændselsmateriale.  8.       –             21/7 Oplysning til Kommunalbestyrelsen om Beholdninger af Brændsel og Belysningsmidler.                                                                                                      Til Efterretning.   9. Bekendtg. af 24/7 Bestemmelsen om Udlevering af Petroleum staar fremdeles ved Magt indtil Udgangen af August Maaned.                                                                                    Til Efterretning.  10. Petroliumsordningen. Cirkulære af 1/8. Der udstedes Kort fra 1/9 17. Kommunalbestyrelsen sender Indberetning om Antallet af Husstande samt Forslag om hvor stort et Kvantum der tildeles hver Husstand.                                                                                                                                   Formanden foranstalter den i Cirkulæret omhandlede Indberetning indsendt til Nævnet. Fordeling af petroleum ønskes ordnet ved Kortsystem.                                                                                         Side 151                                                                                                                                                      11. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser er af Hans Chr. Fynbo tilbagesendt. Ønske ikke at modtage Laanet paa de opgivne Betingelser.                                                           Til Efterretning.    12. Skrivelse fra Ribe Stiftamt af 20/7. Stiftamtet forlanger at Pengene for Rug til Bager Sørensen indsendes med Bestillingen.                                                                                      Til Efterretning.    13. Hjemstedsbevis søges af Th. Nielsen, Hovborg. Formanden hat udstedt Attest for at han ikke har modtaget offentlig Understøttelse af Lindknud vKommune.                                                                   14. Formanden har udstedt Ægteskabsattester for Niels Chr. Nielsen, Lundtofte og Søren Johansen Sørensen.                                                                                                                                                     15. Frikørsler. Læge Poulsen, Bække har fremsendt Regning for Frikørsel for Axel Pedersen, Gildbjerg 3 Ture = 18 Kr.                                                                                           Til Efterretning.     16. Brørup Sygehus har meddelt at Andr. Hansen, Søn  af Møller Hansen, Vittrup er indlagt til vederlagsfri Behandling .                                                                                            Til Efterretning.  17. Olaf O. Barfod har fremsendt Regning for Skemaer 6,65 Kr.                                         –           18.  Chr. Asmussen, Lindknud. Snedker Askov, Brørup har fremsendt Regning for Ligkiste og Klædning til Asmussens Hustru 57 Kr.                                                                                                Privat Brev fra samme ang. Ulykkesforsikring.                                                                                Forsaavidt der atter kommer Krav fra Sygehuset eller Snedker betales Regningen.                                 19. Banesagen. Forretningsudvalget for Holsted Bindeballe Banen har arrangeret en Køretur langs den paatænkte Banelinie og opfordrer Sogneraadet til at vælge 2 Delegerede til at deltage i Turen. Valgt blev Marius Madsen og Niels Thøgersen.                                                                                        20. Skattesag. Fru Kastberg, Adsersbølgaard er af Københavns Magistrat ansat i Erhvervskat til Magistraten til et Beløb af 9,79 Kr.                                                                              Til Efterretning. Side 152                                                                                                                                                   21. Ribe Stiftamt har under 31/7 meddelt at der er anvist 2404,24 Kr, som Godtgørelse fra Staten for leveret Rug fra 16/3 til 1/5 17 til Udbetaling fra Amtsstuen.     Formanden har sendt Kvittering. 22. Vejen Sparekasse har fremsendt Regnskab.                                                          Til Efterretning.  23. Cirkulære af 3/8. Sogneraadet foretager Valg af et 3 Mand Udvalg til at forestaa Administrationen af Loven om Kornordningeen for Høsten 1917. De valgte Kornsynsmænd aflyses. Valgt blev Marius Madsen, Ole Simonsen og Andr. Thomsen.                                                                23a Cirkulære af 3/8. Det forbydes at fyre med Halm under Dampkedler.                  Til Efterretning. Skolesager.                                                                                                                                                        24. Statens Bogsamlingkomite har tilstaaet Lindknud Lærerbogsamling 500 Kr., og Børnebogsamlingen 700 Kr.                                                                            Afleveret til Kassereren.  25. Lærerinde Martha Hansen, Vittrup har meddelt atder er givet Børnene Ferie fra 30/7 til 30/8.    26. Forskolelærerinde Anna Pedersen, Vittrup Skole har under 18/7 meddelt at hun agter at søge sin Afsked fra 1/9, hvilket af Formanden er meddelt Provsten. Der er tilstillet Anna Pedersen et Skema til Ansøgning om Afsked med Pension.                                                                                                  27. Vinterlærerembedet ved Klelund Skole. Formanden har under 30/7 sendt Ansøgning til Skoledirektionen om Tilladelse til at oprette et midlertidigt Vinterlærerembede for Vinteren 1917/18. Provsten udbeder sig nærmere Oplysninger om Børnetallet i Skolen og den opgivne     side 153                                                                                                                                                         Skolelokales Rumindhold samt Forslag til Lærerens Løn.                                                                     Lønnen foreslaaes ansat til 450 Kr + Dyrtidstillæg 50 Kr.                                                                        28. Behandling af Sagen om Oprettelse af Vinterlærerembede ved Lindknud Skole.                            Forsaavidt der kan skaffes brugelig Lokale ønskes Embedet oprettet. Det overdroges Niels Thøgersen og H.I. Johansen at antage et Lokale. Løn som ved Klelund Skole.                                29.  Lærer Skovbjerg har henvendt sig til Sogneraadet med Anmodning om at et Udvalg vil hjælpe ham ved Antagelse af en Hjælpelærer.                            H.M.Petersen og Niels Thøgersen valgtes.  30. Vinterlærer evt. Lærerindepladsen opslaas ledige.                                                                      Der rettes Opfordring til Provsten om at opslaa følgende Pladser: i Vinterlærer og 1 Lærerinde ved Klelund Skole. 1 a´ 2 evt. 2 Vinterlærer ved Lindknud Skole.                                                        Alderdomssager.                                                                                                                                 31.  Mads B. Adamsen. Lejrskov Jordrup Sogneraad har under 13/7 meddelt at der er tilstaaet ham Brændselshjælp 25 Kr.                                                                                              Til Efterretning.  32. Chr. Hansen, Vittrup. Ribe Stiftamt har under 24/7 meddelt at Klageren skal henvende sig til Sogneraadet om Forhøjelse af sin Understøttelse forinden han afgiver Klage til Amtet hvilket er meddelt Hansen.                                                                                                                                 33.  Nis Højen er tilstaaet 14,000 Tørv til Levering.                                                Til Efterretning. 34. Marie Schaffer, Gilbjerg. Ribe Stiftamt har under 31/7 paany fremsendt Sagen ang. Forhøjelse af den hende tilstaaede Understøttelse vedlagt en Politirapport af Jes H. Schaffer.                        Sogneraadet fastholder sin Nægtelse af  Forhøjelse af                                                                          side 154                                                                                                                                                Understøttelsen.                       Det overdroges Formanden at svare paa den vedlagte Politirapport.  Fattigsager.                                                                                                                                               35. Karen K. Hansen, Okslund. Grimstrup Sogneraad har under 19/7 meddelt at hun anerkendes i Grimstrup og at Lovmæssig Refusion kan forventes.                                              Til Efterretning.   36. Marie A. Andersen. Ribe Sygehus har under 14/7 fremsendt Regning for hendes Ophold paa Sygehuset + Begravelseomkostninger m. m. 283,60 Kr.                                         Til Efterretning.  37. Maren K. Due. Niels Hartmann, Fredericia har faaet udbetalt Plejeløn for Barnet Harry Due for Tiden 1/5 til 1/8 22,50 Kr .                                                                                                                       38. Mads Kr. Nielsen. Efter Forespørgsel fra Formanden har Stiftamtet meddelt at Sogneraadet i Henhold til fattiglovens § 38 har Ret til at lade foretage Registrering saavel af Ejendom som Besætning, hvilket kan foranstaltes tinglæst saaledes at M. Kr. N. ikke uden Sogneraadets Tilladelse kan disponere over det Registrerede.                                                                                                     I Henhold til det ovenstaaende vedtoges at foretage den omhandlede Registrering. Hertil valgtes Marius Madsen og Niels Thøgersen.                                                                                                       39. Harry Due. Overværgeraadet har under 19/7 meddelt at der er anvist 5,50 Kr. til Udbetaling paa Amtsstuen som Statstilskud for afholdte Udgifter til Læge og Medicin for 1915/16. Til Efterretning. Alderdomssager.                                                                                                                                       40. Aleander hansen, Vittrup har i Skrivelse af 7/8 meddelt at da hans Fader ikke halvt kan leve af sin Understøttelse maa Sogneraadet                                                                                                   side 155                                                                                                                                                       sørge for en anden Plads til November.   Det overdroges Formanden at afgive Svar paa Skrivelsen.  41. Da der muligvis skal lægges nyt Dæk paa Høllund Bro nedsættes et Udvalg til sammen med Vorbasse Sogneraad at se paa Forholdene. Valgt blev Hans I. Johansen og Niels Thøgersen.          42. Skomager Nielsen ansøger om 1½ L. petroleum.                                                  Tilstodes.        43. Faktura fra Buchardt, Kolding paa 1 Anker Støvfri Fernis til Skolen 73 Kr.                                  Fattigsag.                                                                                                                                                        44. Direktionen for Middelfart Sygehus har meddelt at Kirstine Thomsen d. 17/7 er afgaaet ved Døden. Familien ønsker Liget hjem men betaler selv Omkostningerne ved Begravelsen.                45.  N.P. Nissen. Kassereren har sendt Regning til Starup Sogneraad for N. P. N.  Regningen er sendt tilbage med Bemærkning om at han ikke er anerkendt Forsørgelsesberettiget i Starup.            

I Henhold til Meddelelse i Bladene skal der sendes Indberetning ang. Avlen af Boghvede. Til at sende Indberetningen valgtes Formanden.                        Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½.      Niels Thøgersen                                                                                                                                      P. M. Pedersen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P. D. Jensen,Hans I. Johansen, H.M.Petersen     side 156 .                                                                                                                                                      Lørdag d . 18/8 mødte Undertegnede Niels Thøgersen og Marius Madsen af Vittrup paa Husm. Mads Kr. Nielsens Ejendom i Vittrup for der at foretage Registrering i Medfør af Fattiglovens § 38 i Anledning af at nævnte M.Kr.N. i Løbet af de sidste 6 Aar har modtaget urefunderet Fattigunderstøttelse til et samlet Beløb af 2000 Kr.                                                   Det er efter Sogneraadets Beslutning af d.8 i denne Maaned.                                                                  Mads Kr. Nielsen blev antruffen og erklærede at de udover det nødvendige Bohave ikke ejede andet end den faste Ejendom Matr. No. 1d, 1f af Vittrup, Lindknud Sogn med Bygninger og Besætning bestaaende af 2 Russerheste, 2 Køer og 2 Grise. Paa bemeldte Ejendom hæfter Pantegjæld 1000 Kr. i Husmandskreditforeningen og 300 Kr. ifølge et Skadesløshedsbrev.                                                  Da Rigtigheden heraf var os bekendt registrerede vi den foranmeldte Ejendom med Besætning som vi vurderede til 3000 Kr., hvorefter vi foretog Udlægning i den til Sikkerhed for Kommunens Krav for den ydede Fattighjælp saaledes at Ejendommen ikke maa yderlig pantsættes eller bortsælges uden Kommunens Tilladelse dertil.                                                                                                      Mads Kr. Nielsen blev gjort bekendt med den skete Registrering.                                                         Vittrup d 18/8 1917. P. S. V. Marius Madsen, Sogneraadsmedlem og Niels Thøgersen, Formand   side 157                                                                                                                                                 Aar 1917 d. 15/9 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.                                                 Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                  1. Pastor Nielsen har fremsendt Fødselsanmeldelser for August.                                                               5/8 en Dreng af Husm. Jens Hansen og Hustru Anne Marie Ahrenkiel, Okslund.                                   5/8         –             –        Aksel Gustav Petersen og Hustru Anne Marie Thomsen af Gildbjerg.                 27/8       –             –        Jørgen Thomsen Larsen og Hustru Gertrud Jensine Thomsen af Vittrup.            9/8   –  Pige  –    Bager  Anton Kr. Sørensen og Hustru Sophie Pedersen, Lindknud.                                 13/8      –           Husm. Niels P. Hansen og Hustru Petrea Dorthea Kirstine Thomsen af Hovborg.             2. Forsømmelseslisterne for Juli og Aug.  forlaa. Mulkterne paaføres af Formanden.                            3. Cirkulære af 27/8 om Indstallering af elektrisk Lys og Kraft.                               Til Efterretning. 4.        –         –  25/8 Forbud mod Fodring med Sukkerroer.                                                  –                         5.        –             8/8 om Indkøb og Lagring af Kartofler. Agter ikke at foretage sig noget.                           6.        –             2/8 Tilbagebetaling af 1/4 af Spiritusafgiften. Finder ikke Anledning Tilbagebetaling 7.        –             9/8 Indberetning for Hø og Kornhøsten lige efter Høsten Afslutning. For Roer 1/12. Blanketter fordeltes mellem Raadets Medlemmer.                                                                              8. Cirkulære af 29/8 om Befolkningens Forsyning med Kartofler 1918. Der fortages intet.                         9.      –              24/8 ang. Nedsaltning af Okse og Svinekød.                    Anses for ufornøden.                 10.    –              18/8 Opgørelse af Landejendommes Jordværdiskyld. Grundlag for Kornligningen. 11. Bekendtgørelse af 11/8 om Handel med danske Kornvarer af Høsten 1917.       Til Efterretning. Side 158                                                                                                                                                   12. Bekendtg. af 24/8 Ved Aflevering skal benyttes Kvitteringer der er udstedt af Ernæringsraadet, det Kommunale Nævn fører Bog over Leveringerne.                                      Er meddelt Nævnet.      13. Bekendtg. af 16/8. Forbuddet mod Slagtning af undervægtige Svin ophæves.     Til Efterretning.   14.       –           –  18/8  Forbud mod Udlevering af Foderkager og Foderblandinger.          –                  15.       –                 –    De handlende er pligtige at opgive Beholdninger af Hvedemel.      –               16.       –               22/8 Salg og Udlevering af Petroleum.                                                      –               17.       –               31/7  om handelen med Blandingsmel.                                                      –               18.       –               30/7 Det forbydes at bruge Høstbindegarn til Fremstilling af Reb.           –              19.       –               31/7 Handel med Kokus m. m.                                                                   –             20.       –                2/8  om Brug af Elektricitet.                                                                      –             21.       –               28/8 Opgivelse af Beholdning af Markfrø.                                                 –             22.       –               20/8 Omsætning af Hvede og Hvedemel fra Lager til Møller.                   –             23.       –                1/9  Forbud mod Brug af Hvede og Rug til Fodring                                 –            24.                               Handel med Rug og Hvede til Saasæd.                                               –            25.       –                1/9 Landbrugere skal afgive Oplysninger til Kommunale Nævn  om Høsten.       26.       –               29/8 Foreløbig. Om Formaling af Hvedemel.                                  Til Efterretning. 27. Cirkulære af 1/9 Hvervet som Korntilsynsmænd bortfalder fra 15/9 .                             –             28. Snekastningslisterne revideres og fremlægges til Eftersyn                                                          side 159                                                                                                                                                   fra d. 1. til 7/10. Til at revidere Listerne valgtes H.M.Petersen, P. D. Jensen og Niels Thøgersen.     29. Snekastningspligten for Præstegaarden og Jordemoderboligen er af Ribe Stiftamt fastsat saaledes. Præsteembedet 1 Mand 2 Dage i hver Omgang. Jordemoderbolig ½ Mand/Omgang.              30. Hundeskat kan kuns paalignes i det Tilfælde at hvor en Hundeejer har 2 Hunde hvoraf den ene kan beskattes med 2 Kr. Lov No. 46 af 12/4 1889 eller for bymæssig Bebyggelse Lov No. 99 af 27/4 1900, hvor der kan tages højere Skat.                                       Der fortages ikke videre i Sagen. 31. Ribe Stiftamt har under 9/8 udbedt sig Hjælpekassens Kvitteringer for Kommunens Tilskud til den ordinære Kasse og til Sikringsstyrken.                                             Kvitteringerne er afsendt.    32. Ribe Stiftamt har under 14/8 meddelt at det ikke er absolut nødvendig for Beboere der bor meget afsides i en Kommune at skaffe den i Cirkulære af 11/7 omhandlede Attest ved Aflevering af Brødkorn.                                                                                                                  Til Efterretning.  33. Dansk Kvindesamfunds Nationalraad har fremsendt Ansøgning til Ministeriet om at Understøttelse til Børn af Enker (Lov af 29/4 1913) maa blive forhøjet i Lighed med Understøttelse til Børn født udenfor Ægteskab.  Stiftamtet udbeder sig Sogneraadets Bemærkninger. Anbefales.     34. Brændselsnævnet har fremsendt Skemaer til Anvisning af Petroleum til Brug ved Tærskning af Rug og Hvede.                                                                                                            Til Efterretning.  35. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Chr. Johansen, Gildbjerg har fremsendt Begæring om Laan fra Statskassen stor 1000 Kr mod Kommunens garanti. Ejendommens Areal er ca. 88 Tdr. L. deraf 15 Hede, hvoraf en Deel er tjenlig til Mergel. Gjæld til Kreditforening 11800 Kr. + Aftægt til Joh. Hansen 25,000 Tørv + 5 Tdr. Kartofter/Aar. Besætning 2 Heste, 6 Køer, 6 Ungkvæg, 6 Svin og 2 Faar. Prioritet næstefter                                                                                                               side 160                                                                                                                                                  de to forannævnte Prioriteter.                                                                                                                  Det vedtoges at garantere for Laanet paa følgende Betingelser. Laanet overtages og indsættes i et Pengeinstitut og udbetales saaledes. Naar Heden er pløjet første Gang 1/3, færdig til Mergling 1/3 og Resten naar Jorden er merglet og tilsaaet udbetales Resten.                                                            36. Chr. Asmussen, Brørup har tilbagebetalt Kommunens Udlæg for hans Hustrus Ophold paa Sygehus og Begravelseomkostningerne.                                                              Til Efterretning.     37. Schødt  og Vejsigs Bogtrykkeri, Kolding har fremsendt Tilbud paa ”Lovgivningens Regler for Mænd og Kvinders Ansættelse i Kommunale og andre offentlige Bestillinger i Landkommunerne”   38. Udstykningsaprobation paa Søren Steiners Ejendom Matr. No. 1a, Hyldelund er fremsendt til Herredskontoret i følg. Matr. No. 1 d,e,f, g, i. k. l. m. n. o, p, q.                            Til Efterretning.  39. Sogneraadets Bekendtgørelser i Bladene. Tilbud paa Kolding Socialdemokraten, Venstrebladet og Folkebladet. Det vedtoges for Fremtiden at indrykke Bekendtgørelserne i ovennævnte Blade. Kornnævnet kommer ind under samme Forhold.                                                                                                               40. Den alm. Brandforsikring har fremsendt Beretning.                                         Til Efterretning.     41. 1. Klassevejen. Materialerne skal opmaales af Vejassistenten for at der kan faaes Tilskud fra Amtet.                                                                                                                       Til Efterretning.    41a. Høllund Bro. Udvalgene fra Vorbasse og Lindknud har seet paa Broen, man vedtog kuns at foretage det nødvendigste hvilket overdroges til Niels Thøgersen.                                                        41b. Socialdemokratisk Forening har rettet en Henstilling om at Listen over Levering af Brødkorn kommer frem for Offentligheden.                                                                            Til Efterretning.   Skolesager.                                                                                                                                               42. Vikar. Formanden har antaget Vinterlærerinde Marie Kildeholm som Vikar ved Vittrup Skole fra  1/9 til 1/11.                                                                                                                    Til Eterretning.   43. Pladsen som Lærerinde ved Vittrup Forskole er for længst opslaaet ledig. Løn 550 Kr + fri Bolig, Brændsel og Have.                                                                                             Til Efterretning. Side 161                                                                                                                                                Pladserne som vinterlærere ved Lindknud Skole samt for én Vinterlærer og en Lærerinde ved Klelund Skole er opslaaet ledige fra Novb. 1917 til Maj 18 med Løn for Lærerne 450 Kr. + 50 i Dyrtidstillæg. Lærerinden 350 Kr. + 50 for Haandgerning for Bolig og Brændsel.                          Ansøgningsfristen udløber 28/9 og de gaar direkte til Sogneraadet. Indstillingerne er 28/9 Kl. 2.      45. Lorenz H. Ravn. Behandling af Adressen fra Beboerne i Klelund Skoledistrikt. Det vedtoges at rette en Henstilling til Adressens Underskrivere om de har noget imod at  Ravn bliver i én af Pladserne til 1/5 18. Svar udbedes inden 23/9.                                                                                     46.  Skolelokale ved Lindknud Skole til deb evt. nye Klasse er lejet et mindre Lokale hos Andr. Jepsen med Istandsættelse og Rengøring m. m. for 84 Kr. og til Vinterlærerne kan faaes eet Værelse hos J. P. Jepsen til 48 Kr. og eet hos Poul Sørensen til ? Kr.                                                               Klelund Skole et Værelse til Lærerinden, mangler evt. Lejlighed til Vinterlæreren.                              47. Rengøring af Klelund Gymnastikhus. Det overdroges til P. D. Jensen at træffe en Ordning med hensyn til Rengøringen.                                                                                                                             48. Ungdomsskoleforeningen har udsendt Vejledning om Oprettelse af Ungdomsskoler. Til Efterr.   Forhandling om Ungdomskolen for Vinteren 1917/18.                                                                             Der rettes en Henstilling til det tidligere Udvalg om at faa tegnet Elever til Skolen.                       Alderdomssager.                                                                                                                                         49. Marie Svhaffer Klage til Stiftamtet over utilstrækkelig Understøttelse er ifølge Skrivelse af 21/8 17 blevet afvist, hvilket er meddelt Klageren.                                                      Til Efterretning.     Side 162                                                                                                                                               50.  Karl M. Pedersen. Arbejderforsikringsraadet har under 8/9 meddelt at der gennem Landkommunernes  Ulykkesforsikring er tilstaaet K.M.P. af Okslund for én ham under Skjærveslaaning d. 16/11 16 overgaaet Ulykkestilfælde en Erstatning stor 900 Kr. Til Efterretning.  51. Chresten Hansen,Vittrup. Aleander Hansen har i en Skrivelse af 7/8 17 opsagt sin Far til at flytte ud til November.                                                                                                                                     Formanden rettede en Henstilling til ham om ikke at stille Sagen paa Spidserne.                            Man modtog senere et Brev hvori A. Hansen forlanger 35 Kr./Md. Kunde han ikke faa nævnte Understøttelse fastholdt han sin Beslutning om at Faderen skulde rejse.                                            Formanden foreholdt ham det urigtige i at optræde paa den Maade og bad ham om at tage Skrivelsen tilbage og sende en alm. Begæring,                                                                                    A. Hansen  har saa i en senere Brev af 4/9 i Forbindelse med en Deel Ubehageligheder kaldt sit Brev tilbage og det er af Formanden tilbagesendt ledsaget af nogle Bemærkninger.                             Det vedtoges at tilstaa ham en Forhøjelse af 5 Kr./Md. fra 1/10.                                                        51a. Nogle Alderdomsunderstøttede har ikke modtaget den Understøttelse de var tilstaaede. Da der er hengaaet saa lang Tid siden, har de fleste faaet Forhøjelse vedtoges det ikke at udbetale Pengene.  52. Mads Kr. Nielsen.. I henhold til Sogenraadet Beslutning i sidste Møde har Marius Madsen og N. Thøgersen foretaget en Registrering af M Kr. N. s Ejendom Matr. 1d af Vittrup med Bygninger og Besætning for et Beløb af 2000 Kr., der er tinglæst paa Ejendommen næst efter oprindelig 1300 kr.  Mads Kr. Nielsen. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for hans Søn Laurids s Ophold paa Sygehuset til et Beløb af 5,50 Kr.                                                                                                        Regning fra Brørup Foderstofforening for 400 Pund Sædekorn.       Bedes sendt en anden Regning. Side 163                                                                                                                                                53. Niels P. Nissen, Hovborg. Sagen der har verseret mellem Starup og Lindknud Sogneraad ang. hans Forsørgelse er nu af Stiftamtet ifølge Skrivelse af 21/8 afsluttet saaledes at Forsørgelsespligten er Starup Kommunes.                                                                                                Til Efterretning.  54. Villiam Th. Nielsen. Starup Nebel Sogneraad har i Skrivelsen af 21/8 meddelt at der pga. Sygdom er tilstaaet ham en Understøttelse at 10 Kr./Uge saalænge Sygdommen varer mod en lovmæssig Refusion.                                                                                                  Til Efterretning.  55. Lars Chr. Johansen, Adsersbølgaard. Formanden har under 25/8 udstedt Kautionsbevis for hans Indlæggelse paa Brørup Sygehus. Ifølge Afhøring anses han for Forsørgelsesberettiget i Førslev Kommune ved Haslev. Afhøring vedlagt Forespørgsel om han anerkendes er afsendt dertil.             Samme Regning fra Sygehuset paa 8,55 Kr.                                                              Til Efterretning.  56. Hans Nissen Hansen. Stiftamtet har paany fremsendt Sagen ang. Noteringen af hans Fødsel vedlagt en Skrivelse fra Holsted Sogneraad og udbeder sig Sogneraadets Erklæring.                        Det overlodes ormanden at afgive denne.                                                                                           Alderdomssager.                                                                                                                                   57. Bennet Hansen, forsørgelsesberettiget i Vorbasse er d. 8/9 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus og begravet paa Lindknud Kirkegaard. Dødsfaldet er meddelt til Vorbasse.                        Sygehuset har sendt en Regning for Opholdet i 27 Dg. 54,50 Kr. Bennet Hansens gamle Efterladenskaber overlades til N. J. Jensen, Lindknud hvor afdøde har havt Ophold.                        58. Anders Petersen, Give Plejehjem har sendt Begæring om noget Undertøj til Beløb ca. 15 Kr. Tilstodes ekstra10 Kr.                                                                                                                            side 164.                                                                                                                                                  Forskjelligt.                                                                                                                                            59. Andr. Houborg, Klelund har til Gjørding Malt Herredskontor fremsendt Ansøgning om Dansk Indfødsret.                                   Sagen er tilstillet Sogneraadet til Erklæring. Sagen anbefales.      60. Andragende fra Handels og Kontormedhjælpernes Arbejdsløshedskasse om Tilskud for kommis Halvor Jørgensen, Lindknud Brugsforening 2 Kr.                                                                               

Forsaavidt bemeldte bliver i Kommunen til 31/3 betales Bidraget.                                                            61. Stiftamtet har fremsendt Cirkulærer af 17/8, 11/9, og 13/9.                             Til Efterretning.    62. Nogle Beboere har besværet sig over at private laa inde med Beholdninger af Petroleum, nemlig Smed Kolbæk, Hovborg ca. 80 Liter og Oluf Jepsen, Okslund 80 L.. Man har rettet en Forespørgsel til om hvorvidt Kommunen kan lægge Beslag paa disse Beholdninger.                                       Nævnet har under 13/9 meddelt at der endnu ikke er taget Bestemmelse om dette Forhold.             63. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har sendt Beretning med Bøn om Bidrag.  Nægtedes.                                                                                                                                        Andr. Thomsen, Lindknud  har paa Socialdemokratisk Forenings Vegne fremsat ønske om at Listen over Levering af Rug af Høsten 1916 maa komme til Offentligheden Kundskab.                           Det vedtoges  at udskrive en Liste over hvad der er leveret til Staten, Bagere m. m.                    Andr. Thomsen har bedt sig fritaget for Hvervet som Tilsynsfører ved Indkaldtes Ejendomme. I Stedet valgtes Hans Gregersen.                                                                                   Mødet sluttet.      Niels Thøgersen                                                                                                                                Han I. Johansen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P. D. Jensen, P. M. Pedersen, H.M.Petersen   side 165                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *