1909 – 1915 afsnit 2

                                                    Afsnit 2

Side 55

   1   Skoleplanen og Undervisningsplanen var udfærdiget af Skolekommisionen og fremlagt, Sogneraadet

        mødes om at vedtage Skolekommissionens Forslag.      

   2   Mads Chr. Nielsen var mødt, og fremførte, at han havde været ved Lægen med en Finger som han hav-

    de faaet forbunden, og kunne ikke Arbejde foreløbig, hvorfor han vilde bede Sogneraadet om noget

     Hjælp.                                                                                                            Der tilstodes 10 Kr.

3   Regning fra Brørup Kommune om ydet Hjælp til John Andreas Jepsen fremlagdes.

4   Peder N. Pedersen meddeler, at der skal udlægges en Ledning under Vejen ved Morten Pedersens i

     Adsersbøl.    Det vedtoges at lade P. N. Pedersen ordne sagen. 

                                                                    Mødet hævet   P. Nielsen                                                                     

                         Graves Nielsen     Laurids Lauridsen    Kristen Andersen  

                                  Chr. Hermansen     P. N. Pedersen    L. Simonsen    

 

         Onsdag d. 14. December 1910 holdt Sogneraadet ordinær møde i Lindknud Kro.

         Alle Medlemmer var mødte.   Følgende Sager behandledes:

  1   Overslag over Indtægter og Udgifter for Regnskabsaaret 1911/12 var til 1 Behandling.

  2   Indberetning om Høstudbytter for Sommeren 1910 udfærdigedes.

  3   Der er paany af Formanden udstedt Kautionsbevis for Jens Kristian Nielsens Hustrus Ophold paa

       Finsens Lysinstitut.    Skrivelse fra Instituttet fremlagdes.

 Side56

 

  4   Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Mads Mathias Olesens Søns Indlæggelse paa en

       Klinik i Esbjerg, for en Øjensygdom.    Til Efterretning.

  5   Lindknud Afholdsforeningsformand Søren Storm Thomsen, Vittrup beder Sogneraadet yde et tilskud

       til forannævnte Forening for Aaret 1911.    Kunde ikke ydes noget.

  6   Viborg Fængselsselskab har tilsendt herværende Kommune en oversigt over Virksomheden i de for-

       løbne 50 Aar, hvor den Takker for den støtte der er ydet, og haaber fremdeles paa, at der vil blive ydet

       bidrag.          Kunde ikke ydes noget.

  7   Der foreligger Skrivelse fra Vorbasse Hejnsvig Sogneraad angaaende en fælles Bro over Høllund Aa.                                                                                         

       (Herværende Sogneraad vedtog i sidste Møde at kassere Broen og faa den opført efter Tegning), men

       Vorbasse-Hejnsvig Sogneraad foreslaar, at Dækket bliver udvidet i Lighed med den paa Tegningen

       anviste Maal 6 Alen og Gelænderet med dets yderste Kant, hvilket sikkert vil medføre en Udgift af

       allermindst 50 Kr. af dette beløb er Vorbasse – Hejnsvig Sogneraad villige til i Forening med Lind-

       knud Sogneraad, at bære Halvdelen, saaledes at der derved bliver en merudgift af 12 Kr.50Øre for hver

       Kommune.                        Det vedtoges at holde os til Kontrakten.

   8  Steffen J. Rasmussen, Hovborg anholder om at blive fritaget for Hvervet som Brandfoged og Marius

       J. Rasmussen og Jakob Nielsen som Vidner.        Til Brandfoged valgtes Søren Kolbæk og som

       Vidner Poul Nicolajsen og Peder Poulsen Jensen.

   9  Regning fra Finsens Lysinstitut for Behandling af Petrine Nielsen, fremlagdes.

  10 Et Ministeriel Cirkulære om, at der er udstedt nogle nye og mere tidssvarende Begæringer om

       Alderdomsunderstøttelse.    Til Efterretning.

Side 57

   11  Et Cirkulære fra Justitsministeriet om, at henlede Sogneraadets Opmærksomhed paa den i Henhold

         til Lov af 27 Maj 1908 i Aarhus oprettede Fødselsanstalts Virksomhed, og rette Forespørgsel til Sog-

         raadet om hvorvidt den ønsker Forhandling indledet med Justitsministeriet angaaende Moderation i

         Betaling for Fattigunderstøttede gifte Koner, som Kommunen maatte ønske indlagt paa Anstalten.

         Sogneraadet ansaa ikke dette for Tiden har Betydning for Kommunen

   12  Regning fra Købmand V. Schmidt, Brørup til Lindknud Kommune over Brædder til Mads Kr.

         Nielsen fremlagdes.

   13  Skrivelse fra Lærer Bork, Klelund til Sogneraadet om at yde Tilskud til Bogsamlingen i Klelund.

                                                                                                             Tilstodes 10 Kr.

   14  Ansøgning fra Lambert Hansen om at yde Tilskud til Ribe Amts Plejehjemsforening. 

                                                                                                                       Tilstodes 10 Kr.

   15  Tilbud paa Renholdelse af Lindknud Skolelokaler:

         A. H. Sørensen 150 Kr. For alle Klasser samt Latriner.

         Maren Nielsen 90 Kr. for 2 Klasser, Klaus Jensen 200 Kr. for Tre  Klasser. Sogneraadet vedtog at lade

         A. H. Sørensen faa Rengøringen for 130 Kr. og dersom Morten Poulsen ikke vil blive ved at rense

         Latrinerne skal A.H. Sørensen gøre det for 20 Kr.  

   16  Tilbud paa Renholdelse af Vittrup Skolelokaler:

         Marie Nielsen 60 Kr. Renholdelse af Latriner 10 Kr.     Tilstodes  Marie Nielsen.

   17  Tilbud paa Renholdelse af Adsersbøl Skolelokaler. Ingen tilbud indkommen. Det overlodes Peder N.

         Pedersen og Laurids Lauridsen at ordne det fornødne.

   18  Tilbud paa Renholdelse af Klelund Skolelokaler. Da der ingen tilbud er indkommen, bliver det

          Lærer Bork.

   19  Skrivelse fra Haandværkerforeningen i Hovborg, om at faa Sogneraadet til at Anbefale Afholdelse

         af Tombola i Hovborg d. 11 og 12 Februar 1911.       Kunde ikke anbefales.

 Side 58.

   20  Skrivelse fra Vorbasse – Hejnsvig Sogneraad om at holde møde sammen med herværende Sogneraad                                                                                

         om istandsættelse af  Vejen fra Vorbasse til Hovborg. Sogneraadet vedtog ikke at holde møde sammen

          med Vorbasse – Hejnsvig Sogneraad, da den Vej kun gavner ganske faa af Beboerne i Lindknud

          Kommune, og det vil blive en meget stor udgift.

    21 Skrivelse fra Læborg Sogneraad, om at Gertrud Rasmussens Alderdomsunderstøttelse er forhøjet fra

         18 til 20 Kr. Maanedlig fra 1 Decbr. d. Aar.         Til Efterretning.

    22 Regning fra Fredericia Fattigvæsen over ydet Hjælp til Niels Peder Olesen.   Til Efterretning.

    23 Meddelelse fra Fattigvæsenet i Kolding, at Niels Peder Olesen er bleven afleveret som Subsistensløs,

         og vil blive afleveret til herværende Kommune efter Lovmedholdelig Regning.    Til Efterretning.

    24 Meddelelse fra Benned Hansen om at faa hans Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 12 Kr. Maaned-

         lig .     Tilstodes 12 Kr. Maanedlig fra 1. Januar  1911.

    25 Skrivelse fra Niels Mortensen Henriksen, Lindknud om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet

         fra 12 Kr. til 25 Kr. Maanedlig.    Forhøjes fra 12 til 15 Kr. Maanedlig fra 1. Januar 1911.

    26 Begjæring om Alderdomsunderstøttelse fra Ane Katrine Hansen, Okslund, født d. 17. August 1850.

         Sogneraadet var enig om, at Katrine Hansen nok kunde tjene til hendes Underhold ved at bestyre

         Huset for Sønnen.

    27 Begjæring om Alderdomsunderstøttelse af Marie Sofie Dorthea Madsen. Efter det foreliggende skal

         hun være Forsørgelsesberettiget i Holsted Sogn.   Tilstodes 14 Kr. Maanedlig fra 1 Decbr. 1910.

    28 Den i Sogneraadsmødet d. 12. Oktober 1910, omhandlende Cigarmager Iver Jepsen er af Kjøbenhavns

         Politis Rapport af 22 Novbr.d. Aar oplyst, at efter Udsagn af Fru Jørgensen Adelgade 81 2 Sal for

         3 Maaneder siden fraflyttet sin Logi hos hende og opgav at vilde rejse til Kristiania (Oslo ? )

         Han er forgjæves

  Side59

         eftersøgt gennem Stationernes Registerblade.

         Efter det foranførte er Sagen med Bilag tilsendt Ribe Stiftamt, og derefter tilsendt Herværende Sogne-

         raad , hvorved Stiftamtet udbeder sig en Erklæring. Det vedtoges at forinden vi vedkender os foran-

         nævnte Iver Jepsen, vil vi have Oplyst hvor han har opholdt sig siden han fyldte 18 Aar.

   29  Mads Kr. Nielsen var mødt for at faa noget Hjælp. Man vedtog at give ham 10 Kr. og dersom han ikke

         faar arbejde, henvender han sig til Gravers Nielsen, og faar en Seddel, saa faar han 10 Kr. mere inden                                       

        Jul.                    

   30 Begjæring fra Mette Hansen, Adsersbøl om forhøjet Alderdomsunderstøttelse, kunde ikke bevilliges.

   31 Ole Olesen, Gilbjerg har henvendt sig til Sogneraadet om at faa Alderdomsunderstøttelsen forhøjet

        fra 10 til 15 Kr. Maanedlig.          Tilstodes 10 Kr. midlertidig.              

   32 Lærer Skovbjerg ansøger om 20 nye Regnebøger. Kresten Andersen køber Regnebøgerne.

   33 Derefter foretoges Skatteansættelser.                    

        Rasmussen, Adsersbølgaard . Indtægt 1800 Kr. for et Aar. Beregnet efter 20% Tillæg=2160 Kr. fra 1

        Dec. 42Kr. 48 Øre.

        Lærer Skovbjerg er ansat til 59 Kr. for et Aar,er beregnet fra 1 Okt. 1910.

        Lærer Kristensen ansættes fra 1 Dec. til 20 Kr. for 1 Aar.                                                                                                                   

      Uddeler Rasmus Klausen ansættes fra 1. Okt. til 20 Kr. for 1 Aar    

        Møller Jensen, Lindknud Brugsforening ansættes til 20 Kr. for 1 Aar fra 1. Dec.

 

 

 

      Mejerist Madsen, Lindknud ansættes til 16 Kr. for 1 Aar fra 1 Dec.

       Morten Madsen, Lindknud ansættes til 20 Kr. for 1 Aar fra 1. November.

                                                                            Mødet hævet. P. Nielsen

                                 Gravers Nielsen.     P. N. Pedersen.     Laurids Simonsen  

                      Kresten Andersen .    Chr. Hermansen.    Laurids Lauridsen.

 Side 60

       Den 11. Jan. 1911 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødte.

            Følgende Sager behandledes.

   1   Skolemulkterne dikteredes.

 

   2   Overslag for Skatteaaret 1911/12 udfærdigedes og underskreves.

   3   Der er sket Henvendelse fra Lærer Bork, Klelund om at faa to nye Skoleborde til Klelund Skole, da

        der er tre Børn i ældste Klasse, som der ingen Borde er til. Det overlodes Kresten Hermansen at ordne

        det fornødne.

   4   Beretning og Regnskab for Aaret 1909/10 fra Landkommunernes Ulykkesforsikring fremlagdes.

   5   Skrivelse fra Pastor Nielsen, Lindknud, om at faa Tilskud til Lindknud-Hovborg Sygeplejeforeningen

        for Aaret 1910.                      Tilstodes 10 Kr.

   6   Indberetning fra Sognepræsten om Fødsler i Oktober Maaned.1911.

        1.) d. 5 1 Dreng Joakim Damgaard Kristensen, Okslund.

             Boelsmand Niels Hansen Kristensen og Hustru Marie Margrethe Jørgensen.                                                                  

        2) d 12 1 Pige, Kathrine Marie Frederiksen, Okslund.

             Gaardmand Haurits Frederiksen og Hustru Anna Kathrine Smidt, Okslund.

            I December Maaned 1911.

        1). d. 7. 1 Pige Risbøl, Boelsmand Niels Kristensen og Hustru Marie Kristine Sørensen, Risbøl. 

        2). d. 8. 1 Pige Debel, Skrædder Nis Hansen Ravn og Hustru Karoline Magdalene Brun, Debel..

        3). d.11 1 Pige Vittrup,  Aliander Martin Kristian Hansen og Hustru Ellen Kristine Prysse, Vittrup.

        4). d.20.1  Pige, Vittrup, Gaardmand Lars Peder Bentsen Thomsen, og Hustru Marie Hansen Gehlert,

                         Vittrup.

 Side 61.

   7   Meddelelse fra Stiftamtet om, at Lindknud Kommune skal saafremt Udskrivning i Henhold til Lov af

        16 Juni 1876skal finde Sted i Aaret 1911 fremstilles 3 og afgives 2Heste paa Mønstringsstedet i

        Holsted. Følgende Heste anvises.

        M. Pedersens Enke, Lindknud Kro, 1 rød Hoppe 7 Aar.

        Kresten Hermansen, Klelund, 1 brun Hoppe 5 Aar.

        Niels Thøgersen, Okslund, 1 brun Hoppe 5 Aar.

   8   Til at revidere og udfærdige Valglister valgtes: Peder N. Pedersen, Laurids Simonsen og Peder Nielsen.

   9     Meddelelse fra Holsted Sogneraad om, at det anerkjender Marie Bertelsen som forsørgelsesberettiget

         der, og er villig til at yde Refusion efter Lovmedholdelig Regning. Til Efterretning.

   10  Føvling Sogneraad meddeler herved, at det anerkjender Peder Sørensen Knudsen som forsørgelsesbe-

         rettiget der, og er villig til at yde Refusion efter Lovmedholdelig Regning.  Til Efterretning.

   11  Meddelelse fra Varde Byraads Udvalg for Fattigvæsenet, at den har tilstaaet Enke efter Chr. Christen-

         sen Sørensen, Dorthea Sørensen, en Sygehjælp af 45 Øre daglig fra d. 7Dec. 1910, i henhold til § 63 i

         Fattigloven, idet bemærkes, at hun af Embedsmændenes Statsanerkjente Sygekasse her har modtaget

         en lignende Understøttelse i 26 Uger til 7. Dec. For saavidt hun ikke bliver rask forinden, vil Hjælpen

         blive ydet i samme Tidsrum som af Sygekassen.

         Man vedtog at refundere efter Lovmedholdelig Regning.

   12  Regning fra Kolding Fattigvæsen over ydet Hjælp samt Hjemsendelse for Niels Peder Olsen, og en do.

         Fra Udvalget for Alderdomsunderstøttelse i Kolding for Ophold og Hjemsendelse af Søren Hansen.

                                                                                                                           Til Efterretning.

   13  Vissenbjerg Sogneraad pr. Bred, har tilskrevet herværende Sogneraad den 31/12 1910,at forinden De

         vedkjender Dem Jørgen Frederiksen som forsørgelsesberettiget i Vissenbjerg Kommune, at faa oplyst

         hvor og hvor længe han har opholdt sig paa hver Sted siden 1875. En Politiafhøring over Manden

         forlanges tilsendt. Der rettes Henvendelse til Herredskontoret om, at faa Politibetjenten til at foretage

         afhøring.

 

 

 

   Side 62

   14  Skrivelse fra Bertel Pedersen, Vittrup, om at faa Ane Marie Hansens Understøttelse forhøjet med 5 Kr.

         Maanedlig.      Der tilstodes 5 Kr. Maanedlig fra 1Februar 1911.

   15  I Anledning af Ribe Stiftamts Skrivelse af 1November 1910 skal der den1Februar 1911 foretages

         Folketælling, og samtidig paa en særskilt Listeudfylde Oplysninger om de i Kommunen den 1 Febru-    

         ar 1911 bosiddende Enkemænd og Enker med Børn under 18 Aar.

         Til at foretage disse tællinger valgtes:

         I Vittrup, Kristian Mortensen Supliant Jakob Jensen, Jeppe Sørensen Søndre Distrikt. I Lindknud Jens

         Peder Jensen, Supliant Niels Kruse. I Debel, Karsten Runge, Supliant Hans A. Hansen. I Gilbjerg,

         Hans I Johansen, Supliant Søren Th. Sørensen. Okslund, Hans P. Andersen, Supliant Niels Hansen

         Kristensen. Hovborg Hans Chr. Pedersen, Supliant Morten P. Simonsen, Andreas Nicolajsen, Supliant

         Søren Kolbæk Klelund. Vest for Landevejen, Jens S Jørgensen, Supliant Lorents Kristiansen. Østlige 

         Del Søren Johansen, Supliant, Hans P. Hansen. Hyldelund, Søren Stejner, Supliant, Peder N. Pedersen.

         Adsersbøl, Hans Marinus Pedersen, Supliant Frode Søvang.

   16  Der er paany sket henvendelse fra Haandværkerforeningen i Hovborg  om at faa Sogneraadet til at

         Anbefale Afholdelse af Tombola den 11og12 februar d. Aar. 

         Sogneraadet anbefaler andragendet med den motivering at der ikke serveres Spirituøse Drikke eller

         afholdes offentlig Dans.                    

   17  Mads Kristian Nielsen var mødt for at faa noget Understøttelse.   Tilstodes 20 Kr.

   18  Peder Dam var mødt og anførte, at hans Svigermor var blevet mere svag, og trængte til mere Pleje.

         Tilstodes 5 Kr. mere Maanedlig.

   19  Foreningen Hedebruget har fremsendt Aarsregnskabet og beder om tilskud. Kunde ikke bevilliges

.  20  Fra Husmandsforeningens Bestyrelse er indkommen andragende om , at Skolemateriale bliver udleve-

         ret af Kommunen. Sogneraadet vedtog at udlevere Skrivebøger, Tavler, Penne, Grifler og Blyanter, og

         og betale det af Kommunens Kasse.

 Side 63

   21  Hans Thyge Pedersen har indgivet Begjæring om Alderdomsunderstøttelse.

         Tilstodes 5 Kr. Maanedlig fra 1Januar til 1Maj 1911.

   22  Begrundet paa at P. Pedersen er bortrejst og P. Nielsen er bleven Formand, faar Graves Nielsen

         tilsyn paa Vejen fra Lindknud Bro til Klelund Skjel. Peder N. Pedersen faar Vejen fra Adsersbøl Bro

         til Korsvejen i Lindknud By. Kresten Hermansen faar Vejen fra Klelund Skjel ved Johs. Hansens til

         hvor Vejen samler ved Jens P. Sørensens Enkes Mark, og Laust Simonsen faar Vejen derfra til

         Okslund By. Graves Nielsen faar Vejen fra Jens Veldts til Okslund By

   23  Skatteansættelse. Jens Schmidt er ansat til Skat for 1Aar 10 Kr. Er fra 1Jan. 2Kr. 50 Øre.

                                                                                                  Mødet hævet.     Peder Nielsen.

                              Graves Nielsen     Laurids Simonsen   Kresten Andersen

                                           Laurids Lauridsen    P.N. Pedersen   Chr. Hermansen.

   

 

          Den 8 Febr.1911 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødte.

 

                  Følgende Sager behandledes.

 

   1   Skøde paa et stykke Jord Matr.Nr.1y af Lindknud By og Sogn, som Sogneraadet har købt af Andreas

        Jepsen, fremlagdes og underskreves.

   2   Ligsynsmændene for Lindknud Sogns østre Distrikt (Karsten Runge og Anders N. Knudsen begge af

        Debel)har til Sogneraadet indsendt deres Beskikkelser af 16/2 1907.   

        I den Anledning indstiller Sogneraadet til Ligsynsmænd i forannævnte Distrikt, Niels L. Hansen og

        Hans P. Andersen af Lindknud, til medhjælper Anders Kristensen, Lindknud.

 Side 63

   3   Stiftamtet beder foretaget Valg af Hegnssynsmænd og Vurderingsmænd for Mark og Vejfred efter

        Lov af 6Marts 1869 §14, og Lov af 25 Marts 1872, for Tidsrummet fra 1April 1911 til 31Marts 1914.

        Valgt blev Jef Sørensen, formand. P. Nicolajsen Laurids Lauridsen, Supliant H.A.Hansen.

   4   Fortegnelse over Højstbeskattede Vælgere i 11Landstingskreds Fremlagdes.

   5   Skrivelse fra Gjørding Malt Herreds Kontor over udstedte Næringsbeviser for Aaret 1910. Fremlagdes.

 

   6   Tegning over Gymnastikhuset fra Gymnastikinspektøren fremlagdes. Man enedes om at faa Murer

        Jørgensen, Brørup til at udarbejde et Overslag.

   7   Vorbasse-Hejnsvig Sogneraad har meddelt, at Broen over Høllund Aa nu er forsynet med nye Dæk, og

        ønsker herværende Sogneraads Ytringer desangaaende. Til at foretage Syn over Broen valgtes:

        Graves Nielsen og P Nielsen.

   8   Alimentasionsresulution m.m. over Cigarmager Ivar Jepsen af Kolding er kommet tilbage fra Amtet,

        Og af dettes Skrivelse fremgaar, at den paagældende ikke efter sit fyldte 18 Aar har opholdt sig noget

        Sted uafbrudt i 5 Aar, skal man paany udbede sig Sogneraadets Ytringer. Sogneraadet ønsker oplyst

        hvor længe I. Jepsen har opholdt sig paa hver Sted, og man formener at Afhøringen burde have

        været underskrevet.                                 

   9   Gjørding Malt Herredskontor har forskudsvis indbetalt Normalbidrag 20Kr. til Plejemoderen det paa-

        hvilende Alimentationsbidrag for ½ Aar til 17juli d.Aar for Anders Christian Hansen, som formenes at

        være Forsørgelsberettiget i Lindknud Kommune. Hvorefter Hr. Herredsfogeden udbeder sig det

        udlagte beløb refunderet. Man enedes om at betale beløbet.   

  10  Regning fra Finsens Institut for Petrine Nielsen fremlagdes.

Side 65

  11  Regning fra Finsens Institut for Kristine Johansen fremlagdes.

  12  Hans Chr. Pedersen og Steffen Rasmussen af Hovborg er den 13. August 1910,udnævnt til at være

        Ligsynsmænd i nævnte Distrikt, men de er af den mening, at de ikke behøver at være Ligsynsmænd,

        hvorfor de beder om at blive fritaget.

        Man vedtog at henvende sig til Herredsfogeden om at afgjøre Sagen

  13  Pastor Munch, Vridsløselille har tilskrevet herværende Sogneraad, om Tilladelse til at Jens Olsen,

        Hjemmehørende i Herstedøster, maa tage midlertidig Ophold paa Adsersbølgaard, Lindknud Kommu-

        ne. Han er efter Lov af 1905 idømt 5 Aars Tvangsophold i sin Hjemstedskommune.

        Sogneraadet vil ikke give Tilladelse til at Jens Olsen faar ophold i Kommunen.

  14  Grindsted-Grene Sogneraad har af Skrivelse af 18. Januar d. Aar vedkjendt Jens Moff Kristensen som

        Forsørgelsesberettiget, og vil refundere udlæg efter lovlig Regning.      Til Efterretning.

  15  Terkild Sørensen, Adsersbøl har paany henvendt sig til Sogneraadet om at faa sin Alderdomsunder-

        støttelse forhøjet. Man enedes om, at faa Terkild Sørensen tilkaldt til næste møde.

  16  Frederikke Jespersen søger om at faa tilskud til hendes Datters Konfirmation. Der tilstodes 20 Kr.

  17  Morten Povlsen, Lindknud anmoder Sogneraadet om at faa noget linned til Skjorter og Lagner.

        Tilstodes 2 Skjorter og 2 Lagner.

  18  Kresten Hansen, Vittrup beder om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet.

        Tilstodes 8 Kr. Maanedlig for Vinteren fra 1. Marts at regne.

  19  Kristen Nielsen, Klelund har indsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse, han er Forsørgelses-

        berettiget i Grindsted – Grene Kommune. Tilstodes 10 Kr. Maanedlig fra 1. februar dette Aar.

  20  Sine Nielsen, Gilbjerg anholder om at faa nogle Tørv, da hun snart ingen har. 1 Læs Tørv Tilstodes.

Side 66

  21  Hans Mikkelsen Gehlert har indsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse. Han er Forsørgelses-

        berettiget i Lindknud Kommune. Tilstodes en Midlertidig Understøttelse af 30 Kr. som udbetales

        med 10 Kr. i Februar 10 i Marts 10 i April.

  22  Skrivelse fra Laust Nielsens Enke, Lindknud om at faa Huslejen betalt af Kommunen.

        Tilstodes 5 Kr. Maanedlig i Huslejehjælp for Vinteren.

  23  Der er sket Henvendelse fra Lærer Skovbjerg, Lindknud om at faa Tilskud til Lindknud Læseforening.

        Tilstodes 10 Kr.

  24  Der er sket Henvendelse fra Jens Hansens Enke, om at faa noget Brændsel. Tilstodes 1 læs Brændsel.

  25  Det vedtoges at rette Henvendelse til Amtet, om at yde 450 Kr. til Hjælpekassen af Lindknud

        Kommunes Kasse.

  26  Meddelelse fra Kjøbenhavns Magistrat, at der i Henhold til lov af 27. Maj 1908 § 7. Stk. 2 er for-

        skudsvis udbetalt for Søren Marinus Sørensen, hjemmehørende i Øster Hornum Sogn paahvilende

        Underholdsbidrag til et af ham uden for Ægteskab avlet Barn.      Til Efterretning.

  27  Mads Kr. Nielsen, Vittrup var mødt for at faa en Understøttelse bevilget for Februar Maaned.

        Tilstodes 20 Kr.    

  28  Hjælpekassens Bestyrelse Vælges den 25. Marts.        Mødet hævet      Peder Nielsen.

                           Graves Nielsen      P.N. Pedersen     Laurids Lauridsen   

                                  Chr. Hermansen     Kristen Andersen    L. Simonsen.    

 

 

Side 67

        Onsdag den 22. Februar holdt Sogneraadet møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer vare mødte.

   1   Skrivelse fra Ribe Stiftsamt om, at Lindknud Kommune skal udrede for vurdering af Ejendomsskyld

        For afvigte Finansaar 269 Kr.31 Øre i Henhold til §13 sidste stykke, i Lov om Ejendomsskyld af

        15 Maj 1903.                 Til Efterretning.

   2   Skrivelse fra Stiftamtet hvor det udbeder sig en erklæring fra herværende Sogneraad, I Anledning af et

        Andragende fra Brørup Sogneraad om et Tilskud til Renter og Afdrag til de Skolebygninger, som i

        sin Tid blev opført i Lindknud, Hovborg og Adsersbøl.      Udsattes indtil videre.

   3   Formandens Medhjælpsløn for næste Aar fastsættes til 300 Kr.

   4   Skrivelse fra Vissenbjerg Sogneraad hvori det vedkender Dem Jørgen Frederiksen som Forsørgelses-

        berettiget i Vissenbjerg Kommune, og vil refundere herværende Kommunes Udlæg efter lovlig

        Regning.                 Til Efterretning

   5   Vejle Byraads Fattigudvalg har tilskrevet herværende Kommune, at det har tilstaaet Nils Kristensens

        forladte Kone 12 Kr. Der oplyses, at hun sidst har modtaget Huslejehjælp i Vejle i Juli Kvartal 1908

        som er refunderet fra Brørup – Lindknud Kommune.     Til Efterretning.

   6   Kjøbenhavns Amts Søndre Birk har af 18. d. Maaned tilskrevet herværende Sogneraad, et andragende

        om at Jens Olsen født 29/9 1884 i Herstedøster, at den paagjældende anvises Adsersbølgaard som

        tvungen Opholdssted. Sogneraadet holder sig til sine tidligere Udtalelser af 8.d. Maaned, at man ingen

        Opholdstilladelse vil udstede.                    P. Nielsen.

                                                      Laurids  Simonsen     Graves Nielsen     Kristen Andersen  

                                            P.N. Pedersen     Laurids Lauridsen         Chr. Hermansen. 

 Side 68

         Onsdag d. 8 Marts 1911 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

         Alle Medlemmer var mødte.

         Følgende Sager behandledes.

   1   Skolemulkterne dikteredes.

   2   Andragende fra Bestyrelsen for Lindknud Forsamlingshus om at faa udbetalt Tilskud for brug af

        Forsamlingshuset til Skolebørnenes Gymnastik.       Tilstodes 50 Kr.

   3   Gymnastikforeningen i Hovborg søger om Tilskud til Foreningen for Aaret 1910/11.     

                                                                                                                       Kunde ikke ydes noget.

   4   Ligsynsmændene i Hovborg, Hr. H. Chr. Pedersen og Steffen Rasmussen har tilskrevet Hr. Herreds-

        fogden i Holsted, hvor de beder om at blive fritaget for Hvervet som Ligsynsmænd, da de mener at

        denne Bestilling i Henhold til Ligsynslovens § 3. 2. Stykke ikke er tvungen.

        I den Anledning udbeder Hr. Herredsfogden sig Sogneraadets Erklæring.

        Sogneraadet fastholder sin Indstilling.

   5   Der er paany af Formanden udstedt Kautionsbevis for Petrine Nielsens Ophold paa Finsens Lysinstitut.

        Til Efterretning.

   6   Beboerne i Okslund har af 14/2 d. Aar. Indsendt Andragende til Amtsraadet om at komme til at høre

        under Lindknud Sogns østre Sognefoged Distrikt.

        Stiftamtet har i den Anledning, gjennem Herredskontoret sendt Sagen til herværende Sogneraad til

        Erklæring.       Okslund ligger bedst for at høre under den østlige Sognefogeddistrikt, og da alle

        Beboerne har underskrevet Andragendet, kan Sogneraadet kun Anbefale Sagen paa det bedste. 

 Side 69

   7   Magnus Magnussen, Okslund Lindknud Sogn, har i Skrivelse af 15.November 1910 indsendt

        Andragende til Indenrigsministeriet om at erholde dansk Indfødsret. I den Anledning har Indenrigs-

        ministeriet gennem Stiftamtet tilsendt herværende Sogneraad Sagen til Erklæring.

        Anbefaler Sagen.

   8   Fra Pastor Nielsen er modtaget følgende Anmeldelser om Fødsler i Januar Maaned 1911:

        6te 1 Dreng i Hovborg af Snedker Emil P. J.  Pedersen og Hustru Christine M. K. Nedenskov

        8de 1 Pige i Lindknud af Arbejdsmand N. Marius Nielsen og Hustru Maren Kirstine Magnus.

        Er tilflyttet Oktober 1910.

   9   Skrivelse fra Stiftamtet, hvor det udbeder sig en Erklæring fra herværende Sogneraad, i Anledning af et

        Andragende fra Brørup Sogneraad om en Tilskud til Renter og Afdrag til de Skolebygninger, som i sin

        Tid blev opført i Lindknud, Hovborg og Adsersbøl.

        Sogneraadet formener at man har ret til Tilskuddet efter Delingsvilkaarene.

       

  10   Vejle Byraads Fattigudvalg har den 20. f. M. meddelt, at de har ydet Niels Kristensens Kone en

         Hjælp af 8 Kr.              Til Efterretning.

  11   Kjøbenhavns Amts søndre Birk har af 28. f. M. meddelt, at den har hævet det for Jens Olsen meddel-

         Te Tvangsophold i Herstedernes Kommune.       Til Efterretning.

  12   Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 21ende f.M. meddelt, at Sogneraadet af Kommunens Kasse skal

         indbetale  til Herredskontoret i Nykøbing  paa Falster, det for den tidligere omhandlede

         Cigarmager Ivar Jepsen udlagte Alimentationsbidrag.

         Sogneraadet anerkjender Ivar Jepsen som Forsørgelsesberettiget.

  13   Formandens Medhjælpsløn for næste Aar fastsættes til 300 Kr.

 Side 70.

  14   Brædstrup Sogneraad pr. Fredericia har i Skrivelse af 13 f M udbedt sig en Daabsattest,for Else Marie

          Kirstine Frederikke Johansen Schjaffer der skal være født i Brørup-Lindknud Kommune den 28April

          1897. Er født i Lem Sogn Rødding Herred.          

   15   Provst Hjortkjær har anmodet Sogneraadet om at sende Andragende til Ministeriet om Oprettelse af

          Det nye Forskolelærerindeembede ved Lindknud Skole. Det vedtoges at indsende Andragende.

   16   Ansøgning fra Beboerne i Okslund om at faa opført en ny Forskole i Okslund. Der valgtes Udvalg

          til at foretage det fornødne i Sagen. I Udvalget: Graves Nielsen, Chr. Andersen og Formanden.

   17   Terkel Sørensen var mødt for at faa noget højere Alderdomsunderstøttelse.

          Forhøjes til 25 Kr. Maanedlig fra 1. April d. Aar.

   18   Niels Mortensen Henriksen har indsendt Andragende for at faa hans Understøttelse forhøjet paa

          Grund af Sygdom.       Tilstodes midlertidig 10 Kr.

   19   Ole Olesen var mødt, for at faa en midlertidig Understøttelse. Tilstodes midlertidig Understøttelse

          paa Grund af hans Hustrus Sygdom 10 Kr.   

   20   Lærer Bork anmoder om Tilskud til Aftenskole i Klelund Skole.      Tilstodes 10 Kr.

   21   Mette Marie Hansen anholder om 1 læs Tørv.     Tilstodes. 

   22   Mads Chr. Nielsen var mødt for at faa en Understøttelse for Marts Maaned.  20 Kr.

   23   Efter udarbejdet Tegning af Gymnastikinspektøren, har Sogneraadet faaet udarbejdet en Overslag af

          Murer Jørgensen, Brørup, men Overslaget udviste at være for stor, til at vi kan bruge den, i den

 Side 71

          Anledning har Sogneraadet udvalgt en Udvalg bestaaende af Kresten Hermansen, Laurids Lavridsen

                                                                                                                                              og Formanden.    

   24   Prøvevalg til Hjælpekassevalg fastsættes til d. 18 marts Eftermiddag Kl.6

   25   Derefter foretoges Ligning af Formue og Lejlighedsskat der udviste i Aar efter Hartkorn 4080 Kr.57

          Øre, af Ejendomsskyld 2728 Kr.75 Øre og af Formue og Indkomst 10.500 Kr. og Ligningsprocenten     

          bliver derefter 6,5 %.                                                              

                                                                Mødet hævet           P. Nielsen

                              Graves Nielsen     P.N. Pedersen           Laurids Simonsen     

                                            Kristen Andersen       Chr. Hermansen      Laurids Lauridsen. 

 

                   Lørdag d.25. Marts.1911holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro.

                   Alle Medlemmer vare mødte.

   1   Efter indhentet Oplysninger har Kultusministeriet indsendt Forslag om, at slette Tilskud fra Statskassen

        til Opførelse af Skolebygninger m.m. fra 1 April 1911.               

        I den Anledning har Sogneraadet vedtaget at sende et Udvalg til Hr. Kultusministeren med Ansøgning

        om at yde Tilskud til Opførelse af en ny Skolebygning i Okslund, samt Tilskud til en ny Gymnastikhus

        ved Klelund Skole.            Til dette Udvalg valgtes:

              Graves Nielsen og P. Nielsen. Supliant Niels Thøgersen og Bork.

   2   Valg af Bestyrelse til Hjælpekassen var ansat til i dag, men ved den indvarslede Prøvevalg som afhold-

        tes den 18 marts blev Forsamlingen enig om at faa en fælles liste som bestaar af, H.C. Ravn, Ole P.

        Simonsen, Chr. Mortensen, Amalie Lauridsen og Marie Johansen, og da der ingen andre Lister er

        Indkommen betragtes de forannævnte som valgte.      Mødet sluttet.   P. Nielsen.

                                 P.N. Pedersen    Graves Nielsen    Laurids Lauridsen                                                                  

                                                  Chr. Hermansen     Laurids Simonsen     Kristen Andersen.

 

  Side 72  

        Onsdag den 12. April. holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødte.

                   Følgende Sager behandledes.

    1   Valg af Formand for det kommende Aar.         Valgt blev P. Nielsen.  

    2   Direktionen for Sindssygehospitalet i Middelfart har meddelt, at Taksterne for Behandling af Patienter

         paa Sindssygehospitalet i Middelfart i Henhold til Justitsministeriets Bekjendtgørelse af 21. Marts.d.A.

         fra 1. April .1911 er fastsat saaledes:

         for 1 Forplejningsklasse Kr. 3,50 daglig( Kjøbenhavn eller Udlandet 7 Kr.)

           ”  2         do                    ”    2,00   ”      (         ”              ”          ”       5 Kr.

           ”  3a          do                  ”    1,25   ”

           ”  3b          do                  ”    0,75   ”      (kun for uformuende)

          Til Efterretning.

     3   Et Brandvidne valgtes i Hyldelund Distrikt i stedet for Jens Povlsen som er fraflyttet,

          Indstilles: Søren Stejner.                                              

     4   Fra Pastor Nielsen er modtaget følgende Anmeldelser om Fødsler i Marts Maaned 1911.

          den 6. en Dreng i Vittrup, Boelsmand Marius Sofus Madsen og Hustru Maren Kirstine Pedersen.

          d.17    en    do    i Debel, Mejeribestyrer Johan P. Rossau og Hustru Maren Kirstine Pedersen.  

          d.22    en    do   i Vittrup, Boelsmand Jens Linding Hansen og Hustru Margrete Othea Mikkelsen.

          d.25  en Pige i Klelund, Arbejdsmand Peder Mogensen og Hustru Marie Kristine Kristensen.

          d.26  en Dreng i Vittrup, Husmand Niels Martin Nielsen og Hustru Katrine Jørgine Nielsen.

          d.28  en    do    i Adsersbøl, Gaardmand Morten Mortensen og Hustru Kirsten Marie Pedersen.

          d.10  en Pige i Hovborg, Boelsmand Andreas Nikolajsen og Hustru Ane Kristensen. 

     5   Skrivelse fra Stiftamtet om, at der i Aar skal foretages Valg af Vurderingsmand for Udlaan af Umyn-

          diges Midler, hvorfor Sogneraadet indstiller en Mand til dette Hverv. Indstilles  P. Nielsen. 

  Side 73

     6   Fra Pastor Nielsen er modtaget følgende Anmeldelse om Fødsler i Februar Maaned 1911.

          d. 9.  1 Dreng, Klelund, Skovrider Ernst Kann og Hustru Ragnhild Barfred Barfod.

          d. 17. 1  do    dødfødt. Okslund, Boelsmand Christen Christensen og Hustru Mathilde Jensdatter.

          d. 28. 1  do   Adsersbøl, Husmand Niels Christian Hansen og Hustru Ane Kirstine Elisabet Jensdatter.

          d.  1.  1 Pige, Debel, Hjuler Steffen Christensen og Hustru Maren Jeppesen.    

          d. 13. 1  do  , Vittrup Boelsmand Anton Nielsen og Hustru Maren Mathilde Nielsen.

    7   Til at afgive Votum til Kapitelstakstens Fastsættelse.   Valgtes Simon Simonsen, Lindknud.

    8   Ebbe Nielsens Legatrenter tilstodes:  Jørgen Hansens Enke.

    9   Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysninger om de ved udgangen af Marts d. Aar. Af de Kommunale

         Kasser pensionerede eller understøttede Enker med uforsørgede Børn ( under 18 Aar ), saaledes at den

         Enken tillagde Pension eller Understøttelse . Antallet af hver Enkes Børn under 18 Aar, og Størrelsen

         af  tilstaaet Børnetillæg særskilt opgøres. Det overlodes Formanden at foretage det fornødne. 

  10   Skrivelse fra Hr. Herredsfoged Frost om at fremsende Indstilling af ny Ligsynsmand i Hovborg, men

         samtidig at faa oplyst hvorvidt de er villige til at paatage sig Hvervet.

         Indstilles: Laurids Lauridsen, Laurids Simonsen og Chr. Hermansen som supliant.          

  11   Provst Hjordkjær meddeler, at Vittrup og Adsersbøl Forskoler mangler til Gymnastik: 1 Enkeltbom,

         1 sæt Springstøtter, 1 Nedspringssted, 1 Svingtov og 10 Hoppetov. Peder N. Pedersen foretager det

         fornødne ved Adsersbøl Skole, og Graves Nielsen foretager det fornødne ved Vittrup Skole.   

  12   Samfundet til Ædruelighedens Fremme opfordrer Sogneraadet til at tegne sig som Medlem og yde

         Kontingent. Man vedtog at indmelde os som Medlem og yde 2 Kr. i Kontingent.

 Side 74

  13   Vejle Byraads Fattigudvalg har i Skrivelse af 10 Marts meddelt, at de har tilstaaet Niels Kristensens

         Hustru en Hjælp af 4 Kr. og i Skrivelse af 16 Marts meddelt, at de har tilstaaet samme en Hjælp af

         2 Kr.        Til Efterretning.                                        

  14   Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har den 8 Marts meddelt at de har tilstaaet Jens Fr. Jensen en

         Beklædningshjælp af 12 Kr. i Anledning af en Datters forestaaende Konfirmation. Til Efterretning.

  15   Ane Hansen anholder om at faa nogle Tørv. Tilstodes 5000 Stk. Tørv.

  16   Søren Kristensen ansøger om at faa 7 Kr. Maanedlig i Alderdomsunderstøttelse ogsaa for Sommeren.

         Tilstodes 5 Kr.

  17   Christen Hansen, Vittrup har i Skrivelse af 24/3 d.Aar klaget til Amtet over at man har bevilget ham

         for lidt i Alderdomsunderstøttelse. I den Anledning har Amtet udbedt sig Sogneraadets Erklæring.

         Sogneraadet formener at saalænge Chr. Hansen er saa rask, kan han nok klare sig med 8 Kr.

         Maanedlig om Vinteren.

  18   Ribe Amtsraad har i sit Møde d. 11 Marts fastsat Taksten for Fattiglemmers Ophold paa de kommu-

         nale Fattiggaarde i Ribe Amts Landdistrikter til 70 Øre Daglig for Forplejning udenfor

        Sygdomstilfælde af Personer over 7 Aar og 50 Øre for Børn under 7 Aar. Til Efterretning.

  19  Ministeriets Cirkulære meddeler, at Hjemmet for Vanføre Adresse Toldbodsvej Nr. 34 Kjøbenhavn K.

        yder fuldt tidssvarende Lægebehandling, og lader forfærdige Bandager under størst mulig betryggelse,

        enten uden Vederlag eller mod forholdsvis ringe Betaling.                Til Efterretning.

  20  Der er sket Henvendelse fra Peder Dam om at faa hegnet om Lindknud Skoles Legeplads.

        Det overlodes Chr. Andersen at faa Arbejdet udført.

Side 75

   21  Da Søren Jepsen har frasagt sig at være Vejmand, har man foreløbig antaget Bertel Andersen,   

         Hovborg.

   22  Mads Chr. Nielsen var mødt for at faa noget Hjælp til føden.    Tilstodes 30 Kr.

   23  Lærer Skovbjerg andrager om at faa nogle Læsebøger.

         Det overlodes til Chr. Andersen at ordne det fornødne.

   24  Det vedtoges at prøve paa at faa Brandskilte fra Læborg til 50 Øre pr. Stk.

   25  Niels Thøgersen anholder om at faa Tilskud til Okslund Privat Skole for ½ Aar fra 1April.  Tilstodes.

   26  Næste Møde fastsættes til Fredag d.28 April for at forhandle med Skatteklagere.

                                                                                                                    Mødet hævet.   P. Nielsen. 

                               Chr. Hermansen     Laurids Simonsen    Graves Nielsen

                                        Kristen Andersen     Laurids Lauridsen    P.N. Pedersen

 

                 Fredag d.28. April holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro.

                                                                                          Alle Medlemmer var mødte.

 

                 Følgende Sager behandledes.

   1     Brørup Sogneraad meddeler, at der er tilstaaet Niels P. Olesen Beklædningsdele for 13 Kr. 15 Øre og

         at han nu har faaet Arbejde.                                Til Efterretning.

   2    Udvalget for Fattigvæsenet meddeler, at Jens Fr. Jensen er bleven indlagt paa Kolding Sygehus.

                                                                                                                                     Til Efterretning.

   3    Hans P. Jensen anholder om at faa nogle Tørv.        Tilstodes 1 Læs.

   4    Mette M. Hansen anholder om at faa nogle Tørv.       Tilstodes 1 Læs.  

Side 76

   5    Skattesager.

         Knud Pedersen var indkaldt, han var opført med 3 Børn men har 4, man enedes med ham om, at

         Sogneraadet fører ham med fire Børn, men han er tilfreds med at svare eftersom Ligningen er lagt

         for i Aar.

   6    Landpost Thomas Thomsen var tilkaldt, han oplyser at han kun ejer en Kapital af 600 Kr., og at han

         Har betalt 30 Kr. til en Mand for at hjælpe ham om Vinteren, naar Vejret var daarligt.  

         Skatten nedsattes til 33Kr.28Øre.

   7    Anders Hansen Sørensen var tilsagt til at Møde, men var ikke mødt. Der foretoges ingen Forandring.

   8    Maren Lustrup var ikke mødt, hun klager over at hun er opført med 1 Barn for lidt.

         Man vedtog at opføre hende med det nævnte Barn mere. Skatten bliver da 22Kr.40Øre.

   9    Laurids Lauridsen, Hyldelund er mødt med Lægeattest for at han lider af Brystkatar og Astma, hvorfor

         han fritages for hvervet som Sogneraadsmedlem. I den Anledning har Sogneraadet tilkaldt Hans

         Ingvard Johansen, Gilbjerg som for eftertiden bliver Medlem af Sogneraadet.

  10   Hans Ingvard Johansen valgtes til at føre Tilsyn med Kommunens Mose.

  11   Hans Ingvard Johansen og Peder Nielsen valgtes til, sammen med Værgeraadsmedlem Niels Thøger-

         sen at forhandle med Magnus Magnussen om Bodil D. Hansens Ophold for Sommeren.

  12   Provsten meddeler at der ingen Kvalificeret ansøger har meldt sig. Margrete Pedersen antages til

         Lærerinde som Vikar i Lindknud Forskole, indtil der bliver Kaldet en Lærerinde.

 Side 77

  13   Skatteklage fra Kaare Pedersen om at han anser hans Skat for høj, han oplyser at han ikke hverken er

         Bestyrer eller Forpagter og mener kun at kan svare i Lighed med en almindelig Tjenestekarl.

         Han ansættes til en Indtægt af 700 Kr.= Skattepligtig Indtægt 360 Kr. Hvorefter Skattebeløbet bliver

         23 Kr. 04 Øre.

                                                                                            Mødet sluttet. P. Nielsen.

                                      Laurids Simonsen   Graves Nielsen   Kristen Andersen  

                                                    Chr. Hermansen   Laurids Lauridsen   P.N.Pedersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *